Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: “Kunta­de­mo­kra­tia on yhteis­kun­tamme kivi­jalka”

Petteri Orpo: “Kunta­de­mo­kra­tia on yhteis­kun­tamme kivi­jalka”

Julkaistu:

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Tämän viikon uuti­set Yhdys­val­loista ovat olleet pysäyt­tä­viä. Kun maail­man vahvim­man valtion virassa oleva presi­dentti yllyt­tää kannat­ta­ji­aan demo­kraat­tista vaali­tu­losta vastaan, se on häly­tys, johon jokai­sen on herät­tävä. Länsi­maissa itses­tään­sel­vyy­tenä pidetty kansan­valta tarvit­see puolus­ta­jia.

Trum­pin toiminta on yksi­se­lit­tei­sen tuomit­ta­vaa. Tule­valla presi­den­tillä on kova työ yhdis­tää jakau­tu­nut maa.

Demo­kra­tiaa haas­te­taan myös Euroo­passa. Britan­nia sanoi hyvästi 47 vuotta kestä­neelle EU-jäse­nyy­delle vuoden­vaih­teessa. Kansa päätti, mutta brexit-kampan­join­tia leimasi väärien tieto­jen mylly­tys ja popu­lismi.

EU-jäse­nistä Puola ja Unkari haas­ta­vat suoraan vapaan median ja riip­pu­mat­to­mien tuomiois­tuin­ten olemas­sao­lon sekä polke­vat ihmi­soi­keuk­sia.

Elämme ajassa, jossa sala­liit­to­teo­riat, vale­uu­ti­set ja tieteen saavu­tus­ten kysee­na­lais­ta­mi­nen leviä­vät kuin virus. Esimer­kiksi roko­te­vas­tai­suus haas­taa vaka­valla tavalla hyvin­voin­tiamme.

Meidän on tunnis­tet­tava, että se mitä tapah­tuu muualla, voi tapah­tua myös meillä. On meidän suoma­lais­ten yhtei­nen tehtävä, että emme anna kansan­val­lan vastai­sille voimille tilaa kasvaa.

Capi­to­lin valtaa­mi­nen näytti meille, mihin popu­lismi pahim­mil­laan johtaa.

Emme saa ummis­taa silmiämme yrityk­siltä muren­taa demo­kra­tiaa, ihmi­soi­keuk­sia ja oikeus­val­tiota. Suomi kestää, mutta ei ilman sitä, että pidämme tärkeistä arvois­tamme kiinni – joka päivä.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

käytin joulu­tauolla paljon aikaa poliit­ti­sen tilan­teen ja isän­maan tilan pohti­mi­seen. Kokoo­musta haas­te­taan tällä hetkellä kovaa eri puolilta.

Maltil­li­sen sivis­tys­por­va­rin laatikko tuntuu nyt ahtaalta ja sitä yrite­tään painaa kasaan eri puolilta. Juuri tässä tilan­teessa meitä tarvi­taan eniten. Kyky tehdä yhteis­työtä, halu löytää ratkai­suja yhtei­seksi hyväksi, vastuul­li­suus, kans­saih­mi­sistä välit­tä­mi­nen – sitä on kokoo­mus. Ne ovat arvoja, joista voimme olla ylpeitä kaik­kina aikoina.

Tiukassa paikassa on kaksi vaih­toeh­toa: Luovut­taa ja jäädä virran vietä­väksi tai tehdä kaik­kensa sen eteen, mihin uskoo.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

minä valit­sen jälkim­mäi­sen. Pidän kiinni niistä arvoista, joihin uskon. Arvo­jen, jotka olemme kirjan­neet hienoon peri­aa­teoh­jel­maamme. En suostu luopu­maan sivis­ty­neestä, raken­ta­vasta ja vastuul­li­sesta tyylis­tämme. En uskos­tamme edis­tyk­seen ja avoi­meen vapaa­seen yhteis­kun­taan.

Popu­lismi houkut­te­lee monia poliit­ti­sia päät­tä­jiä. On helppo tarjoilla yksin­ker­tai­sia vastauk­sia moni­mut­kai­siin kysy­myk­siin. Vihol­lis­ku­van maalaa­mi­nen tai toisen motii­vien arvailu on keino saada poliit­ti­nen vastus­taja huonoon valoon.

Me emme tähän kilpaan osal­listu. Meidän tehtä­vämme on maltil­li­suu­den, fakto­jen ja hyvän käytök­sen puolus­ta­mi­nen. Meidän tehtä­vämme on puolus­taa sitä, mikä on oikein.

Minulle on täysin mahdo­ton ajatus, että pitkää linjaamme muutet­tai­siin tuuli­vii­rinä poli­tii­kan virtaus­ten mukana. Tai jonkun ulko­puo­li­sen voiman ajamana. Ei Kokoo­mus ole sellai­nen puolue.

