Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­laisiin – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­laisiin

Petteri Orpo: Luotan Suomeen, luotan suoma­laisiin

Julkaistu: 08.12.2018 Järjestö Puheet

Kokoomus täyttää 100 vuotta 9.12.2018. Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Petteri Orpo piti puheen tulevai­suu­delle puolueen 100-vuotis­juh­lassa Vanhalla yliop­pi­las­ta­lolla 8.12.

Muutokset puhut­taessa mahdol­lisia

Hyvät ystävät,

rakkaat kokoo­mus­laiset

Juhlimme tänään yhdessä satavuo­tiasta kokoo­musta. Sadassa vuodessa on ollut lukemat­tomia hetkiä, käänteitä ja ihmisiä, jotka ovat jättäneet kokoo­mus­laisen jäljen histo­riaan. Mennei­syyden arvos­ta­minen ja kunnioit­ta­minen, se on meissä kaikissa.

Uskallan väittää, että kokoo­muksen syvin olemus on kestänyt kaikkiin puolueisiin nähden aikaa parhaiten. Meidän ei ole tarvinnut päivittää ajatuk­siamme esimer­kiksi itsenäi­syyden varje­le­mi­sesta tai suhtau­tu­mi­sesta sosia­lismiin.

Tämä päivä on ennen kaikkea meidän kokoo­mus­laisten juhla­päivä.

Arvoisat puolueen kenttä­toi­mijat ja työnte­kijät. Tämä on teidän juhla­päi­vänne. Teidän, jotka laitatte itsenne likoon yhdis­tyk­sissä, kunta- ja kaupun­ki­po­li­tii­kassa, piireissä. Teidän, jotka säällä kuin säällä olette pystyt­tä­mässä kokoo­mus­telttoja ja keittä­mässä kahvia. Teidän, jotka tuette ja puolus­tatte kokoo­muksen politiikkaa. Te teette kokoo­muk­sesta sen, mitä se on tänään.

Tänään on juuri oikea hetki juhlia menneen lisäksi nykyi­syyttä – ja katsoa tulevaan. Teemme työtä, jotta tulevaisuus olisi vieläkin parempi. Tämä päivä on myös teidän, jotka kysee­na­lais­tatte ja haluatte muutoksia. Teidän, jotka ette tyydy siihen, että näin on ollut tapana tehdä. Haluatte kehittää kokoo­musta. Olette ärhäköi­täkin. Kokoomus on upea kansan­liike.

Kokoomus on vastuun­kantaja. Kokoo­mus­laiset, kiitän teitä kaikkia työstä puolueen ja isänmaan hyväksi.

Me yhdessä teemme kokoo­muk­sesta kansan­liikkeen, joka on vahva ja vireä. Kokoo­muksen, joka uudistuu ja on jo matkalla kohti seuraavaa satavuo­ti­se­tappia. Nyt on meidän vuoromme.

**

Tämä on myös hyvä päivä muistuttaa itseämme siitä, miksi olemme olemassa.

Tässä ajassa puolue­toi­mintaa ei pidetä erityisen trendik­käänä tai media­sek­sik­käänä.

Olisi syytä pitää! Puolueet ovat demokratian, kansan­vallan, kovaa ydintä. Ja demokratia on hyökkäyksen kohteena. Demokraat­tisia arvoja ja tapoja toimia haastetaan nyt niin maail­man­po­li­tiikan huipulta kuin omassa EU-yhtei­sös­sämme. Niitä haastetaan kotimaassa. Kansa­lais­kes­kustelu on repivää. Vihamie­linen vääri­nym­mär­tä­minen syö happea yhtei­seltä ymmär­ryk­seltä.

Jotta yhteis­kun­nilla ja ihmisillä olisi mahdol­lisuus kehittyä ja tavoi­tella yhä suurempaa hyvin­vointia, tarvit­semme rauhaa ja vakautta.

Mikään toinen järjes­telmä ei ole osoit­tau­tunut toimi­vam­maksi rauhan ja vakauden takaa­jaksi kuin useiden puolueiden – ja niiden yhteistyön varaan rakentuva päätök­senteko. Puolueiden kautta tämän maan päätök­sen­teossa tulevat kuulluiksi hyvin eri tavoin ajatte­levat ihmiset ja lähtö­koh­diltaan erilaiset alueet.

Demokratia on joskus puudut­tavaa. Demokratia ei ole täydel­listä. Demokratia on kuitenkin se perusta, jolle raken­namme tulevai­suutta. Emme saa hyväksyä kehitystä, jossa ihmisoi­keudet, erilai­suuden ja erilaisten mieli­pi­teiden kunnioit­ta­minen ja kyky toimia yhdessä olisivat hiipuvia arvoja. Emmekä me hyväksy! Me puolus­tamme demokratiaa ja sen toimin­tae­del­ly­tyksiä. Muistu­tamme, että parjattu puoluetuki on otettu käyttöön kansan­val­taisen toiminnan varmis­ta­mi­seksi. Sanomme, ettei minis­te­reiden määrää pidä populis­tisin perustein vähentää. Näin taataan kansan­vallan toteu­tu­minen. Muu olisi virka­mies­valtaa.

