Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: Nyt on oikea aika kään­tää Suomi oike­aan suun­taan

Petteri Orpo: Nyt on oikea aika kään­tää Suomi oike­aan suun­taan

Julkaistu:

Petteri Orpon puhe ristei­ly­väelle sunnun­taina 29.1.2023.

Aika.

Aris­to­te­leen mukaan aika on muutosta ja liikettä. Toisille aika on nyky­het­kien sarja. 

Minulle aika on nyky­hetki ja samalla jatku­vaa muutosta sekä liikettä.

Aika täällä ristei­lyllä on ollut täynnä hienoja hetkiä - kohtaa­mi­sia ystä­vien ja kave­rei­den kanssa. Hyviä keskus­te­luja ja paljon huonoja vitsejä. On ollut muuten tosi kivaa.

Aika on hetkiä ja muis­toja menneestä. Ilon ja surun hetkiä.

Me olemme yhdessä koke­neet molem­pia.

Viime vuosi vei suuria kokoo­mus­lai­sia, jotka eivät unohdu. He eivät ole tässä ajassa, mutta he ovat sydä­mis­sämme mukana.

Työmme isän­maan puolesta on jatku­nut ja olemme saavut­ta­neet kaksi merkit­tä­vää vaali­voit­toa kunta­vaa­leissa ja alue­vaa­leissa.

Aika, jota elämme, on poik­keuk­sel­li­nen.

Muutos ja liike ovat vieneet meitä vääjää­mät­tö­mästi kohti epävar­mem­pia ja turvat­to­mam­pia aikoja.

Nyky­het­kessä tehdyt ratkai­sut määrit­tä­vät osal­taan, millaista on tule­vai­suu­dessa.

Aikaa ei saa hukata. Kello käy.

Siksi juuri nyt on oikea aika puhua suoraan.

Hyvät kuuli­jat,

On lähes vuosi siitä, kun Venäjä hyök­käsi Ukrai­naan. Venäjä teki sen, mitä ei enää pitä­nyt tapah­tua. Sota palasi Euroop­paan.

Venäjä pelaa aikaa. Venäjä yrit­tää väsyt­tää Ukrai­nan ja sen kansan. Se yrit­tää väsyt­tää meidät, lännen.

Sodan suurin kärsijä on Ukrai­nan kansa, joka on joutu­nut koke­maan julmuutta ja hävi­tystä.

Tämä sota on sotaa länsi­mai­sia vapaita demo­kra­tioita vastaa. Ukraina käy sotaa puoles­tamme. Siksi velvol­li­suu­temme on auttaa.

Sodan vaiku­tuk­set ovat laajat. Euroop­paa ovat kylmet­tä­neet niin Venä­jän johdon pullis­telu kuin ener­gia­kriisi.

Venä­jän tavoite on turrut­taa meidät kärsi­myk­sistä kerto­viin uuti­siin, sen tavoite on saada Euroo­pan maat kysee­na­lais­ta­maan tuki Ukrai­nalle ja saada meidät riite­le­mään keske­nämme.

Sota on ohi, kun Venäjä on hävin­nyt tais­te­lun Ukrai­nasta. 

Emme tiedä, milloin se päivä on. Mutta se päivä tulee – me emme anna Venä­jän voit­taa.

Sen tiedämme, että turval­li­suu­den tunne ei palaa Euroop­paan senkään jälkeen nopeasti. Miten Venäjä kehit­tyy? Miten Yhdys­val­to­jen ja Kiinan suhteet kehit­ty­vät? Epävar­muus ympä­ril­lämme jatkuu.

Kaksi johto­pää­töstä on ylitse muiden. 

Ensinnä, päätös liit­tyä Natoon on ainoa oikea. Ja mehän tämän aloi­timme ja hoidamme jäse­nyy­den maaliin. Me raken­namme Suomesta vahvan Nato-maan. 

Toiseksi, Suomi tarvit­see myös Euroo­pan unio­nia enem­män kuin koskaan. Näistä meillä ei ole varaa luopua.

Ystä­vät, kuuli­jat,

Koti­maassa vaali­kausi on vain neljä vuotta ja silti se voi olla ajal­li­sesti merkit­tävä.

Olemme nähneet, että halli­tuk­sen värillä on väliä.

Suomi sai viime vaalien jälkeen vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen, joka riensi poplari auki ja serpen­tii­nit kaulassa julis­ta­maan, että “rahaa on”. Talous­ku­rin aika on ohi, suoma­lai­sille sanot­tiin.

