Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Julkaistu:

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Ikäero juuri eläk­keelle jääneen ja hyvin ikään­ty­neen hoivaa tarvit­se­van ihmi­sen välillä voi olla jopa 40 vuotta. Kun puhu­taan senio­reista, puhu­taan hyvin erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa olevista ihmi­sistä. 

Suoma­lai­sista yli miljoona on yli 65-vuotiaita. Kyse on mitta­vasta joukosta ihmi­siä. Ikäih­mi­set eivät todel­la­kaan ole mikään yhte­näi­nen joukko. Ilman senio­rei­den aktii­vista toimin­taa kaupun­git ja kunnat eivät toimisi. Senio­rit ovat aktii­vi­sia toimi­joita sekä kantava voima kaupun­gin päätök­sen­te­ki­jöinä, vapaa­eh­tois­työssä, omais­hoi­ta­jina ja isovan­hem­pia. Moni seniori jatkaa eläkeiän jälkeen yrit­tä­jänä tai ansio­työssä. Osa taas tarvit­see apua ja tukea kotona asumi­seen tai omai­sen hoidossa. Osa tarvit­see apua ympäri vuoro­kau­den hoiva­ko­dissa. Tärkeintä on, että senio­rit kohda­taan yksi­löinä.

Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa ihmi­siä arvos­te­taan riip­pu­matta ikävuo­sien määrästä. Kaupun­kiym­pä­ristö ja palve­lut on suun­ni­tel­tava esteet­tö­miksi. Senio­rei­den mahdol­li­suu­desta liik­kua omassa koti­kun­nas­saan eri kulku­muo­doin on huoleh­dit­tava. Estee­tön kohtuu­hin­tai­nen jouk­ko­lii­kenne ja park­ki­pai­kat kuulu­vat toimi­vaan kaupun­kiin. 

Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille. Asui­na­lueilla tarvi­taan lähi­lii­kun­ta­paik­koja, liikun­ta­puis­toja sekä puisto- ja parve­ke­jump­pia. Puit­teet moni­puo­li­selle liik­ku­mi­selle luodaan yhteis­työssä seuro­jen ja järjes­tö­jen kanssa. Valais­taan lenk­ki­po­lut, hiekoi­te­taan ja aura­taan kadut sekä huoleh­di­taan, että penk­kejä on riit­tä­västi, jotta kesken käve­lyn voi istua leväh­tä­mään. 

Kitke­tään kuntou­tus­pal­ve­luista ikäsyr­jintä. Kuntou­tus kuuluu kaikille. Siir­ry­tään makuut­ta­mi­sesta toimin­ta­ky­vyn aktii­vi­seen edis­tä­mi­seen. Otetaan käyt­töön ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä riit­tävä kotiapu ja väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus. Vauh­di­te­taan terveyttä edis­tä­vää, liikun­nal­lista ja kuntout­ta­vaa otetta kaikissa senio­rei­den palve­luissa. Fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tit sekä liikun­nan ja kuntou­tuk­sen ohjaa­jat ovat tärkeä osa senio­rei­den palve­luja.

Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­ria ei jätetä jonoon. Palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on hyödyn­net­tävä myös osto­pal­ve­luita ja palve­luse­te­leitä, jotta senio­rit pääse­vät suju­vasti tarvit­se­miinsa palve­lui­hin. Ihmis­ten on saatava vasti­netta vero­ra­hoil­leen. Helsin­gissä on kitket­tävä terveys­kes­kus­jo­not ja huoleh­dit­tava suju­vista palve­luista. Senio­rei­den ja omais­hoi­ta­jien palve­lui­hin on luotava inhi­mil­li­siä vaih­toeh­toja. 

Vanhus­pal­ve­lui­den laatua on valvot­tava tiukasti ja epäkoh­tiin kitket­tävä: kotiin saata­via palve­luja ei saa riit­tä­västi, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan on pitkät jonot, ja ikäih­mi­set koke­vat tule­vansa syrji­tyksi sairauk­siensa hoidossa. Vanhus­asian­val­tuu­te­tulle on annet­tava vahvat valtuu­det puut­tua ikäih­mis­ten palve­luissa oleviin epäkoh­tiin, sekä valtuuk­sia ikään­ty­nei­den oikeuk­sien turvaa­mi­seen.

