Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Parempi koulu -kier­tue Jyväs­ky­lässä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Parempi koulu -kier­tu­eella Jyväs­ky­lässä 8.12. keskus­tel­laan varhais­kas­va­tuk­sesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män Parempi koulu -kier­tue tuo Kokoo­muk­sen vaikut­ta­jia Jyväs­ky­lään maanan­taina 8.12.

Suoma­lai­nen koulu­tus on maail­man huip­pu­luok­kaa. Kokoo­mus kier­tää Suomessa kymme­nellä paik­ka­kun­nalla loppu­vuo­den aikana kerää­mässä ehdo­tuk­sia siitä, miten suoma­lai­sesta koulusta saatai­siin vielä parempi. Parempi koulu ? tilai­suuk­sien aiheet katta­vat varhais­kas­va­tuk­sen aina korkea­kou­lu­tuk­seen asti.

Parempi koulu -tilai­suus järjes­te­tään Jyväs­ky­lässä maanan­taina 8.12. klo 17?19 Kahvila Muis­tion Graniit­ti­sa­lissa osoit­teessa Cygnaeuk­sen­katu 2, Jyväs­kylä. Tilai­suu­den teemana on parempi varhais­kas­va­tus.

Tilai­suu­teen osal­lis­tu­vat aiem­min opetus­mi­nis­te­rinä toimi­nut Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen sekä kansan­edus­ta­jat Mikael Palola ja Sinuhe Wallin­heimo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content