Vapaus, maltil­li­suus ja lail­li­suus olivat jo puolu­een suur­mie­hen J.K. Paasi­ki­ven johto­täh­det. Ne kanta­vat edel­leen.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Ei poli­tii­kan teke­mi­nen aina help­poa ole. Ei se aina muka­vaa ole. Ongel­mat ovat vaikeita. Niiden ratkaisu on aikaa­vie­vää. Tulee virheitä, tulee vasta­rin­taa, tulee kritiik­kiä.

Mutta onneksi on se toinen puoli: kokoo­muk­sessa sykkivä sydän, ahke­ruus, halu raken­taa tätä maata, halu uskoa tule­vai­suu­teen, halu raken­taa lapsille ja lasten­lap­sille hyvää tule­vai­suutta. Olen nähnyt sen tänä­kin vaikeana vuonna kaikissa kohtaa­mi­sissa kentällä. Minä saan siitä voimaa.

Kokoo­mus­lai­set,

Me menemme rohkeasti eteen­päin. Kokoo­musta tarvi­taan, koska maamme on koro­na­krii­sin keskellä ja edes­sämme on suuria haas­teita. Oppo­si­tio­kau­den alku on osoit­ta­nut, ettei meidän kanna­tuk­semme nouse halli­tusta kriti­soi­malla, vaan sillä, että teemme fiksuja esityk­siä.

Kokoo­mus on ainoa todel­li­nen vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle.

Meidät erot­taa muista uskomme tule­vai­suu­teen. Me haemme ratkai­suja pirul­li­siin ongel­miin. Me emme vain tyydy maalaa­maan ongel­mia tai vastaa jokai­seen ongel­maan velka­ra­halla. Me esitämme vastuul­li­sia ratkai­suja. Niin Euroo­passa, koti­maassa kuin paikal­li­sella tasolla.

Seuraava paikka elää vahvaa suoma­laista demo­kra­tiaa todeksi ovat kunnal­lis­vaa­lit. Kunta­de­mo­kra­tia on yhteis­kun­tamme kivi­jalka. Kunnal­lis­po­li­tiikka on suoma­lai­sen yhteis­työ­ha­kui­sen ja prag­maat­ti­sen demo­kraat­ti­sen perin­teen mallie­si­merkki. Kunnissa ei ole halli­tusta ja oppo­si­tiota. Kunnissa ei ole meitä ja heitä. Kunnissa ei ole aikamme valta­kun­nan­po­li­tii­kalle ominaista kärjis­tet­tyä musta­val­koi­suutta.

Jälleen tämän vuoden huhti­kuussa ja touko­kuussa, kun kunta­vaa­lit on käyty, kunnissa kokoon­nu­taan yhteen, kootaan toimie­li­met, jaetaan vaali­tu­lok­sen mukai­sesti vastuut ja ryhdy­tään hoita­maan kunnan asioita.

Ja tässä Kokoo­mus on hyvä: Yhteis­ten asioi­den fiksussa ja prag­maat­ti­sessa hoita­mi­sessa.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kevään kunta­vaa­leissa ole kyse vain seuraa­vasta valtuus­to­kau­desta. Vaaleissa on kyse koko kunta­poh­jai­sen järjes­tel­män, kuntien ja kaupun­kien tule­vai­suu­desta.

Maan halli­tus on runno­nut eteen­päin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia. Se on malli, jossa keskusta saa maakun­ta­hal­lin­non ja vasem­misto työn­tää yksi­tyi­sen sekto­rin sivuun.

Halli­tuk­sen kaavai­lema maakun­ta­malli raken­taa uuden alueel­li­sen tulon­siir­toau­to­maa­tin, kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä.

Maakun­ta­malli lisää byro­kra­tiaa sekä vie päätös­val­lan kuntien ja kaupun­kien valtuus­toista sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­ri­öön. Se romut­taa kaupun­kien kyvyn inves­toida tule­vai­suu­teen, kuten koului­hin, infra­struk­tuu­riin tai vapaa-ajan palve­lui­hin.

Maakun­ta­uu­dis­tuk­sen torju­mi­nen on suoma­lais­ten kuntien elinehto. Jos uudis­tus etenee, kuntien rahat viedään, mutta velat jäävät.

Halli­tuk­sen suun­nit­te­le­massa kunnille ei jää tosia­sial­lista mahdol­li­suutta inves­toida tule­vai­suu­teen. Siis raken­taa uusia liiken­neyh­teyk­siä, vapaa-ajan palve­luita tai elin­voi­maa vahvis­ta­via inves­toin­teja. Perus­pal­ve­luista eli koulu­jen ja päivä­ko­tien raken­ta­mi­sesta juuri ja juuri selvi­tään.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa on kolme ongel­maa yli muiden. Hoitoon ei pääse niin nopeasti kuin olisi tarpeen, rahat eivät tahdo riit­tää kasva­viin menoi­hin ja osaa­vien ammat­ti­lais­ten tarve kasvaa valta­vasti väes­tön ikään­tyessä.