Kaiken ikäis­ten senio­rei­den, heidän omais­tensa ja henki­lös­tön näke­myk­set sekä koke­muk­set ovat mukana palve­lui­den, kaupun­ki­suun­nit­te­lun sekä koko kunnan kehit­tä­mi­sessä. 

Johdol­lani valmis­tel­lut teesit ovat ohessa luet­ta­vissa. Toivon, että ne kuulu­vat uusien valtuu­tet­tu­jen käytössä ja vauh­dit­ta­vat ikäys­tä­väl­lis­ten koti­kun­tien raken­ta­mista. Teesien valmis­te­lussa oli vahvasti mukana edus­kun­ta­ryh­mämme ja yhdessä minis­teri Helena Peso­lan kanssa johta­mani Kokoo­muk­sen Senio­ri­foo­rumi. Vastaa­no­tan mielel­läni palau­tetta ja komment­teja siitä, kuinka sinun mieles­täsi senio­rei­den palve­luja pitäisi kaupun­gis­samme tai koti­kun­nas­sani kehit­tää. Ollaan yhtey­dessä.

 10 teesiä ikäys­tä­väl­lis­ten kuntien raken­ta­mi­seksi:

1. Pide­tään kaikki mukana

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa pide­tään kaikki mukana. Ihmi­siä arvos­te­taan riip­pu­matta kerty­nei­den ikävuo­sien määrästä.
 • Kehi­te­tään kuntia hyviksi ja turval­li­siksi paikoiksi asua ja elää oman­nä­köistä elämää kaike­ni­käi­sille.
 • Anne­taan kaike­ni­käis­ten mahdol­li­suus vaikut­taa, osal­lis­tua, tulla kuul­luksi ja tehdä omaan elämään liit­ty­viä ratkai­suja. 
 • Tehdään töitä sen eteen, että jokai­nen seniori voi luot­taa saavansa tarvit­se­mansa laaduk­kaat palve­lut ja inhi­mil­li­sen kohte­lun.
 • Turva­taan kuntien palve­luissa ikäih­mis­ten tarvit­sema hoiva ja tuki arjen toimiin, arvo­kas elämä sekä mahdol­li­suus yksi­löl­li­siin valin­toi­hin säilyt­täen.

2. Edis­te­tään mahdol­li­suuk­sia aktii­vi­seen arkeen

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit ovat aktii­vi­sia toimi­joita. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa työn­teon pitää olla mahdol­lista ja siihen on kannus­tet­tava, jos senio­rilla on tahtoa jatkaa työn­te­koa muodossa tai toisessa.
 • Senio­rit ovat kantava voima vapaa­eh­tois­työssä.  Omais­hoi­taja ja isovan­hempi on useim­mi­ten seniori.
 • Toteu­te­taan ikäih­mis­ten harras­tus­ta­kuu kult­tuuri- ja liikun­ta­se­te­leillä. Senio­reilla on oltava mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua monen­lai­seen harras­tus- ja virkis­tys­toi­min­taan – se pitää toimin­ta­ky­kyä ja hyvää mieltä yllä sekä yksi­näi­syyttä loitolla. 
 • Huoleh­di­taan koulu­tus- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen saavu­tet­ta­vuu­desta ja kult­tuu­ri­lai­tos­ten esteet­tö­myy­destä sekä sisäl­ly­te­tään hoiva- ja hoito­ko­tien toimin­taan taidetta ja kult­tuu­ria.
 • Otetaan käyt­töön koro­na­to­dis­tus palve­lu­jen, tapah­tu­mien ja kult­tuu­rin nopeaksi avaa­mi­seksi.

