Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Julkaistu:

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan näky­vissä. Näin Suomessa on aina tehty halli­tuk­sen kokoon­pa­nosta riip­pu­matta. Se on ollut viisasta.

Vasem­mis­to­hal­li­tus on hylän­nyt tämän vanhan viisau­den ja se uhkaa suoma­lais­ten hyvin­voin­tia. Tähän tarvi­taan muutos.

Arvoisa puhe­mies,

Monet maat elvyt­tä­vät massii­vi­sesti koro­na­pan­de­mian jälkei­sen talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi. Ja on Suomi­kin elvyt­tä­nyt. Viime ja tämän vuoden budjet­ti­ta­lou­den alijäämä on lähes 30 miljar­dia euroa.

Koro­na­krii­sin myötä väli­tön elvy­tys ja velkaan­tu­mi­nen oli tarpeel­lista pande­mian aiheut­ta­man iskun pehmen­tä­mi­seksi. Jokai­nen puolue olisi varmasti elvyt­tä­nyt taloutta ja tuke­nut yrityk­siä yli vaikean tilan­teen.

Tässä väli­ky­sy­myk­sessä ei ole kyse siitä, mitä viime vuonna tai tänä vuonna on tapah­tu­nut. Tässä väli­ky­sy­myk­sessä on kyse siitä, mihin suun­taan Suomea tästä eteen­päin viedään.

Jo nyt maail­man­ta­lous osoit­taa ylikuu­me­ne­mi­sen merk­kejä. Inflaa­tio kiih­tyy. Yhdys­val­loissa inflaa­tio­vauhti kiih­tyi huhti­kuussa yli neljään prosent­tiin. Suomes­sa­kin inflaa­tio nousi huhti­kuussa korkeim­malle tasolle sitten vuoden 2012.

Inflaa­tion kiih­ty­mi­nen tarkoit­taa raaka-ainei­den hinto­jen ja palk­ka­vaa­ti­mus­ten kasvua. Se tarkoit­taa, että suoma­lais­ten yritys­ten on

entistä kalliim­paa ostaa raaka-aineita valmis­ta­miinsa tuot­tei­siin. Yritys­ten kannat­ta­vuus heik­ke­nee ja tuot­tei­den hinnat nouse­vat.

Inflaa­tio vaikut­taa aivan taval­li­siin ihmi­siin. Joka toisella suoma­lai­sella perheellä on asun­to­lai­naa. Mikäli asun­to­lai­no­jen korot lähte­vät nousuun, se syö merkit­tä­västi suoma­lais­ten osto­voi­maa.

Talou­den ylikuu­me­ne­mi­sen riskit ovat jo käsillä. Mikäli korot lähte­vät nouse­maan, jo 3 prosen­tin nousu valtion­lai­no­jen keski­ko­roissa tarkoit­taa 5 miljar­din lisä­me­noja lainan­hoi­dossa. Se joudut­tai­siin maksa­maan lisä­lai­nalla. Jokai­nen ymmär­tää, että se on kestä­mä­tön tie.

Suomi on pieni maa. Meidän ei kannata lähteä sellai­seen kokei­luun, jossa velkaan­numme rajatta ja jätämme itsemme isom­pien armoille. Suoma­lais­ten paras turva on kestä­västi hoidettu valtion­ta­lous.

Talou­den­pi­dossa on jo nyt menty vieraille vesille, jonne meri­kart­toja ei ole. Me emme halua, että Suomi lähtee osaksi uusva­sem­mis­to­lai­sia talous­po­li­tii­kan kokei­luja. Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen puoli­vä­li­riihi oli raskas epäon­nis­tu­mi­nen. Halli­tuk­selta odotet­tiin päätök­siä, joilla Suomi luot­sa­taan ulos koro­na­krii­sistä. Uudis­tuk­sia, joiden avulla yhä useampi suoma­lai­nen löytää työtä elät­tääk­seen itsensä ja perheensä. Päätök­siä, joiden avulla velkaan­tu­mi­nen saadaan tait­tu­maan. Päätök­siä, joilla inves­toin­nit saadaan kasvuun. Tekoja, joilla saadaan yrit­tä­jille uskoa tule­vaan.

Mikä oli loppu­tu­los? Halli­tus päätti kasvat­taa julki­sia menoja, lisätä velkaan­tu­mista ja korot­taa veroja. Halli­tuk­sen päätök­sissä ei ollut yhtään todel­lista työl­li­syys­toi­mea, joka saisi yrit­tä­jän palk­kaa­maan uusia työn­te­ki­jöitä. Kun valtio­va­rain­mi­nis­te­riön luvut eivät kelvan­neet, vaih­det­tiin laski­jat.

Mari­nin halli­tus­oh­jel­massa luva­taan, ettei halli­tus elä tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella. Se lupaus on petetty.

Talou­den ja koro­nan osalta tilanne on muut­tu­nut parem­paan suun­taan. Se perus­te­lee palaa­mista vastuul­li­seen talou­den­pi­toon.

