Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: ”Kuntademokratia on yhteiskuntamme kivijalka”

Petteri Orpo: “Kunta­de­mo­kra­tia on yhteis­kun­tamme kivi­jalka”

Julkaistu:

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Tämän viikon uuti­set Yhdys­val­loista ovat olleet pysäyt­tä­viä. Kun maail­man vahvim­man valtion virassa oleva presi­dentti yllyt­tää kannat­ta­ji­aan demo­kraat­tista vaali­tu­losta vastaan, se on häly­tys, johon jokai­sen on herät­tävä. Länsi­maissa itses­tään­sel­vyy­tenä pidetty kansan­valta tarvit­see puolus­ta­jia.

Trum­pin toiminta on yksi­se­lit­tei­sen tuomit­ta­vaa. Tule­valla presi­den­tillä on kova työ yhdis­tää jakau­tu­nut maa.

Demo­kra­tiaa haas­te­taan myös Euroo­passa. Britan­nia sanoi hyvästi 47 vuotta kestä­neelle EU-jäse­nyy­delle vuoden­vaih­teessa. Kansa päätti, mutta brexit-kampan­join­tia leimasi väärien tieto­jen mylly­tys ja popu­lismi.

EU-jäse­nistä Puola ja Unkari haas­ta­vat suoraan vapaan median ja riip­pu­mat­to­mien tuomiois­tuin­ten olemas­sao­lon sekä polke­vat ihmi­soi­keuk­sia.

Elämme ajassa, jossa sala­liit­to­teo­riat, vale­uu­ti­set ja tieteen saavu­tus­ten kysee­na­lais­ta­mi­nen leviä­vät kuin virus. Esimer­kiksi roko­te­vas­tai­suus haas­taa vaka­valla tavalla hyvin­voin­tiamme.

Meidän on tunnis­tet­tava, että se mitä tapah­tuu muualla, voi tapah­tua myös meillä. On meidän suoma­lais­ten yhtei­nen tehtävä, että emme anna kansan­val­lan vastai­sille voimille tilaa kasvaa.

Capi­to­lin valtaa­mi­nen näytti meille, mihin popu­lismi pahim­mil­laan johtaa.

Emme saa ummis­taa silmiämme yrityk­siltä muren­taa demo­kra­tiaa, ihmi­soi­keuk­sia ja oikeus­val­tiota. Suomi kestää, mutta ei ilman sitä, että pidämme tärkeistä arvois­tamme kiinni – joka päivä.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

käytin joulu­tauolla paljon aikaa poliit­ti­sen tilan­teen ja isän­maan tilan pohti­mi­seen. Kokoo­musta haas­te­taan tällä hetkellä kovaa eri puolilta.

Maltil­li­sen sivis­tys­por­va­rin laatikko tuntuu nyt ahtaalta ja sitä yrite­tään painaa kasaan eri puolilta. Juuri tässä tilan­teessa meitä tarvi­taan eniten. Kyky tehdä yhteis­työtä, halu löytää ratkai­suja yhtei­seksi hyväksi, vastuul­li­suus, kans­saih­mi­sistä välit­tä­mi­nen – sitä on kokoo­mus. Ne ovat arvoja, joista voimme olla ylpeitä kaik­kina aikoina.

Tiukassa paikassa on kaksi vaih­toeh­toa: Luovut­taa ja jäädä virran vietä­väksi tai tehdä kaik­kensa sen eteen, mihin uskoo.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

minä valit­sen jälkim­mäi­sen. Pidän kiinni niistä arvoista, joihin uskon. Arvo­jen, jotka olemme kirjan­neet hienoon peri­aa­teoh­jel­maamme. En suostu luopu­maan sivis­ty­neestä, raken­ta­vasta ja vastuul­li­sesta tyylis­tämme. En uskos­tamme edis­tyk­seen ja avoi­meen vapaa­seen yhteis­kun­taan.

