Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

Perin­tö­ve­roa on keven­netty ? ei kiris­tetty

Julkaistu:

Perin­tö­ve­ro­uu­dis­tuk­sessa tavan­omais­ten perin­tö­jen saajat laitet­tiin etusi­jalle. Uudis­tuk­sen myötä pienet perin­nöt vapau­tui­vat verosta koko­naan. Jopa kolmesta neljäs­osasta, eli 75 prosen­tista perin­töjä, veroa ei tarvitse maksaa enää lain­kaan. Ennen uudis­tusta verot­to­mien perin­tö­jen osuus oli yksi kolmas­osa.

Tämän lisäksi pois­tet­tiin kolmas vero­luokka, mikä tarkoitti esimer­kiksi sitä, että avopuo­li­soi­den perin­tö­ve­ro­tus keven­tyi.

Vuonna 2009 tehtiin vielä pienempi uudis­tus perin­tö­ve­ro­tuk­seen. Lasten ja puoli­soi­den perin­nön ja lahjo­jen vero­pro­sent­teja alen­net­tiin edel­leen kolmella prosent­tiyk­si­köllä.

Perin­tö­ve­ro­tusta on siis keven­netty erit­täin merkit­tä­västi Kokoo­muk­sen toimesta.

Mistä perin­tö­ve­roon liit­ty­vässä uuti­soin­nissa on ollut kyse?

Aamu­lehti (16.12.09, Uuti­set A4 sekä verk­ko­lehti) uuti­soi näyt­tä­västi, että Vero­hal­lin­non uusi arvos­ta­mis­ohje rokot­taa peri­jöitä ja lahjo­jen saajia. Aamu­leh­den mukaan uusi ohje voi nostaa merkit­tä­västi muun muassa kiin­teis­tö­jen, pelto­maan ja metsän arvoa ja siten perit­tä­vää veroa. Aamu­lehti antoi monelle virheel­li­sen kuvan, että kaik­kien perin­tö­ve­roja oltai­siin nosta­massa. Siitä ei ole kyse.

Myös Yleis­ra­dio (16.12.) revit­teli virheel­li­sesti, että perin­tö­ve­ro­tusta kiris­te­tään, ja että minä sellaista puolus­tai­sin.

Perin­tö­ve­roa ei kiris­tetä uuti­soin­nista huoli­matta. Sen sijaan Vero­hal­linto on ilmoit­ta­nut yhte­näis­tä­vänsä perit­tä­vän omai­suu­den arvoi­tus­käy­tän­nön edus­kun­nan säätä­män lain mukai­seksi. Nyt kansa­lai­sia on kohdeltu todella eriar­voi­sesti lain ja verot­ta­jan edessä riip­puen siitä minkä vero­toi­mis­ton alueella on sattu­nut asumaan. Jokaista kansa­laista on kohdel­tava lain ja vero­tuk­sen kohdalla tasa­puo­li­sesti. Nyt näin ei ole tapah­tu­nut.

Tors­tain 17.12. Helsin­gin Sano­mat (Koti­maa A5) taas kertoi asiasta niin kuin se on. Sitä luke­malla tuskin kenel­le­kään jäi väärää käsi­tystä asiasta. Laatu­jour­na­lis­mille on aina tilausta.

Selvää on, että Vero­hal­lin­non tiedot­ta­mi­nen asiassa on ontu­nut. Vero­tuk­sen toteut­ta­mi­seen liit­ty­vissä ohjeissa tiedot­ta­mi­sen tulee olla ajan­ta­saista ja avointa. Hyvä esimerkki tästä on, että en minä­kään ohjeesta tien­nyt ennen kuin lehdistö asiasta kysyi. Päätök­sen­teon näkö­kul­masta minun, valtio­va­rain­mi­nis­te­riön tai halli­tuk­sen ei tästä ole tarvin­nut­kaan tietää tai päät­tää. Asia kuuluu Vero­hal­lin­non itse­näi­seen toimia­laan sen toteut­taessa lakia mahdol­li­sim­man oikealla ja tasa­puo­li­sella tavalla. Ja itse asia on oikea ? lain noudat­ta­mi­nen ja kansa­lais­ten tasa­ve­roi­nen kohtelu.

