Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Petteri Orpo: Koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seen tarvi­taan kattava tuki­pa­ketti

Petteri Orpo: Koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seen tarvi­taan kattava tuki­pa­ketti

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo esit­tää merkit­tä­vää lisä­ra­hoi­tusta valtion budje­tista koro­na­vi­ruk­seen varau­tu­mi­seksi.

Orpon mukaan tuki­pa­ke­tissa tulisi korvata kaikki koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mat ylimää­räi­set tervey­den­huol­lon kulut kunnille ja sairaan­hoi­to­pii­reille. Samalla Orpo esit­tää, että tuki­pa­ke­tissa varau­du­taan myös yritys­ten rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seen.

“Koro­na­vi­ruk­seen tulee suhtau­tua hyvin vaka­vasti ja riit­tä­vin toimen­pi­tein. Epide­mian torjunta ei saa jäädä rahasta kiinni. Useat muut maat ovat julkis­ta­neet merkit­tä­viä tuki­pa­ket­teja, joilla varmis­te­taan tervey­den­huol­lon riit­tä­vät resurs­sit. Suomen on varau­dut­tava sato­jen miljoo­nien tuki­pa­ket­tiin, jotta kaikki tarvit­tava saadaan hoidet­tua”, Orpo sanoo.

Koro­na­vi­ruk­seen tulee suhtau­tua hyvin vaka­vasti ja riit­tä­vin toimen­pi­tein

“Kuntien resur­sointi ja varau­tu­mis­taso vaih­te­lee. Myös sairaan­hoi­to­pii­reillä on eroja varau­tu­mi­sen tasoissa. Nyt on annet­tava vahva signaali, että kaikki tarvit­ta­vat resurs­sit koro­na­vi­ruk­sen torjun­taan ovat käytet­tä­vissä. Tässä ei ole syytä aikailla, vaan toimia nopeasti”, Orpo sanoo.

”Koro­na­vi­ruk­sen vuoksi ei tarvita yhtään terveen suoma­lais­yri­tyk­sen konkurs­sia. Tuki­pa­ke­tissa on varau­dut­tava turvaa­maan yritys­ten rahoi­tus­a­sema ja tehtävä riit­tä­vät toimet, jotta yrityk­set ja työpai­kat säily­vät”, Orpo sanoo.

Orpo on erityi­sen huolis­saan riski­ryh­miin kuulu­vista sairaista ja ikään­ty­neistä. Hän toivoo, että toimen­pi­teitä, joilla suoja­taan riski­ryh­missä olevia, tehdään mahdol­li­sim­man pian ja niistä tiedo­te­taan laajasti.

“Koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­nen riski­ryh­mien joukossa on estet­tävä mahdol­li­sim­man tehok­kaasti. Attendo ilmoitti eilen, että vierai­luja hoiva­ko­deissa on syytä vält­tää tartun­nan leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi. Tämä ohjeis­tus tulee mahdol­li­sim­man nopeasti laajen­taa koske­maan kaik­kia hoiva­ko­teja”, Orpo sanoo.

Haluan antaa viran­omai­sille kirk­kaan vies­tin siitä, että edus­kun­nassa on tukea kaikille tarvit­ta­ville toimen­pi­teille koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi

“Haluan antaa viran­omai­sille kirk­kaan vies­tin siitä, että edus­kun­nassa on tukea kaikille tarvit­ta­ville toimen­pi­teille koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen hidas­ta­mi­seksi”, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content