Puolueiden tarina demokratian puolus­tajina on vahva. Siksi me olemme olemassa. Kokoomus on avoimen, suvait­se­vaisen ja turval­lisen Suomen takuu­puolue. Siksi kokoo­musta tarvitaan myös tulevai­suu­dessa.

Hyvät ystävät,

Suomessa ja maail­massa moni asia on paremmin kuin koskaan ihmis­kunnan historian aikana. Tiede ja tekno­logia ovat lisänneet ihmisten hyvin­vointia lukemat­to­milla tavoilla.

Maailma on muutok­sessa, ja Suomi on muutok­sessa. Me kokoo­muk­sessa ymmär­rämme muutoksen ympäril­lämme ja tarpeen uudistua. Haluamme uudistaa Suomea maltil­li­sesti, vastuul­li­sesti ja turval­li­sesti. Niin, että ihmiset pysyvät mukana.

Tiedän, että moni on huolissaan tulevasta ja tuntee epävar­muutta. Moni miettii, sopeu­tuuko kaikkiin muutoksiin, pärjääkö.

**

Elokuussa tapasin Oulun kirjas­tossa lukio­laisia. Yksi heistä kysyi, miten varmis­tamme, että töitä riittää myös tulevai­suu­dessa, kun automa­ti­saatio ja roboti­saatio vievät työpaikkoja.

Otin esimerkin läheltä kotiseutua: Uuden­kau­pungin autotehtaan. Tehtaassa on robot­ti­lin­jasto, ja tuotanto on pitkälti automa­ti­soitu. Ja se työllistää 4500 ihmistä. Juuri tekno­logia ja korkea osaaminen varmis­tavat, että tehtaissa on tulevai­suu­des­sakin työtä.

Ammatteja vääjää­mättä katoaa. Emme pysty ennus­tamaan, mitä uusia ammatteja esimer­kiksi sirkka­far­ma­reiden ja e-urhei­li­joiden rinnalle syntyy. Meidän tehtä­vämme on varmistaa, että uuden synty­mi­selle on tilaa.

Suomi on menes­tys­tarina, jolla on kaikki mahdol­li­suudet jatkua vielä hienompana.

Minulla on kirkas näkemys siitä, millainen Suomi menestyy. Kokoo­muk­sella on siitä kirkas näkemys. Me tiedämme, mitä pitää tehdä.

Luotan Suomeen. Ja luotan suoma­laisiin. Yhdessä pystymme parempaan kuin tähän saakka, kunhan vapau­tamme suoma­laiset tekemään.

Kokoo­muksen tavoit­teena on Suomi, jossa saa tehdä. Saa kehittää itseään, saa yrittää, saa innostua ja onnistua. Saa osallistua, jokainen kykyjensä mukaan. Saa myös epäon­nistua, silloin autetaan. Kokoo­muksen tavoit­teena on Suomi, jossa on turval­lista elää ja tehdä. Vakaa yhteis­kunta, jossa taloutta hoidetaan vastuul­li­sesti, ja jossa ympäris­töstä ja luonnosta pidetään huolta.

Tällai­sessa Suomessa jokainen voi luottaa siihen, että juuri hänelle käy hyvin.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Hyvin­voin­timme perusta myös tulevai­suu­dessa on vahva työllisyys. Pohjois­maisen, 75 prosentin työlli­syy­sasteen saavut­ta­minen edellyttää uudis­tuksia niin työelämään, sosiaa­li­turvaan, verotukseen kuin koulu­tuk­seenkin.

Työelämä on uudis­tettava nykyistä jousta­vam­maksi ja tasa-arvoi­sem­maksi. Jatkuvan oppimisen pitää olla mahdol­lista jokai­selle: työssä oleville, töitä etsiville ja vasta työelämän kynnyk­selle tulossa oleville.

Suoma­laisen työelämän pitää olla maailman paras työelämä. Se edellyttää, että päivi­tämme näkemyk­semme siitä tähän päivään.

Yrittä­minen on uusi normaali, meillä on jo noin 170 000 yksiny­rit­täjää.

Kasvava alusta­talous muuttaa muun muassa palve­lualaa. Äsket­täinen vierailuni palve­lua­lojen ammat­ti­liittoon PAM:iin oli silmiä avaava: sovel­lusten tai verkkoa­lus­tojen kautta jaettava keikkatyö ei välttä­mättä tuo palkkaa, jolla pärjää.

Siksi työelämän pelisääntöjä ja sosiaa­li­turvaa on uudis­tettava niin, että ne vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Kunnian­hi­moi­sella perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sella paran­namme naisten asemaa työmark­ki­noilla.

**

Suomen pitää olla paras maa lapsille ja perheille. Haluamme, että jokai­sella lapsella ja nuorella on taustasta riippu­matta yhtäläiset mahdol­li­suudet kasvaa, koulut­tautua ja toteuttaa unelmiaan.