3. Kehi­te­tään palve­luita senio­reita kuun­nel­len

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit ovat mukana kehit­tä­mässä palve­luja. Vahvis­te­taan vanhus­neu­vos­ton ja eläke­läis­jär­jes­tö­jen vaikut­ta­mis- ja toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
 • Edis­te­tään digi­taa­li­sia ratkai­suja ja tekno­lo­giaa senio­rei­den asioin­nin ja yhtey­den­pi­don helpot­ta­mi­seksi sekä yksi­näi­syy­den torju­mi­seksi. Asiointi kasvok­kain tai puhe­li­mitse on aina kuiten­kin mahdol­lis­tet­tava.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa tarjo­taan mata­lalla kynnyk­sellä opas­tusta tieto­tek­nii­kan käyt­tä­mi­seen. Järjes­tel­mien on oltava esteet­tö­miä, help­po­käyt­töi­siä ja saavu­tet­ta­via. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa neuvoja ja ratkai­suja arjen haas­tei­siin saa yhdeltä luukulta, mata­lan kynnyk­sen seniori-infossa.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa toteu­te­taan esteet­tö­myy­den peri­aa­tetta kaupun­ki­suun­nit­te­lussa ja palve­lui­den toteut­ta­mi­sessa. Senio­rei­den mahdol­li­suu­desta liik­kua omassa koti­kun­nas­saan eri kulku­muo­doin on huoleh­dit­tava samoin lähi­park­ki­pai­koista.

4. Mahdol­lis­te­taan liikunta ja ulkoilu kaike­ni­käi­sille

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa liikunta ja ulkoilu kuulu­vat kaikille. Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa on lähi­lii­kun­ta­paik­koja, liikun­ta­puis­toja sekä puisto- ja parve­ke­jump­pia. Puit­teet moni­puo­li­selle liik­ku­mi­selle luodaan yhteis­työssä seuro­jen ja järjes­tö­jen kanssa.
 • Valais­taan lenk­ki­po­lut, hiekoi­te­taan ja aura­taan kadut sekä huoleh­di­taan, että penk­kejä on riit­tä­västi, jotta kesken käve­lyn voi istua leväh­tä­mään. 
 • Tarjo­taan senio­reille tervey­den­huol­lon tai liikunta-alan ammat­ti­lais­ten liikun­ta­neu­von­taa. Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa on käytössä on liikun­ta­re­septi, joka sisäl­tää tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten liikun­ta­neu­vot.
 • Kirja­taan osaksi yli 75-vuotiai­den hoito­työn suun­ni­tel­maa liik­ku­mis­so­pi­mus, jossa on yksi­löl­li­set toimet toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Emme hyväksy sitä, että koti­hoi­don piirissä olevien ihmis­ten matot pääse­vät useam­min ulos kuin ihmi­nen itse. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­reille on käytössä liikun­ta­se­te­leitä ja maksut­to­mia liikun­ta­pal­ve­luita, kuten sport­ti­ran­neke. 
 • Toteu­te­taan etsi­vää liikun­ta­työtä vaikeasti tavoi­tet­ta­ville ja liik­ku­mat­to­mille ryhmille ja yksi­löille, erityi­sesti omais­hoi­taja- sekä muis­ti­sai­rai­den perheille.

5. Huoleh­di­taan senio­rei­den toimin­ta­ky­vystä

 • Senio­rei­den fyysi­sen, henki­sen ja sosi­aa­li­sen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen on oltava osa kaik­kia kunnan toimin­toja. Se on vaikut­ta­vin ja inhi­mil­li­sin tapa edis­tää hyvää elämää, itse­näistä selviy­ty­mistä ja vähen­tää raskaam­pien palve­lui­den tarvetta.
 • Kitke­tään kuntou­tus­pal­ve­luista ikäsyr­jintä. Kuntou­tus kuuluu kaikille.
 • Tarjo­taan senio­reille mata­lan kynnyk­sen tera­pia­pal­ve­luja ja ohjausta apuvä­li­nei­den käyt­töön­ot­toon.
 • Siir­ry­tään makuut­ta­mi­sesta toimin­ta­ky­vyn aktii­vi­seen edis­tä­mi­seen.
 • Otetaan käyt­töön ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus.
 • Vauh­di­te­taan terveyttä edis­tä­vää, liikun­nal­lista ja kuntout­ta­vaa otetta kaikissa senio­rei­den palve­luissa. Fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tit sekä liikun­nan ja kuntou­tuk­sen ohjaa­jat ovat tärkeä osa senio­rei­den palve­luja.