Suomi on tällä vaali­kau­della otta­nut 40 miljar­dia uutta velkaa. Velkaan­tu­mi­nen aloi­tet­tiin jo ennen pande­miaa ja sotaa, vuonna 2019. Edel­li­sellä vaali­kau­della pääsimme budje­teissa lähes tasa­pai­noon. Nyt tämä työ on toti­sesti peruttu. 

Suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tärkeät palve­lut eivät silti ole paran­tu­neet. Päin­vas­toin. 

Jos ongel­mat voisi hoitaa vain rahalla, velalla, olisi Suomi jo para­tiisi. Selvää on se, että ongel­mien juuri­syyt ovat muualla.

Tänään olemme taan­tu­man porteilla ja korko­me­no­jen kasvu huimaa.

Enti­senä valtio­va­rain­mi­nis­te­rinä halli­tuk­sen miljar­di­so­keus tuntuu minusta käsit­tä­mät­tö­mältä. Miljoo­nien ja miljar­dien erot ovat hämär­ty­neet. 

Tiedät­tekö, paljonko on miljoona sekun­tia päivissä?

Se on 11 ja puoli päivää.

Entä miljardi sekun­tia?

Se on 31 VUOTTA.

Miljoo­nilla ja miljar­deilla on valtava ero. 

Nyt on oikea aika ymmär­tää taas rahan arvo.  Nyt on oikea aika kään­tää Suomi oike­aan suun­taan.  

Hyvät ystä­vät,

Maail­man ja kansan­ta­lou­den tilanne on vakava, mutta myös monessa suoma­lai­sessa kodissa on huolta ja epävar­muutta – yksin asuvilla ja perheel­li­sillä. Suoma­lais­ten suuri keski­tu­loi­nen, työs­sä­käyvä luokka on todella kovilla.

Kun sähkö­lasku viisin- tai kuusin­ker­tais­tuu, toinen työkään ei vält­tä­mättä pelasta. Samaan aikaan asun­to­lai­nan korot ja ruoka­kas­sin hinta ovat nous­seet.

Yrityk­set varau­tu­vat hitaan kasvun aikaan muutos­neu­vot­te­luilla.

Pärjäänkö – pääsenkö tämän yli ja eteen­päin, sitä kysyy nyt moni itsel­tään.

Nyt on oikea aika puhua juuri näistä huolista – ja ennen kaik­kea niiden ratkai­se­mi­sesta.

Hyvät ystä­vät, 

Kello tikit­tää. Ja ajat ovat vaikeita.

Siksi nyt on aika ottaa maan ohjak­sista uusi ote.

Kokoo­mus haluaa tehdä Suomesta lujan ja vahvan. Maan, joka pärjää maail­man myrs­kyissä ja huoleh­tii kansa­lais­ten perus­tar­peista – turval­li­suu­desta, koulu­tuk­sesta ja palve­luista. Maan, joka huoleh­tii heikoim­mis­taan.

Velkai­nen maa ei tähän pysty, eikä maa, joka ei uskalla uudis­tua maail­man muut­tuessa.

Olen teille rehel­li­nen. Tule­vina vuosina on tehtävä vaikeita ratkai­suja, jotta talous saadaan kestä­välle pohjalle. On sääs­tet­tävä, on tehtävä valin­toja. Ei tätä tosia­siaa pidä piilo­tella.

Mutta minä uskon – me kokoo­muk­sessa uskomme, että teke­mällä oikeita asioita nyt, voimme saada valoa vaikei­siin aikoi­hin.

Aina on toivoa parem­masta.

Siellä missä joku näkee vain ongel­mia, me näemme ratkai­suja. 

Olemme käyt­tä­neet aikamme oppo­si­tiossa hyvin. Olemme valmis­tau­tu­neet huolella.  Olemme ihmis­ten puolella ja lupaamme pitää Suomesta huolta.

Suomi on uuden äärellä. Olemme uuden aika­kau­den alussa. Teke­mällä oikeita uudis­tuk­sia tässä murros­koh­dassa, pärjäämme kyllä.

Hyvät kuuli­jat,

Tässä ajassa meille avau­tuu mahdol­li­suuk­sia, joihin on tartut­tava. Uskomme tekno­lo­gi­aan ja osaa­mi­seen tule­vai­suu­den raken­ta­mi­sessa.

Me pystymme itse luomaan menes­tyk­semme maail­massa. 

Ener­gia­mur­ros on yksi suurista mahdol­li­suuk­sista.

Ener­gia­mur­ros ja puhtaan tekno­lo­gian vienti voivat nostaa meidät maail­man huipulle. Suomeen kannat­taa inves­toida. Samalla irtau­dumme venä­läi­sestä fossii­lie­ner­giasta.

