Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Petteri Orpo Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän puheen­johtajaksi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on valin­nut puheen­joh­ta­jak­seen kansan­edus­taja Petteri Orpon. Paikka vapau­tui, kun puheen­joh­ta­jana toimi­nut Jan Vapaa­vuori siir­tyy elin­kei­no­mi­nis­te­rin tehtä­vään.

Petteri Orpo (43) on turku­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja. Hän on toimi­nut Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jana vuodesta 2007. Orpon tilalle edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Arto Sato­nen.

Orpo koros­taa edessä olevien poliit­tis­ten linjaus­ten merki­tystä ja perään­kuu­lut­taa kolle­goil­taan rohkeutta vaikei­siin­kin päätök­siin.

- Suomen talou­den tilanne on vakava ja edes­sämme on myös vaikeita ratkai­suja. Näen kilpai­lu­ky­vyn turvaa­mi­sen keskei­sim­pänä haas­tee­namme, sitä kautta synty­vät kasvu ja työpai­kat. Meidän tehtä­vämme on viedä Suomea eteen­päin, Orpo sanoo.

Orpon mukaan ryhmän puheen­joh­ta­jan rooli on olla ennen kaik­kea raken­tava keskus­te­lun mahdol­lis­taja.

- Päämi­nis­te­ri­puo­lu­een edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan tehtävä on edis­tää myös halli­tus­puo­luei­den yhteis­työtä. Pyrin omalta osal­tani vaikut­ta­maan siihen, että löydämme yhtei­sen näke­myk­sen ja rohkeu­den tarvit­ta­viin toimiin hyvin­voin­nin turvaa­mi­seksi, Orpo toteaa.

Orpo kertoo tart­tu­vansa uusiin haas­tei­siin mielen­kiin­nolla.

- Olen kiitol­li­nen saamas­tani luot­ta­muk­sesta. Suurim­man puolu­een edus­kun­ta­ryh­män johta­mi­nen on merkit­tävä
ja vastuul­li­nen tehtävä, johon tartun moti­voi­tu­neena, Orpo totesi valin­tansa jälkeen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content