Popu­lismi houkut­te­lee monia poliit­ti­sia päät­tä­jiä. On helppo tarjoilla yksin­ker­tai­sia vastauk­sia moni­mut­kai­siin kysy­myk­siin. Vihol­lis­ku­van maalaa­mi­nen tai toisen motii­vien arvailu on keino saada poliit­ti­nen vastus­taja huonoon valoon.

Me emme tähän kilpaan osal­listu. Meidän tehtä­vämme on maltil­li­suu­den, fakto­jen ja hyvän käytök­sen puolus­ta­mi­nen. Meidän tehtä­vämme on puolus­taa sitä, mikä on oikein.

Minulle on täysin mahdo­ton ajatus, että pitkää linjaamme muutet­tai­siin tuuli­vii­rinä poli­tii­kan virtaus­ten mukana. Tai jonkun ulko­puo­li­sen voiman ajamana. Ei Kokoo­mus ole sellai­nen puolue.

Vapaus, maltil­li­suus ja lail­li­suus olivat jo puolu­een suur­mie­hen J.K. Paasi­ki­ven johto­täh­det. Ne kanta­vat edel­leen.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Ei poli­tii­kan teke­mi­nen aina help­poa ole. Ei se aina muka­vaa ole. Ongel­mat ovat vaikeita. Niiden ratkaisu on aikaa­vie­vää. Tulee virheitä, tulee vasta­rin­taa, tulee kritiik­kiä.

Mutta onneksi on se toinen puoli: kokoo­muk­sessa sykkivä sydän, ahke­ruus, halu raken­taa tätä maata, halu uskoa tule­vai­suu­teen, halu raken­taa lapsille ja lasten­lap­sille hyvää tule­vai­suutta. Olen nähnyt sen tänä­kin vaikeana vuonna kaikissa kohtaa­mi­sissa kentällä. Minä saan siitä voimaa.

Kokoo­mus­lai­set,

Me menemme rohkeasti eteen­päin. Kokoo­musta tarvi­taan, koska maamme on koro­na­krii­sin keskellä ja edes­sämme on suuria haas­teita. Oppo­si­tio­kau­den alku on osoit­ta­nut, ettei meidän kanna­tuk­semme nouse halli­tusta kriti­soi­malla, vaan sillä, että teemme fiksuja esityk­siä.

Kokoo­mus on ainoa todel­li­nen vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle.

Meidät erot­taa muista uskomme tule­vai­suu­teen. Me haemme ratkai­suja pirul­li­siin ongel­miin. Me emme vain tyydy maalaa­maan ongel­mia tai vastaa jokai­seen ongel­maan velka­ra­halla. Me esitämme vastuul­li­sia ratkai­suja. Niin Euroo­passa, koti­maassa kuin paikal­li­sella tasolla.

Seuraava paikka elää vahvaa suoma­laista demo­kra­tiaa todeksi ovat kunnal­lis­vaa­lit. Kunta­de­mo­kra­tia on yhteis­kun­tamme kivi­jalka. Kunnal­lis­po­li­tiikka on suoma­lai­sen yhteis­työ­ha­kui­sen ja prag­maat­ti­sen demo­kraat­ti­sen perin­teen mallie­si­merkki. Kunnissa ei ole halli­tusta ja oppo­si­tiota. Kunnissa ei ole meitä ja heitä. Kunnissa ei ole aikamme valta­kun­nan­po­li­tii­kalle ominaista kärjis­tet­tyä musta­val­koi­suutta.

Jälleen tämän vuoden huhti­kuussa ja touko­kuussa, kun kunta­vaa­lit on käyty, kunnissa kokoon­nu­taan yhteen, kootaan toimie­li­met, jaetaan vaali­tu­lok­sen mukai­sesti vastuut ja ryhdy­tään hoita­maan kunnan asioita.

Ja tässä Kokoo­mus on hyvä: Yhteis­ten asioi­den fiksussa ja prag­maat­ti­sessa hoita­mi­sessa.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kevään kunta­vaa­leissa ole kyse vain seuraa­vasta valtuus­to­kau­desta. Vaaleissa on kyse koko kunta­poh­jai­sen järjes­tel­män, kuntien ja kaupun­kien tule­vai­suu­desta.

