Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelastamista kesken

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Julkaistu:


Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario Draghi sanoi keskus­pan­kin olevan valmis kaik­kiin tarvit­ta­viin toimiin, whate­ver it takes, euron pelas­ta­mi­seksi.

Orpon halli­tus on valmis kaik­kiin tarpeel­li­sin toimiin, jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme saadaan pelas­tet­tua.

Ja jotta voimme näin toimia, on meillä oltava totuu­den­mu­kai­nen käsi­tys siitä tilan­teesta, jossa olemme.

Julki­sen talou­den suun­ni­telma vuosille 2025–2028, antaa realis­ti­sen kuvan Suomen talou­den tilan­teesta. Meillä on yksin­ker­tai­sesti liian pieni kansan­ta­lous julki­sen palve­lun lupauk­seen verrat­tuna.

Yli vaali­kausien jatku­nut meno­jen lisää­mi­nen, kallis sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen uudis­tus, muihin pohjois­mai­hin verrat­tuna alhai­nen työl­li­syy­sas­teemme, pysäh­ty­nyt talous­kas­vumme ja teke­mät­tö­mät työmark­ki­na­uu­dis­tuk­set ovat johta­neet julki­sen talou­den alijää­mien paisu­mi­seen ja velkaan­tu­mi­sen kiih­ty­mi­seen.

Viime vuonna Suomi velkaan­tui EU-maista nopei­ten.

Suomen talou­den pelas­tuso­pe­raa­tiossa tarvit­semme realis­ti­sen tilan­ne­ku­van lisäksi uskot­ta­van toimin­ta­suun­ni­tel­man.

Siksi päämi­nis­teri Orpon halli­tus sopi jo halli­tus­oh­jel­massa kuuden miljar­din sopeu­tus­pa­ke­tista. Sen hetki­sen ennus­teen mukaan tuo sopeu­tus olisi riit­tä­nyt velka­suh­teen vakaut­ta­mi­seen.
Syksyn ja talven aikana talou­den näky­mät alkoi­vat heiken­tyä enti­ses­tään. Halli­tus ei jäänyt katso­maan käyrien kaaria katso­mosta, vaan ryhtyi lisä­toi­miin heti ensim­mäi­sessä kehys­rii­hes­sään. Halli­tuk­sen ensim­mäi­sen vuoden aikana sopima sopeu­tus­pa­ketti yltää yhdek­sään miljar­diin euroon.

Lyhyellä tähtäi­mellä anka­rista sääs­töistä ei seuraa mitään hyvää, mutta edessä ovat parem­mat ajat. Halli­tuk­sen on toimen­pi­teil­lään mahdol­lista pysäyt­tää julki­sen velka­suh­teen kasvu, sanoi valtio­va­rain­mi­nis­te­riön kansan­ta­lous­osas­ton ylijoh­taja Mikko Spolan­der lauan­taina. Jos tilanne oleel­li­sesti muut­tuisi, tehdään tarvit­taessa uusia päätök­siä.

Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken.

Tämä halli­tus on valin­nut Suomen pelas­ta­mi­seksi työn linjan. Uskomme, että Suomen talous nousee vain työn ja yrit­tä­mi­sen kautta. Ne ovat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme palve­lui­den rahoit­ta­mi­sen perusta.

Työtä teke­mällä makse­taan ikään­ty­vän väes­tömme palve­lut, lapsiemme koulu­tus ja tule­vien suku­pol­vien hyvin­vointi ja turval­li­suus.

Siksi työl­li­syy­temme on nostet­tava pohjois­mai­selle tasolle. Siksi uudis­tamme työmark­ki­noita ja sosi­aa­li­tur­vaa. Jotta kaikki kynnelle kyke­ne­vät pääsi­si­vät töihin. Siksi tavoit­tee­namme on 100 000 uutta työl­listä, joka vahvis­taisi julkista taloutta yli kahdella miljar­dilla eurolla.

Tuoreet ennus­teet kerto­vat rohkai­se­van vies­tin halli­tuk­sen toimien vaiku­tuk­sista. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön mukaan halli­tuk­sen uudis­tuk­set vahvis­ta­vat työl­li­syyttä jo ensi vuonna.
Suomi uudis­tuu viime hetkellä.

Suomi nousee alhos­taan sopeut­ta­malla julki­sia meno­jaan ja mahdol­lis­ta­malla yritys­temme kasvun.

Olen johta­nut yrityk­siä 30 vuotta ja en usko, että kasvu syntyy tämän salin, eikä edes halli­tuk­sien päätök­sillä: kasvu syntyy yrityk­sissä, osaa­mi­sesta, inves­toin­neista, inno­vaa­tioista, rohkeu­desta.

Jos jotain voi hyvin hoide­tusta yrityk­sestä oppia se on seuraava tutki­mus­tu­los. Menes­tyvä ja vastuul­li­nen yhteisö keskit­tyy kolmeen asiaan. Uuden kehit­tä­mi­seen, jotta osaa­mi­nen ja tapa toimia ei taan­tuisi. Tehok­kuu­teen, jotta resurs­sit käytet­täi­siin fiksusti ja hyvin­voin­tiin, jotta yhtei­sön jäse­nistä pide­tään hyvä huolta. Kaikki kolme tavoi­tetta on yhtä tärkeitä, vain yhteen keskit­ty­mi­nen luhis­tut­taa, tasa­pai­non säilyt­tä­mi­nen mahdol­lis­taa menes­tyk­sen.

Orpon halli­tus raken­taa yrityk­sille ennus­tet­ta­vam­man toimin­taym­pä­ris­tön ja varsin merkit­tä­vän kasvu­pa­ke­tin.

4 miljar­din euron inves­toin­ti­pa­ke­tilla halli­tus vauh­dit­taa kasvua kaik­kialla Suomessa.
Ja mikä tärkeintä - halli­tus nostaa osaa­mis­ta­soamme. Suomi käyt­tää koulu­tuk­seen ensi vuonna yli kymme­nen miljar­dia euroa ja vahvis­taa esimer­kiksi perus­kou­lu­jen rahoi­tusta 200 miljoo­nalla eurolla ja T&K-toiminnan rahoi­tusta lisä­tään miljar­dilla eurolla kuten olemme tässä salissa yhdessä sopi­neet.

Pelas­tuso­pe­raa­tiossa tarvi­taan tilan­ne­ku­van ja toimin­ta­suun­ni­tel­man lisäksi määrä­tie­toista toimin­taa. Tähän tämä halli­tus on osoit­ta­nut olevansa valmis.

Tie parem­paan ei ole helppo.

Kehys­rii­hessä tehtiin vaikeita päätök­siä. Päät­tä­jien toimia ja päätös­ten vaiku­tuk­sia on arvioi­tava kriit­ti­sesti mutta on hyvä havaita kaksi asiaa. Uskot­ta­vaa vaih­toeh­toista mallia emme tässä salissa ole kuul­leet. Ja odot­ta­maan ei voi enää jäädä.

Haluamme turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme tärkeät palve­lut paitsi nykyi­sille myös tule­ville suku­pol­ville: lapsille, aikui­sille ja vanhuk­sille.

Palve­lu­jen toteu­tu­mi­nen edel­lyt­tää ennen kaik­kea kestä­vää taloutta - ja luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.

Onneksi ennus­teissa on jo valon­pil­kah­duk­sia loppu­vuo­delle.

Ryhdy­tään hommiin, ei suosion vaan suoma­lais­ten tähden.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content