Petteri Orpo: Koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seen tarvi­taan kattava tuki­pa­ketti

Julkaistu: 12.03.2020

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta valtion budje­tista koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seksi.

Orpon mukaan tuki­pa­ke­tissa tulisi korvata kaikki koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mat ylimää­räi­set tervey­den­huol­lon kulut kunnille ja sairaan­hoi­to­pii­reille. Samalla Orpo esit­tää, että tuki­pa­ke­tissa varau­du­taan myös yritys­ten rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seen.

“Koro­na­vi­ruk­seen tulee suhtau­tua hyvin vaka­vasti ja riit­tä­vin toimen­pi­tein. Epide­mian torjunta ei saa jäädä rahasta kiinni. Useat muut maat ovat julkis­ta­neet merkit­tä­viä tuki­pa­ket­teja, joilla varmis­te­taan tervey­den­huol­lon riit­tä­vät resurs­sit. Suomen on varau­dut­tava sato­jen miljoo­nien tuki­pa­ket­tiin, jotta kaikki tarvit­tava saadaan hoidet­tua”, Orpo sanoo.

Koro­na­vi­ruk­seen tulee suhtau­tua hyvin vaka­vasti ja riit­tä­vin toimen­pi­tein

“Kuntien resur­sointi ja varau­tu­mis­taso vaih­te­lee. Myös sairaan­hoi­to­pii­reillä on eroja varau­tu­mi­sen tasoissa. Nyt on annet­tava vahva signaali, että kaikki tarvit­ta­vat resurs­sit koro­na­vi­ruk­sen torjun­taan ovat käytet­tä­vissä. Tässä ei ole syytä aikailla, vaan toimia nopeasti”, Orpo sanoo.

”Koro­na­vi­ruk­sen vuoksi ei tarvita yhtään terveen suoma­lais­yri­tyk­sen konkurs­sia. Tuki­pa­ke­tissa on varau­dut­tava turvaa­maan yritys­ten rahoi­tus­a­sema ja tehtävä riit­tä­vät toimet, jotta yrityk­set ja työpai­kat säily­vät”, Orpo sanoo.

Orpo on erityi­sen huolis­saan riski­ryh­miin kuulu­vista sairaista ja ikään­ty­neistä. Hän toivoo, että toimen­pi­teitä, joilla suoja­taan riski­ryh­missä olevia, tehdään mahdol­li­sim­man pian ja niistä tiedo­te­taan laajasti.

“Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­nen riski­ryh­mien joukossa on estet­tävä mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Attendo ilmoitti eilen, että vierai­luja hoiva­ko­deissa on syytä vält­tää tartun­nan leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Tämä ohjeis­tus tulee mahdol­li­sim­man nopeasti laajen­taa koske­maan kaik­kia hoiva­ko­teja”, Orpo sanoo.

Haluan antaa viran­omai­sille kirk­kaan vies­tin siitä, että edus­kun­nassa on tukea kaikille tarvit­ta­ville toimen­pi­teille koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi

“Haluan antaa viran­omai­sille kirk­kaan vies­tin siitä, että edus­kun­nassa on tukea kaikille tarvit­ta­ville toimen­pi­teille koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi”, Orpo sanoo.