Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Petteri Orpo: “Kaiken ytimessä on nyt rokotekattavuuden ripeä nostaminen”

Petteri Orpo: “Kaiken ytimessä on nyt roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen”

Julkaistu:

Koro­na­ti­lanne on eden­nyt nopeasti huoles­tut­ta­vaan suun­taan ja halli­tus kokoon­tuu tänään neuvot­te­lui­hin rajoi­tus­ten kiris­tä­mi­seksi. Tilan­ne­ku­van päivit­tä­mi­nen suoma­lai­sille on nyt keskeistä. Halli­tuk­sella on tilan­teesta paras infor­maa­tio.

Rajoi­tuk­sia tullaan tarvit­se­maan. Joulun saapu­mi­nen tähän väliin on hyvä asia, sillä se auttaa pitä­mään kontak­tit mini­missä. Joulu on vietet­tävä perhe­pii­rissä ja maskeja kannat­taa käyt­tää mata­lalla kynnyk­sellä julki­silla paikoilla liik­kuessa. Muis­te­taan myös koti­tes­tit. Lääk­keet koro­nan leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi ovat kaikille tuttuja. Nyt on keski­tyt­tävä kaik­kein vaikut­ta­vim­piin ja oikea­suh­tai­siin keinoi­hin koro­nan leviä­mi­sen taltut­ta­mi­seksi.

Kaik­kien toimien tavoit­teena on oltava henkien turvaa­mi­nen, vaka­vien tauti­ta­pauk­sien ehkäisy ja yhteis­kun­nan vakaan toimin­nan jatku­vuus. Sairaa­loi­den toimin­ta­kyky on turvat­tava, jotta hoito­ka­pa­si­teetti riit­tää ja hoito­hen­ki­lö­kun­nan jaksa­mi­sesta huoleh­di­taan.

Rajoi­tus­toi­met tässä tilan­teessa ovat järke­viä, mutta ne eivät yksis­tään riitä. Kaiken ytimessä tulisi olla roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen. Lain­sää­dän­nöl­li­siä ongel­mia ei saisi enää olla. Yksi­tyi­nen sektori ja työter­veys­huolto on saatava täydellä teholla välit­tö­mästi mukaan. Myös aptee­keissa farm­asian ammat­ti­lai­sille tulisi antaa roko­tusoi­keus. Halli­tuk­sen tulee pikai­sella aika­tau­lulla raivata esteet. Tällä olisi posi­tii­vi­nen vaiku­tus rokot­tei­den jake­lussa, sillä pullon­kaula piilee nyt nime­no­maan henki­lö­kun­nan saata­vuu­dessa.

Viikolla 50 Suomessa annet­tiin THL:n tieto­jen mukaan 263 520 roko­tean­nosta. Yksi­tyi­nen sektori on jaka­nut influens­sa­ro­kot­teita n. 50 000 annosta viikossa, eli työter­veyttä ja yksi­tyistä hyödyn­tä­mällä jake­lua voitai­siin vauh­dit­taa merkit­tä­västi. Apteek­kiala hyödyn­tä­mällä jake­lua voitai­siin nostaa vielä tästä­kin. Nyt on saatava kaikki yhteis­kun­nan voimat käyt­töön ideo­lo­gi­siin katsan­to­kan­toi­hin katso­matta.

Koro­na­passi on tärkeä väline, jolla voidaan kannus­taa ihmi­siä otta­maan rokote. Siksi koro­na­passi on muutet­tava väliai­kai­sesti roko­te­pas­siksi. Täyden hyllyt­tä­mi­sen sijaan passia tuli­si­kin kehit­tää, sillä se on samalla keino pitää yhteis­kun­taa edes jonkin verran auki. Koro­na­pas­sin käyttö tulisi keskeyt­tää vain tiukalla harkin­nalla.

Nyt tarvit­semme malt­tia, maalais­jär­keä ja puheet teoiksi. Toimi­taan vastuul­li­sesti ja tehdään tarvit­ta­vat toimen­pi­teet, jotta rajoi­tuk­set jäisi­vät mahdol­li­sim­man lyhyt­kes­toi­siksi. Hyvää ja turval­lista joulun odotusta kaikille.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

3.12.2021

Petteri Orpo: “Turval­li­suus­po­liit­ti­nen liik­ku­ma­tila on itse­näi­syy­temme kivi­jalka”

Viime vuosi­sa­dan suur­val­ta­po­li­tii­kan keskellä suuret maat Saksa ja Venäjä jakoi­vat Euroo­pan pienet maat, mukaan lukien Suomen, omiin etupii­rei­hinsä. Kuulemme nyt

20.10.2021

Heikki Vest­man: ”Kohden­ne­taan turva kaik­kein hädä­na­lai­sim­mille”

Realis­mia ja ratkai­suja. Se on kokoo­muk­sen linja huma­ni­taa­ri­sessa maahan­muu­tossa. Haluamme auttaa hädä­na­lai­sim­pia, voima­va­ro­jen rajoissa. Emme hyväksy turva­paik­ka­jär­jes­tel­män väärin­käyt­töä. Ymmär­rämme, että

24.5.2021

Väli­ky­sy­mys sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tuk­sesta

Mari­nin halli­tus valmis­teli histo­rial­li­sen suuren sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen sekä pelas­tus­toi­men uudis­tus­esi­tyk­sen sulje­tusti ilman laaja­poh­jaista yhteis­työtä sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­den järjes­tä­jien kanssa.