Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Petteri Orpo, pääministeri.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “On rohkeaa valita yrit­tä­jän polku”

Petteri Orpo: “On rohkeaa valita yrit­tä­jän polku”

Julkaistu:

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhe Suomen Yrit­tä­jien Yrit­tä­jä­gaa­lassa. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Hyvät ystä­vät, naiset ja herrat,

lämmin kiitos kutsusta Yrit­tä­jä­gaa­laan. Viime vuonna pääsin osal­lis­tu­maan Yrit­tä­jä­päi­vien päivä­ti­lai­suu­teen, mutta tuol­loin illan ohjelma jäi välistä. Sovimme, että ensi kerralla sitten. Onpa muka­vaa, että uusi tilai­suus tuli näin pian. Arjen kiirei­den keskellä meille kaikille tekee hyvää hetkeksi kohot­tau­tua juhlaan, yrit­tä­jyy­den juhlaan.

Olen iloi­nen, että saan mahdol­li­suu­den puhua teille. Olen tavan­nut teistä monet työurani varrella: yritys­vie­rai­luilla, vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­koilla, edus­kun­nassa, turuilla ja toreilla. Olen saanut kuulla teiltä onnis­tu­mi­sista ja murheista, yrit­tä­jän arjesta. Jokai­sella teillä on oma tari­nanne yrit­tä­jinä. Jokai­nen näistä tari­noista on arvo­kas itses­sään ja se on arvo­kas Suomelle.

Suoma­lai­nen hyvin­vointi nimit­täin syntyy vain yrit­tä­jyy­destä ja työstä. Muuta resep­tiä kestä­vään hyvin­voin­tiin ei ole. Te tiedätte tämän, halli­tus tietää tämän.

Liian pitkään yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­nen sekä yrit­tä­jyy­den ja omis­ta­mi­sen arvos­tuk­sen lisää­mi­nen ovat olleet ääneen lausut­tuja tavoit­teita juhla­pu­heissa. Minä­kin olen näitä puheita teille pitä­nyt.

Näin ei ole enää: nyt juhla­pu­hei­den tavoit­teet ovat halli­tus­oh­jel­massa. Ja me viemme nämä uudis­tuk­set eteen­päin.                      

Hyvät yrit­tä­jät,

Moni teistä on toden­nut minulle, että Suomi on hyvä maa yrit­tää. Meillä on korkeasti koulu­tettu ja osaava kansa. Yhteis­kun­tamme on turval­li­nen ja tasa-arvoi­nen. Meillä on luot­ta­musta toisiimme. Meillä tehdään maail­man­luo­kan tutki­musta, tuote­ke­hi­tystä ja inno­vaa­tioita. Insti­tuu­tiot toimi­vat ja infra­kin on… sano­taan nyt, että aina­kin kohtuul­li­sessa kunnossa.

Suomen vahvuu­det perus­tu­vat suoma­lai­seen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taan, joka takaa jokai­selle laaduk­kaan koulu­tuk­sen, tarvit­ta­vat palve­lut ja toimeen­tu­lon. Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon. Se meidän on turvat­tava myös tule­ville suku­pol­ville.

Nyt maaperä on muren­tu­massa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tus ei ole kestä­vällä pohjalla. Rahoi­tamme perus­pal­ve­lui­tamme velaksi. Näin ei voi jatkua.

Tiedän, että te yrit­tä­jät jaatte huolen julki­sen talou­den tilasta. Haluatte, että menot ja tulot saadaan tasa­pai­noon ja velkaan­tu­mis­ke­hi­tys pysäy­tet­tyä.

Tilanne on sanalla sanoen haas­tava. Edel­li­sen halli­tuk­sen päätök­set, kasva­vat korko­me­not, kasva­vat ikäsi­don­nai­set menot – siinä keskei­siä teki­jöitä tämän halli­tuk­sen peri­miin alijää­miin. Samaan aikaan on synny­tet­tävä kasvun aihiot, panos­tet­tava tule­vai­suu­teen ja huoleh­dit­tava turval­li­suu­desta muut­tu­neessa maail­man­po­liit­ti­sessa tilan­teessa.

Hyvät kuuli­jat,

Haas­tava ei kuiten­kaan tarkoita mahdo­tonta. Ongel­mista huoli­matta asiat ovat vielä omissa käsis­sämme. Suomen suunta on muutet­ta­vissa, ja halli­tus on jo tehnyt ensim­mäi­set päätök­set, joilla maata kään­ne­tään kohti kestä­vän kasvun uraa.

Meno­jen kasvu laite­taan aisoi­hin. Halli­tus palaa noudat­ta­maan sito­via valtion­ta­lou­den meno­ke­hyk­siä. Neljän miljar­din euron asteit­tai­set meno­sääs­töt ja kahden miljar­din raken­teel­li­set uudis­tuk­set on laitettu liik­keelle ensim­mäi­sessä talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Jos emme tässä urakassa onnistu, on edessä kerta­luok­kaa karvaam­pia sääs­töjä.

Olemme tehneet valin­nan ja se valinta on työn linja. Halli­tus ryhtyy toteut­ta­maan uudis­tuk­sia, joiden tavoit­teena on 100 000 uutta työl­listä vaali­kau­den loppuun mennessä.

Halli­tus ei itse luo yhtään uutta työpaik­kaa. Meidän tavoit­teemme on, että te, arvoi­sat yrit­tä­jät, pystytte luomaan ne yrityk­siin.

Me teemme päätök­siä, joiden tavoit­teena on kannus­taa teitä inves­toi­maan, kasvat­ta­maan liike­toi­min­taa ja palk­kaa­maan lisää työn­te­ki­jöitä. Siis otta­maan riskiä, menes­ty­mään. Teemme päätök­siä, joilla noste­taan yrit­tä­jyy­den ja omis­ta­juu­den arvos­tusta.

Minä uskon vahvasti siihen, että yritys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten kannalta kaik­kein tärkeim­piä ovat perus­asiat. Vahva omai­suu­den suoja ja oikeus­val­tio. Elin­kei­non­va­paus ja reilua kilpai­lua suosiva mark­ki­na­ta­lous. Vakaa ja enna­koi­tava toimin­taym­pä­ristö, oli sitten kyse rajo­jen turval­li­suu­desta, lain­sää­dän­nöstä, sääte­lystä tai vero­tuk­sesta. Osaa­vat ja koulu­te­tut ihmi­set.

Näistä perus­asioista me huoleh­dimme. Mutta muuta­kin tarvi­taan, jotta saamme Suomen siivi­tet­tyä kasvuun.

Arvoi­sat yrit­tä­jät,

Olemme kuun­nel­leet teitä tarkalla korvalla, kun olette kerto­neet, mitkä asiat hidas­ta­vat suoma­lais­ten yritys­ten kasvua ja hanka­loit­ta­vat työl­lis­tä­mistä. Näihin me olemme nyt tart­tu­neet.

Muutosta ei aina terveh­ditä ilolla, vaikka muutok­sen lähtö­koh­dat jaet­tai­siin. Olen käynyt keskus­te­luja työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa. Jaamme tilan­ne­ku­van Suomen julki­sen talou­den tilasta. Jaamme tavoit­teen suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­sesta. Jaamme näke­myk­sen myös monista keinoista, joilla tavoite voidaan toteut­taa. Niistä asioista, joista meillä on eriä­vät näke­myk­set, jatkamme keskus­te­lua.

Halli­tus on tähän keskus­te­luun valmis. Olemme avoi­mia uusille ratkai­suille. Mutta muutok­sia on tehtävä, pelkän ei:n sano­mi­nen ei ole Suomelle vaih­toehto.

Minä ja halli­tus luotamme esimer­kiksi siihen, että suoma­lai­sissa yrityk­sissä tiede­tään parhai­ten, miten työtä kannat­taa järjes­tää ja miten sen ehdoista voidaan yhdessä sopia. Siksi laajen­namme voimak­kaasti mahdol­li­suuk­sia sopia paikal­li­sesti. Nyt 70 000 uutta yritystä pääsee hyödyn­tä­mään työeh­to­so­pi­mus­ten jous­toja.

