Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­lai­siin

Julkaistu:

Kokoo­mus täyt­tää 100 vuotta 9.12.2018. Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo piti puheen tule­vai­suu­delle puolu­een 100-vuotis­juh­lassa Vanhalla yliop­pi­las­ta­lolla 8.12.

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Hyvät ystä­vät,

rakkaat kokoo­mus­lai­set

Juhlimme tänään yhdessä sata­vuo­tiasta kokoo­musta. Sadassa vuodessa on ollut luke­mat­to­mia hetkiä, kään­teitä ja ihmi­siä, jotka ovat jättä­neet kokoo­mus­lai­sen jäljen histo­ri­aan. Mennei­syy­den arvos­ta­mi­nen ja kunnioit­ta­mi­nen, se on meissä kaikissa.

Uskal­lan väit­tää, että kokoo­muk­sen syvin olemus on kestä­nyt kaik­kiin puoluei­siin nähden aikaa parhai­ten. Meidän ei ole tarvin­nut päivit­tää ajatuk­siamme esimer­kiksi itse­näi­syy­den varje­le­mi­sesta tai suhtau­tu­mi­sesta sosia­lis­miin.

Tämä päivä on ennen kaik­kea meidän kokoo­mus­lais­ten juhla­päivä.

Arvoi­sat puolu­een kent­tä­toi­mi­jat ja työn­te­ki­jät. Tämä on teidän juhla­päi­vänne. Teidän, jotka laitatte itsenne likoon yhdis­tyk­sissä, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kassa, piireissä. Teidän, jotka säällä kuin säällä olette pystyt­tä­mässä kokoo­mus­telt­toja ja keit­tä­mässä kahvia. Teidän, jotka tuette ja puolus­tatte kokoo­muk­sen poli­tiik­kaa. Te teette kokoo­muk­sesta sen, mitä se on tänään.

Tänään on juuri oikea hetki juhlia menneen lisäksi nykyi­syyttä – ja katsoa tule­vaan. Teemme työtä, jotta tule­vai­suus olisi vielä­kin parempi. Tämä päivä on myös teidän, jotka kysee­na­lais­tatte ja haluatte muutok­sia. Teidän, jotka ette tyydy siihen, että näin on ollut tapana tehdä. Haluatte kehit­tää kokoo­musta. Olette ärhä­köi­tä­kin. Kokoo­mus on upea kansan­liike.

Kokoo­mus on vastuun­kan­taja. Kokoo­mus­lai­set, kiitän teitä kaik­kia työstä puolu­een ja isän­maan hyväksi.

Me yhdessä teemme kokoo­muk­sesta kansan­liik­keen, joka on vahva ja vireä. Kokoo­muk­sen, joka uudis­tuu ja on jo matkalla kohti seuraa­vaa sata­vuo­ti­se­tap­pia. Nyt on meidän vuoromme.

**

Tämä on myös hyvä päivä muis­tut­taa itseämme siitä, miksi olemme olemassa.

Tässä ajassa puolue­toi­min­taa ei pidetä erityi­sen tren­dik­käänä tai media­sek­sik­käänä.

Olisi syytä pitää! Puolu­eet ovat demo­kra­tian, kansan­val­lan, kovaa ydintä. Ja demo­kra­tia on hyök­käyk­sen kohteena. Demo­kraat­ti­sia arvoja ja tapoja toimia haas­te­taan nyt niin maail­man­po­li­tii­kan huipulta kuin omassa EU-yhtei­sös­sämme. Niitä haas­te­taan koti­maassa. Kansa­lais­kes­kus­telu on repi­vää. Viha­mie­li­nen vääri­nym­mär­tä­mi­nen syö happea yhtei­seltä ymmär­ryk­seltä.

Jotta yhteis­kun­nilla ja ihmi­sillä olisi mahdol­li­suus kehit­tyä ja tavoi­tella yhä suurem­paa hyvin­voin­tia, tarvit­semme rauhaa ja vakautta.

