Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

Julkaistu: 08.12.2018

Kokoo­mus täyt­tää 100 vuotta 9.12.2018. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti puheen tule­vai­suu­delle puolu­een 100-vuotis­juh­lassa Vanhalla yliop­pi­las­ta­lolla 8.12.

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Hyvät ystä­vät,

rakkaat kokoo­mus­lai­set

Juhlimme tänään yhdessä sata­vuo­tiasta kokoo­musta. Sadassa vuodessa on ollut luke­mat­to­mia hetkiä, kään­teitä ja ihmi­siä, jotka ovat jättä­neet kokoo­mus­lai­sen jäljen histo­ri­aan. Mennei­syy­den arvos­ta­mi­nen ja kunnioit­ta­mi­nen, se on meissä kaikissa.

Uskal­lan väit­tää, että kokoo­muk­sen syvin olemus on kestä­nyt kaik­kiin puoluei­siin nähden aikaa parhai­ten. Meidän ei ole tarvin­nut päivit­tää ajatuk­siamme esimer­kiksi itse­näi­syy­den varje­le­mi­sesta tai suhtau­tu­mi­sesta sosia­lis­miin.

Tämä päivä on ennen kaik­kea meidän kokoo­mus­lais­ten juhla­päivä.

Arvoi­sat puolu­een kent­tä­toi­mi­jat ja työn­te­ki­jät. Tämä on teidän juhla­päi­vänne. Teidän, jotka laitatte itsenne likoon yhdis­tyk­sissä, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kassa, piireissä. Teidän, jotka säällä kuin säällä olette pystyt­tä­mässä kokoo­mus­telt­toja ja keit­tä­mässä kahvia. Teidän, jotka tuette ja puolus­tatte kokoo­muk­sen poli­tiik­kaa. Te teette kokoo­muk­sesta sen, mitä se on tänään.

Tänään on juuri oikea hetki juhlia menneen lisäksi nykyi­syyttä – ja katsoa tule­vaan. Teemme työtä, jotta tule­vai­suus olisi vielä­kin parempi. Tämä päivä on myös teidän, jotka kysee­na­lais­tatte ja haluatte muutok­sia. Teidän, jotka ette tyydy siihen, että näin on ollut tapana tehdä. Haluatte kehit­tää kokoo­musta. Olette ärhä­köi­tä­kin. Kokoo­mus on upea kansan­liike.

Kokoo­mus on vastuun­kan­taja. Kokoo­mus­lai­set, kiitän teitä kaik­kia työstä puolu­een ja isän­maan hyväksi.

Me yhdessä teemme kokoo­muk­sesta kansan­liik­keen, joka on vahva ja vireä. Kokoo­muk­sen, joka uudis­tuu ja on jo matkalla kohti seuraa­vaa sata­vuo­ti­se­tap­pia. Nyt on meidän vuoromme.

**

Tämä on myös hyvä päivä muis­tut­taa itseämme siitä, miksi olemme olemassa.

Tässä ajassa puolue­toi­min­taa ei pidetä erityi­sen tren­dik­käänä tai media­sek­sik­käänä.

Olisi syytä pitää! Puolu­eet ovat demo­kra­tian, kansan­val­lan, kovaa ydintä. Ja demo­kra­tia on hyök­käyk­sen kohteena. Demo­kraat­ti­sia arvoja ja tapoja toimia haas­te­taan nyt niin maail­man­po­li­tii­kan huipulta kuin omassa EU-yhtei­sös­sämme. Niitä haas­te­taan koti­maassa. Kansa­lais­kes­kus­telu on repi­vää. Viha­mie­li­nen vääri­nym­mär­tä­mi­nen syö happea yhtei­seltä ymmär­ryk­seltä.

Jotta yhteis­kun­nilla ja ihmi­sillä olisi mahdol­li­suus kehit­tyä ja tavoi­tella yhä suurem­paa hyvin­voin­tia, tarvit­semme rauhaa ja vakautta.

Mikään toinen järjes­telmä ei ole osoit­tau­tu­nut toimi­vam­maksi rauhan ja vakau­den takaa­jaksi kuin usei­den puoluei­den – ja niiden yhteis­työn varaan raken­tuva päätök­sen­teko. Puoluei­den kautta tämän maan päätök­sen­teossa tule­vat kuul­luiksi hyvin eri tavoin ajat­te­le­vat ihmi­set ja lähtö­koh­dil­taan erilai­set alueet.

Demo­kra­tia on joskus puudut­ta­vaa. Demo­kra­tia ei ole täydel­listä. Demo­kra­tia on kuiten­kin se perusta, jolle raken­namme tule­vai­suutta. Emme saa hyväk­syä kehi­tystä, jossa ihmi­soi­keu­det, erilai­suu­den ja erilais­ten mieli­pi­tei­den kunnioit­ta­mi­nen ja kyky toimia yhdessä olisi­vat hiipu­via arvoja. Emmekä me hyväksy! Me puolus­tamme demo­kra­tiaa ja sen toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Muis­tu­tamme, että parjattu puolue­tuki on otettu käyt­töön kansan­val­tai­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi. Sanomme, ettei minis­te­rei­den määrää pidä popu­lis­ti­sin perus­tein vähen­tää. Näin taataan kansan­val­lan toteu­tu­mi­nen. Muu olisi virka­mies­val­taa.