Talous on kään­ty­mässä kasvuun, mutta siitä huoli­matta halli­tus päätti löysätä finans­si­po­li­tiik­kaa ja rikkoa histo­rial­li­set hyvän talou­den­pi­don väli­neet. Meno­ke­hys on tehty suojaa­maan veron­mak­sa­jia tuhlai­le­vilta polii­ti­koilta. Halli­tus teki histo­rial­li­sen päätök­sen kehys­me­net­te­lyn romut­ta­mi­sesta, joka on ollut Lippo­sen ja Niinis­tön ajoista asti voimassa. Tässä talous­ti­lan­teessa talou­den nurk­ka­pult­tien irrot­ta­mi­nen on yksi­se­lit­tei­sen vastuu­tonta.

Menoja lisät­tiin lähes 1500 miljoo­naa euroa jo ennes­tään­kin löpe­rön budje­tin päälle. Halli­tus ei siis riko meno­ke­hyk­siä koro­naan liit­ty­vien kustan­nus­ten vuoksi, vaan siksi, että se on päät­tä­nyt lisätä julki­sia menoja enti­ses­tään miljar­di­luo­kassa.

Maailma on täynnä tärkeitä menoja. Polii­tik­ko­jen tehtä­vänä on lait­taa ne tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Vasem­mis­to­hal­li­tus ei tähän kyen­nyt, vaan budjet­tiin lisät­tiin lähes kaikki tarpeel­li­set menot.

Prio­ri­soin­ti­ky­vyn puut­teesta kertoo se, että halli­tus on ilmoit­ta­nut leik­kaa­vansa tieteen ja tutki­muk­sen määrä­ra­hoja vuonna 2023. Onko todella niin, että 77 miljar­din euron budje­tista ei löyty­nyt yhtään vähem­män hyödyl­listä kohdetta kuin tiede ja tutki­mus? En usko. Tässä on kyse yrityk­sen puut­teesta.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi ei voi jatkaa paisu­vien lisä­me­no­jen, kasva­van velan ja kiris­ty­vän vero­tuk­sen tiellä. Kädet on nyt viimeis­tään otet­tava pois lastemme taskuista. On ryhdyt­tävä teke­mään päätök­siä ja prio­ri­soi­maan menoja.

Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka ymmär­tää, että käytet­tä­vät rahat on ensin ansait­tava ennen kuin niitä tuhla­taan. Halli­tuk­sen, joka ymmär­tää, että rahaa ei tule taika­sei­nästä, vaan ainoas­taan työn ja yrit­tä­mi­sen kautta.

Vaih­toehto tälle poli­tii­kalle on Kokoo­mus.

Me emme tuudit­taudu siihen, että päätök­siä voi lykätä eteen­päin tai jättää teke­mättä, jos ne ovat epämie­lui­sia. Me haluamme uudis­taa Suomea niin, että pääsemme takai­sin muiden Pohjois­mai­den jouk­koon. Meillä on selkeä suun­ni­telma Suomen uudis­ta­mi­seksi.

Ensim­mäi­nen ja tärkein uudis­tus on työl­li­syys­re­for­mit. Teki­simme paikal­li­sesti sopi­mi­sesta mahdol­lista, jotta yrityk­set uskal­tai­si­vat kasvaa ja palkata uusia työn­te­ki­jöitä. Uudis­tai­simme sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn teke­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa. Keven­täi­simme työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta, jotta ahke­ruu­desta palkit­tai­siin. Me korot­tai­simme kunnolla koti­ta­lous­vä­hen­nystä.

Alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja, jotta lasten vanhem­pien olisi kannat­ta­vam­paa ottaa työtä vastaan. Lisäi­simme aidosti työpe­räistä maahan­muut­toa keven­tä­mällä saata­vuus­har­kin­taa ja myön­tä­mällä valmis­tu­ville ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille pysy­vän oles­ke­lu­lu­van.

Me ryhtyi­simme myös prio­ri­soi­maan menoja. Aivan ensim­mäi­senä budje­tista joutai­si­vat ulos miljar­dit, jotka on varattu julkista taloutta heiken­tä­vän maakun­ta­hal­lin­non perus­ta­mi­seen. Myös kaikki muut tämän halli­tuk­sen teke­mät meno­li­säyk­set on käytävä täikam­malla läpi. Joukosta löytyy varmasti eriä, jotka eivät ole vält­tä­mät­tö­miä.

Keinoja Suomen uudis­ta­mi­seksi ja suku­pol­vien väli­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den turvaa­mi­seksi siis on. Tarvi­taan tahtoa tehdä ja kykyä toteut­taa uudis­tuk­sia. Vali­tet­ta­vasti siihen tämä halli­tus ei vain näytä pysty­vän.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi ei voi jatkaa paisu­vien lisä­me­no­jen, kasva­van velan ja kiris­ty­vän vero­tuk­sen tiellä. Koro­na­krii­sistä ponnis­tava Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka ymmär­tää mistä hyvin­voin­nin kasvu syntyy ja pitää huolta siitä, ettei hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den rahoi­tus murene pysy­västi.

Päämi­nis­teri Marin ei pysty­nyt vastauk­ses­saan esit­tä­mään perus­te­luja sille, miksi halli­tus rikkoi anta­mansa lupauk­sen suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Petteri Orpon puheen­vuoro edus­kun­nan väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa 18.5.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content