Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Paula Risikko: Koti­ta­lous­vä­hen­nystä kohden­net­tava enem­män ikäih­mi­sille

Paula Risikko: Koti­ta­lous­vä­hen­nystä kohden­net­tava enem­män ikäih­mi­sille

Julkaistu:

Edus­kun­nan toinen vara­pu­he­mies Paula Risikko esit­tää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen laajem­paa kohden­ta­mista ikäih­mi­sille. Risikko puhui Eläke­lii­ton Lehti­mäen yhdis­tyk­sen 40-vuotis­juh­lassa lauan­taina Lehti­mäellä.

”Palve­lui­den, jotka edis­tä­vät ikäih­mis­ten kotona pärjää­mistä, tulisi olla laajem­min koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piirissä. Tavoite, että asutaan mahdol­li­sim­man pitkään kotona ei onnistu, ellei sinne saada moni­puo­lista apua ja tukea. Kunnat eivät niitä kuiten­kaan aina pysty riit­tä­västi järjes­tä­mään”, Risikko sanoi.

Muun muassa Sitra on esit­tä­nyt koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mista 75 vuotta täyt­tä­neille. Sitran mukaan suurim­man hyödyn saisi­vat pieni­tu­loi­set eläke­läi­set ja erityi­sesti 75 vuotta täyt­tä­neet pieni­tu­loi­set naiset. Hyödyt olisi­vat sitä suurem­mat, mitä enem­män se kannus­taisi osta­maan koti­ta­lous­pal­ve­luja, jotka edis­tä­vät ikäih­mi­sen toimin­ta­ky­kyä ja itse­näistä selviy­ty­mistä kotona.

”Suomen väestö ikään­tyy vauh­dilla, ja palve­lui­den tarve kasvaa. Jos ikäih­mi­set voisi­vat laajem­min hyödyn­tää koti­ta­lous­vä­hen­nystä, olisi heillä mahdol­li­suus saada juuri heidän omiin tarpei­siinsa vastaa­via palve­luja. Lisäksi se keven­täisi julki­sesti järjes­tet­tyi­hin palve­lui­hin kohdis­tu­vaa painetta ja hillit­sisi kustan­nus­ten kasvua. Toisaalta se myös loisi mark­ki­noita ja uusia työpaik­koja koti­ta­lous­pal­ve­lui­hin”, Risikko totesi.

Esimerk­kinä ikäih­mis­ten uusista palve­lun­tar­peista Risikko nosti esiin digi­ta­li­saa­tion muka­naan tuomat muutok­set. Risi­kon mukaan mm. sähköis­ten palve­lui­den käytön opas­tus tulisi sisäl­lyt­tää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen piiriin.

”Yhä useampi palvelu ja toiminto on siir­ty­nyt sähköi­seksi, ja digi­taa­li­suutta suun­ni­tel­laan laajen­net­ta­van palve­luissa edel­leen. Tämä on iso haaste vanhem­malle väes­tölle. Myös ikäih­mi­sille tulee tarjota edel­ly­tyk­siä pärjätä digi­ta­li­soi­tu­vassa yhteis­kun­nassa”, Risikko sanoi.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on yhteis­kun­nan tarjoama vero­vä­hen­nys. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen voi saada teetet­täessä esimer­kiksi asun­non kunnos­sa­pi­to­töitä, koti­ta­lous- tai hoito­työtä tai tieto­tek­niik­ka­lait­tei­den asen­nusta kotona tai vapaa-ajan asun­nolla. Vähen­nyk­seen oikeut­taa myös omien tai puoli­son vanhem­pien tai isovan­hem­pien luona tehty vastaava työ. Näin vähen­nyk­sen voi saada esimer­kiksi ikään­ty­neille vanhem­mille kotiin oste­tuista hoito­pal­ve­luista. Tällä hetkellä vähen­nystä voi saada vuodessa enin­tään 2 400 euroa/​henkilö, ja vähen­net­tä­vän määrän omavas­tuu on 100 euroa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja