Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Senioriverkosto / Persoonallisuus ei jää eläkkeelle

Persoo­nal­li­suus ei jää eläk­keelle

Julkaistu:

Yhä useampi suoma­lai­nen on terve ja toimin­ta­ky­kyi­nen vuosi­kym­me­niä eläk­keelle siir­ty­mi­sensä jälkeen. Ikäero juuri eläk­keelle jääneen ja hyvin ikään­ty­neen hoivaa tarvit­se­van ihmi­sen välillä voi olla jopa 40 vuotta. Kun puhu­taan senio­reista, puhu­taan hyvin erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa olevista ihmi­sistä. 

Suoma­lai­sista yli miljoona on yli 65-vuotiaita. Kyse on mitta­vasta joukosta ihmi­siä. Ikäih­mi­set eivät todel­la­kaan ole mikään yhte­näi­nen joukko. Ilman senio­rei­den aktii­vista toimin­taa kaupun­git ja kunnat eivät toimisi. Senio­rit ovat aktii­vi­sia toimi­joita sekä kantava voima kaupun­gin päätök­sen­te­ki­jöinä, vapaa­eh­tois­työssä, omais­hoi­ta­jina ja isovan­hem­pia. Moni seniori jatkaa eläkeiän jälkeen yrit­tä­jänä tai ansio­työssä. Osa taas tarvit­see apua ja tukea kotona asumi­seen tai omai­sen hoidossa. Osa tarvit­see apua ympäri vuoro­kau­den hoiva­ko­dissa. Tärkeintä on, että senio­rit kohda­taan yksi­löinä.

Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa ihmi­siä arvos­te­taan riip­pu­matta ikävuo­sien määrästä. Kaupun­kiym­pä­ristö ja palve­lut on suun­ni­tel­tava esteet­tö­miksi. Senio­rei­den mahdol­li­suu­desta liik­kua omassa koti­kun­nas­saan eri kulku­muo­doin on huoleh­dit­tava. Estee­tön kohtuu­hin­tai­nen jouk­ko­lii­kenne ja park­ki­pai­kat kuulu­vat toimi­vaan kaupun­kiin. 

Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille. Asui­na­lueilla tarvi­taan lähi­lii­kun­ta­paik­koja, liikun­ta­puis­toja sekä puisto- ja parve­ke­jump­pia. Puit­teet moni­puo­li­selle liik­ku­mi­selle luodaan yhteis­työssä seuro­jen ja järjes­tö­jen kanssa. Valais­taan lenk­ki­po­lut, hiekoi­te­taan ja aura­taan kadut sekä huoleh­di­taan, että penk­kejä on riit­tä­västi, jotta kesken käve­lyn voi istua leväh­tä­mään. 

Kitke­tään kuntou­tus­pal­ve­luista ikäsyr­jintä. Kuntou­tus kuuluu kaikille. Siir­ry­tään makuut­ta­mi­sesta toimin­ta­ky­vyn aktii­vi­seen edis­tä­mi­seen. Otetaan käyt­töön ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä riit­tävä kotiapu ja väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus. Vauh­di­te­taan terveyttä edis­tä­vää, liikun­nal­lista ja kuntout­ta­vaa otetta kaikissa senio­rei­den palve­luissa. Fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tit sekä liikun­nan ja kuntou­tuk­sen ohjaa­jat ovat tärkeä osa senio­rei­den palve­luja.

Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­ria ei jätetä jonoon. Palve­lui­den tuot­ta­mi­sessa on hyödyn­net­tävä myös osto­pal­ve­luita ja palve­luse­te­leitä, jotta senio­rit pääse­vät suju­vasti tarvit­se­miinsa palve­lui­hin. Ihmis­ten on saatava vasti­netta vero­ra­hoil­leen. Helsin­gissä on kitket­tävä terveys­kes­kus­jo­not ja huoleh­dit­tava suju­vista palve­luista. Senio­rei­den ja omais­hoi­ta­jien palve­lui­hin on luotava inhi­mil­li­siä vaih­toeh­toja. 

Vanhus­pal­ve­lui­den laatua on valvot­tava tiukasti ja epäkoh­tiin kitket­tävä: kotiin saata­via palve­luja ei saa riit­tä­västi, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan on pitkät jonot, ja ikäih­mi­set koke­vat tule­vansa syrji­tyksi sairauk­siensa hoidossa. Vanhus­asian­val­tuu­te­tulle on annet­tava vahvat valtuu­det puut­tua ikäih­mis­ten palve­luissa oleviin epäkoh­tiin, sekä valtuuk­sia ikään­ty­nei­den oikeuk­sien turvaa­mi­seen.

Kaiken ikäis­ten senio­rei­den, heidän omais­tensa ja henki­lös­tön näke­myk­set sekä koke­muk­set ovat mukana palve­lui­den, kaupun­ki­suun­nit­te­lun sekä koko kunnan kehit­tä­mi­sessä. 

Johdol­lani valmis­tel­lut teesit ovat ohessa luet­ta­vissa. Toivon, että ne kuulu­vat uusien valtuu­tet­tu­jen käytössä ja vauh­dit­ta­vat ikäys­tä­väl­lis­ten koti­kun­tien raken­ta­mista. Teesien valmis­te­lussa oli vahvasti mukana edus­kun­ta­ryh­mämme ja yhdessä minis­teri Helena Peso­lan kanssa johta­mani Kokoo­muk­sen Senio­ri­foo­rumi. Vastaa­no­tan mielel­läni palau­tetta ja komment­teja siitä, kuinka sinun mieles­täsi senio­rei­den palve­luja pitäisi kaupun­gis­samme tai koti­kun­nas­sani kehit­tää. Ollaan yhtey­dessä.

 10 teesiä ikäys­tä­väl­lis­ten kuntien raken­ta­mi­seksi:

1. Pide­tään kaikki mukana

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa pide­tään kaikki mukana. Ihmi­siä arvos­te­taan riip­pu­matta kerty­nei­den ikävuo­sien määrästä.
 • Kehi­te­tään kuntia hyviksi ja turval­li­siksi paikoiksi asua ja elää oman­nä­köistä elämää kaike­ni­käi­sille.
 • Anne­taan kaike­ni­käis­ten mahdol­li­suus vaikut­taa, osal­lis­tua, tulla kuul­luksi ja tehdä omaan elämään liit­ty­viä ratkai­suja. 
 • Tehdään töitä sen eteen, että jokai­nen seniori voi luot­taa saavansa tarvit­se­mansa laaduk­kaat palve­lut ja inhi­mil­li­sen kohte­lun.
 • Turva­taan kuntien palve­luissa ikäih­mis­ten tarvit­sema hoiva ja tuki arjen toimiin, arvo­kas elämä sekä mahdol­li­suus yksi­löl­li­siin valin­toi­hin säilyt­täen.

2. Edis­te­tään mahdol­li­suuk­sia aktii­vi­seen arkeen

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit ovat aktii­vi­sia toimi­joita. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa työn­teon pitää olla mahdol­lista ja siihen on kannus­tet­tava, jos senio­rilla on tahtoa jatkaa työn­te­koa muodossa tai toisessa.
 • Senio­rit ovat kantava voima vapaa­eh­tois­työssä.  Omais­hoi­taja ja isovan­hempi on useim­mi­ten seniori.
 • Toteu­te­taan ikäih­mis­ten harras­tus­ta­kuu kult­tuuri- ja liikun­ta­se­te­leillä. Senio­reilla on oltava mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua monen­lai­seen harras­tus- ja virkis­tys­toi­min­taan – se pitää toimin­ta­ky­kyä ja hyvää mieltä yllä sekä yksi­näi­syyttä loitolla. 
 • Huoleh­di­taan koulu­tus- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­jen saavu­tet­ta­vuu­desta ja kult­tuu­ri­lai­tos­ten esteet­tö­myy­destä sekä sisäl­ly­te­tään hoiva- ja hoito­ko­tien toimin­taan taidetta ja kult­tuu­ria.
 • Otetaan käyt­töön koro­na­to­dis­tus palve­lu­jen, tapah­tu­mien ja kult­tuu­rin nopeaksi avaa­mi­seksi.

3. Kehi­te­tään palve­luita senio­reita kuun­nel­len

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit ovat mukana kehit­tä­mässä palve­luja. Vahvis­te­taan vanhus­neu­vos­ton ja eläke­läis­jär­jes­tö­jen vaikut­ta­mis- ja toimin­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
 • Edis­te­tään digi­taa­li­sia ratkai­suja ja tekno­lo­giaa senio­rei­den asioin­nin ja yhtey­den­pi­don helpot­ta­mi­seksi sekä yksi­näi­syy­den torju­mi­seksi. Asiointi kasvok­kain tai puhe­li­mitse on aina kuiten­kin mahdol­lis­tet­tava.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa tarjo­taan mata­lalla kynnyk­sellä opas­tusta tieto­tek­nii­kan käyt­tä­mi­seen. Järjes­tel­mien on oltava esteet­tö­miä, help­po­käyt­töi­siä ja saavu­tet­ta­via. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa neuvoja ja ratkai­suja arjen haas­tei­siin saa yhdeltä luukulta, mata­lan kynnyk­sen seniori-infossa.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa toteu­te­taan esteet­tö­myy­den peri­aa­tetta kaupun­ki­suun­nit­te­lussa ja palve­lui­den toteut­ta­mi­sessa. Senio­rei­den mahdol­li­suu­desta liik­kua omassa koti­kun­nas­saan eri kulku­muo­doin on huoleh­dit­tava samoin lähi­park­ki­pai­koista.