Puoluei­den tarina demo­kra­tian puolus­ta­jina on vahva. Siksi me olemme olemassa. Kokoo­mus on avoi­men, suvait­se­vai­sen ja turval­li­sen Suomen takuu­puo­lue. Siksi kokoo­musta tarvi­taan myös tule­vai­suu­dessa.

Hyvät ystä­vät,

Suomessa ja maail­massa moni asia on parem­min kuin koskaan ihmis­kun­nan histo­rian aikana. Tiede ja tekno­lo­gia ovat lisän­neet ihmis­ten hyvin­voin­tia luke­mat­to­milla tavoilla.

Maailma on muutok­sessa, ja Suomi on muutok­sessa. Me kokoo­muk­sessa ymmär­rämme muutok­sen ympä­ril­lämme ja tarpeen uudis­tua. Haluamme uudis­taa Suomea maltil­li­sesti, vastuul­li­sesti ja turval­li­sesti. Niin, että ihmi­set pysy­vät mukana.

Tiedän, että moni on huolis­saan tule­vasta ja tuntee epävar­muutta. Moni miet­tii, sopeu­tuuko kaik­kiin muutok­siin, pärjääkö.

**

Elokuussa tapa­sin Oulun kirjas­tossa lukio­lai­sia. Yksi heistä kysyi, miten varmis­tamme, että töitä riit­tää myös tule­vai­suu­dessa, kun auto­ma­ti­saa­tio ja robo­ti­saa­tio vievät työpaik­koja.

Otin esimer­kin läheltä koti­seu­tua: Uuden­kau­pun­gin auto­teh­taan. Tehtaassa on robot­ti­lin­jasto, ja tuotanto on pitkälti auto­ma­ti­soitu. Ja se työl­lis­tää 4500 ihmistä. Juuri tekno­lo­gia ja korkea osaa­mi­nen varmis­ta­vat, että tehtaissa on tule­vai­suu­des­sa­kin työtä.

Ammat­teja vääjää­mättä katoaa. Emme pysty ennus­ta­maan, mitä uusia ammat­teja esimer­kiksi sirk­ka­far­ma­rei­den ja e-urhei­li­joi­den rinnalle syntyy. Meidän tehtä­vämme on varmis­taa, että uuden synty­mi­selle on tilaa.

Suomi on menes­tys­ta­rina, jolla on kaikki mahdol­li­suu­det jatkua vielä hienom­pana.

Minulla on kirkas näke­mys siitä, millai­nen Suomi menes­tyy. Kokoo­muk­sella on siitä kirkas näke­mys. Me tiedämme, mitä pitää tehdä.

Luotan Suomeen. Ja luotan suoma­lai­siin. Yhdessä pystymme parem­paan kuin tähän saakka, kunhan vapau­tamme suoma­lai­set teke­mään.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa saa tehdä. Saa kehit­tää itse­ään, saa yrit­tää, saa innos­tua ja onnis­tua. Saa osal­lis­tua, jokai­nen kyky­jensä mukaan. Saa myös epäon­nis­tua, silloin aute­taan. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa on turval­lista elää ja tehdä. Vakaa yhteis­kunta, jossa taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti, ja jossa ympä­ris­töstä ja luon­nosta pide­tään huolta.

Tällai­sessa Suomessa jokai­nen voi luot­taa siihen, että juuri hänelle käy hyvin.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Hyvin­voin­timme perusta myös tule­vai­suu­dessa on vahva työl­li­syys. Pohjois­mai­sen, 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teen saavut­ta­mi­nen edel­lyt­tää uudis­tuk­sia niin työelä­mään, sosi­aa­li­tur­vaan, vero­tuk­seen kuin koulu­tuk­seen­kin.

Työelämä on uudis­tet­tava nykyistä jous­ta­vam­maksi ja tasa-arvoi­sem­maksi. Jatku­van oppi­mi­sen pitää olla mahdol­lista jokai­selle: työssä oleville, töitä etsi­ville ja vasta työelä­män kynnyk­selle tulossa oleville.

Suoma­lai­sen työelä­män pitää olla maail­man paras työelämä. Se edel­lyt­tää, että päivi­tämme näke­myk­semme siitä tähän päivään.

Yrit­tä­mi­nen on uusi normaali, meillä on jo noin 170 000 yksi­ny­rit­tä­jää.

Kasvava alus­ta­ta­lous muut­taa muun muassa palve­lua­laa. Äsket­täi­nen vierai­luni palve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­toon PAM:iin oli silmiä avaava: sovel­lus­ten tai verk­koa­lus­to­jen kautta jaet­tava keik­ka­työ ei vält­tä­mättä tuo palk­kaa, jolla pärjää.

Siksi työelä­män peli­sään­töjä ja sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava niin, että ne vastaa­vat muut­tu­van työelä­män tarpei­siin.

