Kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Julkaistu: 13.11.2012 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on valinnut puheen­joh­ta­jakseen kansan­edustaja Petteri Orpon. Paikka vapautui, kun puheen­joh­tajana toiminut Jan Vapaa­vuori siirtyy elinkei­no­mi­nis­terin tehtävään.

Petteri Orpo (43) on turku­lainen toisen kauden kansan­edustaja. Hän on toiminut Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­tajana vuodesta 2007. Orpon tilalle eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­joh­ta­jaksi valittiin kansan­edustaja Arto Satonen.

Orpo korostaa edessä olevien poliit­tisten linjausten merki­tystä ja perään­kuu­luttaa kolle­goiltaan rohkeutta vaikei­siinkin päätöksiin.

- Suomen talouden tilanne on vakava ja edessämme on myös vaikeita ratkaisuja. Näen kilpai­lu­kyvyn turvaa­misen keskei­simpänä haastee­namme, sitä kautta syntyvät kasvu ja työpaikat. Meidän tehtä­vämme on viedä Suomea eteenpäin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ryhmän puheen­joh­tajan rooli on olla ennen kaikkea rakentava keskus­telun mahdol­listaja.

- Päämi­nis­te­ri­puo­lueen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajan tehtävä on edistää myös halli­tus­puo­lueiden yhteis­työtä. Pyrin omalta osaltani vaikut­tamaan siihen, että löydämme yhteisen näkemyksen ja rohkeuden tarvit­taviin toimiin hyvin­voinnin turvaa­mi­seksi, Orpo toteaa.

Orpo kertoo tarttu­vansa uusiin haasteisiin mielen­kiin­nolla.

- Olen kiitol­linen saamastani luotta­muk­sesta. Suurimman puolueen eduskun­ta­ryhmän johta­minen on merkittävä
ja vastuul­linen tehtävä, johon tartun motivoi­tu­neena, Orpo totesi valin­tansa jälkeen.


Kokoomus.fi