Maan halli­tus on runno­nut eteen­päin sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den keskus­joh­toista maakun­ta­mal­lia. Se on malli, jossa keskusta saa maakun­ta­hal­lin­non ja vasem­misto työn­tää yksi­tyi­sen sekto­rin sivuun.

Halli­tuk­sen kaavai­lema maakun­ta­malli raken­taa uuden alueel­li­sen tulon­siir­toau­to­maa­tin, kiris­tää vero­tusta ja vie palve­lut kauem­mas ihmi­sestä.

Maakun­ta­malli lisää byro­kra­tiaa sekä vie päätös­val­lan kuntien ja kaupun­kien valtuus­toista sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­ri­öön. Se romut­taa kaupun­kien kyvyn inves­toida tule­vai­suu­teen, kuten koului­hin, infra­struk­tuu­riin tai vapaa-ajan palve­lui­hin.

Maakun­ta­uu­dis­tuk­sen torju­mi­nen on suoma­lais­ten kuntien elinehto. Jos uudis­tus etenee, kuntien rahat viedään, mutta velat jäävät.

Halli­tuk­sen suun­nit­te­le­massa kunnille ei jää tosia­sial­lista mahdol­li­suutta inves­toida tule­vai­suu­teen. Siis raken­taa uusia liiken­neyh­teyk­siä, vapaa-ajan palve­luita tai elin­voi­maa vahvis­ta­via inves­toin­teja. Perus­pal­ve­luista eli koulu­jen ja päivä­ko­tien raken­ta­mi­sesta juuri ja juuri selvi­tään.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa on kolme ongel­maa yli muiden. Hoitoon ei pääse niin nopeasti kuin olisi tarpeen, rahat eivät tahdo riit­tää kasva­viin menoi­hin ja osaa­vien ammat­ti­lais­ten tarve kasvaa valta­vasti väes­tön ikään­tyessä.

Me ratkai­simme ongel­mat ilman maakun­ta­hal­lin­toa. Uuden hallin­non tason raken­ta­mi­nen on järje­töntä 5,5 miljoo­nan asuk­kaan maassa.

Me ohjai­simme kunnat hakeu­tu­maan riit­tä­vän suuriin yhteis­työ­aluei­siin, millä taat­tai­siin riit­tä­vän vahvat järjes­tä­jät ja huoleh­di­taan pien­ten kuntien asuk­kai­den palve­luista.

Vastus­tamme jyrkästi maakun­ta­ve­roa, koska se johtaa väis­tä­mättä työn vero­tuk­sen kiris­ty­mi­seen.

Me kokoo­muk­sessa haluamme saada palve­lut toimi­maan parem­min. Meille tärkeintä ei ole se, tuot­taako palve­lut julki­nen, järjestö vai yritys, vaan se että palve­lui­hin pääsee.

Paran­namme hoitoon pääsyä ja lisäämme valin­nan­va­pautta otta­malla käyt­töön nykyistä laajem­man ja pakol­li­sen palve­luse­te­lin ja vammais­ten henki­löi­den henki­lö­koh­tai­sen budje­tin.

Otamme aktii­vi­sesti käyt­töön digi­taa­li­sia palve­luita ja parhaita käytän­töjä tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seksi. Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan terveille ja hyvin­voi­ville ihmi­sille.

Meidän tehtä­vämme on välit­tää suoma­lais­ten viesti kunta­vaa­leissa: tähän maahan ei kaivata maakun­ta­hal­lin­toa tai maakun­ta­ve­roja! Me olemme kunta­puo­lue, puolus­tamme kuntia ja kaupun­keja viimei­seen asti.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

olemme mukana kunta­vaa­leissa siksi, että kuntiin tarvi­taan jatkos­sa­kin ratkai­su­kes­kei­siä porva­reita.

Emme usko siihen, että ratkaisu jokai­seen ongel­maan on julkis­ten meno­jen kasvat­ta­mi­nen. Meidän mieles­tämme Suomessa taval­lista palkan­saa­jaa vero­te­taan jo aivan tarpeeksi, yhtään enem­pää ei tarvitse.

