Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Parem­mat eläk­keet

Parem­mat eläk­keet

Julkaistu:

Suoma­lais­ten elinikä kasvaa nopeam­min kuin aiem­min on ennus­tettu. Elämme terveem­pänä pidem­pään. Esimer­kiksi viime vuonna synty­neistä tyttö­vau­voista puolet elää yli sata­vuo­tiaiksi. Nämä ovat hienoja uuti­sia. Elin­ajan ennus­teemme on kasva­nut yli kolmella vuodella verrat­tuna aikoi­naan lasket­tuun eläke­ra­has­to­jemme riit­tä­vyy­teen. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­teita on uudis­tet­tava, jotta voimme taata palve­lut ja hyvät eläk­keet myös tule­ville eläke­läi­sille.

Meillä on kolme vaih­toeh­toa. Eläk­keet pienen­ty­vät tai työs­sä­käy­vien eläke­mak­sut nouse­vat rajusti. Taikka sitten teemme tule­vina vuosina elini­kämme ja tervei­den vuosiemme kasvaessa vastaa­vasti hieman pidem­piä työuria. Monet eläke­läi­set ihmet­te­le­vät missä ovat ne rahat, joita olen maksa­nut koko työurani ajan. Järjes­telmä on aika­naan raken­nettu niin, että maksamme vain neljän­nek­sen omista eläk­keistä rahas­toi­hin. Loput eläke­mak­suista menee sen hetken eläk­kei­den maksa­mi­seen. Kun eläke­vuo­sia tulee enem­män piden­ty­neen eliniän myötä, ja kun eläk­keitä maksaa supis­tuva työi­käis­ten joukko, on haas­tee­seen tartut­tava.

Luot­ta­mus talou­del­li­sesti turvat­tui­hin eläke­päi­viin vaikut­taa merkit­tä­västi turval­li­suu­den­tun­tee­seen myös nuorem­malla iällä. Siksi meidän on varmis­tet­tava, että myös tule­vina vuosina eläk­kei­den tasot ovat hyvät. Tämän päivän työn­te­ki­jöi­den eläke­mak­su­jen monin­ker­tais­ta­mi­nen tämän päivän ja huomis­ten eläk­kei­den maksa­mi­seksi olisi myrk­kyä työl­li­syy­delle. Reiluinta kaikille onkin, että työurat pite­ne­vät vähi­tel­len ja maltil­li­sesti tervei­den vuosien ja eliniän mukaan.

Halli­tus on paran­ta­nut eläke­läis­ten toimeen­tu­loa valta­vasti. Teke­mämme eläke­tu­lon vero­vä­hen­nys on laske­nut pien­ten ja keski­suur­ten eläk­kei­den vero­tusta jopa yli viidellä prosent­tiyk­si­köllä. Se on tuonut vaik­kapa 1 500 euron eläkettä saavalle tuhat euroa vuodessa lisä­tu­loa. Kansa­ne­läk­kei­tä­kin on koro­tettu jo nyt histo­rial­li­sen paljon. Tähän päälle tulee vielä ensi vuonna takuu­eläke, joka nostaa kansa­ne­läk­keitä enti­ses­tään yli sadalla eurolla kuukau­dessa. Myös halli­tuk­sen teke­mät tulo­ve­ron alen­nuk­set ovat nosta­neet käteen makset­ta­vaa eläkettä.

Eläke­läi­sen arjessa ei ole eroa nimel­li­sen eläk­keen ja veron suhteella. Olen­naista on näistä koos­tuva tilille kuukausit­tain tuleva summa. Onkin omituista, että SDP on viime päivinä vaati­nut eläk­kei­den tason turvaa­mista. SDP:n vaih­toehto olisi leikan­nut eläk­keitä jo tällä vaali­kau­della. Halli­tuk­sen veron­alen­nuk­set palkan­saa­jille ja eläke­läi­sille eivät SDP:lle kelvan­neet, vaan SDP olisi verot­ta­nut eläk­keitä halli­tusta kireäm­min.

Vastak­kai­na­set­telu työurien piden­tä­mi­sen keinoissa on lope­tet­tava. Työuria on piden­net­tävä toimilla niiden alkuun, keskelle ja loppuun. Vain eläkei­kää nosta­malla ei saada paljoa aikaan. Tärkeäm­pää on, että nuoret saavat opis­ke­lu­pai­kan ja siir­ty­vät työelä­mään nykyistä aiem­min. Kaik­kein tärkeintä on kuiten­kin, että työssä jakse­taan. Vasta sitten on edel­ly­tyk­siä myös varsi­nai­sen eläkeiän nostolle. Nyt liian moni jää liian varhain saira­se­läk­keelle työuu­pu­muk­sen vuoksi. Työnan­ta­jien on otet­tava tämä tieto vaka­vasti ja ryhdyt­tävä toimen­pi­tei­siin. Monilla työpai­koilla työssä jaksa­mi­seen on kiin­ni­tetty erityis­huo­miota.

Oikein tehdyt inves­toin­nit työssä jaksa­mi­seen maksa­vat itsensä monin­ker­tai­sesti takai­sin vähen­ty­neinä sairaus­pois­sao­loina sekä moti­voi­tu­neina työn­te­ki­jöinä. Tähän vaadi­taan nyt aivan uutta otetta myös työnan­ta­jien EK:n taholta.

[Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­mien kolum­nina 1.6.2010]

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content