Kokoomus.fi / Uncategorized / Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Parempi koulu -kier­tu­eella Hämeen­lin­nassa keskus­tel­laan parem­masta perus­kou­lusta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män johtoa Hämeen­lin­naan maanan­taina 17.11.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu -tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Kier­tue huipen­tuu 15.1.2015 Espoo­seen, jolloin edus­kun­ta­ryhmä luovut­taa esityk­sensä suoma­lai­sen koulun kehit­tä­mi­seksi päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bille.

Parempi koulu ? tilai­suus pide­tään Hämeen­lin­nassa maanan­taina 17.11. klo 18.00?20.00 Semi­naa­rin koulussa semi­naari-salissa (Semi­naa­rin­katu 2, E-raken­nus, 2. kerros). Tilai­suu­den teemana on parempi perus­koulu.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat ympä­ris­tö­mi­nis­teri, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sanni Grahn-Laaso­nen ja Kokoo­muk­sen osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen.

Kier­tu­een netti­si­vut on avattu osoit­tee­seen www.parempikoulu.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on