Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: ”Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuullisesti”

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Julkaistu:

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan näky­vissä. Näin Suomessa on aina tehty halli­tuk­sen kokoon­pa­nosta riip­pu­matta. Se on ollut viisasta.

Vasem­mis­to­hal­li­tus on hylän­nyt tämän vanhan viisau­den ja se uhkaa suoma­lais­ten hyvin­voin­tia. Tähän tarvi­taan muutos.

Arvoisa puhe­mies,

Monet maat elvyt­tä­vät massii­vi­sesti koro­na­pan­de­mian jälkei­sen talous­kas­vun vauh­dit­ta­mi­seksi. Ja on Suomi­kin elvyt­tä­nyt. Viime ja tämän vuoden budjet­ti­ta­lou­den alijäämä on lähes 30 miljar­dia euroa.

Koro­na­krii­sin myötä väli­tön elvy­tys ja velkaan­tu­mi­nen oli tarpeel­lista pande­mian aiheut­ta­man iskun pehmen­tä­mi­seksi. Jokai­nen puolue olisi varmasti elvyt­tä­nyt taloutta ja tuke­nut yrityk­siä yli vaikean tilan­teen.

Tässä väli­ky­sy­myk­sessä ei ole kyse siitä, mitä viime vuonna tai tänä vuonna on tapah­tu­nut. Tässä väli­ky­sy­myk­sessä on kyse siitä, mihin suun­taan Suomea tästä eteen­päin viedään.

Jo nyt maail­man­ta­lous osoit­taa ylikuu­me­ne­mi­sen merk­kejä. Inflaa­tio kiih­tyy. Yhdys­val­loissa inflaa­tio­vauhti kiih­tyi huhti­kuussa yli neljään prosent­tiin. Suomes­sa­kin inflaa­tio nousi huhti­kuussa korkeim­malle tasolle sitten vuoden 2012.

Inflaa­tion kiih­ty­mi­nen tarkoit­taa raaka-ainei­den hinto­jen ja palk­ka­vaa­ti­mus­ten kasvua. Se tarkoit­taa, että suoma­lais­ten yritys­ten on

entistä kalliim­paa ostaa raaka-aineita valmis­ta­miinsa tuot­tei­siin. Yritys­ten kannat­ta­vuus heik­ke­nee ja tuot­tei­den hinnat nouse­vat.

Inflaa­tio vaikut­taa aivan taval­li­siin ihmi­siin. Joka toisella suoma­lai­sella perheellä on asun­to­lai­naa. Mikäli asun­to­lai­no­jen korot lähte­vät nousuun, se syö merkit­tä­västi suoma­lais­ten osto­voi­maa.

Talou­den ylikuu­me­ne­mi­sen riskit ovat jo käsillä. Mikäli korot lähte­vät nouse­maan, jo 3 prosen­tin nousu valtion­lai­no­jen keski­ko­roissa tarkoit­taa 5 miljar­din lisä­me­noja lainan­hoi­dossa. Se joudut­tai­siin maksa­maan lisä­lai­nalla. Jokai­nen ymmär­tää, että se on kestä­mä­tön tie.

Suomi on pieni maa. Meidän ei kannata lähteä sellai­seen kokei­luun, jossa velkaan­numme rajatta ja jätämme itsemme isom­pien armoille. Suoma­lais­ten paras turva on kestä­västi hoidettu valtion­ta­lous.

Talou­den­pi­dossa on jo nyt menty vieraille vesille, jonne meri­kart­toja ei ole. Me emme halua, että Suomi lähtee osaksi uusva­sem­mis­to­lai­sia talous­po­li­tii­kan kokei­luja. Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tuk­sen puoli­vä­li­riihi oli raskas epäon­nis­tu­mi­nen. Halli­tuk­selta odotet­tiin päätök­siä, joilla Suomi luot­sa­taan ulos koro­na­krii­sistä. Uudis­tuk­sia, joiden avulla yhä useampi suoma­lai­nen löytää työtä elät­tääk­seen itsensä ja perheensä. Päätök­siä, joiden avulla velkaan­tu­mi­nen saadaan tait­tu­maan. Päätök­siä, joilla inves­toin­nit saadaan kasvuun. Tekoja, joilla saadaan yrit­tä­jille uskoa tule­vaan.

Mikä oli loppu­tu­los? Halli­tus päätti kasvat­taa julki­sia menoja, lisätä velkaan­tu­mista ja korot­taa veroja. Halli­tuk­sen päätök­sissä ei ollut yhtään todel­lista työl­li­syys­toi­mea, joka saisi yrit­tä­jän palk­kaa­maan uusia työn­te­ki­jöitä. Kun valtio­va­rain­mi­nis­te­riön luvut eivät kelvan­neet, vaih­det­tiin laski­jat.

Mari­nin halli­tus­oh­jel­massa luva­taan, ettei halli­tus elä tule­vien suku­pol­vien kustan­nuk­sella. Se lupaus on petetty.

Talou­den ja koro­nan osalta tilanne on muut­tu­nut parem­paan suun­taan. Se perus­te­lee palaa­mista vastuul­li­seen talou­den­pi­toon.

Talous on kään­ty­mässä kasvuun, mutta siitä huoli­matta halli­tus päätti löysätä finans­si­po­li­tiik­kaa ja rikkoa histo­rial­li­set hyvän talou­den­pi­don väli­neet. Meno­ke­hys on tehty suojaa­maan veron­mak­sa­jia tuhlai­le­vilta polii­ti­koilta. Halli­tus teki histo­rial­li­sen päätök­sen kehys­me­net­te­lyn romut­ta­mi­sesta, joka on ollut Lippo­sen ja Niinis­tön ajoista asti voimassa. Tässä talous­ti­lan­teessa talou­den nurk­ka­pult­tien irrot­ta­mi­nen on yksi­se­lit­tei­sen vastuu­tonta.

