Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

Julkaistu:

Petteri Orpo haas­toi halli­tusta edus­kun­nassa riit­tä­mät­tö­mistä työl­li­syys­toi­mista ja holtit­to­masta velkaan­tu­mi­sesta.

Tämä joulu­kuu on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista aikaa suoma­lai­sessa poli­tii­kassa. Kymme­net ihmi­set tuli­vat viikon­lo­pun aikana sano­maan, että ”poli­tiik­kaa näyt­tää seka­valta, tehkää jotain!”

Posti-case, halli­tus­kriisi ja viimei­senä seka­vuus al-Hol asiassa ovat syöneet suoma­lais­ten luot­ta­musta halli­tuk­seen ja poli­tiik­kaan.

Tuoreen halli­tuk­sen ensim­mäi­nen tehtävä on luot­ta­muk­sen ja toimin­ta­ky­vyn palaut­ta­mi­nen.

Haluamme antaa päämi­nis­teri Mari­nille reilun mahdol­li­suu­den, vaikka ensim­mäis­ten päivien perus­teella näyt­tää, että hapa­rointi jatkuu.

Kokoo­mus tulee arvioi­maan halli­tusta sen teko­jen perus­teella.

Kokoo­mus tulee arvioi­maan halli­tusta sen teko­jen perus­teella.

Saat­teko nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ja työt­tö­myy­den laskuun? Pystyt­tekö paran­ta­maan ikäih­mis­ten palve­luita? Pidät­tekö suoma­lai­sille anta­manne turval­li­suus­lu­pauk­sen ja lisäätte polii­sien määrä? Teet­tekö aidosti vaikut­ta­via ilmas­to­toi­mia? Saavatko suoma­lai­set työtä ja loppuuko velaksi elämi­nen?

Rinteen halli­tuk­sen kaatu­mi­sen jälkeen oli selvää, että halli­tus­puo­lu­eet pyrki­vät jatka­maan nykyi­sellä pohjalla. Sille löytyi edus­kun­nan enem­mistö, vaikka vaih­toeh­to­ja­kin olisi ollut.

Halli­tus­puo­lueilla olisi ollut hyvä mahdol­li­suus korjata halli­tus­oh­jel­maa, mutta näin ei tehty. Hiekalle raken­ta­mi­nen jatkuu, joten perus­tuk­set eivät pidä.

Suurin ongelma Mari­nin halli­tuk­sen ohjel­massa on se, että sen talou­del­li­nen pohja pettää. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan nykyi­sellä kehi­tyk­sellä julki­nen talous on 5 miljar­dia alijää­mäi­nen vaali­kau­den lopussa. Velkaan­tu­mi­nen on kään­ty­nyt selvään kasvuun jo nyt, vaikka talous vielä kasvaa.

Työl­li­syys­ta­voite on tällä hetkellä arvioi­den mukaan 68 000 työl­li­sen päässä. Surul­lista on, että kun teidän pitäisi tehdä työl­li­syys­toi­mia, niin halli­tuk­sen talous­ar­vio­esi­tys heiken­tää työl­li­syyttä noin viidellä tuhan­nella.

Kun perus­tuk­set pettä­vät, myös ohjel­man muut tavoit­teet vaaran­tu­vat. Tämä halli­tus­pohja ei pysty teke­mään ratkai­suja, joilla hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan lapsil­lemme.

Tämä on vaka­vin syy sille, miksi tulemme äänes­tä­mään huomenna halli­tuk­sen luot­ta­musta vastaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Kokoo­mus esitti marras­kuussa oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen vasem­mis­to­lai­selle poli­tii­kalle.

Vaih­toeh­tomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

Ensim­mäi­seksi lisä­tään tuloja. Vaih­toeh­tomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa. Me tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta rahat riit­tä­vät laaduk­kaa­seen koulu­tuk­seen, perhei­den palve­lui­hin ja ikäih­mis­ten hyvään hoivaan.

Toiseksi keven­ne­tään vero­tusta. Palkasta ja eläk­keestä pitää jäädä ihmi­selle enem­män käteen, että euroja riit­tää muuhun­kin kuin aivan vält­tä­mät­tö­mään.

Suomen pitää olla kannus­tava yhteis­kunta. Siksi esitämme vaih­toeh­dos­samme työn ja eläk­kei­den vero­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.

Kolman­neksi tehdään oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja. Halli­tus aikoo jakaa omai­suus­myyn­ti­tu­lot kerta­luon­tei­sesti yli sataan eri kohtee­seen sekä käyt­tö­me­noi­hin. Me panos­tai­simme miljar­din korkea­kou­lui­hin ja kaksi miljar­dia suur­ten raide­hank­kei­den päät­tä­väi­seen edis­tä­mi­seen.

Vaih­toeh­tomme osoit­taa, kuinka valtava vaiku­tus parem­malla työl­li­syy­dellä on. Koko julki­nen talous vahvis­tuu yli kahdella miljar­dilla. Voimme keven­tää ihmis­ten vero­tusta ja otamme miljar­din vähem­män velkaa - ja silti rahaa riit­tää tärkei­siin kohtei­siin.

Eli neljän­neksi Kokoo­mus tekee vaih­toeh­dos­saan panos­tuk­sia suoma­lais­ten suurim­piin huoliin; nuor­ten tule­vai­suu­teen, hoivaan ja turval­li­suu­teen. Tera­pia­ta­kuu voimaan, lisää polii­seja ja ikäih­mi­sille hoita­jia. Tule­vai­suutta raken­namme panos­ta­malla pysy­vää rahaa perus­o­pe­tuk­seen, amma­til­li­seen koulu­tuk­seen, lukioon ja tutki­muk­seen.

Myös ilmas­to­toi­missa Kokoo­muk­sen vaih­toehto on halli­tusta kunnian­hi­moi­sempi. Meille talou­den kasvu ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen eivät ole toisi­aan pois­sul­ke­via, vaan toisi­aan tuke­via vaih­toeh­toja. Te lisäätte ympä­ris­tölle haital­li­sia tukia - me vähen­nämme. Keski­tymme isoi­hin muutok­siin vaikeut­ta­matta yksit­täis­ten ihmis­ten elämää.

Puna­vih­reän vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle on olemassa vastuul­li­nen moderni vaih­toehto.

Halli­tus on viime viik­koina ollut vaikeuk­sissa. Vaikeu­det johtu­vat vaka­vista asioista, mutta lisää on edessä, jos nykyi­nen linja jatkuu. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus uhkaa rapau­tua, jos talou­del­li­nen pohja halli­tuk­sen ohjel­malta pettää.

Näistä syistä ehdo­tan edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi seuraa­van epäluot­ta­mus­lause-ehdo­tuk­sen:

”Edus­kunta toteaa, että halli­tuk­sen esit­tämä halli­tus­oh­jelma ei turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tusta 2020-luvulla, eikä kannusta suoma­lai­sia ahke­ruu­teen ja itsensä kehit­tä­mi­seen, minkä vuoksi halli­tus ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.”


Petteri Orpon puhe edus­kun­nassa 16.12.2019, muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

26.9.2020

Petteri Orpo: “Me olemme kuntien puolella”

“Me emme hyväksy kuntien hiljai­sia hauta­jai­sia, vaan lähdemme puolus­ta­maan niitä kevään vaaleissa.” Arvoisa puolue­val­tuus­ton puheen­joh­taja, hyvät puolue­val­tuu­te­tut, ja hyvät median

26.9.2020

Autto: “Kokoo­musta tarvi­taan enem­män kuin koskaan”

Heikki Autto: “Suomi nousee vain yrit­tä­jyyttä tuke­malla“Arvoi­sat puolue­val­tuus­ton jäse­net, hyvä kokous­väki Ensin­nä­kin onnit­te­lut kaikilla puolue­val­tuus­ton jäse­nille ja vara­jä­se­nille valin­nasta puolu­eemme

6.9.2020

Petteri Orpo: “Mennään ja muute­taan tämän maan suunta!”

Hyvät kokoo­mus­lai­set, Vaikka kokous on ollut poik­keuk­sel­li­nen, täällä on ollut mahtava tunnelma. Olisi mukava pitää iloi­nen puhe, mutta sellaista ette