Paula Risikko: Kotita­lous­vä­hen­nystä kohden­nettava enemmän ikäih­mi­sille – kokoomus.fi
MENU
Paula Risikko: Kotita­lous­vä­hen­nystä kohden­nettava enemmän ikäih­mi­sille

Paula Risikko: Kotita­lous­vä­hen­nystä kohden­nettava enemmän ikäih­mi­sille

Julkaistu: 23.04.2016 Uncategorized

Eduskunnan toinen varapu­hemies Paula Risikko esittää kotita­lous­vä­hen­nyksen laajempaa kohden­ta­mista ikäih­mi­sille. Risikko puhui Eläke­liiton Lehtimäen yhdis­tyksen 40-vuotis­juh­lassa lauan­taina Lehti­mäellä.

”Palve­luiden, jotka edistävät ikäih­misten kotona pärjää­mistä, tulisi olla laajemmin kotita­lous­vä­hen­nyksen piirissä. Tavoite, että asutaan mahdol­li­simman pitkään kotona ei onnistu, ellei sinne saada monipuo­lista apua ja tukea. Kunnat eivät niitä kuitenkaan aina pysty riittä­västi järjes­tämään”, Risikko sanoi.

Muun muassa Sitra on esittänyt kotita­lous­vä­hen­nyksen korot­ta­mista 75 vuotta täyttä­neille. Sitran mukaan suurimman hyödyn saisivat pieni­tu­loiset eläke­läiset ja erityi­sesti 75 vuotta täyttäneet pieni­tu­loiset naiset. Hyödyt olisivat sitä suuremmat, mitä enemmän se kannus­taisi ostamaan kotita­lous­pal­veluja, jotka edistävät ikäih­misen toimin­ta­kykyä ja itsenäistä selviy­ty­mistä kotona.

”Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja palve­luiden tarve kasvaa. Jos ikäih­miset voisivat laajemmin hyödyntää kotita­lous­vä­hen­nystä, olisi heillä mahdol­lisuus saada juuri heidän omiin tarpei­siinsa vastaavia palveluja. Lisäksi se keven­täisi julki­sesti järjes­tet­tyihin palve­luihin kohdis­tuvaa painetta ja hillitsisi kustan­nusten kasvua. Toisaalta se myös loisi markki­noita ja uusia työpaikkoja kotita­lous­pal­ve­luihin”, Risikko totesi.

Esimerkkinä ikäih­misten uusista palve­lun­tar­peista Risikko nosti esiin digita­li­saation mukanaan tuomat muutokset. Risikon mukaan mm. sähköisten palve­luiden käytön opastus tulisi sisäl­lyttää kotita­lous­vä­hen­nyksen piiriin.

”Yhä useampi palvelu ja toiminto on siirtynyt sähköi­seksi, ja digitaa­li­suutta suunni­tellaan laajen­net­tavan palve­luissa edelleen. Tämä on iso haaste vanhem­malle väestölle. Myös ikäih­mi­sille tulee tarjota edelly­tyksiä pärjätä digita­li­soi­tu­vassa yhteis­kun­nassa”, Risikko sanoi.

Kotita­lous­vä­hennys on yhteis­kunnan tarjoama verovä­hennys. Kotita­lous­vä­hen­nyksen voi saada teetet­täessä esimer­kiksi asunnon kunnos­sa­pi­to­töitä, kotitalous- tai hoito­työtä tai tieto­tek­niik­ka­lait­teiden asennusta kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Vähen­nykseen oikeuttaa myös omien tai puolison vanhempien tai isovan­hempien luona tehty vastaava työ. Näin vähen­nyksen voi saada esimer­kiksi ikään­ty­neille vanhem­mille kotiin ostetuista hoito­pal­ve­luista. Tällä hetkellä vähen­nystä voi saada vuodessa enintään 2 400 euroa/henkilö, ja vähen­net­tävän määrän omavastuu on 100 euroa.


Kokoomus.fi