Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Turvallisuus / Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

Petteri Orpo: “Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat”

Julkaistu:

Tiukassa paikassa me suoma­lai­set olemme parhaim­mil­lamme. Aina, kun sille on ollut tarve, olemme kyen­neet jättä­mään erimie­li­syy­det taakse ja toimi­maan yhdessä. Tänään tarvit­semme jälleen tuota kansal­lista yhte­näi­syy­den henkeä.

Halli­tus päätti eilen yhteis­toi­min­nassa Tasa­val­lan presi­den­tin kanssa ottaa käyt­töön erit­täin järeät keinot koro­na­vi­ruse­pi­de­mian hidas­ta­mi­seksi. Tilan­teen poik­keuk­sel­li­suutta koros­taa se, että valmius­la­kia ei ole koskaan aikai­sem­min rauhan aikana otettu käyt­töön. Kokoo­mus antaa täyden tukensa näille keinoille ja valmius­lain voimaan saat­ta­mi­selle.

Edus­kunta antaa tällä päätök­sel­lään halli­tuk­selle poik­keuk­sel­li­sen mandaa­tin tuoda krii­siin ratkai­suja. Halli­tuk­sen tulee käyt­tää mandaat­tia viisaasti sekä pitää edus­kunta riit­tä­västi ja oikea-aikai­sesti infor­moi­tuna.

Tehdään mieluum­min enem­män ja aikai­sem­min kuin vähem­män ja liian myöhään. Uskon, että tällä hetkellä jokai­nen tässä salissa voi jakaa tämän ajatuk­sen. Tule­vai­suus ja histo­rian­kir­joi­tus näyt­tä­vät, oliko ratkaisu oikea. Parhaan asian­tun­ti­ja­tie­don valossa se vaikut­taa järke­vim­mältä ratkai­sulta.

Koro­na­vi­ruk­sen torjunta on koko kansa­kun­nalle valta­van suuri asia ja on tärkeää, että tuemme toisiamme.

Erityi­sen tärkeää on osoit­taa tukea heille, jotka oman tervey­tensä uhalla autta­vat ja palve­le­vat muita. Tervey­den ja turval­li­suu­den parissa työs­ken­te­le­ville – sairaa­loissa, terveys­kes­kuk­sissa ja polii­sissa. Palve­lui­den parissa työs­ken­te­le­ville – päivä­ko­deissa, kouluissa, aptee­keissa, jouk­ko­lii­ken­teessä ja lähi­kau­poissa.

Jokai­sella meistä on myös huoli lähei­sis­tämme. Nyt kannat­taa soit­taa vanhem­mille ja isovan­hem­mille. Ja ottaa yhteyttä heihin, joiden kanssa yhtey­den­pito on syystä tai toisesta jäänyt vähem­mälle. Pide­tään huolta toisis­tamme.

Krii­sin, pelon ja epävar­muu­den keskellä on onneksi myös hyvää. Ihmis­ten autta­mi­sen halu. Lämpö ja lähim­mäi­sen­rak­kaus kans­saih­mi­siä kohtaan. Naapu­riapu ikään­ty­neelle. Kansa­lais­jär­jes­tö­jen akti­voi­tu­mi­nen. Opet­ta­jat, jotka jaka­vat toisil­leen apua etäope­tuk­seen. Tämä saa olon luot­ta­vai­seksi: Suomi on hyvä maa. Me selviämme kyllä, vaikka edessä on vaikeat ajat.

Kannamme suurta huolta myös yrit­tä­jistä, ihmis­ten työpai­koista ja toimeen­tu­losta.

Terveet yrityk­set on autet­tava krii­sin yli. Vahin­got ovat pysy­viä ja mitta­via, jos nyt ei tehdä erityi­siä toimia.

Halli­tuk­sen eili­set toimet ovat siihen hyvä alku. Ihmi­sillä on akuutti hätä toimeen­tu­los­taan. Kymme­net tuhan­net palve­lua­lo­jen työn­te­ki­jät, yksi­ny­rit­tä­jät ja pienet työnan­ta­jat miet­ti­vät tänään, millä he maksa­vat laskunsa huomenna. He tarvit­se­vat vastauk­sen pian.

Tuomme ehdo­tuk­sia toimista lomau­tusu­han alla olevien työn­te­ki­jöi­den ja asiak­kaansa menet­tä­nei­den yrit­tä­jien tuke­mi­seksi. Toivomme tästä yhteistä kansal­lista ponnis­tusta ja tarjoamme kaiken apumme ja tukemme halli­tuk­selle.

Koko maailma, jonka tunnemme, on poik­keus­ti­lassa. Suomi on poik­keus­ti­lassa. Hoide­taan tämä asia yhdessä ponnis­tel­len. Jokai­nen tekee osansa – kyky­jensä mukaan.

Koro­na­vi­ruk­sen vaiku­tuk­set tule­vat olemaan merkit­tä­viä ja osin pysy­viä. Jo nyt tiede­tään, että edessä on suuria haas­teita myös koro­nan jälkeen. Nyt keski­ty­tään kuiten­kin taudin päihit­tä­mi­seen.

Halli­tuk­selta kaivat­tiin selkeitä päätök­siä ja linjauk­sia. Niitä myös saatiin. Epävar­muu­den aikana kyky tehdä päätök­siä on vält­tä­mä­töntä.

Tehdään kaikki, mitä tehtä­vissä on, jotta suoma­lai­set ja Suomi selviy­ty­vät vaikeasta tilan­teesta.

Samaa päät­tä­väi­syyttä tarvi­taan jatkossa. Tehdään kaikki, mitä tehtä­vissä on, jotta suoma­lai­set ja Suomi selviy­ty­vät vaikeasta tilan­teesta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee valmius­lain käyt­töön­ot­toa­se­tuk­sen ja sen sovel­ta­mis­a­se­tus­ten hyväk­sy­mistä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tätä puol­taessa.

Petteri Orpon puheen­vuoro valmius­la­kia käsit­te­le­vässä täysis­tun­nossa 17.3.2020
Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

17.3.2023

Orpo: Ruot­sin asia on meidän

Suomi sai tänään Turkista kovasti odote­tun posi­tii­vi­sen vies­tin Nato-jäse­nyy­den etene­mi­ses­tään. Nyt näyt­tää­kin siltä, että meistä voisi tulla Naton täys­jä­sen jo kulu­van kevään aikana. Nato-proses­simme on tähän asti ollut histo­rial­li­sen nopea.

Skip to content