Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Pekka Toveri: Vankkumaton ja horjumaton tuki Ukrainalle on elinehto Euroopan turvallisuudelle

Pekka Toveri: Vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen ryhmä­puhe ajan­koh­tais­kes­kus­te­lussa Ukrai­nan tilan­teesta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Arvoisa puhe­mies, 

Slava Ukraini. Kunnia Ukrai­nalle. 

728 päivää sitten Venäjä käyn­nisti hyök­käys­so­dan Ukrai­nan valtaa­mi­seksi. Sota on kehit­ty­nyt yhä enem­män asema- ja kulu­tus­so­dan suun­taan, jossa rinta­ma­lin­jat ovat pysy­neet lähes muut­tu­mat­to­mina kuukausi­tol­kulla. 

Julki­suu­dessa on jo pelätty lännen tuen hiipu­mista ja Puti­nin voit­toa. Viime aikoina on onneksi saatu näyt­töä tuen jatku­mi­sesta niin EU:n, Saksan kuin Pohjois­mai­den­kin taholta. Kuten sodissa yleensä, loppua on vaikea ennus­taa. Tilanne on kuiten­kaan harvoin puolus­ta­jan kannalta niin synkkä kuin miltä se näyt­tää, myös hyök­kääjä on kovilla. Putin on toivo­nut pitkää sotaa, mutta liian pitkä sota voi olla hänel­le­kin kohta­lo­kas.

Siksi vies­timme Ukrai­nalle on yksin­ker­tai­nen: Suomi tukee Ukrai­naa, Ukrai­nan asia on meidän.

Vies­timme liit­to­lai­sil­lemme on myös yksin­ker­tai­nen: vank­ku­ma­ton ja horju­ma­ton tuki Ukrai­nalle on elinehto Euroo­pan turval­li­suu­delle. Ukrai­nan asia on meidän. 

Ukrai­nan tuke­mista ei edis­tetä juhla­pu­heilla vaan konkreet­ti­silla ja määrä­tie­toi­silla toimilla. 

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä perään­kuu­lut­taa toimia kolmella osa-alueella: 

Ensiksi, lännen on tuet­tava Ukrai­naa entistä määrä­tie­toi­sem­min. Lännen soti­laal­li­nen tuki Ukrai­nalle on jatku­vasti ollut liian vähäistä, tullut liian myöhään ja ollut osin vanhen­tu­nutta kalus­toa ja mate­ri­aa­lia. Tähän tarvi­taan muutos. Moder­nim­paa kalus­toa, enem­män ja nopeam­min. 

Toiseksi, lännen on nostet­tava omaa puolus­tus­teol­li­suu­den kapa­si­teet­ti­aan, ja tätä kapa­si­teet­tia on käytet­tävä Ukrai­nan tuke­mi­seen. Tällä tavoin mahdol­lis­tamme pitkä­ai­kai­sen sitou­tu­mi­sen Ukrai­nan tuke­mi­seen. Samalla vahvis­tamme Suomen ja Naton puolus­tus­ky­kyä. 

Kolman­neksi, Suomen keskei­nen tavoite EU:ssa ja Natossa on oltava järjes­tö­jen yhte­näi­syys ja sitou­tu­mi­nen Ukrai­nan tuke­mi­seen. Ukraina on osa euroop­pa­laista perhet­tämme. Suomi tukee Ukrai­nan tietä kohti EU- ja Nato-jäse­nyyttä. Kansain­vä­li­sillä aree­noilla Suomi ajaa Venäjä-pakko­tei­den tiuken­ta­mista ja pakko­tei­den kier­tä­mi­sen ehkäi­se­mistä.

Salissa vallit­see yksi­mie­li­syys päämä­räs­tämme: Ukrai­naa on tuet­tava niin kauan kuin se on tarpeen. Pitkän aika­vä­lin tavoite ei ole enem­pää tai vähem­pää kuin Euroo­pan turval­li­suus. 

Sota jatkuu kohta kolmatta vuotta, ja jos ukrai­na­lai­set jaksa­vat puolus­tau­tua, meidän kaik­kien on jakset­tava pitää heidän asiaansa esillä. On muis­tu­tet­tava mediaa Ukrai­nan sodan poliit­ti­sesta merki­tyk­sestä ja on kerrot­tava äänes­tä­jil­lemme Ukrai­nan sodan kohta­lo­nyh­tey­destä Suomen ja Euroo­pan turval­li­suu­teen. 

Ensi lauan­taina, Venä­jän lait­to­man hyök­käyk­sen toisena vuosi­päi­vänä, nostamme Hami­nassa kaik­kien puoluei­den kansan­edus­ta­jien tuella hanki­tun Ukrai­nan suur­li­pun Hami­nan jätti­lip­pu­tan­koon. Emme uhotak­semme Venä­jälle, vaan muis­taak­semme ukrai­na­lais­ten uhrauk­sia luot­taen siihen, että itse­näi­nen ja vapaa Ukraina tulee liit­ty­mään lähi­vuo­sina vapaan Euroo­pan perhee­seen. Kaikki edus­ta­jat ovat tilai­suu­teen terve­tul­leita.

Harras toiveeni on, että tämä on edus­kun­nan viimei­nen ajan­koh­tais­kes­kus­telu Ukrai­nan sodasta ja että vuoden päästä keski­tymme sodan sijaan Ukrai­nan jälleen­ra­ken­ta­mi­seen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

20.3.2024

Heikki Autto: Vain vahva talous ja työl­li­syys takaa­vat Suomen menes­tys­ta­ri­nalle jatkon – koko Suomessa

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen alueel­li­sesti syrji­västä poli­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Suoma­lais­ten ahke­ruus ja osaa­mi­nen, niistä kumpuava kasvu ja kilpai­lu­kyky sekä

13.3.2024

Petteri Orpo: “Se, miten toimimme tänään määrit­tää suku­pol­vemme perin­nön”

Päämi­nis­teri Petteri Orpon puhui Euroo­pan parla­men­tin täysis­tun­noissa Stras­bour­gissa 13.3.2024. Puhe muutos­va­rauk­sin. Alku­pe­räi­nen puhe pidetty englan­niksi. Arvoisa puhe­mies, hyvä Roberta, arvoi­sat Euroo­pan

Skip to content