Haluamme rakentaa parhaat mahdol­liset edelly­tykset vanhem­muu­delle, jotta vanhemmat voivat kasvattaa lapsistaan ja nuoristaan aktii­visia ja osallis­tuvia yhteis­kunnan jäseniä.

Tämän maan pitää olla paras maa myös senio­reille. Jokai­sella ikään­ty­neellä pitää olla mahdol­lisuus elää arvok­kaasti omaeh­toista ja täysi­pai­noista elämää. Ja jokaisen pitää voida luottaa siihen, että hoivaa ja palveluja on tarjolla, kun tarve niihin on.

**

Suomen pitää olla maailman turval­lisin ja vakain maa. Maa, joka on avoin ja kansain­vä­linen. Teemme omia ratkaisuja muiden muassa ympäristön, ilmaston ja turval­li­suuden eteen, mutta luotamme siihen, että pystymme yhdessä parempaan myös Euroo­passa ja maail­malla.

Hyvät ystävät,

Yksi suoma­laisten suurim­mista huole­nai­heista on ilmas­ton­muutos. Jos ilmas­ton­muutos etenee hallit­se­mat­to­masti, se rajoittaa tulevien sukupolvien vapautta enemmän kuin mikään muu.

Ilmas­ton­muutos ei pysähdy sillä, että kinaamme kotimaassa siitä, kuinka monta kuutiota metsää voidaan hakata. Suomen on hoidettava osuutensa päästö­vä­hen­nyk­sistä ja luotava globaaliin ongelmaan ratkaisuja. Jatkamme tätä työtä määrä­tie­toi­sesti.

Ilmas­ton­muu­toksen torju­minen on yhteinen, euroop­pa­lainen ja kansain­vä­linen tehtävä. Päästöjä on vähen­nettävä nopeammin ja enemmän kaikkialla.

Meillä Pohjois­mailla on oma mallimme siitä, miten päästöjä vähen­netään. Silti olemme pystyneet korkeaan työlli­syyteen. Tämä malli meidän on vietävä myös maail­malle.

Johdin lokakuussa puhetta Maail­man­pankin ja Kansain­vä­lisen valuut­ta­ra­haston yhteis­ko­kouk­sessa Balilla. Ehdotin siellä keinoiksi globaalia hiilen hinnoit­telua ja kestävän kehityksen budje­tointia, jonka Suomi on ottanut ensim­mäisten joukossa käyttöön maail­massa. Vastaanotto oli hyvä. Meitä tarvitaan ja meitä kuunnellaan.

Meidän taas on syytä kuunnella erityi­sesti nuoria. Kiitän Kokoo­mus­nuoria tuoreesta ilmas­to­po­liit­ti­sesta ohjel­masta. On hyvä, että mietitte asioita uudella tavalla ja haastatte tiukasti. Teidän nuorten se tulevaisuus on.

Rakkaat kuulijat,

Suoma­laiset ansait­sevat lisää toivoa ja uskoa tulevai­suuteen. Ja minä olen varma, että ne lisään­tyvät, kun Suomessa saa tehdä.

Saa tehdä -Suomelle on tarjolla myös vaihtoehto. Se on Suomi, jossa ei saa tehdä.

Suomi, jossa ei luoteta ihmisiin, vaan säännellään, ja jonkun toisen toimesta määri­tellään, mikä kullekin on parasta. Se on Suomi, jossa taker­rutaan vanhaan, ja verotetaan talouden kasvu ja tekeminen hengiltä.

Minulle tämä ei ole vaihtoehto. Voimme varmistaa, että Suomi kulkee oikeaa tietä vain, jos olemme vaaleissa ykkönen.

Uskon, että luotta­malla ihmisiin ruokimme rohkeutta, kekse­liäi­syyttä sekä kykyä nähdä erilaisia mahdol­li­suuksia ja tarttua niihin. Vahvis­tamme yrityksiä innovoimaan, kasvamaan ja luomaan yhä lisää uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Uskon, että Suomessa on enemmän poten­ti­aalia kuin olemme toistai­seksi osanneet ottaa käyttöön.

Korkealla osaami­sella ja etuke­nossa digita­li­saation mahdol­li­suuksiin tarttu­malla niin Suomi kuin suoma­laiset pärjäävät globaa­lissa kilpai­lussa.

Olemalla avoin ja aktii­vinen euroop­pa­lainen ja kansain­vä­linen toimija lisäämme turval­li­suut­tamme ja hyvin­voin­tiamme.

Uskon, että kun Suomessa saa tehdä, henkisen ilmatilan täyttävät toiveikkuus ja optimismi. Ne ovat tulevai­suus­te­kojen käyttö­voimaa. Niistä myös kokoomus tunnetaan. Emme halua museoida Suomea, vaan uudistaa sitä vastuul­li­sesti.

Siksi kokoo­musta tarvitaan. Tehdään tämä yhdessä! Tehdään Suomesta maa, jossa saa tehdä! Kiitos!


Kokoomus.fi