Kunnian­hi­moi­sella perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella paran­namme nais­ten asemaa työmark­ki­noilla.

**

Suomen pitää olla paras maa lapsille ja perheille. Haluamme, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Haluamme raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä.

Tämän maan pitää olla paras maa myös senio­reille. Jokai­sella ikään­ty­neellä pitää olla mahdol­li­suus elää arvok­kaasti omaeh­toista ja täysi­pai­noista elämää. Ja jokai­sen pitää voida luot­taa siihen, että hoivaa ja palve­luja on tarjolla, kun tarve niihin on.

**

Suomen pitää olla maail­man turval­li­sin ja vakain maa. Maa, joka on avoin ja kansain­vä­li­nen. Teemme omia ratkai­suja muiden muassa ympä­ris­tön, ilmas­ton ja turval­li­suu­den eteen, mutta luotamme siihen, että pystymme yhdessä parem­paan myös Euroo­passa ja maail­malla.

Hyvät ystä­vät,

Yksi suoma­lais­ten suurim­mista huole­nai­heista on ilmas­ton­muu­tos. Jos ilmas­ton­muu­tos etenee hallit­se­mat­to­masti, se rajoit­taa tule­vien suku­pol­vien vapautta enem­män kuin mikään muu.

Ilmas­ton­muu­tos ei pysähdy sillä, että kinaamme koti­maassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata. Suomen on hoidet­tava osuu­tensa pääs­tö­vä­hen­nyk­sistä ja luotava globaa­liin ongel­maan ratkai­suja. Jatkamme tätä työtä määrä­tie­toi­sesti.

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen on yhtei­nen, euroop­pa­lai­nen ja kansain­vä­li­nen tehtävä. Pääs­töjä on vähen­net­tävä nopeam­min ja enem­män kaik­kialla.

Meillä Pohjois­mailla on oma mallimme siitä, miten pääs­töjä vähen­ne­tään. Silti olemme pysty­neet korke­aan työl­li­syy­teen. Tämä malli meidän on vietävä myös maail­malle.

Johdin loka­kuussa puhetta Maail­man­pan­kin ja Kansain­vä­li­sen valuut­ta­ra­has­ton yhteis­ko­kouk­sessa Balilla. Ehdo­tin siellä keinoiksi globaa­lia hiilen hinnoit­te­lua ja kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tia, jonka Suomi on otta­nut ensim­mäis­ten joukossa käyt­töön maail­massa. Vastaan­otto oli hyvä. Meitä tarvi­taan ja meitä kuun­nel­laan.

Meidän taas on syytä kuun­nella erityi­sesti nuoria. Kiitän Kokoo­mus­nuo­ria tuoreesta ilmas­to­po­liit­ti­sesta ohjel­masta. On hyvä, että mietitte asioita uudella tavalla ja haas­tatte tiukasti. Teidän nuor­ten se tule­vai­suus on.

Rakkaat kuuli­jat,

Suoma­lai­set ansait­se­vat lisää toivoa ja uskoa tule­vai­suu­teen. Ja minä olen varma, että ne lisään­ty­vät, kun Suomessa saa tehdä.

Saa tehdä -Suomelle on tarjolla myös vaih­toehto. Se on Suomi, jossa ei saa tehdä.

Suomi, jossa ei luoteta ihmi­siin, vaan sään­nel­lään, ja jonkun toisen toimesta määri­tel­lään, mikä kulle­kin on parasta. Se on Suomi, jossa taker­ru­taan vanhaan, ja vero­te­taan talou­den kasvu ja teke­mi­nen hengiltä.

Minulle tämä ei ole vaih­toehto. Voimme varmis­taa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkö­nen.

Uskon, että luot­ta­malla ihmi­siin ruokimme rohkeutta, kekse­liäi­syyttä sekä kykyä nähdä erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ja tart­tua niihin. Vahvis­tamme yrityk­siä inno­voi­maan, kasva­maan ja luomaan yhä lisää uusia työpaik­koja eri puolille Suomea.

Uskon, että Suomessa on enem­män poten­ti­aa­lia kuin olemme tois­tai­seksi osan­neet ottaa käyt­töön.

Korkealla osaa­mi­sella ja etuke­nossa digi­ta­li­saa­tion mahdol­li­suuk­siin tart­tu­malla niin Suomi kuin suoma­lai­set pärjää­vät globaa­lissa kilpai­lussa.

Olemalla avoin ja aktii­vi­nen euroop­pa­lai­nen ja kansain­vä­li­nen toimija lisäämme turval­li­suut­tamme ja hyvin­voin­tiamme.

Uskon, että kun Suomessa saa tehdä, henki­sen ilma­ti­lan täyt­tä­vät toiveik­kuus ja opti­mismi. Ne ovat tule­vai­suus­te­ko­jen käyt­tö­voi­maa. Niistä myös kokoo­mus tunne­taan. Emme halua museoida Suomea, vaan uudis­taa sitä vastuul­li­sesti.

Siksi kokoo­musta tarvi­taan. Tehdään tämä yhdessä! Tehdään Suomesta maa, jossa saa tehdä! Kiitos!