• FI
 • SV
 • MENU
  Parem­mat eläk­keet

  Parem­mat eläk­keet

  Julkaistu: 01.06.2010 Uncategorized

  Suoma­lais­ten elinikä kasvaa nopeam­min kuin aiem­min on ennus­tettu. Elämme terveem­pänä pidem­pään. Esimer­kiksi viime vuonna synty­neistä tyttö­vau­voista puolet elää yli sata­vuo­tiaiksi. Nämä ovat hienoja uuti­sia. Elin­ajan ennus­teemme on kasva­nut yli kolmella vuodella verrat­tuna aikoi­naan lasket­tuun eläke­ra­has­to­jemme riit­tä­vyy­teen. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­teita on uudis­tet­tava, jotta voimme taata palve­lut ja hyvät eläk­keet myös tule­ville eläke­läi­sille.

  Meillä on kolme vaih­toeh­toa. Eläk­keet pienen­ty­vät tai työs­sä­käy­vien eläke­mak­sut nouse­vat rajusti. Taikka sitten teemme tule­vina vuosina elini­kämme ja tervei­den vuosiemme kasvaessa vastaa­vasti hieman pidem­piä työuria. Monet eläke­läi­set ihmet­te­le­vät missä ovat ne rahat, joita olen maksa­nut koko työurani ajan. Järjes­telmä on aika­naan raken­nettu niin, että maksamme vain neljän­nek­sen omista eläk­keistä rahas­toi­hin. Loput eläke­mak­suista menee sen hetken eläk­kei­den maksa­mi­seen. Kun eläke­vuo­sia tulee enem­män piden­ty­neen eliniän myötä, ja kun eläk­keitä maksaa supis­tuva työi­käis­ten joukko, on haas­tee­seen tartut­tava.

  Luot­ta­mus talou­del­li­sesti turvat­tui­hin eläke­päi­viin vaikut­taa merkit­tä­västi turval­li­suu­den­tun­tee­seen myös nuorem­malla iällä. Siksi meidän on varmis­tet­tava, että myös tule­vina vuosina eläk­kei­den tasot ovat hyvät. Tämän päivän työn­te­ki­jöi­den eläke­mak­su­jen monin­ker­tais­ta­mi­nen tämän päivän ja huomis­ten eläk­kei­den maksa­mi­seksi olisi myrk­kyä työl­li­syy­delle. Reiluinta kaikille onkin, että työurat pite­ne­vät vähi­tel­len ja maltil­li­sesti tervei­den vuosien ja eliniän mukaan.

  Halli­tus on paran­ta­nut eläke­läis­ten toimeen­tu­loa valta­vasti. Teke­mämme eläke­tu­lon vero­vä­hen­nys on laske­nut pien­ten ja keski­suur­ten eläk­kei­den vero­tusta jopa yli viidellä prosent­tiyk­si­köllä. Se on tuonut vaik­kapa 1 500 euron eläkettä saavalle tuhat euroa vuodessa lisä­tu­loa. Kansa­ne­läk­kei­tä­kin on koro­tettu jo nyt histo­rial­li­sen paljon. Tähän päälle tulee vielä ensi vuonna takuu­eläke, joka nostaa kansa­ne­läk­keitä enti­ses­tään yli sadalla eurolla kuukau­dessa. Myös halli­tuk­sen teke­mät tulo­ve­ron alen­nuk­set ovat nosta­neet käteen makset­ta­vaa eläkettä.

  Eläke­läi­sen arjessa ei ole eroa nimel­li­sen eläk­keen ja veron suhteella. Olen­naista on näistä koos­tuva tilille kuukausit­tain tuleva summa. Onkin omituista, että SDP on viime päivinä vaati­nut eläk­kei­den tason turvaa­mista. SDP:n vaih­toehto olisi leikan­nut eläk­keitä jo tällä vaali­kau­della. Halli­tuk­sen veron­alen­nuk­set palkan­saa­jille ja eläke­läi­sille eivät SDP:lle kelvan­neet, vaan SDP olisi verot­ta­nut eläk­keitä halli­tusta kireäm­min.

  Vastak­kai­na­set­telu työurien piden­tä­mi­sen keinoissa on lope­tet­tava. Työuria on piden­net­tävä toimilla niiden alkuun, keskelle ja loppuun. Vain eläkei­kää nosta­malla ei saada paljoa aikaan. Tärkeäm­pää on, että nuoret saavat opis­ke­lu­pai­kan ja siir­ty­vät työelä­mään nykyistä aiem­min. Kaik­kein tärkeintä on kuiten­kin, että työssä jakse­taan. Vasta sitten on edel­ly­tyk­siä myös varsi­nai­sen eläkeiän nostolle. Nyt liian moni jää liian varhain saira­se­läk­keelle työuu­pu­muk­sen vuoksi. Työnan­ta­jien on otet­tava tämä tieto vaka­vasti ja ryhdyt­tävä toimen­pi­tei­siin. Monilla työpai­koilla työssä jaksa­mi­seen on kiin­ni­tetty erityis­huo­miota.

  Oikein tehdyt inves­toin­nit työssä jaksa­mi­seen maksa­vat itsensä monin­ker­tai­sesti takai­sin vähen­ty­neinä sairaus­pois­sao­loina sekä moti­voi­tu­neina työn­te­ki­jöinä. Tähän vaadi­taan nyt aivan uutta otetta myös työnan­ta­jien EK:n taholta.

  [Kirjoi­tus on julkaistu Turun Sano­mien kolum­nina 1.6.2010]