Tarvit­semme ydin­voi­maa, tuuli­voi­maa, aurin­koe­ner­giaa, vety­ta­loutta sekä uutta puhdasta tekno­lo­giaa. 

Suomesta tehdään puhtaan ener­gian suur­valta, jotta kotei­hin ja teol­li­suu­teen riit­tää edul­lista sähköä myös pauk­ku­pak­ka­silla. 

Voimme houku­tella Suomeen takai­sin täältä maail­malle lähte­nyttä teol­li­suutta. Tämä tuo Suomeen työpaik­koja ja hyvin­voin­tia.

Voimme viedä maail­malle puhtaita sini­val­koi­sia ratkai­suja. Ensi vuosi­kym­me­nen loppuun mennessä puhdas vien­timme on kaksi kertaa suurempi kuin Suomen kaikki pääs­töt. 

Tässä konkre­ti­soi­tuu se, että voimme olla maail­malla ilmas­ton­muu­tok­sen torjuja ja samalla luoda Suomeen työtä, talous­kas­vua ja hyvin­voin­tia.

Seuraa­van halli­tuk­sen ohjel­maan pitää ottaa omien pääs­tö­jen lasken­nan lisäksi mittari puhtaasta vien­nistä.

Toivolle ja pienelle opti­mis­mil­le­kin on nyt tilaa, kun selviämme ener­gia­krii­sistä ja talvesta. 

Ja me voitamme tämän talven, Eurooppa voit­taa. Venä­jällä sen sijaan edessä on pitkä ja kylmä yö.

Hyvät ystä­vät, kuuli­jat,

Talou­den kestävä kasvu ja terve valtion­ta­lous ovat Suomen tule­vai­suu­den turva. 

Meillä on hallus­samme kestä­vän kasvun kaava ja seuraa­vassa halli­tuk­sessa laitamme kasvun muut­tu­jat kuntoon yksi kerral­laan. 

Kestävä kasvu syntyy osaa­mi­sesta ja inno­vaa­tioista sekä yrit­tä­jistä. Lisäksi tarvi­taan rahoi­tusta inves­toin­neille. Ja yrit­tä­mi­sen ympä­ris­tön pitää olla kunnossa. 

Tapaan tässä työssä paljon ihmi­siä eri puolilta Suomea.

Yrit­tä­jiltä kuuluva viesti on lähes poik­keuk­setta sama: keskei­sin kasvun este on työvoi­ma­pula. Ei löydy teki­jöitä. Viesti kuuluu kone­pa­joilta matkai­lua­lalle sekä julki­selle sekto­rille. 

Ja viesti kuuluu koko Suomesta. Isoilta ja pieniltä paik­ka­kun­nilta.

Jos haluamme vauh­dit­taa taloutta, nostaa elin­ta­soa, pysäyt­tää velkaan­tu­mi­sen, se edel­lyt­tää työn teki­jöitä, myös muualta maail­masta.

Laaja työt­tö­myys on lähes 350 000 henkeä. Työt­tö­mien autta­mi­nen ja kannus­ta­mi­nen töihin on vält­tä­mä­töntä. 

Jokai­sen työi­käi­sen ja työky­kyi­sen pitäisi Suomessa olla töissä.

Yrit­tä­mi­sen edel­ly­tys­ten pitää olla kunnossa. Sillä vain työllä ja yrit­tä­mi­sellä yhteis­kun­tamme palve­lut voidaan järjes­tää ja rahoit­taa kestä­västi. 

Ja julki­sen talou­den on oltava kunnossa, koska vain silloin voimme pitää huolta heikom­mista ja lastemme tule­vai­suu­desta.

Kotien ahdin­koa helpo­tamme pitä­mällä huolta siitä, että Suomessa on työpaik­koja. 

Ansio­tu­lo­jen vero­tusta keven­tä­mällä taas jätämme työn teki­jälle ja eläk­keen­saa­jalle enem­män käteen omista rahois­taan.

Kilpai­li­jat yrit­tä­vät väit­tää, että puhumme vain vuori­neu­vos­ten vero­tuk­sesta. 

Tosia­sia on, että kokoo­muk­sen ”vuori­neu­vok­sia” ovat yli kaksi miljoo­naa palkan­saa­jaa: Opet­ta­jat, polii­sit, varhais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­set, hoita­jat. 

Nyt on oikea aika luvata heille, että palkasta saa enem­män käteen. 

Ystä­vät,

Elin­kus­tan­nuk­set nouse­vat - ihan jokai­sella. Ratkaisu ei voi olla se, että vero­te­taan vielä vähän lisää, otetaan suoma­lai­silta vielä vähän enem­män. 