6. Laite­taan verot ja muut elämi­sen kustan­nuk­set kuriin

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa verot, piilo­ve­rot, palve­lu­mak­sut ja muut elämi­sen kustan­nuk­set pide­tään kohtuul­li­sena. Talou­del­li­nen pärjää­mi­nen luo edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­selle vanhuu­delle. 
 • Otetaan käyt­töön senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys. Vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin ja 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen.
 • Super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys laskisi merkit­tä­västi ostet­ta­van palve­lun hintaa tukien kotona asumista ja itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Mallista voisi­vat hyötyä kaikki yli 75-vuoti­aat, myös pieni­tu­loi­set eläke­läi­set.
 • Laajen­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nys koske­maan fysio­te­ra­pia- ja toimin­ta­te­ra­piay­ri­tyk­sien sekä amma­tin­har­joit­ta­jay­rit­tä­jien tuot­ta­maa lääkin­näl­listä koti­kun­tou­tusta sekä liikun­nan ohjausta. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin siir­re­tään myös senio­rei­den kodin turva­pu­he­lin.

7. Turva­taan senio­reille tarpeel­li­nen hoito ja hoiva

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit saavat oikea-aikai­sesti sellaista hoitoa ja hoivaa kuin tarvit­se­vat. Pide­tään palve­lut lähellä ihmistä ja helposti saata­villa.
 • Huoleh­di­taan senio­rit jonoista hoitoon. Hyödyn­ne­tään osto­pal­ve­lua ja palve­luse­te­leitä palve­lui­hin pääsyn suju­voit­ta­mi­seksi.
 • Hyödyn­ne­tään palve­luse­te­liä myös lääke­hoi­don arvioin­tiin. Kitke­tään lääke­tok­ku­roita, turhia lääk­keitä, lääke­kus­tan­nuk­sia ja lääke­hä­vik­kiä.
 • Anne­taan ihmi­sille vapaus valita palve­lun­tuot­taja. Turva­taan yksi­tyi­sen hoidon ja tutki­muk­sen Kela-korvaus.
 • Anne­taan paljon palve­luita tarvit­se­ville ikäih­mi­sille mahdol­li­suus räätä­löidä itsel­leen sopiva palve­lu­ko­ko­nai­suus hyödyn­täen henki­lö­koh­taista budje­toin­tia tarvit­taessa yhdessä sote-ammat­ti­lais­ten kanssa.
 • Otetaan käyt­töön mata­lan kynnyk­sen tera­pia­ta­kuu mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin pääsyn helpot­ta­mi­seksi.

8. Valvo­taan palve­lui­den laatua ja puutu­taan niiden epäkoh­tiin

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa jokai­nen voi luot­taa saavansa tarvit­taessa laaduk­kaan ja inhi­mil­li­sen hoidon, hoivan ja kuntou­tuk­sen.
 • Valvo­taan vanhus­pal­ve­lui­den laatua esimer­kiksi tarkas­tus­käyn­neillä niin yksi­tyi­sissä kuin julki­sissa hoiva­ko­deissa ja koti­hoi­dossa. Digi­taa­li­set seuran­ta­jär­jes­tel­mät helpot­ta­vat laadun seuran­taa ja avoi­muutta. 
 • Osoi­te­taan vanhus­ten oikeuk­sien valvonta ja edis­tä­mi­nen edus­kun­nan oikeus­asia­mie­hen erityis­teh­tä­väksi.
 • Otetaan käyt­töön hoito­työ­hön kansal­li­nen laatu­re­kis­teri. Avoi­mella laatu­tie­dolla sote-palve­luja paran­ne­taan ja kehi­te­tään vaikut­ta­viksi, yhden­ver­tai­siksi ja turval­li­siksi.
 • Kuul­laan moni­puo­li­sesti senio­rei­den, hoiva­lai­tok­sissa asuvien ikäih­mis­ten, omais­hoi­ta­jien sekä omais­ten näke­myk­siä palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi, esimer­kiksi asukas­ky­se­lyi­den avulla.

