Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

Petteri Orpo: Ilmas­tosta voidaan huoleh­tia niin, ettei lasku jää taval­lis­ten ihmis­ten kontolle

Julkaistu:

Kokoo­mus sitou­tuu huoleh­ti­maan ilmas­tosta niin, ettei yksit­täis­ten ihmis­ten tai koti­ta­louk­sien taakka kasva kohtuut­to­man suureksi. Kokoo­mus uskoo, että ilmas­ton­muu­tok­sen torju­mi­nen ei vie työpaik­koja vaan tuo niitä lisää, sanoi Petteri Orpo lauan­taina.

Helsin­gin Narink­ka­to­rilla lauan­taina puhu­nut kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Petteri Orpo sanoo, että yhteis­kun­nan tehtävä on hoitaa isot ilmas­toa koske­vat ratkai­sut, kuten esimer­kiksi kivi­hii­lestä ja fossii­li­sista polt­toai­neista luopu­mi­nen ener­gian tuotan­nossa.

Vero­tuk­sen kokoo­mus valjas­taisi ilmas­to­po­li­tii­kan väli­neeksi siir­tä­mällä vero­tuk­sen pain­opis­tettä työn ja yrit­tä­mi­sen verot­ta­mi­sesta pääs­tö­jen ja hait­to­jen verot­ta­mi­seen.

Orpon mukaan valta­kun­nan tasolla tavoit­teena pitää olla liiken­teen siir­tä­mi­nen nopeille ja pääs­töt­tö­mille raiteille.

Vastuuta ilmas­to­teoista ei Orpon mukaan voida liiaksi sälyt­tää yksit­täis­ten ihmis­ten harteille. Orpon mielestä yhteis­kun­nan tukia tulisi suun­nata niin, että niillä voitai­siin edis­tää myös pieni­tu­loi­sim­pien mahdol­li­suuk­sia ilmas­to­te­koi­hin, esimer­kiksi pien­ta­lon lämmi­tys­ta­van muutok­seen ener­gia­te­hok­kaam­maksi. Myös­kään yksi­tyi­sau­toi­luun Orpo ei ole valmis puut­tu­maan.

– Me kokoo­muk­sessa olemme sitä mieltä, että yksi­tyi­sau­toilu on vält­tä­mä­tön osa hyvin­voin­tia: sitä, että ihmi­set eri puolilla Suomea voivat käydä töissä, harras­taa ja elää suju­vaa arkea, Orpo sanoo.

– Kokoo­muk­sen tavoite on laskea auto­ve­roa niin, että se kannus­taa vähä­pääs­töi­sem­män ajoneu­von osta­mi­seen. Myös tekno­lo­gia kehit­tyy koko ajan, ja mark­ki­noille tulee nykyistä halvem­pia sähkö­au­toja. Nämä molem­mat teki­jät yhdessä saavat aikaan sen, että auto­kanta lähtee uusiu­tu­maan, Orpo sanoo.

Ilmas­ton­muu­tosta voidaan torjua uusilla inno­vaa­tioilla, jotka synnyt­tä­vät uutta työtä ja vaurautta. Viemällä uusia ratkai­suja esimer­kiksi Intian tai Kiinan väki­rik­kai­siin maihin ilmas­to­vai­ku­tus monin­ker­tais­tuu.

Orpo koros­taa ratkai­su­jen tarvetta ja vastuun kantoa Suomessa, EU-tasolla ja globaa­listi.

–  Ilmas­ton­muu­tos ei katoa sulke­malla silmät. Tämä päät­tä­jä­su­ku­polvi on se, jonka pitää tehdä ratkai­sut. Ilmas­to­po­li­tiik­kaa pitää tehdä määrä­tie­toi­sesti, järke­västi ja pitkä­jän­tei­sesti, Orpo sanoo.

Lisä­tie­toja:

Valtio­va­rain­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content