Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Kasvu on ainoa keino turvata suoma­lais­ten hyvin­vointi

Petteri Orpo: Kasvu on ainoa keino turvata suoma­lais­ten hyvin­vointi

Julkaistu:

Hyvää 31. itse­näi­syys­päi­vää Ukraina ja ukrai­na­lai­set! 

Olette tänään tais­tel­leet tasan puoli vuotta Venä­jän julmaa hyök­käystä vastaan. Koko maailma on teistä ylpeitä. Olemme tuke­neet teitä ja olemme tuke­nanne tänään ja huomenna, voit­toon asti. Slava Ukraini!

Sodan tuoma epävar­muus jatkuu ja tuntuu myös Suomessa. Erityi­sen näky­vää se on täällä Kaak­kois-Suomessa. Vierai­limme eilen Lappeen­ran­nassa ja Imat­ralla, ja tänään täällä Kotkassa, Hami­nassa ja Kouvo­lassa. Rajan lähei­syys on tuonut esimer­kiksi matkai­lue­lin­kei­nona alueelle paljon tuloja, jotka ovat nyt aina­kin joksi­kin aikaa ehty­neet. Kaak­koon tarvi­taan erityi­siä tuki­toi­mia, jotta tule­vasta selvi­tään. Rajan sulke­mi­nen osuu eniten juuri tälle alueelle.

Kävimme eilen vierai­le­massa raja­var­tio­lai­tok­sella. Raja pitää turvata. Onkin ilo huomata, että rajalla on menty hyvään suun­taan. Lain­sää­däntö on laitettu kuntoon, resurs­seja on vahvis­tettu. Kalus­toa kuten valvon­ta­len­to­ko­neita uusi­taan voimak­kaasti. Aidan raken­ta­mi­nen rajan kriit­ti­sille paikoille tulee alka­maan pian, ja henki­lös­tö­mää­rää on päästy kasvat­ta­maan koulu­tuk­sella. 3000 raja­mie­heen pääs­tään, ja näistä lähes puolet itära­jalla.

Olemme tähän tyyty­väi­siä, ja kokoo­mus sitou­tuu raja­re­surs­sin yllä­pi­tä­mi­seen ja vahvis­ta­mi­seen.

Hyvät kokoo­mus­lai­set, hyvät kuuli­jat,

Viime viik­koina olen muis­tel­lut presi­dentti Kekko­sen sanon­taa, että “jos jomman­kum­man, ulko- tai sisä­po­li­tii­kan pitää olla rempal­laan, niin olkoon se sitten sisä­po­li­tiikka”.

Nyt ulko­po­li­tiikka on kunnossa. Nato-juna kulkee. Mutta sisä­po­li­tiikka - se toti­sesti on rempal­laan.

Suoma­lai­sissa kodeisssa mieti­tään, riit­tä­vätkö rahat ensi talvena asumi­seen. Vanhus­ten­hoito ja terveys­pal­ve­lut on ajettu krii­siin. Inflaa­tio ja korko­jen nousu rasit­ta­vat sekä kotien että valtion taloutta. Elämme epävar­muu­den aikaa. 

Juuri tässä ajassa toivoi­sin, että median ja suoma­lais­ten huomio kiin­nit­tyisi siihen, mitä päämi­nis­teri Sanna Marin EI tee. Maa huutaa johta­juutta. 

Meidän suoma­lais­ten pitäisi tietää, miten Mari­nin halli­tus on varau­tu­nut talou­den taan­tu­maan? Mistä Suomi saa riit­tä­västi ener­giaa ensi talvena? Miten halli­tus aikoo pelas­taa vanhus­pal­ve­lut? Millä keinoin se vastaa työvoi­ma­pu­laan? Miten halli­tus varmis­taa, että Suomella on iskun­kes­to­ky­kyä mahdol­li­sissa uusissa krii­seissä? 

Murheista akuu­teim­pia on vanhus­ten­hoito ja terveys­pal­ve­lui­den kriisi. Koska emme saa vastausta siihen, miten halli­tus aikoo krii­siä hoitaa, niin joudumme teke­mään väli­ky­sy­myk­sen halli­tuk­selle.