4. Mahdol­lis­te­taan liikunta ja ulkoilu kaike­ni­käi­sille

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa liikunta ja ulkoilu kuulu­vat kaikille. Liikun­nan ja ulkoi­lun on oltava mahdol­lista ja turval­lista kaike­ni­käi­sille ja -kuntoi­sille.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa on lähi­lii­kun­ta­paik­koja, liikun­ta­puis­toja sekä puisto- ja parve­ke­jump­pia. Puit­teet moni­puo­li­selle liik­ku­mi­selle luodaan yhteis­työssä seuro­jen ja järjes­tö­jen kanssa.
 • Valais­taan lenk­ki­po­lut, hiekoi­te­taan ja aura­taan kadut sekä huoleh­di­taan, että penk­kejä on riit­tä­västi, jotta kesken käve­lyn voi istua leväh­tä­mään. 
 • Tarjo­taan senio­reille tervey­den­huol­lon tai liikunta-alan ammat­ti­lais­ten liikun­ta­neu­von­taa. Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa on käytössä on liikun­ta­re­septi, joka sisäl­tää tervey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten liikun­ta­neu­vot.
 • Kirja­taan osaksi yli 75-vuotiai­den hoito­työn suun­ni­tel­maa liik­ku­mis­so­pi­mus, jossa on yksi­löl­li­set toimet toimin­ta­ky­vyn paran­ta­mi­seksi. Emme hyväksy sitä, että koti­hoi­don piirissä olevien ihmis­ten matot pääse­vät useam­min ulos kuin ihmi­nen itse. 
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­reille on käytössä liikun­ta­se­te­leitä ja maksut­to­mia liikun­ta­pal­ve­luita, kuten sport­ti­ran­neke. 
 • Toteu­te­taan etsi­vää liikun­ta­työtä vaikeasti tavoi­tet­ta­ville ja liik­ku­mat­to­mille ryhmille ja yksi­löille, erityi­sesti omais­hoi­taja- sekä muis­ti­sai­rai­den perheille.

5. Huoleh­di­taan senio­rei­den toimin­ta­ky­vystä

 • Senio­rei­den fyysi­sen, henki­sen ja sosi­aa­li­sen toimin­ta­ky­vyn edis­tä­mi­nen on oltava osa kaik­kia kunnan toimin­toja. Se on vaikut­ta­vin ja inhi­mil­li­sin tapa edis­tää hyvää elämää, itse­näistä selviy­ty­mistä ja vähen­tää raskaam­pien palve­lui­den tarvetta.
 • Kitke­tään kuntou­tus­pal­ve­luista ikäsyr­jintä. Kuntou­tus kuuluu kaikille.
 • Tarjo­taan senio­reille mata­lan kynnyk­sen tera­pia­pal­ve­luja ja ohjausta apuvä­li­nei­den käyt­töön­ot­toon.
 • Siir­ry­tään makuut­ta­mi­sesta toimin­ta­ky­vyn aktii­vi­seen edis­tä­mi­seen.
 • Otetaan käyt­töön ikään­ty­nei­den toimin­ta­ky­vyn tuke­mi­seksi erilai­sia kuntou­tus­mal­leja, kuten lonk­ka­mur­tu­ma­po­ti­lai­den hoidossa käytet­tävä väli­tön kuntou­tus leik­kauk­sen jälkeen eli ns. lonk­ka­liu­ku­mäki-toimin­ta­malli ja koti­kun­tou­tus.
 • Vauh­di­te­taan terveyttä edis­tä­vää, liikun­nal­lista ja kuntout­ta­vaa otetta kaikissa senio­rei­den palve­luissa. Fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tit sekä liikun­nan ja kuntou­tuk­sen ohjaa­jat ovat tärkeä osa senio­rei­den palve­luja.

