Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut puheen­joh­ta­jak­seen kansan­edus­taja Petteri Orpon. Paikka vapau­tui, kun puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­te­rin tehtä­vään.

Petteri Orpo (43) on turku­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana vuodesta 2007. Orpon tilalle edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Orpo koros­taa edessä olevien poliit­tis­ten linjaus­ten merki­tystä ja perään­kuu­lut­taa kolle­goil­taan rohkeutta vaikei­siin­kin päätök­siin.

- Suomen talou­den tilanne on vakava ja edes­sämme on myös vaikeita ratkai­suja. Näen kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­sen keskei­sim­pänä haas­tee­namme, sitä kautta synty­vät kasvu ja työpai­kat. Meidän tehtä­vämme on viedä Suomea eteen­päin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ryhmän puheen­joh­ta­jan rooli on olla ennen kaik­kea raken­tava keskus­te­lun mahdol­lis­taja.

- Päämi­nis­te­ri­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan tehtävä on edis­tää myös halli­tus­puo­luei­den yhteis­työtä. Pyrin omalta osal­tani vaikut­ta­maan siihen, että löydämme yhtei­sen näke­myk­sen ja rohkeu­den tarvit­ta­viin toimiin hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi, Orpo toteaa.

Orpo kertoo tart­tu­vansa uusiin haas­tei­siin mielen­kiin­nolla.

- Olen kiitol­li­nen saamas­tani luot­ta­muk­sesta. Suurim­man puolu­een edus­kun­ta­ryh­män johta­mi­nen on merkit­tävä
ja vastuul­li­nen tehtävä, johon tartun moti­voi­tu­neena, Orpo totesi valin­tansa jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content