Mikään toinen järjes­telmä ei ole osoit­tau­tu­nut toimi­vam­maksi rauhan ja vakau­den takaa­jaksi kuin usei­den puoluei­den – ja niiden yhteis­työn varaan raken­tuva päätök­sen­teko. Puoluei­den kautta tämän maan päätök­sen­teossa tule­vat kuul­luiksi hyvin eri tavoin ajat­te­le­vat ihmi­set ja lähtö­koh­dil­taan erilai­set alueet.

Demo­kra­tia on joskus puudut­ta­vaa. Demo­kra­tia ei ole täydel­listä. Demo­kra­tia on kuiten­kin se perusta, jolle raken­namme tule­vai­suutta. Emme saa hyväk­syä kehi­tystä, jossa ihmi­soi­keu­det, erilai­suu­den ja erilais­ten mieli­pi­tei­den kunnioit­ta­mi­nen ja kyky toimia yhdessä olisi­vat hiipu­via arvoja. Emmekä me hyväksy! Me puolus­tamme demo­kra­tiaa ja sen toimin­tae­del­ly­tyk­siä. Muis­tu­tamme, että parjattu puolue­tuki on otettu käyt­töön kansan­val­tai­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi. Sanomme, ettei minis­te­rei­den määrää pidä popu­lis­ti­sin perus­tein vähen­tää. Näin taataan kansan­val­lan toteu­tu­mi­nen. Muu olisi virka­mies­val­taa.

Puoluei­den tarina demo­kra­tian puolus­ta­jina on vahva. Siksi me olemme olemassa. Kokoo­mus on avoi­men, suvait­se­vai­sen ja turval­li­sen Suomen takuu­puo­lue. Siksi kokoo­musta tarvi­taan myös tule­vai­suu­dessa.

Hyvät ystä­vät,

Suomessa ja maail­massa moni asia on parem­min kuin koskaan ihmis­kun­nan histo­rian aikana. Tiede ja tekno­lo­gia ovat lisän­neet ihmis­ten hyvin­voin­tia luke­mat­to­milla tavoilla.

Maailma on muutok­sessa, ja Suomi on muutok­sessa. Me kokoo­muk­sessa ymmär­rämme muutok­sen ympä­ril­lämme ja tarpeen uudis­tua. Haluamme uudis­taa Suomea maltil­li­sesti, vastuul­li­sesti ja turval­li­sesti. Niin, että ihmi­set pysy­vät mukana.

Tiedän, että moni on huolis­saan tule­vasta ja tuntee epävar­muutta. Moni miet­tii, sopeu­tuuko kaik­kiin muutok­siin, pärjääkö.

**

Elokuussa tapa­sin Oulun kirjas­tossa lukio­lai­sia. Yksi heistä kysyi, miten varmis­tamme, että töitä riit­tää myös tule­vai­suu­dessa, kun auto­ma­ti­saa­tio ja robo­ti­saa­tio vievät työpaik­koja.

Otin esimer­kin läheltä koti­seu­tua: Uuden­kau­pun­gin auto­teh­taan. Tehtaassa on robot­ti­lin­jasto, ja tuotanto on pitkälti auto­ma­ti­soitu. Ja se työl­lis­tää 4500 ihmistä. Juuri tekno­lo­gia ja korkea osaa­mi­nen varmis­ta­vat, että tehtaissa on tule­vai­suu­des­sa­kin työtä.

Ammat­teja vääjää­mättä katoaa. Emme pysty ennus­ta­maan, mitä uusia ammat­teja esimer­kiksi sirk­ka­far­ma­rei­den ja e-urhei­li­joi­den rinnalle syntyy. Meidän tehtä­vämme on varmis­taa, että uuden synty­mi­selle on tilaa.

Suomi on menes­tys­ta­rina, jolla on kaikki mahdol­li­suu­det jatkua vielä hienom­pana.

Minulla on kirkas näke­mys siitä, millai­nen Suomi menes­tyy. Kokoo­muk­sella on siitä kirkas näke­mys. Me tiedämme, mitä pitää tehdä.

