Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

Petteri Orpo halli­tuk­selle: lisää työtä, vähem­män velkaa!

Julkaistu:

Petteri Orpo haas­toi halli­tusta edus­kun­nassa riit­tä­mät­tö­mistä työl­li­syys­toi­mista ja holtit­to­masta velkaan­tu­mi­sesta.

Tämä joulu­kuu on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista aikaa suoma­lai­sessa poli­tii­kassa. Kymme­net ihmi­set tuli­vat viikon­lo­pun aikana sano­maan, että ”poli­tiik­kaa näyt­tää seka­valta, tehkää jotain!”

Posti-case, halli­tus­kriisi ja viimei­senä seka­vuus al-Hol asiassa ovat syöneet suoma­lais­ten luot­ta­musta halli­tuk­seen ja poli­tiik­kaan.

Tuoreen halli­tuk­sen ensim­mäi­nen tehtävä on luot­ta­muk­sen ja toimin­ta­ky­vyn palaut­ta­mi­nen.

Haluamme antaa päämi­nis­teri Mari­nille reilun mahdol­li­suu­den, vaikka ensim­mäis­ten päivien perus­teella näyt­tää, että hapa­rointi jatkuu.

Kokoo­mus tulee arvioi­maan halli­tusta sen teko­jen perus­teella.

Kokoo­mus tulee arvioi­maan halli­tusta sen teko­jen perus­teella.

Saat­teko nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ja työt­tö­myy­den laskuun? Pystyt­tekö paran­ta­maan ikäih­mis­ten palve­luita? Pidät­tekö suoma­lai­sille anta­manne turval­li­suus­lu­pauk­sen ja lisäätte polii­sien määrä? Teet­tekö aidosti vaikut­ta­via ilmas­to­toi­mia? Saavatko suoma­lai­set työtä ja loppuuko velaksi elämi­nen?

Rinteen halli­tuk­sen kaatu­mi­sen jälkeen oli selvää, että halli­tus­puo­lu­eet pyrki­vät jatka­maan nykyi­sellä pohjalla. Sille löytyi edus­kun­nan enem­mistö, vaikka vaih­toeh­to­ja­kin olisi ollut.

Halli­tus­puo­lueilla olisi ollut hyvä mahdol­li­suus korjata halli­tus­oh­jel­maa, mutta näin ei tehty. Hiekalle raken­ta­mi­nen jatkuu, joten perus­tuk­set eivät pidä.

Suurin ongelma Mari­nin halli­tuk­sen ohjel­massa on se, että sen talou­del­li­nen pohja pettää. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan nykyi­sellä kehi­tyk­sellä julki­nen talous on 5 miljar­dia alijää­mäi­nen vaali­kau­den lopussa. Velkaan­tu­mi­nen on kään­ty­nyt selvään kasvuun jo nyt, vaikka talous vielä kasvaa.

Työl­li­syys­ta­voite on tällä hetkellä arvioi­den mukaan 68 000 työl­li­sen päässä. Surul­lista on, että kun teidän pitäisi tehdä työl­li­syys­toi­mia, niin halli­tuk­sen talous­ar­vio­esi­tys heiken­tää työl­li­syyttä noin viidellä tuhan­nella.

Kun perus­tuk­set pettä­vät, myös ohjel­man muut tavoit­teet vaaran­tu­vat. Tämä halli­tus­pohja ei pysty teke­mään ratkai­suja, joilla hyvin­voin­tiyh­teis­kunta turva­taan lapsil­lemme.

Tämä on vaka­vin syy sille, miksi tulemme äänes­tä­mään huomenna halli­tuk­sen luot­ta­musta vastaan.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Kokoo­mus esitti marras­kuussa oman vaih­toeh­tonsa halli­tuk­sen vasem­mis­to­lai­selle poli­tii­kalle.

Vaih­toeh­tomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa.

Ensim­mäi­seksi lisä­tään tuloja. Vaih­toeh­tomme keinoilla Suomeen saadaan 60 000 uutta työpaik­kaa. Me tarvit­semme nämä työpai­kat, jotta rahat riit­tä­vät laaduk­kaa­seen koulu­tuk­seen, perhei­den palve­lui­hin ja ikäih­mis­ten hyvään hoivaan.

Toiseksi keven­ne­tään vero­tusta. Palkasta ja eläk­keestä pitää jäädä ihmi­selle enem­män käteen, että euroja riit­tää muuhun­kin kuin aivan vält­tä­mät­tö­mään.

