Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Terveys / Petteri Orpo: “Kaiken ytimessä on nyt roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen”

Petteri Orpo: “Kaiken ytimessä on nyt roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen”

Julkaistu:

Koro­na­ti­lanne on eden­nyt nopeasti huoles­tut­ta­vaan suun­taan ja halli­tus kokoon­tuu tänään neuvot­te­lui­hin rajoi­tus­ten kiris­tä­mi­seksi. Tilan­ne­ku­van päivit­tä­mi­nen suoma­lai­sille on nyt keskeistä. Halli­tuk­sella on tilan­teesta paras infor­maa­tio.

Rajoi­tuk­sia tullaan tarvit­se­maan. Joulun saapu­mi­nen tähän väliin on hyvä asia, sillä se auttaa pitä­mään kontak­tit mini­missä. Joulu on vietet­tävä perhe­pii­rissä ja maskeja kannat­taa käyt­tää mata­lalla kynnyk­sellä julki­silla paikoilla liik­kuessa. Muis­te­taan myös koti­tes­tit. Lääk­keet koro­nan leviä­mi­sen rajoit­ta­mi­seksi ovat kaikille tuttuja. Nyt on keski­tyt­tävä kaik­kein vaikut­ta­vim­piin ja oikea­suh­tai­siin keinoi­hin koro­nan leviä­mi­sen taltut­ta­mi­seksi.

Kaik­kien toimien tavoit­teena on oltava henkien turvaa­mi­nen, vaka­vien tauti­ta­pauk­sien ehkäisy ja yhteis­kun­nan vakaan toimin­nan jatku­vuus. Sairaa­loi­den toimin­ta­kyky on turvat­tava, jotta hoito­ka­pa­si­teetti riit­tää ja hoito­hen­ki­lö­kun­nan jaksa­mi­sesta huoleh­di­taan.

Rajoi­tus­toi­met tässä tilan­teessa ovat järke­viä, mutta ne eivät yksis­tään riitä. Kaiken ytimessä tulisi olla roko­te­kat­ta­vuu­den ripeä nosta­mi­nen. Lain­sää­dän­nöl­li­siä ongel­mia ei saisi enää olla. Yksi­tyi­nen sektori ja työter­veys­huolto on saatava täydellä teholla välit­tö­mästi mukaan. Myös aptee­keissa farm­asian ammat­ti­lai­sille tulisi antaa roko­tusoi­keus. Halli­tuk­sen tulee pikai­sella aika­tau­lulla raivata esteet. Tällä olisi posi­tii­vi­nen vaiku­tus rokot­tei­den jake­lussa, sillä pullon­kaula piilee nyt nime­no­maan henki­lö­kun­nan saata­vuu­dessa.

Viikolla 50 Suomessa annet­tiin THL:n tieto­jen mukaan 263 520 roko­tean­nosta. Yksi­tyi­nen sektori on jaka­nut influens­sa­ro­kot­teita n. 50 000 annosta viikossa, eli työter­veyttä ja yksi­tyistä hyödyn­tä­mällä jake­lua voitai­siin vauh­dit­taa merkit­tä­västi. Apteek­kiala hyödyn­tä­mällä jake­lua voitai­siin nostaa vielä tästä­kin. Nyt on saatava kaikki yhteis­kun­nan voimat käyt­töön ideo­lo­gi­siin katsan­to­kan­toi­hin katso­matta.

Koro­na­passi on tärkeä väline, jolla voidaan kannus­taa ihmi­siä otta­maan rokote. Siksi koro­na­passi on muutet­tava väliai­kai­sesti roko­te­pas­siksi. Täyden hyllyt­tä­mi­sen sijaan passia tuli­si­kin kehit­tää, sillä se on samalla keino pitää yhteis­kun­taa edes jonkin verran auki. Koro­na­pas­sin käyttö tulisi keskeyt­tää vain tiukalla harkin­nalla.

Nyt tarvit­semme malt­tia, maalais­jär­keä ja puheet teoiksi. Toimi­taan vastuul­li­sesti ja tehdään tarvit­ta­vat toimen­pi­teet, jotta rajoi­tuk­set jäisi­vät mahdol­li­sim­man lyhyt­kes­toi­siksi. Hyvää ja turval­lista joulun odotusta kaikille.

Petteri Orpo
Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.10.2023

Mia Laiho: Sotesta ei leikata, vaan siihen panos­te­taan miljardi lisää joka vuosi

Halli­tuk­sen tavoit­teena on vahva ja välit­tävä Suomi, jossa turva­taan kaike­ni­käis­ten sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lut tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

Skip to content