Luotan Suomeen. Ja luotan suoma­lai­siin. Yhdessä pystymme parem­paan kuin tähän saakka, kunhan vapau­tamme suoma­lai­set teke­mään.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa saa tehdä. Saa kehit­tää itse­ään, saa yrit­tää, saa innos­tua ja onnis­tua. Saa osal­lis­tua, jokai­nen kyky­jensä mukaan. Saa myös epäon­nis­tua, silloin aute­taan. Kokoo­muk­sen tavoit­teena on Suomi, jossa on turval­lista elää ja tehdä. Vakaa yhteis­kunta, jossa taloutta hoide­taan vastuul­li­sesti, ja jossa ympä­ris­töstä ja luon­nosta pide­tään huolta.

Tällai­sessa Suomessa jokai­nen voi luot­taa siihen, että juuri hänelle käy hyvin.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Hyvin­voin­timme perusta myös tule­vai­suu­dessa on vahva työl­li­syys. Pohjois­mai­sen, 75 prosen­tin työl­li­syy­sas­teen saavut­ta­mi­nen edel­lyt­tää uudis­tuk­sia niin työelä­mään, sosi­aa­li­tur­vaan, vero­tuk­seen kuin koulu­tuk­seen­kin.

Työelämä on uudis­tet­tava nykyistä jous­ta­vam­maksi ja tasa-arvoi­sem­maksi. Jatku­van oppi­mi­sen pitää olla mahdol­lista jokai­selle: työssä oleville, töitä etsi­ville ja vasta työelä­män kynnyk­selle tulossa oleville.

Suoma­lai­sen työelä­män pitää olla maail­man paras työelämä. Se edel­lyt­tää, että päivi­tämme näke­myk­semme siitä tähän päivään.

Yrit­tä­mi­nen on uusi normaali, meillä on jo noin 170 000 yksi­ny­rit­tä­jää.

Kasvava alus­ta­ta­lous muut­taa muun muassa palve­lua­laa. Äsket­täi­nen vierai­luni palve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­toon PAM:iin oli silmiä avaava: sovel­lus­ten tai verk­koa­lus­to­jen kautta jaet­tava keik­ka­työ ei vält­tä­mättä tuo palk­kaa, jolla pärjää.

Siksi työelä­män peli­sään­töjä ja sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava niin, että ne vastaa­vat muut­tu­van työelä­män tarpei­siin.

Kunnian­hi­moi­sella perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella paran­namme nais­ten asemaa työmark­ki­noilla.

**

Suomen pitää olla paras maa lapsille ja perheille. Haluamme, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taus­tasta riip­pu­matta yhtä­läi­set mahdol­li­suu­det kasvaa, koulut­tau­tua ja toteut­taa unel­mi­aan.

Haluamme raken­taa parhaat mahdol­li­set edel­ly­tyk­set vanhem­muu­delle, jotta vanhem­mat voivat kasvat­taa lapsis­taan ja nuoris­taan aktii­vi­sia ja osal­lis­tu­via yhteis­kun­nan jäse­niä.

Tämän maan pitää olla paras maa myös senio­reille. Jokai­sella ikään­ty­neellä pitää olla mahdol­li­suus elää arvok­kaasti omaeh­toista ja täysi­pai­noista elämää. Ja jokai­sen pitää voida luot­taa siihen, että hoivaa ja palve­luja on tarjolla, kun tarve niihin on.

**

Suomen pitää olla maail­man turval­li­sin ja vakain maa. Maa, joka on avoin ja kansain­vä­li­nen. Teemme omia ratkai­suja muiden muassa ympä­ris­tön, ilmas­ton ja turval­li­suu­den eteen, mutta luotamme siihen, että pystymme yhdessä parem­paan myös Euroo­passa ja maail­malla.

Hyvät ystä­vät,

Yksi suoma­lais­ten suurim­mista huole­nai­heista on ilmas­ton­muu­tos. Jos ilmas­ton­muu­tos etenee hallit­se­mat­to­masti, se rajoit­taa tule­vien suku­pol­vien vapautta enem­män kuin mikään muu.

