Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: On uskal­let­tava puhua myös rahasta

Petteri Orpo: On uskal­let­tava puhua myös rahasta

Julkaistu:

Kaikki tietä­vät, että vaali­kes­kus­te­lut ovat enim­mäk­seen soke­rilla kuor­ru­tet­tua tavoi­te­lau­lan­taa. Tavoit­teet­kin ovat toki tärkeitä, mutta nyt meidän kaik­kien polii­tik­ko­jen olisi pois­tut­tava muka­vuusa­lu­eelta. On viimei­nen hetki ennen vaaleja puhua myös uhkista ja reali­tee­teista: siitä, miten palve­lut rahoi­te­taan, mihin lopu­ton velalla mässäily johtaa, ja kuinka paljon suoma­lais­ten kukka­roista halu­taan vielä nyhtää.

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luita ei saada paran­net­tua, jos talou­temme ei ole terve. Ja sitä Suomen talous ei todel­la­kaan ole. Julki­nen talous on ollut kroo­ni­sesti alijää­mäi­nen yli kymme­nen vuotta. Jotta emme ajau­tuisi hallit­se­mat­to­man velkaan­tu­mi­sen tielle, tulisi Suomen Pankin mukaan julkista taloutta vahvis­taa jopa 10 miljar­dilla eurolla lähi­tu­le­vai­suu­dessa. Tämä on siis lähtö­ti­lanne ja edel­ly­tys sille, että edes nykyi­set palve­lut voidaan rahoit­taa.

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen läpi runnoma hallin­to­uu­dis­tus tarkoit­taa kaik­kea muuta kuin helpo­tusta yhtä­löön. Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut koko­nai­suu­tena maksa­vat lähi­vuo­sina yli kuusi miljar­dia euroa nykyistä enem­män. Lisäksi pelkkä uuden hallin­non pystyt­tä­mi­nen nielee jopa yli neljä miljar­dia. Halli­tus ei ole pysty­nyt kerto­maan, miten palk­ka­me­not ja tieto­jär­jes­tel­mien uudis­ta­mi­nen alueilla rahoi­te­taan. Jos ratkai­sua ei löydy, rahat ovat pois nykyi­sistä palve­luista. Olisi rehel­listä kertoa tämä äänes­tä­jille ennen vaaleja.

Huoles­tut­ta­vinta on, että vasem­mis­to­puo­luei­den edus­ta­jat tunte­vat kyllä julki­sen talou­den tilan, mutta eivät siitä piit­taa. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö on seik­ka­pe­räi­sesti selit­tä­nyt heille, mihin on varaa. Silti ilma on sakea­naan halli­tus­puo­luei­den höttöi­siä vaali­lu­pauk­sia.

Rahoi­tet­ta­vana ovat siis jatku­vasti kasva­vat sote-menot, sote-hallin­non valta­vat pystyt­tä­mis­kus­tan­nuk­set ja päälle vasem­mis­ton miljar­di­luo­kan vaali­lu­pauk­set. Samaan aikaan tosia­sia on, että talous­kas­vun ennus­te­taan hiipu­van. Kertaa­kaan en ole kuul­lut halli­tus­puo­luei­den johta­jilta ehyttä ajatusta siitä, miten tämä kaikki rahoi­te­taan. Lisä­me­not ilman tietoa tuloista uhkaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tärkeitä palve­luita.

Kokoo­mus­kin on esit­tä­nyt alue­vaa­lioh­jel­mas­saan monia vahvis­tuk­sia ihmis­ten palve­lui­hin. Mieles­tämme esimer­kiksi tera­pia­ta­kuulla on vält­tä­mä­töntä luoda Suomeen mata­lan kynnyk­sen mielen­ter­vey­den perus­taso. Vanhus­ten palve­lui­hin osoit­tai­simme lisää resurs­seja. Ratkai­seva ero kokoo­muk­sen ja muiden puoluei­den välillä on siinä, että olemme esit­tä­neet myös keinoja meno­jen rahoit­ta­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen vähen­tä­mi­seksi. Vaih­toeh­to­bud­jet­timme sisäl­tää panos­tuk­sia moniin tärkei­siin palve­lui­hin, mutta samaan aikaan miljar­di­luok­kaa pienem­pää velkaan­tu­mista.

Talou­den reali­tee­tit ovat olemassa nyt ja vaalien jälkeen. Me kokoo­muk­sessa haluamme kehit­tää palve­luita. Haluamme hyödyn­tää digi­ta­li­saa­tion ja palve­luse­te­lei­den mahdol­li­suuk­sia. Järjes­töjä ja yrityk­siä tarvi­taan palve­lui­den tuot­ta­jiksi. Me haluamme turvata ihmis­ten nopean hoitoon­pää­syn ja laaduk­kaat, ihmis­lä­hei­set palve­lut kaik­kialla Suomessa.

Siksi on vält­tä­mä­töntä lopet­taa puhe pelkäs­tään siitä, miten veron­mak­sa­jien rahoja käyte­tään enem­män. Sen sijaan on puhut­tava useam­min siitä, miten teki­simme asioita parem­min. Tähän keskus­te­luun kannus­tan kaik­kia puolueita. Vaalien jälkeen ympäri Suomea voi olla lukui­sia petty­neitä vasem­mis­to­lai­sia alue­val­tuu­tet­tuja, kun lupauk­sia ei pysty­tä­kään lunas­ta­maan. Ja vielä useam­pia petty­neitä vasem­mis­ton äänes­tä­jiä.

Me kokoo­mus­lai­set puhumme talou­desta paljon juuri siksi, että vain terve talous takaa terveet perus­pal­ve­lut. Vain korkea työl­li­syys ja vahva talous mahdol­lis­ta­vat panos­tuk­set lasten­suo­je­luun, vanhus­pal­ve­lui­hin ja pelas­tus­a­se­miin. Vain vastuul­li­nen talou­den­pito takaa, että meillä on varaa maksaa riit­tä­vän monelle palo­mie­helle, lääkä­rille ja hoita­jalle riit­tä­vää palk­kaa. Hyvin­vointi ei kasva jaka­malla yhä enem­män yhä vähem­mästä. Olisiko siis aika puhua myös rahasta?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content