Siinä mita­taan luot­ta­mus Sanna Mari­nin halli­tuk­seen ja kyky hoitaa maan asioita. Meillä tätä luot­ta­musta ei ole. Kysy­myk­siä riit­tää, sen sijaan vastauk­sia ei näy ei kuulu. Ikään kuin pyyhe olisi heitetty jo kehään, ja vastuu ongel­mi­neen jätetty seuraa­valle halli­tuk­selle. Yksit­täi­set minis­te­rit toimi­vat omil­laan ja riite­le­vät kiis­te­le­vät julki­sesti. Halli­tuk­sen linja on kadok­sissa. 

Mari­nin halli­tuk­sella olisi nyt viimei­nen hetki muut­taa suun­taa. Valtio­va­rain­mi­nis­teri Saari­kon budjet­tie­si­tys ei sitä kuiten­kaan lupaa, vaan lisä­vel­kaa velan päälle. Eilen valtio­va­rain­mi­nis­teri myönsi, että valtiolla on liikaa menoja ja liian vähän tuloja. Jos tämä halli­tus olisi itse ollut törmä­kämpi, tule­vat vaali­kau­det eivät menisi sen jälkien siivoa­mi­seen. 

Tarvit­semme muutok­sen. Suomi on vietävä oikealle raiteelle. Muutos tehdään viimeis­tään ensi kevään edus­kun­ta­vaa­leissa. 

Hyvät ystä­vät,

kesä­kuun puolue­ko­kouk­sessa Kala­joella hyväk­syimme Suomi oikealle raiteelle -ohjel­man. Siinä linjaamme, miten Suomi palau­te­taan takai­sin kasvun uralle. Tästä syystä me haluamme saada suoma­lais­ten luot­ta­muk­sen ja voit­taa edus­kun­ta­vaa­lit.

Me haluamme palaut­taa suoma­lais­ten luot­ta­muk­sen tule­vai­suu­teen. Haluamme turvata hyvin­voin­nin ja palve­lut, luoda kestä­vää kasvua ja lopet­taa velka­hum­pan, vaikka Kotkan meri­päi­vien humppa tunne­tusti villit­see­kin. 

Ennen vaaleja moni puolue hakee pika­voit­toja esit­tä­mällä meno­li­säyk­siä velaksi. Niillä ei Suomen isoja ongel­mia ratkaista. En minä­kään väitä, että talou­den saami­nen tasa­pai­noon olisi help­poa tai tapah­tuisi nopeasti. Pikem­min­kin olen vakuut­tu­nut, että se vaatii kaksi vaali­kautta ja kovaa työtä. Kaik­kien puoluei­den olisi sitou­dut­tava tavoit­tee­seen ja keinoi­hin laajasti ja pitkä­ai­kai­sesti. Tavoit­teesta pitäisi pystyä sopi­maan parla­men­taa­ri­sesti. 

Dema­reilla on nyt hallus­saan vain kulu­tuk­sen kaava. Meillä kokoo­muk­sessa on kasvun kaava. 

Kasvun kaava lähtee näkö­kul­man muutok­sesta: Siitä, että katse kohdis­te­taan kasvun edel­ly­tyk­siin: niihin teki­jöi­hin, jotka teke­vät Suomesta houkut­te­le­van maan inves­toida ja yrit­tää.  Siihen, että työn teke­mi­nen ja yrit­tä­mi­nen ovat tässä maassa aina kannat­ta­via. Siihen, että meillä on ja meille muut­taa osaa­via työn­te­ki­jöitä. Siihen, että me suoma­lai­set uskomme itseemme ja uskal­lamme myös näyt­tää sen. Että uskal­lamme menes­tyä. 

On aika siir­tyä tiekart­to­jen piir­te­lystä teke­mi­seen. Suomi tarvit­see vaikut­ta­via toimia, sillä ilman niitä tartumme lopul­li­sesti kiinni velkaan­tu­mi­sen kier­tee­seen. Talous­kas­vun ja työl­li­syy­den edel­ly­tyk­set on nostet­tava pohjois­mai­selle tasolle. Tämä tarkoit­taa esimer­kiksi työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ja aktii­vista kasvu­po­li­tiik­kaa.  

