Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män johtoa Hämeen­lin­naan maanan­taina 17.11.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu -tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Kier­tue huipen­tuu 15.1.2015 Espoo­seen, jolloin edus­kun­ta­ryhmä luovut­taa esityk­sensä suoma­lai­sen koulun kehit­tä­mi­seksi päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bille.

Parempi koulu ? tilai­suus pide­tään Hämeen­lin­nassa maanan­taina 17.11. klo 18.00?20.00 Semi­naa­rin koulussa semi­naari-salissa (Semi­naa­rin­katu 2, E-raken­nus, 2. kerros). Tilai­suu­den teemana on parempi perus­koulu.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen ja Kokoo­muk­sen osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Kier­tu­een netti­si­vut on avattu osoit­tee­seen www.parempikoulu.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content