Miksi perintö- ja lahja­ve­ron arvos­ta­mis­oh­jetta muute­taan?

Perintö- ja lahja­ve­ro­laki (9 §) lähtee siitä, että omai­suus arvos­te­taan käypään arvoon. Lain mukaan käyvällä arvolla tarkoi­te­taan omai­suu­den toden­nä­köistä luovu­tus­hin­taa (eli toden­nä­köistä kaup­pa­hin­taa).

Tähän mennessä lain henki ei ole täysin toteu­tu­nut, koska arvos­ta­mis­oh­jeet ovat Suomessa olleet viras­to­koh­tai­sia. Tämä on aset­ta­nut perin­nön­saa­jat eri asemaan riip­puen siitä, missä he asuvat. Arvos­tuk­sessa otetaan tietysti edel­leen huomioon eri aluei­den väli­set hintae­rot, mutta nyt on kyse siitä, ettei joka puolella käypää arvoa ole laskettu samoin perus­tein.

Totta­kai se myös tarkoit­taa sitä, että niiden vero­toi­mis­to­jen alueella, joissa omai­suutta on ennen arvos­tettu alle lain määrää­män tason, tule­vat perin­nöt arvo­te­taan lain mukai­sesti korkeam­min. Mutta lain­mu­kai­nen ja yhden­ver­tai­nen arvot­ta­mi­nen ympäri maan lienee lähes jokai­sen mielestä oikein.

Peri­jät ja lahjoja saavat asete­taan jatkossa samaan asemaan riip­pu­matta siitä, minkä vero­toi­mis­ton alueella sattuu asumaan. Vielä tärkeämpi peruste on se, että erilai­sia perin­töjä saavat asete­taan sama­nar­voi­seen asemaan. Perin­tö­ve­ron suuruus ei saisi vaih­della sen mukaan, periikö esim. maata, asun­non tai selvää rahaa.

Koko Suomessa ohjeis­tus on saatava samaksi. Uuden arvos­ta­mis­oh­jeen ensi­si­jai­sena tavoit­teena on, että käytän­nöt ja menet­te­lyt käyvän arvon anta­mi­seksi ovat valta­kun­nal­li­sesti yhte­näi­siä. Tämä on vält­tä­mä­töntä kansa­lais­ten yhden­mu­kai­sen vero­koh­te­lun takaa­mi­seksi.

Kokoo­mus haluaa jatkos­sa­kin keven­tää perin­tö­ve­ro­tusta

Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­nen tavoite perin­tö­ve­ron huojen­nuk­sesta toteu­tet­tiin heti ensim­mäi­sestä budje­tissa v. 2008 alusta lähtien. Perin­tö­ve­ro­tus keveni merkit­tä­västi kaikilla, mutta erityi­sesti leskien ja alai­käis­ten lasten osalta.

Jonkin tasoi­sen perintö- ja lahja­ve­ro­tuk­sen säilyt­tä­mistä voi perus­tella siitä näkö­kul­masta, että vero­tus ylipäänsä perus­tuu myös veron­mak­su­ky­kyyn. Mikäli saa perin­nön tai lahjan, kiis­tatta veron­mak­su­kyky tältä osin para­nee.

Kokoo­mus haluaa kuiten­kin jatkos­sa­kin huoleh­tia, ettei perin­nön­saanti esimer­kiksi pakota leskeä lainan­ot­toon ja että suoma­lais­ten yritys­ten ja työpaik­ko­jen toiminta voidaan siir­tää ilman suuria vaikeuk­sia uudelle yrit­tä­jä­su­ku­pol­velle. Se tarkoit­taa, että Kokoo­muk­sen mielestä perin­tö­ve­ro­tusta tulee tule­vai­suu­des­sa­kin keven­tää omai­suusar­vo­jen kasvaessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content