Menoja lisät­tiin lähes 1500 miljoo­naa euroa jo ennes­tään­kin löpe­rön budje­tin päälle. Halli­tus ei siis riko meno­ke­hyk­siä koro­naan liit­ty­vien kustan­nus­ten vuoksi, vaan siksi, että se on päät­tä­nyt lisätä julki­sia menoja enti­ses­tään miljar­di­luo­kassa.

Maailma on täynnä tärkeitä menoja. Polii­tik­ko­jen tehtä­vänä on lait­taa ne tärkeys­jär­jes­tyk­seen. Vasem­mis­to­hal­li­tus ei tähän kyen­nyt, vaan budjet­tiin lisät­tiin lähes kaikki tarpeel­li­set menot.

Prio­ri­soin­ti­ky­vyn puut­teesta kertoo se, että halli­tus on ilmoit­ta­nut leik­kaa­vansa tieteen ja tutki­muk­sen määrä­ra­hoja vuonna 2023. Onko todella niin, että 77 miljar­din euron budje­tista ei löyty­nyt yhtään vähem­män hyödyl­listä kohdetta kuin tiede ja tutki­mus? En usko. Tässä on kyse yrityk­sen puut­teesta.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi ei voi jatkaa paisu­vien lisä­me­no­jen, kasva­van velan ja kiris­ty­vän vero­tuk­sen tiellä. Kädet on nyt viimeis­tään otet­tava pois lastemme taskuista. On ryhdyt­tävä teke­mään päätök­siä ja prio­ri­soi­maan menoja.

Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka ymmär­tää, että käytet­tä­vät rahat on ensin ansait­tava ennen kuin niitä tuhla­taan. Halli­tuk­sen, joka ymmär­tää, että rahaa ei tule taika­sei­nästä, vaan ainoas­taan työn ja yrit­tä­mi­sen kautta.

Vaih­toehto tälle poli­tii­kalle on Kokoo­mus.

Me emme tuudit­taudu siihen, että päätök­siä voi lykätä eteen­päin tai jättää teke­mättä, jos ne ovat epämie­lui­sia. Me haluamme uudis­taa Suomea niin, että pääsemme takai­sin muiden Pohjois­mai­den jouk­koon. Meillä on selkeä suun­ni­telma Suomen uudis­ta­mi­seksi.

Ensim­mäi­nen ja tärkein uudis­tus on työl­li­syys­re­for­mit. Teki­simme paikal­li­sesti sopi­mi­sesta mahdol­lista, jotta yrityk­set uskal­tai­si­vat kasvaa ja palkata uusia työn­te­ki­jöitä. Uudis­tai­simme sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työn teke­mi­nen olisi aina kannat­ta­vaa. Keven­täi­simme työn ja yrit­tä­mi­sen vero­tusta, jotta ahke­ruu­desta palkit­tai­siin. Me korot­tai­simme kunnolla koti­ta­lous­vä­hen­nystä.

Alen­tai­simme varhais­kas­va­tus­mak­suja, jotta lasten vanhem­pien olisi kannat­ta­vam­paa ottaa työtä vastaan. Lisäi­simme aidosti työpe­räistä maahan­muut­toa keven­tä­mällä saata­vuus­har­kin­taa ja myön­tä­mällä valmis­tu­ville ulko­maa­lai­sille opis­ke­li­joille pysy­vän oles­ke­lu­lu­van.

Me ryhtyi­simme myös prio­ri­soi­maan menoja. Aivan ensim­mäi­senä budje­tista joutai­si­vat ulos miljar­dit, jotka on varattu julkista taloutta heiken­tä­vän maakun­ta­hal­lin­non perus­ta­mi­seen. Myös kaikki muut tämän halli­tuk­sen teke­mät meno­li­säyk­set on käytävä täikam­malla läpi. Joukosta löytyy varmasti eriä, jotka eivät ole vält­tä­mät­tö­miä.

Keinoja Suomen uudis­ta­mi­seksi ja suku­pol­vien väli­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den turvaa­mi­seksi siis on. Tarvi­taan tahtoa tehdä ja kykyä toteut­taa uudis­tuk­sia. Vali­tet­ta­vasti siihen tämä halli­tus ei vain näytä pysty­vän.

Arvoisa puhe­mies,

Suomi ei voi jatkaa paisu­vien lisä­me­no­jen, kasva­van velan ja kiris­ty­vän vero­tuk­sen tiellä. Koro­na­krii­sistä ponnis­tava Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka ymmär­tää mistä hyvin­voin­nin kasvu syntyy ja pitää huolta siitä, ettei hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den rahoi­tus murene pysy­västi.

Päämi­nis­teri Marin ei pysty­nyt vastauk­ses­saan esit­tä­mään perus­te­luja sille, miksi halli­tus rikkoi anta­mansa lupauk­sen suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Siksi esitän, että edus­kunta toteaa, ettei halli­tus enää nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.

Petteri Orpon puheen­vuoro edus­kun­nan väli­ky­sy­mys­kes­kus­te­lussa 18.5.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin

18.5.2021

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­­ke­­hys-ankku­­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den

17.5.2021

Petteri Orpon puhe Ylen vaali­ten­tissä 17.5.2021

Hyvät suoma­lai­set, Tänä keväänä olen käynyt paljon keskus­te­luja siitä, missä sydän on. Mitä me kokoo­mus­lai­set tarkoi­tamme, kun sanomme, että sydän