Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden

Petteri Orpo: Nato-jäse­nyys maksi­moi Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den

Julkaistu:

Venä­jän häikäi­le­mä­tön hyök­käys­sota Ukrai­naa vastaan toi suoma­lai­set yhteen. Suoma­lai­set teki­vät johto­pää­tök­set nopeasti.

Me haluamme elää rauhassa koti­maas­samme. Me haluamme Natoon.

Ulko­po­liit­tis­ten valin­to­jen on pohjau­dut­tava realis­miin. Venäjä on tehnyt selväksi, että se voi hyökätä rauhan­omai­seen, sitä uhkaa­mat­to­maan naapu­ri­maa­han. Uhka ei ole katoa­massa lähi­tu­le­vai­suu­dessa. Merk­kejä luot­ta­muk­sen palau­tu­mi­sesta Venä­jään ei ole.

Nato-jäse­nyys maksi­moi Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den. Meillä on oma vahva puolus­tus, jota vahvis­tamme enti­ses­tään. Mutta meillä on myös taka­namme koko liit­to­kun­nan voima.  Muut vaih­toeh­dot eivät tarjoa tarvit­tua turvaa äkil­lis­ten ja odot­ta­mat­to­mien muutos­ten varalle.

Kokoo­mus on edis­tä­nyt Nato-yhteis­työtä määrä­tie­toi­sesti. Kanna­timme Suomen liit­ty­mistä Natoon hyvän sään aikana.  Tämän vuoden helmi­kuussa taivas Ukrai­nan ja Euroo­pan yllä synk­keni. Hyvän sään aika oli ohi. Silloin kuiten­kaan ei ole aika pistää päätä pensaa­seen, vaan kohdata totuus.

Kuten presi­dentti Niinistö sanoi Venä­jän hyökät­tyä: naamiot on nyt riisuttu. Olemme halun­neet uskoa talous­si­tei­den muok­kaa­van naapu­rin ajat­te­lua. Paikoin olemme olleet liian sini­sil­mäi­siä Venä­jän tarkoi­tus­pe­rien suhteen.

Vapau­den, demo­kra­tian, ihmi­soi­keuk­sien ja oikeus­val­tion arvot koros­tu­vat, kun näemme itänaa­pu­rin mene­vän täysin eri suun­taan.

Suomen suunta on selvä. Meidän suun­tamme on ollut, ja tulee tästä eteen­päin­kin olemaan aina kohti länttä. Seuraava askel on jäse­nyys puolus­tus­liitto Natossa.

Suomelle ankku­roi­tu­mi­nen osaksi läntis­ten demo­kra­tioi­den puolus­tus­liit­toa on elin­tär­keää. Kyse on sotien ennal­taeh­käi­systä ja oikeu­desta puolus­tau­tua. Päätös hakeu­tua Naton jäse­neksi on teko rauhan edis­tä­mi­seksi. Se ei ole hyök­käys ketään vastaan.

Vuosia kestä­nyt ja jatku­vasti kehit­ty­nyt kump­pa­nuus Naton kanssa takaa, että olemme erit­täin sopiva Naton täys­jä­se­neksi. Sellai­seksi meidän kaltai­sen pienen maan Venä­jän naapu­rissa pitää tulla. Meidän tulee sitou­tua Natoon täysin ja ottaa se turva, minkä tarvit­semme. Myös tarjota tukea Nato-jäsen­kump­pa­neille tasa­ver­tai­sesti. Täys­jä­se­nyy­den ohella on tärkeää jatkaa Suomen ja Ruot­sin, kaik­kien Pohjois-Euroo­pan maiden sekä Suomen laajan kahden- ja monen­vä­li­sen yhteis­työn syven­tä­mistä.

Jäse­nyys Natossa antaa Suomelle mahdol­li­suu­den edis­tää kansain­vä­listä turval­li­suutta ja rauhaa. Nato-jäse­nyys ei ole Helsin­gin hengen loppu. Päin­vas­toin äänemme Venä­jän kanssa tasa­ver­tais­tuu. On myös selvää, että jäse­nyys Natossa ei sanele sen jäsen­ten ulko­po­li­tiik­kaa. Naton jäsen­val­tioilla säilyy kansal­li­nen itse­mää­rää­mi­soi­keus.

Suoma­lai­set ovat varau­tu­neita meihin kohdis­tu­vaan vaikut­ta­mi­seen. Maan­puo­lus­tuk­semme on kunnossa, kansa­kun­tamme on yhte­näi­nen, ja monet demo­kraat­ti­set kump­pa­ni­maat ovat tuke­namme, Yhdys­val­lat ja Britan­nia kärjessä. Olemme vakaa, sisu­kas demo­kra­tia ja tiedämme pärjää­vämme – kaikissa olosuh­teissa. Emme me töni­mi­sestä kaadu.

Haluan kiit­tää suoma­lai­sia tämän histo­rial­li­sen päätök­sen mahdol­lis­ta­mi­sesta ja valtio­joh­toa hyvästä toimin­nasta muut­tu­nee­seen tilan­tee­seen. Tässä histo­rial­li­sessa kansal­li­sen turval­li­suu­den ratkai­sussa ei ole halli­tusta tai oppo­si­tiota, vaan tämä on tehty kansa­kun­tana yhdessä. Emme jämähdä emmekä lamaannu, vaan otamme kohta­lomme omiin käsiimme ja muovaamme kansa­kun­tana oman valoi­san tule­vai­suu­temme. Tämä on viesti suoma­lai­silta maail­malle.

Velvol­li­suu­temme tässä salissa on varmis­taa nyt ja vaste­des, että aikoi­naan kovim­malla mahdol­li­sella hinnalla maksettu vapaus kantaa. Kokoo­muk­sen edus­ta­kun­ta­ryhmä tukee Suomen valtio­joh­toa neuvot­te­lu­jen aloit­ta­mi­sessa viipy­mättä. Kokoo­mus antaa työlle täyden tukensa.

Jalka­väen­ken­raali Adolf Ehrn­root­hin tunne­taan sano­neen talvi­so­dan opetuk­sena ”ei enää koskaan yksin.” Nyt meidän suku­pol­vemme voi hänelle vastata: herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin!”

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe lähe­te­kes­kus­te­lussa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Suomen liit­ty­mi­sestä Pohjois-Atlan­tin liit­toon, kansan­edus­taja Petteri Orpo

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.6.2022

Petteri Orpo: Tarvit­semme jokaista ja jokai­sen panosta

Haluat­teko tietää, mitä minulla on tänään taskus­sani? Lähellä sydän­täni. (poimii esiin Nato-tasku­lii­nan). Olen kanta­nut tätä muka­nani vuosia. Tänään, tässä salissa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

17.5.2022

Mykkä­nen: Nato-jäse­nyys avaa ovia euroop­pa­lai­selle puolus­tusyh­teis­työlle

”Kaiken viisau­den alku on tosi­asioi­den tunnus­ta­mi­nen”. Presi­dentti J.K. Paasi­kivi kuvasi näillä sanoilla ulko­po­li­tiik­kaa itse­näi­syys­päi­vänä 1944, muutama kuukausi jatko­so­dan päät­ty­mi­sen jälkeen.

Skip to content