Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut puheen­joh­ta­jak­seen kansan­edus­taja Petteri Orpon. Paikka vapau­tui, kun puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­te­rin tehtä­vään.

Petteri Orpo (43) on turku­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana vuodesta 2007. Orpon tilalle edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Orpo koros­taa edessä olevien poliit­tis­ten linjaus­ten merki­tystä ja perään­kuu­lut­taa kolle­goil­taan rohkeutta vaikei­siin­kin päätök­siin.

- Suomen talou­den tilanne on vakava ja edes­sämme on myös vaikeita ratkai­suja. Näen kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­sen keskei­sim­pänä haas­tee­namme, sitä kautta synty­vät kasvu ja työpai­kat. Meidän tehtä­vämme on viedä Suomea eteen­päin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ryhmän puheen­joh­ta­jan rooli on olla ennen kaik­kea raken­tava keskus­te­lun mahdol­lis­taja.

- Päämi­nis­te­ri­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan tehtävä on edis­tää myös halli­tus­puo­luei­den yhteis­työtä. Pyrin omalta osal­tani vaikut­ta­maan siihen, että löydämme yhtei­sen näke­myk­sen ja rohkeu­den tarvit­ta­viin toimiin hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi, Orpo toteaa.

Orpo kertoo tart­tu­vansa uusiin haas­tei­siin mielen­kiin­nolla.

- Olen kiitol­li­nen saamas­tani luot­ta­muk­sesta. Suurim­man puolu­een edus­kun­ta­ryh­män johta­mi­nen on merkit­tävä
ja vastuul­li­nen tehtävä, johon tartun moti­voi­tu­neena, Orpo totesi valin­tansa jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content