Me ratkai­simme ongel­mat ilman maakun­ta­hal­lin­toa. Uuden hallin­non tason raken­ta­mi­nen on järje­töntä 5,5 miljoo­nan asuk­kaan maassa.

Me ohjai­simme kunnat hakeu­tu­maan riit­tä­vän suuriin yhteis­työ­aluei­siin, millä taat­tai­siin riit­tä­vän vahvat järjes­tä­jät ja huoleh­di­taan pien­ten kuntien asuk­kai­den palve­luista.

Vastus­tamme jyrkästi maakun­ta­ve­roa, koska se johtaa väis­tä­mättä työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­seen.

Me kokoo­muk­sessa haluamme saada palve­lut toimi­maan parem­min. Meille tärkeintä ei ole se, tuot­taako palve­lut julki­nen, järjestö vai yritys, vaan se että palve­lui­hin pääsee.

Paran­namme hoitoon pääsyä ja lisäämme valin­nan­va­pautta otta­malla käyt­töön nykyistä laajem­man ja pakol­li­sen palve­luse­te­lin ja vammais­ten henki­löi­den henki­lö­koh­tai­sen budje­tin.

Otamme aktii­vi­sesti käyt­töön digi­taa­li­sia palve­luita ja parhaita käytän­töjä tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seksi. Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan terveille ja hyvin­voi­ville ihmi­sille.

Meidän tehtä­vämme on välit­tää suoma­lais­ten viesti kunta­vaa­leissa: tähän maahan ei kaivata maakun­ta­hal­lin­toa tai maakun­ta­ve­roja! Me olemme kunta­puo­lue, puolus­tamme kuntia ja kaupun­keja viimei­seen asti.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

olemme mukana kunta­vaa­leissa siksi, että kuntiin tarvi­taan jatkos­sa­kin ratkai­su­kes­kei­siä porva­reita.

Emme usko siihen, että ratkaisu jokai­seen ongel­maan on julkis­ten meno­jen kasvat­ta­mi­nen. Meidän mieles­tämme Suomessa taval­lista palkan­saa­jaa vero­te­taan jo aivan tarpeeksi, yhtään enem­pää ei tarvitse.

Uskomme vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen, joka on tehok­kain tapa yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin kasvat­ta­mi­seen.

Me olemme ratkai­su­kes­kei­siä. Suhtau­dumme tule­vai­suu­teen opti­mi­sesti. Uskomme siihen, että asiat voivat olla tule­vai­suu­dessa parem­min, kun tänään tehdään oikeita ja järke­viä päätök­siä.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kunta­vaa­leissa on kyse jokaista kunta­laista koske­vista taval­li­sista asioista ja palve­luista. Kaik­kien niiden takana on toimiva talous.

Vali­tet­ta­van moni puolue ei ymmärrä, että ilman toimi­vaa taloutta kunnat kuih­tu­vat. Niistä katoaa elämä, työpai­kat ja palve­lut. Ongelma ei ratkea sillä, että jakaa yhä enem­män yhä vähem­mästä tai sillä, että korot­taa veroja korot­ta­masta pääs­tyänsä.

Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa perus­ter­vey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman ihmi­siä ja yrityk­siä, jotka teke­vät työtä, luovat uutta, hyppää­vät epävar­muu­teen tai tavoit­te­le­vat tähtiä, meillä ei olisi asvalt­tia teillä, ei kirjas­toau­toa tai festa­reita.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Siitä taasen kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja, pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, ympä­ris­töstä ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Kukaan ei tule ulko­puo­lelta teke­mään omasta koti­kun­nasta parem­paa kuin oman kunnan asuk­kaat ja yrityk­set itse.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kunta­vaa­lit tehdään yhdessä, mutta ne voite­taan jokai­sessa kunnassa erik­seen. Seuraa­vien viik­ko­jen aikana tärkein tehtä­vämme on ehdo­kas­han­kinta ja ehdok­kai­den kampan­jan raken­ta­mi­sen tuke­mi­nen. Siksi tänään­kin meillä on ohjel­massa erin­omai­nen tieto- ja tuki­pa­ketti kunta­vaa­lien käymi­seen.

Meillä on vahva tahto­tila kunta­vaa­lien voit­ta­mi­seen. Meidät kokoo­mus­lai­set tunnis­taa siitä, että emme lannistu, vaan teemme kahta kovem­min töitä.

Kaikki on meidän omissa käsis­sämme. Kun laitamme itsemme peliin, voimme olla varmoja, että vaali­päi­vänä sini­nen tolppa nousee!

Petteri Orpon puhe kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä 9.1.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content