Ajat­te­len, että meillä Suomessa työnan­ta­jat ja työn­te­ki­jät ovat samalla puolella, työn puolella. Tällai­nen henki on ollut päällä useassa yrityk­sessä, jossa olen saanut vierailla.  

Yrityk­semme kilpai­le­vat kasva­vissa määrin globaa­leilla mark­ki­noilla, joilla kilpailu on kovaa. Jos suoma­lai­sella yrityk­sellä ei ole mahdol­li­suuk­sia pärjätä tässä kilpai­lussa, pian ei ole yritystä eikä kenel­lä­kään työpaik­kaa. Silloin häviäjä on myös Suomi.

Fiksu paikal­li­nen sopi­mi­nen palve­lee parhaim­mil­laan niin yrit­tä­jää kuin työn­te­ki­jää erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa. Tiedän, että ilman osaa­vaa ja sitou­tu­nutta henki­lös­töä ei ole menes­ty­vää yritystä. Jo nyt osaa­jista kilpail­laan. Työn­te­ki­jöistä on pulaa useilla alueilla ja aloilla.

Samaan aikaan eten­kin pienelle yrityk­selle työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen on iso riski. Haluamme pienen­tää tätä riskiä muun muassa niin, että jatkossa työn­te­ki­jän irti­sa­no­mi­seen työn­te­ki­jästä johtu­vasta syystä riit­täisi asial­li­nen syy. Helpo­tamme määrä­ai­kais­ten työso­pi­mus­ten solmi­mista ja valmis­te­lemme yhteis­toi­min­ta­lain sovel­ta­mi­sa­lan nosta­mista 50 henkeä tai enem­män työl­lis­tä­viin yrityk­siin.

Työl­lis­tä­mi­sen kynnystä madal­taa myös ensi vuoden talous­ar­vioon sisäl­tyvä esitys työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­su­jen alen­ta­mi­sesta. Paran­namme yritys­ten kykyä reagoida yritys­toi­min­nan muutos­ti­lan­tei­siin ja helpo­tamme hallin­nol­lista taak­kaa lyhen­tä­mällä lomau­tusil­moi­tusai­kaa ja pois­ta­malla takai­sin­ot­to­vel­vol­li­suu­den alle 50 työn­te­ki­jän yrityk­sissä.

Teemme nämä muutok­set, jotta te yrit­tä­jät uskal­tai­sitte palkata sen ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän ja liike­toi­min­nan kasvaessa vielä uusia työn­te­ki­jöitä.

Hyvät ystä­vät,

uudis­tuk­sia Suomi on odot­ta­nut jo vuosi­kym­me­niä. Verrokki- ja kilpai­li­ja­mais­samme ne on tehty. Yksi Suomen houkut­te­le­vuutta yritys­ten toimin­taym­pä­ris­tönä, inves­toin­ti­koh­teena ja kaup­pa­kump­pa­nina heiken­tävä asia on yhteis­kun­nan kehi­tyk­sestä jälkeen jäänyt työrau­ha­sää­tely.

Liian moni teidän asiak­kaanne maail­malla on joutu­nut petty­mään, kun kriit­ti­nen toimi­tus tai kompo­nentti on jäänyt toimit­ta­matta, kun sata­missa työ seisah­tuu, vaikka työeh­to­so­pi­mus on voimassa.

Suomen brut­to­kan­san­tuot­teesta noin puolet kertyy tava­roi­den ja palve­lui­den vien­nistä. Suomi on erit­täin riip­pu­vai­nen siitä, vetääkö vienti ja kulkeeko tavara.

Meiltä puut­tuu maayh­teys Keski-Euroo­pan mark­ki­noille. Suomella ei ole saarena varaa antaa muille maille enem­pää etumat­kaa kilpai­lussa menes­ty­västä yritys­toi­min­nasta ja inves­toin­neista. Niistä synty­vät tuot­ta­vuus, työpai­kat ja hyvin­vointi.