Kun suoma­lais­ten pitää kiris­tää vyötä, niin on tehtävä myös valtion. Polii­tik­ko­jen ainoa keino lisätä valtion tuloja ei voi olla kansa­lais­ten lompa­koista hamua­mi­nen. 

Suoma­lai­nen maksaa mielel­lään veronsa, kunhan saa vasti­neeksi turval­li­sen yhteis­kun­nan, jossa koulu­tus ja terveys­pal­ve­lut pelaa­vat. Sitä on reilu yhteis­kunta.

Näin Suomi on toimi­nut, mutta nyt yhtälö on rikki. Vero­ra­hoille saa yhä vähem­män laaduk­kaita palve­luita vasti­neeksi.

Kokoo­mus haluaa palaut­taa sellai­sen Suomen, jossa ihmi­nen, joka tekee työnsä ja hoitaa roote­linsa, hän voi luot­taa siihen, että lapset saavat hyvän koulu­tuk­sen, kaduilla on turval­lista ja apua saa, kun sitä tarvit­see.

Kysyn avoi­mesti: Ovatko muut puolu­eet valmiita sitou­tu­maan siihen, että talous laite­taan kuntoon ja vero­ra­hoille saa vasti­netta? Siihen, että työt hoide­taan ja velat makse­taan, kuten meillä suoma­lai­silla on tapana. 

Se on ainoa polku kestä­vään tule­vai­suu­teen. 

Hyvät kuuli­jat,  

Suomi tarvit­see talou­den kasvua, julki­sen talou­den sopeut­ta­mista sekä panos­tuk­sia tärkeim­piin kohtei­siin. Tiuk­ka­na­kin aikana on mahdol­lista myös lisätä rahaa tärkei­siin kohtei­siin jos osaa prio­ri­soida. Jäte­tään jota­kin vähem­män tärkeää teke­mättä.

Haluamme huoleh­tia siitä, että jokai­nen lapsi osaa lukea, laskea ja kirjoit­taa. Siksi olemme esit­tä­neet panos­tuk­sia perus­kou­lu­tuk­seen. Osaa­mis­tu­los­ten heik­ke­ne­mi­nen on saatava päät­ty­mään.

Turval­li­suu­desta emme tingi. Suomessa pitää olla turval­lista, niin kodeissa kuin kadulla. 

Nato-Suomi vaatii panos­tuk­sia puolu­tus­mää­rä­ra­hoi­hin. Tähän olemme varau­tu­neet. 

Haluamme palaut­taa halli­tuk­sen leik­kaa­mat Kela-korvauk­set. Ei ole reilua, että vain varak­kaat voivat valita, mistä palve­lunsa hank­ki­vat.

Kela-korvaus oli erityi­sesti tuki pieni- ja keski­tu­loi­sille, ja sen halli­tus leik­kasi. Tämän me haluamme palaut­taa.

Huoleh­dimme ihmis­ten hyvin­voin­nista: liikun­nasta ja kult­tuu­rista.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Suomi tarvit­see taas yhte­näi­syyttä, yhteen hiileen puhal­ta­mista. 

Kokoo­mus ei halua jakaa ihmi­siä vuohiin ja lampai­siin. Me ajamme koko Suomen asiaa. Me haluamme, että Suomi on menes­tyk­se­käs maa myös seuraa­vat sata vuotta.

Nyt on se aika, kun tarvi­taan teki­jöitä. Tarvi­taan jokaista, joka käärii hihat ja ryhtyy töihin parem­man Suomen puolesta.

Nyt on oikea aika palata poli­tii­kan ytimeen.

Poli­tii­kan tarkoi­tus on lisätä ihmis­ten hyvin­voin­tia.

Kokoo­mus on tehnyt neljä vuotta töitä. Olemme valmis­tau­tu­neet ja olemme valmiita kanta­maan vastuuta.

Meillä on hyvät tavoit­teet ja ohjel­mat. Ne on raken­nettu meidän kestä­vien arvo­jen pohjalta. Osaa­mi­nen, kannus­ta­vuus, tasa-arvo, vastuul­li­suus.

Tänään julkis­tamme suun­ta­vii­vat siitä, miten Suomen talous saadaan kestä­välle uralle.

Meillä on hyvä jouk­kue valmiina Suomen palve­luk­seen.

Yhdessä töitä teke­mällä ja rehel­li­sesti ratkai­suja esit­tä­mällä me kään­nämme Suomen oike­aan suun­taan.

Nyt on oikea aika tehdä parhaamme suoma­lais­ten hyväksi. Nyt on meidän aikamme.

HUOM: Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content