Uskomme vastuul­li­seen mark­ki­na­ta­lou­teen, joka on tehok­kain tapa yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin kasvat­ta­mi­seen.

Me olemme ratkai­su­kes­kei­siä. Suhtau­dumme tule­vai­suu­teen opti­mi­sesti. Uskomme siihen, että asiat voivat olla tule­vai­suu­dessa parem­min, kun tänään tehdään oikeita ja järke­viä päätök­siä.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kunta­vaa­leissa on kyse jokaista kunta­laista koske­vista taval­li­sista asioista ja palve­luista. Kaik­kien niiden takana on toimiva talous.

Vali­tet­ta­van moni puolue ei ymmärrä, että ilman toimi­vaa taloutta kunnat kuih­tu­vat. Niistä katoaa elämä, työpai­kat ja palve­lut. Ongelma ei ratkea sillä, että jakaa yhä enem­män yhä vähem­mästä tai sillä, että korot­taa veroja korot­ta­masta pääs­tyänsä.

Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa perus­ter­vey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman ihmi­siä ja yrityk­siä, jotka teke­vät työtä, luovat uutta, hyppää­vät epävar­muu­teen tai tavoit­te­le­vat tähtiä, meillä ei olisi asvalt­tia teillä, ei kirjas­toau­toa tai festa­reita.

Yhtälö on oikeas­taan yksin­ker­tai­nen: kun kunnassa ihmi­sillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaik­koja. Siitä taasen kertyy jaet­ta­vaa, jolla voidaan yllä­pi­tää palve­luja, pitää huolta turval­li­suu­desta, viih­ty­vyy­destä, ympä­ris­töstä ja harras­tus­mah­dol­li­suuk­sista.

Kukaan ei tule ulko­puo­lelta teke­mään omasta koti­kun­nasta parem­paa kuin oman kunnan asuk­kaat ja yrityk­set itse.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

kunta­vaa­lit tehdään yhdessä, mutta ne voite­taan jokai­sessa kunnassa erik­seen. Seuraa­vien viik­ko­jen aikana tärkein tehtä­vämme on ehdo­kas­han­kinta ja ehdok­kai­den kampan­jan raken­ta­mi­sen tuke­mi­nen. Siksi tänään­kin meillä on ohjel­massa erin­omai­nen tieto- ja tuki­pa­ketti kunta­vaa­lien käymi­seen.

Meillä on vahva tahto­tila kunta­vaa­lien voit­ta­mi­seen. Meidät kokoo­mus­lai­set tunnis­taa siitä, että emme lannistu, vaan teemme kahta kovem­min töitä.

Kaikki on meidän omissa käsis­sämme. Kun laitamme itsemme peliin, voimme olla varmoja, että vaali­päi­vänä sini­nen tolppa nousee!

Petteri Orpon puhe kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­villä 9.1.2021

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

22.5.2021

Petteri Orpo: “Sydä­memme ei syki byro­kra­tialle, vaan hyvin­voi­ville ihmi­sille”

Hyvät ystä­vät,  Helsin­gissä avat­tiin syksyllä 2018 uusi lasten­sai­raala. Se oli mitta­van yhtei­sen ponnis­te­lun tulos. Sairaa­lassa hoide­taan lapsia kaik­kialta Suomesta.  Helsin­gin

18.5.2021

Kai Mykkä­nen: “Nyt täytyy herätä velkau­nesta”

Suomen halli­tus otti kehys­rii­hessä vaaral­li­sen aske­leen ylivel­kaan­tu­mi­sen varassa lepää­vään unel­ma­höt­töön. Halli­tus katkaisi 20 vuotta kestä­neen meno­­ke­­hys-ankku­­rin ja kiih­dyt­tää velkaan­tu­mista nousu­kau­den

18.5.2021

Petteri Orpo: “Me haluamme, että Suomi hoitaa oman osansa vastuul­li­sesti”

Pienen maan paras turva on, että se pitää asiois­taan huolta. Pienen maan kannat­taa varau­tua pahaan ilmaan, vaikka sadetta ei olisi­kaan