Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo: “Natosta kannat­taa ja pitää puhua”

Petteri Orpo: “Natosta kannat­taa ja pitää puhua”

Julkaistu:

Viime aikoina keskus­telu Suomen Nato-jäse­nyy­destä on käynyt vilk­kaana. Syyt tälle ovat ilmi­sel­vät. Kun Venäjä keskit­tää jouk­ko­jaan Ukrai­nan rajalle, aset­taa lännelle uhka­vaa­ti­muk­si­aan sekä pyrkii sane­le­maan, miten muiden valtioi­den tulisi turval­li­suu­tensa järjes­tää, on meidän näihin puhei­siin reagoi­tava. Pidän­kin terve­tul­leena sitä, että suoma­lai­set otta­vat nyt kantaa ajan­koh­tai­seen turval­li­suus­po­liit­ti­seen tilan­tee­seen.

Lähtö­koh­tamme on kirkas. Meidän ei tule missään olosuh­teissa hyväk­syä Venä­jän esityk­siä Euroo­pan turval­li­suus­jär­jes­te­ly­jen muutok­sesta, jotka sellai­se­naan ovat Suomen turval­li­suutta heiken­tä­viä. Kysee­seen tule­vat ennen kaik­kea kansain­vä­lis­ten sopi­mus­ten takaa­mat peri­aat­teet, joihin lukeu­tu­vat valtioi­den rajo­jen ja itse­mää­rää­mi­soi­keuk­sien kunnioi­tus sekä niiden oikeus joko liit­tou­tua tai olla liit­tou­tu­matta. Näistä ei voida tinkiä eikä etupii­ria­jat­te­luun tule palata.

On päivän­sel­vää, että Naton läsnä­olo niin laajem­min Euroo­passa kuin meidän­kin lähia­lueil­lamme lisää Suomen turval­li­suutta. Naton tarkoi­tus on lisätä jäsen­mait­tensa turval­li­suutta ja tätä se on tehnyt mante­reel­lamme jo yli 70 vuoden ajan. Kyse on nime­no­maan puolus­tus­lii­tosta, jolla ei ole hyök­käyk­sel­li­siä aikeita. Nato ei myös­kään laajene, vaan sen jäse­neksi liity­tään oman tahdon pohjalta ja demo­kraat­ti­sen proses­sin seurauk­sena.

Ollak­seen todel­li­nen vaih­toehto Suomelle, Nato-jäse­nyy­dellä on oltava kannat­ta­jansa puoluei­den ja polii­tik­ko­jen keskuu­dessa.

Venäjä on tuoreel­taan esit­tä­nyt, että Suomen ja Ruot­sin mahdol­li­nen Nato-jäse­nyys pakot­taisi sen soti­laal­li­siin vasta­toi­miin. Tällai­nen puhe on pahek­sut­ta­vaa ja kertoo viime kädessä enem­män Venä­jän kuin Suomen tai Ruot­sin perim­mäi­sistä tavoit­teista. Suomi ei muodosta nyt eikä milloin­kaan muuten­kaan uhkaa Venä­jälle. Olemme aina edis­tä­neet niin kahden­vä­listä kuin monen­kes­kistä vuoro­pu­he­lua Venä­jän kanssa ja niin teemme jatkos­sa­kin. On toivot­ta­vaa ja kaik­kien etu, että Venäjä-suhteet olisi­vat vakaat ja toimi­vat.

Suomen ulko­po­li­tii­kan keskei­sim­piä tehtä­viä on maamme turval­li­suu­den takaa­mi­nen. Tätä tuke­vat monet asiat, joista pääl­lim­mäi­siä ovat maan­puo­lus­tus, kansain­vä­li­set kump­pa­nuu­temme sekä turval­li­suus­po­liit­ti­sen liik­ku­ma­va­ran yllä­pi­tä­mi­nen. Keskei­nen osa tätä liik­ku­ma­ti­laa on se, ettemme omaeh­toi­sesti sulje mitään vaih­toeh­toja pois. Tämä luon­nol­li­sesti koskee myös Nato-jäse­nyyttä. Kokoo­mus on kannat­ta­nut Suomen Nato-jäse­nyyttä jo pitkään ja tämä linja pitää edel­leen. Ennen kaik­kea katson, että Nato-jäse­nyys paran­taisi Suomen turval­li­suutta sekä toisi enna­koi­ta­vuutta lähia­lueil­lemme. Olisi luon­te­vaa, että Suomi olisi mukana niissä pöydissä, joissa turval­li­suut­tamme koske­vista asioista keskus­tel­laan. 

Haluan myös koros­taa, miten avoi­milla ja Nato-myön­tei­sillä puheen­vuo­roilla on erityistä kansal­lista arvoa. Ollak­seen todel­li­nen vaih­toehto Suomelle, Nato-jäse­nyy­dellä on oltava kannat­ta­jansa puoluei­den ja polii­tik­ko­jen keskuu­dessa. Se, että Natolla on puoles­ta­pu­hu­jansa, tekee siitä todel­li­sen vaih­toeh­don Suomelle.

Nato-jäse­nyy­dessä on kyse sitä, kuinka Suomen tulisi kansal­li­nen puolus­tuk­sensa järjes­tää: joko omiin kykyi­hinsä noja­ten vai liit­tou­tu­neena ja yhteis­työ­hön noja­ten. Suomen puolus­tusta on Natoon kuulu­mat­to­muu­desta huoli­matta kehi­tetty viime vuosina tiiviissä yhteis­työssä läntis­ten kump­pa­nei­den kanssa. Oman maan­puo­lus­tuk­semme keskei­syy­den lisäksi teemme jo nyt sellaista puolus­tusyh­teis­työtä, joka luo edel­ly­tyk­siä niin rauhan kuin krii­sien aikoja varten. Tämä linja on ollut hyvä ja pohjim­mil­taan se tukee niitä asioita, joita Nato edus­taa tai joihin se pyrkii. 

Siksi esitän­kin kysy­myk­seni muiden puoluei­den suun­taan: olet­teko valmiit käymään avointa keskus­te­lua Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan ratkai­suista?

Joka tapauk­sessa sellai­nen liit­tou­tu­mat­to­muus, johon ei kuulu soti­laal­lista yhteis­työtä ei ole tätä päivää. Emme kuiten­kaan Naton ulko­puo­lella saa sellai­sia turva­ta­kuita, joita jäse­nyys meille tarjoaisi. Nämä tosi­asiat yhdis­tet­tynä kiris­ty­nee­seen turval­li­suus­ti­lan­tee­seen puhu­vat sen puolesta, että oikea aika keskus­tella myös Nato-suhtees­tamme on nyt. Painos­tuk­sen edessä me emme voi perään­tyä, päin­vas­toin. Meidän on otet­tava kantaa turval­li­suu­temme kannalta tärkei­siin kysy­myk­siin.

Jäse­nyy­delle on oltava riit­tävä tuki sekä kansal­li­sesti että puoluei­den kesken.Kokoomus on kannat­ta­nut Nato-jäse­nyyttä jo yli 15 vuotta, mutta mikään puolue ei voi päät­tää asiasta yksin. Siksi esitän­kin kysy­myk­seni muiden puoluei­den suun­taan: olet­teko valmiit käymään avointa keskus­te­lua Suomen ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kan ratkai­suista? Monet puhu­vat niin sano­tun Nato-option puolesta ja tärkey­destä. Nyt jos koskaan olisi aika tarjota sisäl­töä näille puheille.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content