Suomessa työtais­te­lu­jen määrä on suuri verrat­tuna vaik­kapa naapu­ri­maa­hamme Ruot­siin. Työeh­to­so­pi­muk­siin perus­tu­van työrau­ha­vel­vol­li­suu­den pitä­vyys on ollut heikko. Lait­to­mia lakkoja on ollut erityi­sen paljon niinä vuosina, joina ei ole käyty työeh­to­so­pi­mus­neu­vot­te­luita.

Tästä syystä halli­tus päivit­tää työrau­ha­jär­jes­tel­män peli­sään­nöt 2000-luvulle ja vastaa­maan kilpai­li­ja­mai­demme sään­te­lyä.

Muutos­ten tavoit­teena on paran­taa Suomen luotet­ta­vuutta ja houkut­te­le­vuutta toimin­taym­pä­ris­tönä – siis luoda Suomeen uutta työtä.

Hyvät yrit­tä­jät,

Edel­li­nen halli­tus teki sosi­aali- ja tervey­den­huol­toon hallin­non uudis­tuk­sen. Hallin­non uudis­tus ja palve­lui­den tuot­ta­mi­sen keskit­tä­mi­nen julki­siin käsiin ei ole paran­ta­nut kenen­kään palve­luja eikä lyhen­tä­nyt jonoja. Menoja sen tiede­tään lisää­vän: miljar­dilla joka vuosi.

Meidän tehtä­vämme on saada suoma­lais­ten tärkeät palve­lut pelaa­maan ja jonot lyhe­ne­mään. Siihen me tarvit­semme yrityk­siä, toimi­vaa moni­tuot­ta­juutta. Hyvin­voin­tia­lueilla on saatava laajasti palve­luse­te­lit käyt­töön. Jono­jen purkuun tämä halli­tus ryhtyy paran­ta­malla Kela-korvausta kaik­ki­aan 500 miljoo­nalla vaali­kau­den aikana.

Halli­tus­oh­jel­masta voi nähdä, että olemme otta­neet tosis­samme yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sen. Teemme lukui­sia toimia sen eteen, että yrit­tä­jäksi uskal­taa ryhtyä, riskiä ottaa ja toimin­taa laajen­taa.

Keskus­te­lussa yrit­tä­jien kanssa olemme usein lopuksi toden­neet: parasta jälkeä syntyy, kun kumpi­kin pysyy omassa lestis­sään. Toisin sanoen: Teidän yrit­tä­jien viesti meille päät­tä­jille on, että mitä enem­män annamme teille tilaa tehdä, sen parem­paa tulosta syntyy.

Tämä ohje­nuora oli meillä mielessä, kun halli­tus­oh­jel­maa Sääty­ta­lossa neuvo­tel­tiin.

Huoleh­dimme, ettei yrityk­siä lannis­teta säädös­tul­valla, vaan karsimme ylimää­räistä byro­kra­tiaa. Jos joudumme teke­mään uutta sään­te­lyä, vähen­nämme sitä sitten toisaalta. Halli­tus on sitou­tu­nut purka­maan vähin­tään 300 yrityk­siä ja kansa­lai­sia hait­taa­vaa normia. EU-sään­te­lyn päälle emme tule lisää­mään kansal­lista kuor­ru­tusta.

Rajoi­tamme valtion toimin­taa sellai­silla mark­ki­noilla, joilla mark­ki­na­puu­tetta ei ole. Siksi puutumme esimer­kiksi julki­syh­tei­sö­jen inhouse-hankin­toi­hin ja lisäämme reilua kilpai­lua. Anne­taan yritys­ten hoitaa ja mark­ki­noi­den toimia. Mihin tarvi­taan vaik­kapa valtion pesu­laa tai cate­ring –palve­lua?

Raken­namme koko Suomelle kestä­vän kasvun edel­ly­tyk­siä vuosi­kym­me­niksi tästä eteen­päin. Jotta jokai­sessa ilman­suun­nassa on hyvä yrit­tää, työvoi­man ja tava­ran pitää päästä liik­ku­maan. Siksi laitamme 3 miljar­dia euroa elin­kei­noe­lä­män ja vien­ti­ve­toi­sen teol­li­suu­den kannalta tärkei­siin väyliin, korjaus­ve­lan purkuun ja raide­hank­kei­den edis­tä­mi­seen. 

