Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Nato-jäsenyys maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden

Petteri Orpo: Nato-jäse­nyys maksi­moi Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den

Julkaistu:

Venä­jän häikäi­le­mä­tön hyök­käys­sota Ukrai­naa vastaan toi suoma­lai­set yhteen. Suoma­lai­set teki­vät johto­pää­tök­set nopeasti.

Me haluamme elää rauhassa koti­maas­samme. Me haluamme Natoon.

Ulko­po­liit­tis­ten valin­to­jen on pohjau­dut­tava realis­miin. Venäjä on tehnyt selväksi, että se voi hyökätä rauhan­omai­seen, sitä uhkaa­mat­to­maan naapu­ri­maa­han. Uhka ei ole katoa­massa lähi­tu­le­vai­suu­dessa. Merk­kejä luot­ta­muk­sen palau­tu­mi­sesta Venä­jään ei ole.

Nato-jäse­nyys maksi­moi Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den. Meillä on oma vahva puolus­tus, jota vahvis­tamme enti­ses­tään. Mutta meillä on myös taka­namme koko liit­to­kun­nan voima.  Muut vaih­toeh­dot eivät tarjoa tarvit­tua turvaa äkil­lis­ten ja odot­ta­mat­to­mien muutos­ten varalle.

Kokoo­mus on edis­tä­nyt Nato-yhteis­työtä määrä­tie­toi­sesti. Kanna­timme Suomen liit­ty­mistä Natoon hyvän sään aikana.  Tämän vuoden helmi­kuussa taivas Ukrai­nan ja Euroo­pan yllä synk­keni. Hyvän sään aika oli ohi. Silloin kuiten­kaan ei ole aika pistää päätä pensaa­seen, vaan kohdata totuus.

Kuten presi­dentti Niinistö sanoi Venä­jän hyökät­tyä: naamiot on nyt riisuttu. Olemme halun­neet uskoa talous­si­tei­den muok­kaa­van naapu­rin ajat­te­lua. Paikoin olemme olleet liian sini­sil­mäi­siä Venä­jän tarkoi­tus­pe­rien suhteen.

Vapau­den, demo­kra­tian, ihmi­soi­keuk­sien ja oikeus­val­tion arvot koros­tu­vat, kun näemme itänaa­pu­rin mene­vän täysin eri suun­taan.

Suomen suunta on selvä. Meidän suun­tamme on ollut, ja tulee tästä eteen­päin­kin olemaan aina kohti länttä. Seuraava askel on jäse­nyys puolus­tus­liitto Natossa.

Suomelle ankku­roi­tu­mi­nen osaksi läntis­ten demo­kra­tioi­den puolus­tus­liit­toa on elin­tär­keää. Kyse on sotien ennal­taeh­käi­systä ja oikeu­desta puolus­tau­tua. Päätös hakeu­tua Naton jäse­neksi on teko rauhan edis­tä­mi­seksi. Se ei ole hyök­käys ketään vastaan.

Vuosia kestä­nyt ja jatku­vasti kehit­ty­nyt kump­pa­nuus Naton kanssa takaa, että olemme erit­täin sopiva Naton täys­jä­se­neksi. Sellai­seksi meidän kaltai­sen pienen maan Venä­jän naapu­rissa pitää tulla. Meidän tulee sitou­tua Natoon täysin ja ottaa se turva, minkä tarvit­semme. Myös tarjota tukea Nato-jäsen­kump­pa­neille tasa­ver­tai­sesti. Täys­jä­se­nyy­den ohella on tärkeää jatkaa Suomen ja Ruot­sin, kaik­kien Pohjois-Euroo­pan maiden sekä Suomen laajan kahden- ja monen­vä­li­sen yhteis­työn syven­tä­mistä.

Jäse­nyys Natossa antaa Suomelle mahdol­li­suu­den edis­tää kansain­vä­listä turval­li­suutta ja rauhaa. Nato-jäse­nyys ei ole Helsin­gin hengen loppu. Päin­vas­toin äänemme Venä­jän kanssa tasa­ver­tais­tuu. On myös selvää, että jäse­nyys Natossa ei sanele sen jäsen­ten ulko­po­li­tiik­kaa. Naton jäsen­val­tioilla säilyy kansal­li­nen itse­mää­rää­mi­soi­keus.

Suoma­lai­set ovat varau­tu­neita meihin kohdis­tu­vaan vaikut­ta­mi­seen. Maan­puo­lus­tuk­semme on kunnossa, kansa­kun­tamme on yhte­näi­nen, ja monet demo­kraat­ti­set kump­pa­ni­maat ovat tuke­namme, Yhdys­val­lat ja Britan­nia kärjessä. Olemme vakaa, sisu­kas demo­kra­tia ja tiedämme pärjää­vämme – kaikissa olosuh­teissa. Emme me töni­mi­sestä kaadu.

Haluan kiit­tää suoma­lai­sia tämän histo­rial­li­sen päätök­sen mahdol­lis­ta­mi­sesta ja valtio­joh­toa hyvästä toimin­nasta muut­tu­nee­seen tilan­tee­seen. Tässä histo­rial­li­sessa kansal­li­sen turval­li­suu­den ratkai­sussa ei ole halli­tusta tai oppo­si­tiota, vaan tämä on tehty kansa­kun­tana yhdessä. Emme jämähdä emmekä lamaannu, vaan otamme kohta­lomme omiin käsiimme ja muovaamme kansa­kun­tana oman valoi­san tule­vai­suu­temme. Tämä on viesti suoma­lai­silta maail­malle.

Velvol­li­suu­temme tässä salissa on varmis­taa nyt ja vaste­des, että aikoi­naan kovim­malla mahdol­li­sella hinnalla maksettu vapaus kantaa. Kokoo­muk­sen edus­ta­kun­ta­ryhmä tukee Suomen valtio­joh­toa neuvot­te­lu­jen aloit­ta­mi­sessa viipy­mättä. Kokoo­mus antaa työlle täyden tukensa.

Jalka­väen­ken­raali Adolf Ehrn­root­hin tunne­taan sano­neen talvi­so­dan opetuk­sena ”ei enää koskaan yksin.” Nyt meidän suku­pol­vemme voi hänelle vastata: herra kenraali, me emme ole enää koskaan yksin!”

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe lähe­te­kes­kus­te­lussa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Suomen liit­ty­mi­sestä Pohjois-Atlan­tin liit­toon, kansan­edus­taja Petteri Orpo

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta

Kokoo­muk­selle vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta. Oikeus­val­tio mahdol­lis­taa kansan­val­lan, perus­oi­keuk­sien toteu­tu­mi­sen ja koko muun yhteis­kun­nan toimin­nan. Se varmis­taa, että julki­sen vallan käyttö perus­tuu lakiin ja että oikeus­tur­vaa saa, kun sitä tarvit­see. Suomen oikeus­val­tio on maail­man vahvim­pia, ja siitä meidän on syytä olla ylpeitä.

30.11.2022

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

9.11.2022

Väli­ky­sy­mys­puhe: Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille

Päätös­valta Suomen metsistä kuuluu meille suoma­lai­sille. Me emme ole valmiita luovut­ta­maan metsä­po­li­tiik­kaa EU:n toimi­val­taan. EU:n yhtei­sen ympä­ris­tö­po­li­tii­kan keinot on valit­tava tavalla, jolla koti­mais­ten metsien vastuul­lista ja kestä­vää käyt­töä ei vaaran­neta.

Skip to content