9. Tarjo­taan moni­puo­li­sesti asumi­sen vaih­toeh­toja

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa hoiva­pai­kan saami­nen ei ole huuto­kaup­paa. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsee, kun sille on tarve.
 • Turva­taan osaa­van hoito­hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys niin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan kuin koti­hoi­toon ja omais­hoi­ta­jien tueksi. Ikäys­tä­väl­li­nen kunta on esimer­kil­li­nen työnan­taja sote-alan ammat­ti­lai­sille.
 • Otetaan käyt­töön moni­muo­toi­sia asumi­sen vaih­toeh­toja. Lisä­tään väliai­kai­sia asumis­pal­ve­luja niille, joiden ei ole enää turval­lista asua kotona. 
 • Otetaan käyt­töön liik­ku­via palve­luita ilman apua jäänei­den ikään­ty­nei­den ambu­lans­si­ral­lin kitke­mi­seksi. Esimer­kiksi Liik­kuva Sairaala vähen­tää päivys­tys­käyn­tejä ja kotiut­ta­mis­hoi­ta­jat varmis­ta­vat turval­li­sen kotiu­tu­mi­sen.
 • Lisä­tään kuntien, seura­kun­tien, järjes­tö­jen ja vapaa­eh­tois­ten välistä yhteis­työtä yksi­näi­syy­den ehkäi­se­mi­seksi. Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa kukaan ei jää yksin.
 • Vahvis­te­taan yhtei­söl­li­syyttä palve­lua­su­mi­sen suun­nit­te­lussa. Kehi­te­tään uuden­lai­sia yhtei­sö­asu­mi­sen muotoja, joissa on mukana erilai­sia palve­luja.

10. Turva­taan toimiva arki omais­hoi­ta­jille ja muis­ti­sai­raille

 • Turva­taan omais­hoi­ta­jien asema tasa-arvoi­seksi asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Omais­hoi­toa kehi­te­tään osana muuta kunnan hoiva- ja palve­lu­jär­jes­tel­mää.
 • Tuetaan omais­hoi­ta­jien jaksa­mista ja tosia­sial­lista mahdol­li­suutta pitää vapaa­päi­viä palve­luse­te­lin lisäksi kotia­vus­ta­ja­pal­ve­luilla, kier­tä­vän perhe­hoi­ta­jan avulla ja henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla.
 • Otetaan omais­hoi­ta­jien hyvin­vointi- ja terveys­tar­kas­tuk­set laajaan käyt­töön sekä huoleh­di­taan tiiviistä yhtey­den­pi­dosta ja neuvon­nasta omais­taan hoita­ville.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa omais­hoi­ta­jille ja koti­hoi­don hoita­jille on puhe­li­mitse tarjolla geriat­rista tukea myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 
 • Jatke­taan kansal­lista muis­tioh­jel­maa. Juur­ru­te­taan se kaik­kiin kuntiin edis­täen eri ikäis­ten muis­ti­sai­rai­den ja heidän läheis­ten hyvää arkea ja elämää.
 • Lisä­tään muis­ti­koor­di­naat­to­rien ja muis­ti­hoi­ta­jien määrää. Vapaa­eh­tois­jär­jes­tö­jen asian­tun­te­musta ja vertais­tu­kea ei voi muulla toimin­nalla korvata.
 • Otetaan käyt­töön palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä muis­ti­sai­raan ihmi­sen hoidon kritee­ristö, joka mahdol­lis­taa muis­ti­sai­rau­desta huoli­matta mahdol­li­suu­den elää oman­nä­köistä elämää niin muis­ti­sai­raalle ihmi­sille, kuin hänen perheel­leen­kin.
 • Pilo­toi­daan tuet­tua hoiva­va­paata oman lähei­sen lyhy­tai­kai­sen hoivan mahdol­lis­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

15.6.2022

Senio­rei­den terveyttä ja toimin­ta­ky­kyä edis­tä­viä palve­luita ei saa jättää alue­hal­lin­non jyrän alle

On sietä­mä­tön epäkohta, että usein koti­hoi­don piirissä olevan ikäih­mi­sen kodin matot viedään ulos useam­min kuin ihmi­nen itse pääsee ulkoi­le­maan. Tiedos­samme

21.1.2022

Päämi­nis­te­rin puheet vanhus­pal­ve­luista ja kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­je­tista eivät vastaa todel­li­suutta

Senio­ri­foo­ru­min blogi /​​ Sari Sarko­maa Oudok­sun suuresti päämi­nis­teri Mari­nin (SDP) puheita tors­tain 13.1. Ylen vaali­ten­tissä, jossa hän esit­teli halli­tuk­sen aikaan­saan­nok­sia vanhus­pal­ve­luissa. Todel­li­suu­dessa dema­ri­joh­toi­sen

Skip to content