Hyvät ystä­vät, 

te tiedätte, että talous­mie­henä pidän kaavoista. Siitä, että käsillä on ongelma, muut­tu­jat ja ratkaisu. Joskus yhtä­löitä tehdessä ensim­mäi­senä on olemassa ratkaisu ja siihen on keksit­tävä oikeat muut­tu­jat. 

Kasvun kaava on lopulta yksin­ker­tai­nen. Kasvua syntyy, kun Suomeen inves­toi­daan ja Suomessa inves­toi­daan yrityk­siin. Jotta näin tapah­tuu, meillä pitää olla ihmi­siä, jotka halua­vat ottaa riskiä ja yrit­tää, yrityk­siä, joissa syntyy inno­vaa­tioita. Jotta yritys voi kasvaa, sen pitää saada osaa­vaa työvoi­maa. Myös yrit­tä­mi­sen ympä­ris­tön pitää olla suotuisa: tarvit­semme mm. kunnossa olevan infran, kannus­ta­van vero­tuk­sen ja suju­van luvi­tuk­sen. 

Me tiedämme jokai­sen elemen­tin, joka on pantava kuntoon, jotta kasvun kaava toimii.   

Hyvät ystä­vät ja kuuli­jat, 

Etenemme nyt kohti poli­tii­kan syksyä ja edus­kun­ta­vaa­leja. Suomi tarvit­see epävar­moina aikoina vakaata, tietoon ja harkin­taan perus­tu­vaa johta­juutta. Mikäli halli­tus ei tähän pysty, kokoo­mus pystyy.

Meillä on kasvun kaava ja meillä on ratkaisu. Me tiedämme, miksi kasvun eteen on tehtävä töitä.  Kasvu on ainoa keino turvata suoma­lais­ten hyvin­vointi ja palve­lut myös huomenna. Kasvu on ainoa tae sille, että ihmi­sillä on töitä ja rahaa elämi­seen. Kasvu on ainoa tie suoma­lais­ten kotien ja Suomen vauras­tu­mi­seen. 

Talous on kuiten­kin lopulta vain väline sen yhteis­kun­nal­li­sen hyvän saavut­ta­mi­seen, mitä tavoit­te­lemme. Hyvin­voin­ti­val­tion pelas­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen onnis­tuu vain talou­del­li­sella kasvulla ja sen tuomilla resurs­seilla. Mutta se vaatii myös prio­ri­soin­teja. Kohteita on paljon.

Me haluamme satsata esimer­kiksi kaksi­vuo­ti­seen esio­pe­tuk­seen, perus­o­pe­tuk­seen, tutki­muk­seen ja kehi­tyk­seen, polii­siin ja turval­li­suu­teen sekä vanhus­pal­ve­lui­hin. On selvää, että tarpeita on runsaasti. Väli­ky­sy­myk­sel­lämme terveys­pal­ve­lui­den krii­sistä ja vanhus­ten­hoi­don tilasta pako­tamme halli­tuk­sen vastaa­maan viimein­kin siihen, millä keinoin he yrit­tä­vät saada asiat kuntoon.

Halli­tus myön­tää jo itse­kin minis­te­rei­densä suulla, että keisa­rilla ei ole vaat­teita lykä­tes­sään hoita­ja­mi­toi­tusta. Pelkkä lykkäys ei kuiten­kaan ratko ongel­mia, sillä tilan­teen on annettu kärjis­tyä liian pahaksi. Nyt on tartut­tava toimeen.

Tule­valla vaali­kau­della Suomi on palau­tet­tava kasvun ja luot­ta­muk­sen uralle. Se on lupaus, joka meidän on suoma­lai­sille annet­tava. Me kokoo­muk­sessa olemme valmiit lait­ta­maan kasvun edel­ly­tyk­set kuntoon - yksi kerral­laan. 

Puheen­joh­taja Orpon puhe edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa Kotkassa. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content