Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Paula Risikko Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risikko: Ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi tarvitaan meitä kaikkia

Paula Risikko: Ikäys­tä­väl­li­sen Suomen raken­ta­mi­seksi tarvi­taan meitä kaik­kia

Julkaistu:

Arvoisa puhe­mies,

Asenne ikään­ty­neitä kansa­lai­sia kohtaan on muut­tu­nut. Vähek­sy­mi­nen ja syrjään työn­tä­mi­nen on yhä tavan­omai­sem­paa.  Arvos­tuk­sen puute näkyy myös palve­lu­jen heik­ke­ne­mi­senä ja ikäih­mis­ten pompot­te­luna paikasta toiseen.

Tilanne vanhus­pal­ve­luissa on erit­täin vakava, jopa krii­siy­ty­nyt. Vuodesta 2011 lähtien vanhus­pal­ve­luista ja terveys­pal­ve­luista vastaa­van minis­te­rin salkku on ollut vuoron perään sosia­li­de­mo­kraa­teilla ja keskus­talla.

Kokoo­mus vastasi sote-palve­luista vuosina 2007-2011, ja koska silloin­kin oli vaikea tilanne vanhus­pal­ve­luissa, käyn­nis­tin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rinä vanhus­pal­ve­lui­den koko­nai­suu­dis­tuk­sen ja vanhus­pal­ve­lu­lain valmis­te­lun. Vali­tet­ta­vasti lakia on sittem­min vesi­tetty. Laki ei anna vanhuk­selle vahvoja oikeuk­sia saada palve­luja.

Kokoo­mus­lai­sen opetus­mi­nis­te­rin johdolla lisät­tiin tuntu­vasti opis­ke­lu­paik­koja sote-alan osaa­jien lisää­mi­seksi.

Nyky­hal­li­tuk­selta puut­tuu vanhus­pal­ve­lu­jen koko­nai­suu­den hallinta poliit­tis­ten irto­pis­tei­den keruun sokais­tessa todel­li­suu­den tajun. Tästä ja katteet­to­mista lupauk­sista on saatu näyt­töjä lupaa­malla vanhuk­sille lisää eläkettä ja lisää hoita­jia.

Lisäksi olette massii­vi­sella velan otolla vaikeut­ta­massa asioi­den korjaa­mista tule­vai­suu­dessa.

Kokoo­mus ei halua tällai­sen arvot­to­man toimin­nan jatku­van, vaan haas­taa kaik­kia edus­kun­ta­ryh­miä sitou­tu­maan ikään­ty­nei­den palve­lu­jen korjaa­mi­seen koko­nai­suu­tena.

Vaikka maamme talou­del­li­nen tilanne ei tule­vina vuosina näytä hyvälle, voimme silti tehdä paljon, kun yhdessä sitou­dumme sekä valtion talou­den että vanhus­pal­ve­lu­jen oikeille raiteille saat­ta­mi­seen. 

Arvoisa puhe­mies

Asumis­jär­jes­te­lyillä voidaan lisätä ikäih­mis­ten turval­li­suutta, torjua yksi­näi­syyttä sekä rohkaista liik­ku­mista ja toimin­nal­li­suutta.

Kuntien kaavoi­tuk­sessa on annet­tava sijaa uusille asumi­sen muodoille. Asui­na­luei­den suun­nit­te­lussa on kiin­ni­tet­tävä huomiota esteet­tö­mään liik­ku­mi­seen.

Omassa kodissa asumi­nen mahdol­li­sim­man pitkään on monen toive, mutta käytän­nössä se ei aina ole mahdol­lista, eikä turval­lista.

Koti­hoi­don ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoivan määrä ja sisältö on mitoi­tet­tava todel­lista tarvetta vastaa­vaksi.

Hoito­ta­kuun lisäksi on oltava hoiva­ta­kuu. Tästä syystä oikeutta tarvit­ta­viin palve­lui­hin, palve­lusuun­ni­tel­man sito­vuutta ja palve­lu­jen oikea-aikai­suutta on vanhus­pal­ve­lu­lailla vahvis­tet­tava. 

Sote-keskus­ten kannat­taa erikois­tua geriat­ri­siin palve­lui­hin. ”Yhden luukun” -peri­aat­teella toimi­vat ikäkes­kuk­set voivat olla kuntien, hyvin­voin­tia­luei­den, yritys­ten, järjes­tö­jen ja seura­kun­tien yhteis­työssä toteut­ta­mia.

On tarpeen kehit­tää uusia keinoja ikäih­mis­ten liikun­nan edis­tä­mi­seksi sekä kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den ja muiden harras­tus­ten saavu­tet­ta­vuu­den paran­ta­mi­seksi.

Suomessa on kaike­ni­käi­siä ihmi­siä, joille syystä tai toisesta digi­taa­lis­ten palve­lui­den käyttö ei sovellu. Siksi niille on oltava vaih­toeh­toja ja tuki­pal­ve­luja.

Vanhus­pal­ve­luissa tulee olla moniam­ma­til­li­nen, osaava ja riit­tävä henki­löstö. Henki­lös­tön määrän tulee perus­tua autet­ta­vien kuntoon. Mitä huonom­pi­kun­toi­sia asiak­kaita, sitä enem­män henki­lös­töä tarvi­taan. 

80 prosent­tia hoivasta on omais­ten vastuulla. Omais­ten apu vanhus­ten hoidossa sääs­tää jopa 2,8 miljar­dia euroa vuodessa yhteis­kun­nan varoja.

Omais­hoi­ta­jien asema on turvat­tava asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Omais­hoi­ta­jille on myös taat­tava vapaa­päi­vät. He ovat usein itse ikään­ty­neitä, joiden jaksa­mista ei pidä pitää itses­tään­sel­vyy­tenä.

Arvoisa puhe­mies

Ikään­ty­neen talou­del­li­nen pärjää­mi­nen luo edel­ly­tyk­set ihmi­sar­voi­selle elämälle. Kokoo­mus haluaa turvata eläk­kei­den kehi­tyk­sen ja osto­voi­man, suku­pol­vien väli­sen oikeu­den­mu­kai­suu­den sekä eläke­va­ro­jen riit­tä­vyy­den myös tule­ville suku­pol­ville.

Eläke­läis­ten osto­voi­man kehit­ty­mi­nen elin­kus­tan­nus­ten nous­tessa varmis­te­taan mm. osto­ko­rin kustan­nuk­siin perus­tu­van indek­sin avulla.  Eläke­läis­köy­hyy­den vähen­tä­mi­sessä erityi­sesti takuu­eläke on avai­na­se­massa.

Kokoo­mus kannat­taa sekä palkan­saa­jien että eläk­keen­saa­jien vero­tuk­sen keven­tä­mistä. Sähkö­kus­tan­nus­ten nousun kompen­soin­tiin tarvi­taan erityis­toi­mia.

Arvoisa puhe­mies

Tarvi­taan asen­ne­muu­tos ikään­ty­neitä ihmi­siä kohtaan. Vanhuus ei ole sairaus. Vanhaksi elämi­nen on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan haluttu tulos.

Ikäys­tä­väl­li­sen Suomen raken­ta­mi­seksi tarvi­taan meitä kaik­kia.

Suomi tarvit­see halli­tuk­sen, joka korjaa vanhus- ja terveys­pal­ve­lu­jen krii­sin ja varmis­taa hoita­jien riit­tä­vän määrän. Kanna­tan edus­taja Sarko­maan esit­tä­mää epäluot­ta­mus­lausetta.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe, 28.9.2022

Väli­ky­sy­mys vanhus­pal­ve­lui­den tilan­teesta ja terveys­pal­ve­lui­den krii­siy­ty­mi­sestä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

31.3.2023

Sari Multala: Liik­ku­mat­to­muus on miljar­dien euro­jen ongelma

Suomen hyvin­voin­tia uhkaa liian vähäi­nen liik­ku­mi­nen. Liik­ku­mat­to­muus maksaa eri laskel­mien mukaan esimer­kiksi sairaus-, työky­vyt­tö­myys- ja työpois­sao­loina jopa seit­se­män miljar­dia euroa.

29.3.2023

Pihla Keto-Huovi­nen: Kenen­kään ei pidä joutua pelkää­mään puuko­tusta koulussa – nuor­ten teke­män väki­val­lan on loput­tava

Ylivies­ka­lai­sessa yläkou­lussa tiis­taina tapah­tu­nut puuko­tus on järkyt­tä­nyt suoma­lai­sia kautta maan. Koulun 15-vuotias oppi­las puukotti sama­ni­käistä uhria, joka kulje­tet­tiin äärim­mäi­sessä hengen­vaa­rassa

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

Skip to content