6. Laite­taan verot ja muut elämi­sen kustan­nuk­set kuriin

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa verot, piilo­ve­rot, palve­lu­mak­sut ja muut elämi­sen kustan­nuk­set pide­tään kohtuul­li­sena. Talou­del­li­nen pärjää­mi­nen luo edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­selle vanhuu­delle. 
 • Otetaan käyt­töön senio­rei­den super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys. Vero­vä­hen­ny­soi­keutta kasva­tet­tai­siin 70 prosent­tiin ja 100 euron omavas­tuu pois­tet­tai­siin. Lisäksi palve­lu­jen ostoon annet­tai­siin enin­tään 1 200 euroa vuodessa tukea niille, joiden verot eivät riitä vähen­nyk­sen teke­mi­seen.
 • Super­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys laskisi merkit­tä­västi ostet­ta­van palve­lun hintaa tukien kotona asumista ja itse­mää­rää­mi­soi­keutta. Mallista voisi­vat hyötyä kaikki yli 75-vuoti­aat, myös pieni­tu­loi­set eläke­läi­set.
 • Laajen­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nys koske­maan fysio­te­ra­pia- ja toimin­ta­te­ra­piay­ri­tyk­sien sekä amma­tin­har­joit­ta­jay­rit­tä­jien tuot­ta­maa lääkin­näl­listä koti­kun­tou­tusta sekä liikun­nan ohjausta. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin siir­re­tään myös senio­rei­den kodin turva­pu­he­lin.

7. Turva­taan senio­reille tarpeel­li­nen hoito ja hoiva

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa senio­rit saavat oikea-aikai­sesti sellaista hoitoa ja hoivaa kuin tarvit­se­vat. Pide­tään palve­lut lähellä ihmistä ja helposti saata­villa.
 • Huoleh­di­taan senio­rit jonoista hoitoon. Hyödyn­ne­tään osto­pal­ve­lua ja palve­luse­te­leitä palve­lui­hin pääsyn suju­voit­ta­mi­seksi.
 • Hyödyn­ne­tään palve­luse­te­liä myös lääke­hoi­don arvioin­tiin. Kitke­tään lääke­tok­ku­roita, turhia lääk­keitä, lääke­kus­tan­nuk­sia ja lääke­hä­vik­kiä.
 • Anne­taan ihmi­sille vapaus valita palve­lun­tuot­taja. Turva­taan yksi­tyi­sen hoidon ja tutki­muk­sen Kela-korvaus.
 • Anne­taan paljon palve­luita tarvit­se­ville ikäih­mi­sille mahdol­li­suus räätä­löidä itsel­leen sopiva palve­lu­ko­ko­nai­suus hyödyn­täen henki­lö­koh­taista budje­toin­tia tarvit­taessa yhdessä sote-ammat­ti­lais­ten kanssa.
 • Otetaan käyt­töön mata­lan kynnyk­sen tera­pia­ta­kuu mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin pääsyn helpot­ta­mi­seksi.

8. Valvo­taan palve­lui­den laatua ja puutu­taan niiden epäkoh­tiin

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa jokai­nen voi luot­taa saavansa tarvit­taessa laaduk­kaan ja inhi­mil­li­sen hoidon, hoivan ja kuntou­tuk­sen.
 • Valvo­taan vanhus­pal­ve­lui­den laatua esimer­kiksi tarkas­tus­käyn­neillä niin yksi­tyi­sissä kuin julki­sissa hoiva­ko­deissa ja koti­hoi­dossa. Digi­taa­li­set seuran­ta­jär­jes­tel­mät helpot­ta­vat laadun seuran­taa ja avoi­muutta. 
 • Osoi­te­taan vanhus­ten oikeuk­sien valvonta ja edis­tä­mi­nen edus­kun­nan oikeus­asia­mie­hen erityis­teh­tä­väksi.
 • Otetaan käyt­töön hoito­työ­hön kansal­li­nen laatu­re­kis­teri. Avoi­mella laatu­tie­dolla sote-palve­luja paran­ne­taan ja kehi­te­tään vaikut­ta­viksi, yhden­ver­tai­siksi ja turval­li­siksi.
 • Kuul­laan moni­puo­li­sesti senio­rei­den, hoiva­lai­tok­sissa asuvien ikäih­mis­ten, omais­hoi­ta­jien sekä omais­ten näke­myk­siä palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi, esimer­kiksi asukas­ky­se­lyi­den avulla.