Ja me pidämme huolta, että Suomeen saadaan osaa­jia myös muualta maail­masta. Tämä halli­tus jatkaa edel­leen työpe­räi­sen maahan­muu­ton helpot­ta­mista. Omin voimin emme pärjää. Toivon, että tämä viesti tavoit­taa yrit­tä­jä­ken­tän laajasti.

Hyvät ystä­vät,

Minulla on kunnia johtaa halli­tusta, joka ymmär­tää yrit­tä­jyy­den merki­tyk­sen suoma­lai­sen yhteis­kun­nan tule­vai­suu­den kannalta.

Hyvien halli­tus­oh­jel­ma­kir­jaus­ten lisäksi on tärkeää katsoa, mitä halli­tus­oh­jel­massa ei lue. Halli­tus pitää yhtei­sö­ve­ro­kan­nan kilpai­lu­ky­kyi­sellä tasolla ja reagoi tarvit­taessa kilpai­li­ja­maissa tapah­tu­viin muutok­siin. Listaa­mat­to­mien yritys­ten yrit­tä­jyys­kan­nus­tin ja yrit­tä­jä­vä­hen­nys säily­vät muut­tu­mat­to­mina.

Nämä ovat todella tärkeitä, eivätkä ollen­kaan itses­tään selviä arvo­va­lin­toja. Yrit­tä­jien vero­tuk­sen kiris­tä­mi­nen tulee olemaan puna­vih­reän oppo­si­tion vaih­toeh­to­bud­jet­tien taika­sana. Minä eikä tämä halli­tus usko siihen, että yrit­tä­jien vero­tusta kiris­tä­mällä luodaan Suomeen uutta kasvua tai uusia työpaik­koja.

Yritys­ten ja yrit­tä­jien vero­tuk­sen täytyy kannus­taa otta­maan ja kanta­maan riskiä. Moni yrit­täjä on pannut nimensä, luot­to­tie­tonsa ja koti­ta­lonsa yrityk­sen laino­jen vakuu­deksi. Te kannatte riskiä yrityk­senne menes­tyk­sestä ja yrityk­sen luomista työpai­koista. Tämän riskin kanta­mi­sesta ja uusien työpaik­ko­jen luomi­sesta saadun tulon ei pidä olla yhtä kireästi vero­tet­tua kuin palk­ka­työstä saatu­jen ansioi­den.


Hyvät ystä­vät,

kuten alkuun tote­sin, teillä jokai­sella on oma tari­nanne yrit­tä­jänä. Olkaa siitä ylpeitä. Olkaa ylpeitä työs­tänne, siitä mitä olette saavut­ta­neet ja oppi­neet, ehkä myös menet­tä­neet. Se kaikki on osa teidän omaa tari­naanne. Se on tuonut teidät tähän hetkeen.

On rohkeaa valita yrit­tä­jän polku. Uudis­ta­malla Suomea me tahdomme varmis­taa, että yhä useampi nuori ja vanhem­pi­kin näkisi yrit­tä­jyy­den polun valoi­sana ja innos­ta­vana. 

Kiitos teille, jotka jo kuljette polulla. Uudis­ta­malla Suomea me tahdomme varmis­taa, että yhä useampi teistä rohke­nee hake­maan kasvua ja pystyy anta­maan työtä myös toisille.

Suomi tarvit­see teistä jokaista: teitä, jotka yritätte yksin, teitä, jotka työl­lis­tätte toisia. Yrit­tä­mi­sestä ja työstä se muu yhteis­kun­nal­li­nen hyvä sitten seuraa. Halli­tuk­sen tehtävä on varmis­taa, että teillä on erin­omai­set edel­ly­tyk­set onnis­tua.

Tänä iltana toivon, että pysäh­dytte juuri tähän hetkeksi ja nautitte, tämä on teidän juhlanne.

Päämi­nis­te­rinä haluan kiit­tää teitä teke­mäs­tänne työstä ja toivot­taa mitä haus­kinta yhteistä iltaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content