Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

Julkaistu: 19.01.2019

Kokoo­mus sitou­tuu huoleh­ti­maan ilmas­tosta niin, ettei yksit­täis­ten ihmis­ten tai koti­ta­louk­sien taakka kasva kohtuut­to­man suureksi. Kokoo­mus uskoo, että ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen ei vie työpaik­koja vaan tuo niitä lisää, sanoi Petteri Orpo lauan­taina.

Helsin­gin Narink­ka­to­rilla lauan­taina puhu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo sanoo, että yhteis­kun­nan tehtävä on hoitaa isot ilmas­toa koske­vat ratkai­sut, kuten esimer­kiksi kivi­hii­lestä ja fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen ener­gian tuotan­nossa.

Vero­tuk­sen kokoo­mus valjas­taisi ilmas­to­po­li­tii­kan väli­neeksi siir­tä­mällä vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn ja yrit­tä­mi­sen verot­ta­mi­sesta pääs­tö­jen ja hait­to­jen verot­ta­mi­seen.

Orpon mukaan valta­kun­nan tasolla tavoit­teena pitää olla liiken­teen siir­tä­mi­nen nopeille ja pääs­töt­tö­mille raiteille.

Vastuuta ilmas­to­teoista ei Orpon mukaan voida liiaksi sälyt­tää yksit­täis­ten ihmis­ten harteille. Orpon mielestä yhteis­kun­nan tukia tulisi suun­nata niin, että niillä voitai­siin edis­tää myös pieni­tu­loi­sim­pien mahdol­li­suuk­sia ilmas­to­te­koi­hin, esimer­kiksi pien­ta­lon lämmi­tys­ta­van muutok­seen ener­gia­te­hok­kaam­maksi. Myös­kään yksi­tyi­sau­toi­luun Orpo ei ole valmis puut­tu­maan.

– Me kokoo­muk­sessa olemme sitä mieltä, että yksi­tyi­sau­toilu on vält­tä­mä­tön osa hyvin­voin­tia: sitä, että ihmi­set eri puolilla Suomea voivat käydä töissä, harras­taa ja elää suju­vaa arkea, Orpo sanoo.

– Kokoo­muk­sen tavoite on laskea auto­ve­roa niin, että se kannus­taa vähä­pääs­töi­sem­män ajoneu­von osta­mi­seen. Myös tekno­lo­gia kehit­tyy koko ajan, ja mark­ki­noille tulee nykyistä halvem­pia sähkö­au­toja. Nämä molem­mat teki­jät yhdessä saavat aikaan sen, että auto­kanta lähtee uusiu­tu­maan, Orpo sanoo.

Ilmas­ton­muu­tosta voidaan torjua uusilla inno­vaa­tioilla, jotka synnyt­tä­vät uutta työtä ja vaurautta. Viemällä uusia ratkai­suja esimer­kiksi Intian tai Kiinan väki­rik­kai­siin maihin ilmas­to­vai­ku­tus monin­ker­tais­tuu.

Orpo koros­taa ratkai­su­jen tarvetta ja vastuun kantoa Suomessa, EU-tasolla ja globaa­listi.

–  Ilmas­ton­muu­tos ei katoa sulke­malla silmät. Tämä päät­tä­jä­su­ku­polvi on se, jonka pitää tehdä ratkai­sut. Ilmas­to­po­li­tiik­kaa pitää tehdä määrä­tie­toi­sesti, järke­västi ja pitkä­jän­tei­sesti, Orpo sanoo.

Lisä­tie­toja:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246