9. Tarjo­taan moni­puo­li­sesti asumi­sen vaih­toeh­toja

 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa hoiva­pai­kan saami­nen ei ole huuto­kaup­paa. Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan pääsee, kun sille on tarve.
 • Turva­taan osaa­van hoito­hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys niin ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen hoivaan kuin koti­hoi­toon ja omais­hoi­ta­jien tueksi. Ikäys­tä­väl­li­nen kunta on esimer­kil­li­nen työnan­taja sote-alan ammat­ti­lai­sille.
 • Otetaan käyt­töön moni­muo­toi­sia asumi­sen vaih­toeh­toja. Lisä­tään väliai­kai­sia asumis­pal­ve­luja niille, joiden ei ole enää turval­lista asua kotona. 
 • Otetaan käyt­töön liik­ku­via palve­luita ilman apua jäänei­den ikään­ty­nei­den ambu­lans­si­ral­lin kitke­mi­seksi. Esimer­kiksi Liik­kuva Sairaala vähen­tää päivys­tys­käyn­tejä ja kotiut­ta­mis­hoi­ta­jat varmis­ta­vat turval­li­sen kotiu­tu­mi­sen.
 • Lisä­tään kuntien, seura­kun­tien, järjes­tö­jen ja vapaa­eh­tois­ten välistä yhteis­työtä yksi­näi­syy­den ehkäi­se­mi­seksi. Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa kukaan ei jää yksin.
 • Vahvis­te­taan yhtei­söl­li­syyttä palve­lua­su­mi­sen suun­nit­te­lussa. Kehi­te­tään uuden­lai­sia yhtei­sö­asu­mi­sen muotoja, joissa on mukana erilai­sia palve­luja.

10. Turva­taan toimiva arki omais­hoi­ta­jille ja muis­ti­sai­raille

 • Turva­taan omais­hoi­ta­jien asema tasa-arvoi­seksi asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Omais­hoi­toa kehi­te­tään osana muuta kunnan hoiva- ja palve­lu­jär­jes­tel­mää.
 • Tuetaan omais­hoi­ta­jien jaksa­mista ja tosia­sial­lista mahdol­li­suutta pitää vapaa­päi­viä palve­luse­te­lin lisäksi kotia­vus­ta­ja­pal­ve­luilla, kier­tä­vän perhe­hoi­ta­jan avulla ja henki­lö­koh­tai­sella budje­tilla.
 • Otetaan omais­hoi­ta­jien hyvin­vointi- ja terveys­tar­kas­tuk­set laajaan käyt­töön sekä huoleh­di­taan tiiviistä yhtey­den­pi­dosta ja neuvon­nasta omais­taan hoita­ville.
 • Ikäys­tä­väl­li­sessä kunnassa omais­hoi­ta­jille ja koti­hoi­don hoita­jille on puhe­li­mitse tarjolla geriat­rista tukea myös iltai­sin ja viikon­lop­pui­sin. 
 • Jatke­taan kansal­lista muis­tioh­jel­maa. Juur­ru­te­taan se kaik­kiin kuntiin edis­täen eri ikäis­ten muis­ti­sai­rai­den ja heidän läheis­ten hyvää arkea ja elämää.
 • Lisä­tään muis­ti­koor­di­naat­to­rien ja muis­ti­hoi­ta­jien määrää. Vapaa­eh­tois­jär­jes­tö­jen asian­tun­te­musta ja vertais­tu­kea ei voi muulla toimin­nalla korvata.
 • Otetaan käyt­töön palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä muis­ti­sai­raan ihmi­sen hoidon kritee­ristö, joka mahdol­lis­taa muis­ti­sai­rau­desta huoli­matta mahdol­li­suu­den elää oman­nä­köistä elämää niin muis­ti­sai­raalle ihmi­sille, kuin hänen perheel­leen­kin.
 • Pilo­toi­daan tuet­tua hoiva­va­paata oman lähei­sen lyhy­tai­kai­sen hoivan mahdol­lis­ta­mi­seksi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.9.2021

Halli­tuk­sen budjet­ti­rii­hen jääkylmä arvo­va­linta – luvat­tuja rahoja ei heru vanhus­pal­ve­lui­hin

Vasem­mis­to­vih­reän halli­tus on tehnyt ruman arvo­va­lin­nan rikkoes­saan jo ennen vaaleja ja halli­tus­oh­jel­mas­saan anta­mansa lupauk­sensa korjata vanhus­pal­ve­lu­jen epäkoh­dat. 

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

11.1.2021

Senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus: Omais­hoi­don kipu­koh­dat eivät ole läpäis­seet päätök­sen­teon muuria

Omais­hoi­don kehit­tä­mi­selle on edel­leen tarvetta. Kuntien välillä on isoja eroja mm. omais­hoi­don katta­vuu­dessa eivätkä omais­hoi­to­ti­lan­tei­den erilai­suu­den huomioi­mi­nen ja yksi­löl­li­set palve­lu­tar­peet ja niihin vastaa­mi­nen toteudu kaikin osin hyvin.