Pauli Kiuru: Myynti­työhön lisää arvos­tusta ja asennetta – kokoomus.fi
MENU
Pauli Kiuru: Myynti­työhön lisää arvos­tusta ja asennetta

Pauli Kiuru: Myynti­työhön lisää arvos­tusta ja asennetta

Julkaistu: 29.01.2014 Uncategorized

Käytämme rahaa ja resursseja tutki­mukseen ja tuote­ke­hi­tykseen, mutta kaupal­lis­ta­mis­vai­heeseen pääse­minen ja raaka myyntityö jäävät liian heikoille. Menes­tystä ei tehdä maail­malla vaati­mat­to­muu­della, vaan ylpey­dellä omista tuotteista ja palve­luista. Kuvaava on, että yliopis­tois­samme myyntiin suuntau­tu­neita profes­suureja tai ohjelmia on vain muutama. Korkea­kou­luis­samme myyntiin liittyvän koulu­tuksen painopis­tettä tulisi siirtää nykyistä vahvemmin vienti­myyntiin ja ulkomaan­kauppaan suuntau­tuviin sisäl­töihin.

Pirkanmaan Yrittäjien puheen­johtaja Veikko Kiili nosti tärkeitä asioita esille viime viikolla. Hän korosti aiheel­li­sesti yrittä­jyyden merki­tystä, talous­ar­vioiden tasapai­noi­suuden välttä­mät­tö­myyttä kunnissa ja valtiolla sekä työnteon arvos­tuksen palaut­ta­mista kunniaan. Totta on myös se, että laaja­poh­jaisen halli­tuksen päätök­sen­te­kokyky ja yrittä­jyys­myön­teisyys eivät ole aivan kiitet­tä­vällä tolalla. Toki meidän on muistettava myös Suomen hyvät puolet: turval­lisuus, korrup­toi­tu­mat­tomuus ja koulutus.

Omalta osaltani kiinnitän huomiota suoma­laisen myyntio­saa­misen vahvis­ta­miseen sekä myyntityön arvos­tuksen lisää­miseen. Suomi on täynnä patentteja ja uusi ideoita, mutta myyntio­saa­minen on jäänyt taka-alalle. Kansain­vä­li­sillä markki­noilla tekni­sesti paras tuote ei läheskään aina voita, ellei sitä osata myydä oikeille kohde­ryh­mille oikealla otteella ja argumen­teilla.

Käytämme rahaa ja resursseja tutki­mukseen ja tuote­ke­hi­tykseen, mutta kaupal­lis­ta­mis­vai­heeseen pääse­minen ja raaka myyntityö jäävät liian heikoille. Menes­tystä ei tehdä maail­malla vaati­mat­to­muu­della, vaan ylpey­dellä omista tuotteista ja palve­luista. Kuvaava on, että yliopis­tois­samme myyntiin suuntau­tu­neita profes­suureja tai ohjelmia on vain muutama. Korkea­kou­luis­samme myyntiin liittyvän koulu­tuksen painopis­tettä tulisi siirtää nykyistä vahvemmin vienti­myyntiin ja ulkomaan­kauppaan suuntau­tuviin sisäl­töihin.

Eduskunta käsitteli syksyllä valtio­neu­voston tulevai­suus­se­lon­tekoa. Digi, digitaa­lisuus, digitaa­li­murros, digitaa­linen, digita­li­soi­tu­minen ? eri muodoissaan digi-sana esiintyi selon­teossa noin 88 kertaa. Sen sijaan sana myynti ja myyjä ei kertaakaan, markki­nointi vain kerran ja brändi tai brändäys kaksi kertaa.

Myynti­työssä asiakkaan äidin­kielen osaaminen on tärkeä etu. Eduskunnan käsit­telyyn on tulossa kansa­lais­aloite ruotsin kielen opiskelun vapaa­eh­toi­suu­desta. Tarvit­semme myös jatkossa ruotsin kieltä, mutta pakko-opiskelun poista­minen antaisi tilaa monipuo­li­sem­malle kieli­va­li­koi­malle.

Olen pyrkinyt kuunte­lemaan yrittäjien näkemyksiä tarkasti. Asiaa auttaa myös oma yrittä­jä­taustani. Asioita voi pyrkiä edistämään myös kunta­po­li­tii­kassa viemällä eteenpäin esimer­kiksi palve­luse­te­liasiaa, yritys­vai­ku­tusten arviointia sekä palve­lu­haas­te­mallia. Näihin kaikkiin asioihin olen saanut suoria syöttöjä yrittä­jiltä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä järjestää parhaillaan valta­kun­nal­lisen Yrittä­jyys­kier­tueen. Yrittä­jiltä saaduista ajatuk­sista kokoamme kymmenen tärkeimmän teon listan, jonka teemoja viedään eteenpäin jo tällä halli­tus­kau­della. Tampereen tilaisuus järjes­tettiin tämän viikon maanan­taina 27. tammi­kuuta.

Kirjoittaja on Kokoo­muksen kansan­edustaja.

Yrittäjyyskiertue


Kokoomus.fi