Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

Julkaistu: 17.03.2020

Tiukassa paikassa me suoma­lai­set olemme parhaim­mil­lamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyen­neet jättä­mään erimie­li­syy­det taakse ja toimi­maan yhdessä. Tänään tarvit­semme jälleen tuota kansal­lista yhte­näi­syy­den henkeä.

Halli­tus päätti eilen yhteis­toi­min­nassa Tasa­val­lan presi­den­tin kanssa ottaa käyt­töön erit­täin järeät keinot koro­na­vi­ruse­pi­de­mian hidas­ta­mi­seksi. Tilan­teen poik­keuk­sel­li­suutta koros­taa se, että valmius­la­kia ei ole koskaan aikai­sem­min rauhan aikana otettu käyt­töön. Kokoo­mus antaa täyden tukensa näille keinoille ja valmius­lain voimaan saat­ta­mi­selle.

Edus­kunta antaa tällä päätök­sel­lään halli­tuk­selle poik­keuk­sel­li­sen mandaa­tin tuoda krii­siin ratkai­suja. Halli­tuk­sen tulee käyt­tää mandaat­tia viisaasti sekä pitää edus­kunta riit­tä­västi ja oikea-aikai­sesti infor­moi­tuna.

Tehdään mieluum­min enem­män ja aikai­sem­min kuin vähem­män ja liian myöhään. Uskon, että tällä hetkellä jokai­nen tässä salissa voi jakaa tämän ajatuk­sen. Tule­vai­suus ja histo­rian­kir­joi­tus näyt­tä­vät, oliko ratkaisu oikea. Parhaan asian­tun­ti­ja­tie­don valossa se vaikut­taa järke­vim­mältä ratkai­sulta.

Koro­na­vi­ruk­sen torjunta on koko kansa­kun­nalle valta­van suuri asia ja on tärkeää, että tuemme toisiamme.

Erityi­sen tärkeää on osoit­taa tukea heille, jotka oman tervey­tensä uhalla autta­vat ja palve­le­vat muita. Tervey­den ja turval­li­suu­den parissa työs­ken­te­le­ville – sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa ja polii­sissa. Palve­lui­den parissa työs­ken­te­le­ville – päivä­ko­deissa, kouluissa, aptee­keissa, jouk­ko­lii­ken­teessä ja lähi­kau­poissa.

Jokai­sella meistä on myös huoli lähei­sis­tämme. Nyt kannat­taa soit­taa vanhem­mille ja isovan­hem­mille. Ja ottaa yhteyttä heihin, joiden kanssa yhtey­den­pito on syystä tai toisesta jäänyt vähem­mälle. Pide­tään huolta toisis­tamme.

Krii­sin, pelon ja epävar­muu­den keskellä on onneksi myös hyvää. Ihmis­ten autta­mi­sen halu. Lämpö ja lähim­mäi­sen­rak­kaus kans­saih­mi­siä kohtaan. Naapu­riapu ikään­ty­neelle. Kansa­lais­jär­jes­tö­jen akti­voi­tu­mi­nen. Opet­ta­jat, jotka jaka­vat toisil­leen apua etäope­tuk­seen. Tämä saa olon luot­ta­vai­seksi: Suomi on hyvä maa. Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat.

Kannamme suurta huolta myös yrit­tä­jistä, ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta.

Terveet yrityk­set on autet­tava krii­sin yli. Vahin­got ovat pysy­viä ja mitta­via, jos nyt ei tehdä erityi­siä toimia.

Halli­tuk­sen eili­set toimet ovat siihen hyvä alku. Ihmi­sillä on akuutti hätä toimeen­tu­los­taan. Kymme­net tuhan­net palve­lua­lo­jen työn­te­ki­jät, yksi­ny­rit­tä­jät ja pienet työnan­ta­jat miet­ti­vät tänään, millä he maksa­vat laskunsa huomenna. He tarvit­se­vat vastauk­sen pian.

Tuomme ehdo­tuk­sia toimista lomau­tusu­han alla olevien työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kaansa menet­tä­nei­den yrit­tä­jien tuke­mi­seksi. Toivomme tästä yhteistä kansal­lista ponnis­tusta ja tarjoamme kaiken apumme ja tukemme halli­tuk­selle.

Koko maailma, jonka tunnemme, on poik­keus­ti­lassa. Suomi on poik­keus­ti­lassa. Hoide­taan tämä asia yhdessä ponnis­tel­len. Jokai­nen tekee osansa – kyky­jensä mukaan.

Koro­na­vi­ruk­sen vaiku­tuk­set tule­vat olemaan merkit­tä­viä ja osin pysy­viä. Jo nyt tiede­tään, että edessä on suuria haas­teita myös koro­nan jälkeen. Nyt keski­ty­tään kuiten­kin taudin päihit­tä­mi­seen.

Halli­tuk­selta kaivat­tiin selkeitä päätök­siä ja linjauk­sia. Niitä myös saatiin. Epävar­muu­den aikana kyky tehdä päätök­siä on vält­tä­mä­töntä.

Tehdään kaikki, mitä tehtä­vissä on, jotta suoma­lai­set ja Suomi selviy­ty­vät vaikeasta tilan­teesta.

Samaa päät­tä­väi­syyttä tarvi­taan jatkossa. Tehdään kaikki, mitä tehtä­vissä on, jotta suoma­lai­set ja Suomi selviy­ty­vät vaikeasta tilan­teesta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee valmius­lain käyt­töön­ot­toa­se­tuk­sen ja sen sovel­ta­mis­a­se­tus­ten hyväk­sy­mistä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tätä puol­taessa.

Petteri Orpon puheen­vuoro valmius­la­kia käsit­te­le­vässä täysis­tun­nossa 17.3.2020
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia