Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paul Lill­rank pohtii uutuus­kir­jas­saan porva­ril­li­sia hyveitä

Paul Lill­rank pohtii uutuus­kir­jas­saan porva­ril­li­sia hyveitä

Julkaistu:

Kirjassa profes­sori Paul Lill­rank kuvaa köyhän Euroo­pan vauras­tu­mista kilpai­lun ja yrit­tä­mi­sen hyvei­den seurauk­sena ja sitä ideo­lo­gista vastak­kai­na­set­te­lua, joka neljän poliit­ti­sen menta­li­tee­tin välillä vallit­see.

Kirjan sisäl­löstä ja tilaa­mi­sesta sekä julkis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lisä­tie­toja osoit­teessa www.toivoajatuspaja.fi

Kirjan julkis­ta­mis­ti­lai­suus pide­tään tiis­taina 22. touko­kuuta Helsin­gin Suoma­lai­sella klubilla (Kansa­kou­lu­kuja 3.A.5.krs), klo 17.00 ?19.00.

Sito­vat ennak­koil­moit­tau­tu­mi­set osoit­tee­seen markku.pyykkola@toivoajatuspaja.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content