Suomen pitää olla kannus­tava yhteis­kunta. Siksi esitämme vaih­toeh­dos­samme työn ja eläk­kei­den vero­tuk­sen keven­tä­mistä miljar­dilla, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen leik­kauk­sen peru­mista ja yli 75-vuotiaille koro­tusta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen.

Kolman­neksi tehdään oikeita tule­vai­suusin­ves­toin­teja. Halli­tus aikoo jakaa omai­suus­myyn­ti­tu­lot kerta­luon­tei­sesti yli sataan eri kohtee­seen sekä käyt­tö­me­noi­hin. Me panos­tai­simme miljar­din korkea­kou­lui­hin ja kaksi miljar­dia suur­ten raide­hank­kei­den päät­tä­väi­seen edis­tä­mi­seen.

Vaih­toeh­tomme osoit­taa, kuinka valtava vaiku­tus parem­malla työl­li­syy­dellä on. Koko julki­nen talous vahvis­tuu yli kahdella miljar­dilla. Voimme keven­tää ihmis­ten vero­tusta ja otamme miljar­din vähem­män velkaa - ja silti rahaa riit­tää tärkei­siin kohtei­siin.

Eli neljän­neksi Kokoo­mus tekee vaih­toeh­dos­saan panos­tuk­sia suoma­lais­ten suurim­piin huoliin; nuor­ten tule­vai­suu­teen, hoivaan ja turval­li­suu­teen. Tera­pia­ta­kuu voimaan, lisää polii­seja ja ikäih­mi­sille hoita­jia. Tule­vai­suutta raken­namme panos­ta­malla pysy­vää rahaa perus­o­pe­tuk­seen, amma­til­li­seen koulu­tuk­seen, lukioon ja tutki­muk­seen.

Myös ilmas­to­toi­missa Kokoo­muk­sen vaih­toehto on halli­tusta kunnian­hi­moi­sempi. Meille talou­den kasvu ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen eivät ole toisi­aan pois­sul­ke­via, vaan toisi­aan tuke­via vaih­toeh­toja. Te lisäätte ympä­ris­tölle haital­li­sia tukia - me vähen­nämme. Keski­tymme isoi­hin muutok­siin vaikeut­ta­matta yksit­täis­ten ihmis­ten elämää.

Puna­vih­reän vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle on olemassa vastuul­li­nen moderni vaih­toehto.

Halli­tus on viime viik­koina ollut vaikeuk­sissa. Vaikeu­det johtu­vat vaka­vista asioista, mutta lisää on edessä, jos nykyi­nen linja jatkuu. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suus uhkaa rapau­tua, jos talou­del­li­nen pohja halli­tuk­sen ohjel­malta pettää.

Näistä syistä ehdo­tan edus­kun­nan hyväk­syt­tä­väksi seuraa­van epäluot­ta­mus­lause-ehdo­tuk­sen:

”Edus­kunta toteaa, että halli­tuk­sen esit­tämä halli­tus­oh­jelma ei turvaa suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tusta 2020-luvulla, eikä kannusta suoma­lai­sia ahke­ruu­teen ja itsensä kehit­tä­mi­seen, minkä vuoksi halli­tus ei nauti edus­kun­nan luot­ta­musta.”


Petteri Orpon puhe edus­kun­nassa 16.12.2019, muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.2.2024

Timo Heino­nen: Suomen viesti Natossa on selkeä: kannamme vastuumme ja tuotamme turval­li­suutta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro valtio­neu­vos­ton selon­te­koon edus­kun­nalle Puolus­tus­voi­mien osal­lis­tu­mi­sesta Naton rauhan ajan yhtei­sen puolus­tuk­sen tehtä­viin vuonna 2024. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Me liityimme

21.2.2024

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Arvoisa puhe­mies,  Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle.  728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan

20.2.2024

Saara-Sofia Sirén: Työmark­ki­na­uu­dis­tuk­sia ei tehdä ketään vastaan, vaan Suomen puolesta.

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen aiheut­ta­masta työmark­ki­na­kaa­ok­sesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa työmark­ki­na­jär­jes­töillä on tärkeä rooli työeh­to­so­pi­mus­ten neuvot­te­li­joina. TES-neuvot­­te­­luissa työn­te­ki­jöille pyri­tään

Skip to content