Ilmas­ton­muu­tos ei pysähdy sillä, että kinaamme koti­maassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata. Suomen on hoidet­tava osuu­tensa pääs­tö­vä­hen­nyk­sistä ja luotava globaa­liin ongel­maan ratkai­suja. Jatkamme tätä työtä määrä­tie­toi­sesti.

Ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen on yhtei­nen, euroop­pa­lai­nen ja kansain­vä­li­nen tehtävä. Pääs­töjä on vähen­net­tävä nopeam­min ja enem­män kaik­kialla.

Meillä Pohjois­mailla on oma mallimme siitä, miten pääs­töjä vähen­ne­tään. Silti olemme pysty­neet korke­aan työl­li­syy­teen. Tämä malli meidän on vietävä myös maail­malle.

Johdin loka­kuussa puhetta Maail­man­pan­kin ja Kansain­vä­li­sen valuut­ta­ra­has­ton yhteis­ko­kouk­sessa Balilla. Ehdo­tin siellä keinoiksi globaa­lia hiilen hinnoit­te­lua ja kestä­vän kehi­tyk­sen budje­toin­tia, jonka Suomi on otta­nut ensim­mäis­ten joukossa käyt­töön maail­massa. Vastaan­otto oli hyvä. Meitä tarvi­taan ja meitä kuun­nel­laan.

Meidän taas on syytä kuun­nella erityi­sesti nuoria. Kiitän Kokoo­mus­nuo­ria tuoreesta ilmas­to­po­liit­ti­sesta ohjel­masta. On hyvä, että mietitte asioita uudella tavalla ja haas­tatte tiukasti. Teidän nuor­ten se tule­vai­suus on.

Rakkaat kuuli­jat,

Suoma­lai­set ansait­se­vat lisää toivoa ja uskoa tule­vai­suu­teen. Ja minä olen varma, että ne lisään­ty­vät, kun Suomessa saa tehdä.

Saa tehdä -Suomelle on tarjolla myös vaih­toehto. Se on Suomi, jossa ei saa tehdä.

Suomi, jossa ei luoteta ihmi­siin, vaan sään­nel­lään, ja jonkun toisen toimesta määri­tel­lään, mikä kulle­kin on parasta. Se on Suomi, jossa taker­ru­taan vanhaan, ja vero­te­taan talou­den kasvu ja teke­mi­nen hengiltä.

Minulle tämä ei ole vaih­toehto. Voimme varmis­taa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkö­nen.

Uskon, että luot­ta­malla ihmi­siin ruokimme rohkeutta, kekse­liäi­syyttä sekä kykyä nähdä erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ja tart­tua niihin. Vahvis­tamme yrityk­siä inno­voi­maan, kasva­maan ja luomaan yhä lisää uusia työpaik­koja eri puolille Suomea.

Uskon, että Suomessa on enem­män poten­ti­aa­lia kuin olemme tois­tai­seksi osan­neet ottaa käyt­töön.

Korkealla osaa­mi­sella ja etuke­nossa digi­ta­li­saa­tion mahdol­li­suuk­siin tart­tu­malla niin Suomi kuin suoma­lai­set pärjää­vät globaa­lissa kilpai­lussa.

Olemalla avoin ja aktii­vi­nen euroop­pa­lai­nen ja kansain­vä­li­nen toimija lisäämme turval­li­suut­tamme ja hyvin­voin­tiamme.

Uskon, että kun Suomessa saa tehdä, henki­sen ilma­ti­lan täyt­tä­vät toiveik­kuus ja opti­mismi. Ne ovat tule­vai­suus­te­ko­jen käyt­tö­voi­maa. Niistä myös kokoo­mus tunne­taan. Emme halua museoida Suomea, vaan uudis­taa sitä vastuul­li­sesti.

Siksi kokoo­musta tarvi­taan. Tehdään tämä yhdessä! Tehdään Suomesta maa, jossa saa tehdä! Kiitos!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content