Paremmat eläkkeet – kokoomus.fi
MENU
Paremmat eläkkeet

Paremmat eläkkeet

Julkaistu: 01.06.2010 Uncategorized

Suoma­laisten elinikä kasvaa nopeammin kuin aiemmin on ennus­tettu. Elämme terveempänä pidempään. Esimer­kiksi viime vuonna synty­neistä tyttö­vau­voista puolet elää yli satavuo­tiaiksi. Nämä ovat hienoja uutisia. Elinajan ennus­teemme on kasvanut yli kolmella vuodella verrattuna aikoinaan laskettuun eläke­ra­has­to­jemme riittä­vyyteen. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan raken­teita on uudis­tettava, jotta voimme taata palvelut ja hyvät eläkkeet myös tuleville eläke­läi­sille.

Meillä on kolme vaihtoehtoa. Eläkkeet pienen­tyvät tai työssä­käyvien eläke­maksut nousevat rajusti. Taikka sitten teemme tulevina vuosina elini­kämme ja terveiden vuosiemme kasvaessa vastaa­vasti hieman pidempiä työuria. Monet eläke­läiset ihmet­te­levät missä ovat ne rahat, joita olen maksanut koko työurani ajan. Järjes­telmä on aikanaan raken­nettu niin, että maksamme vain neljän­neksen omista eläkkeistä rahas­toihin. Loput eläke­mak­suista menee sen hetken eläkkeiden maksa­miseen. Kun eläke­vuosia tulee enemmän piden­tyneen eliniän myötä, ja kun eläkkeitä maksaa supistuva työikäisten joukko, on haasteeseen tartuttava.

Luottamus talou­del­li­sesti turvat­tuihin eläke­päiviin vaikuttaa merkit­tä­västi turval­li­suu­den­tun­teeseen myös nuorem­malla iällä. Siksi meidän on varmis­tettava, että myös tulevina vuosina eläkkeiden tasot ovat hyvät. Tämän päivän työnte­ki­jöiden eläke­mak­sujen monin­ker­tais­ta­minen tämän päivän ja huomisten eläkkeiden maksa­mi­seksi olisi myrkkyä työlli­syy­delle. Reiluinta kaikille onkin, että työurat pitenevät vähitellen ja maltil­li­sesti terveiden vuosien ja eliniän mukaan.

Hallitus on paran­tanut eläke­läisten toimeen­tuloa valta­vasti. Tekemämme eläke­tulon verovä­hennys on laskenut pienten ja keski­suurten eläkkeiden verotusta jopa yli viidellä prosent­tiyk­si­köllä. Se on tuonut vaikkapa 1 500 euron eläkettä saavalle tuhat euroa vuodessa lisätuloa. Kansa­ne­läk­kei­täkin on korotettu jo nyt histo­rial­lisen paljon. Tähän päälle tulee vielä ensi vuonna takuu­eläke, joka nostaa kansa­ne­läk­keitä entisestään yli sadalla eurolla kuukau­dessa. Myös halli­tuksen tekemät tuloveron alennukset ovat nostaneet käteen makset­tavaa eläkettä.

Eläke­läisen arjessa ei ole eroa nimel­lisen eläkkeen ja veron suhteella. Olennaista on näistä koostuva tilille kuukausittain tuleva summa. Onkin omituista, että SDP on viime päivinä vaatinut eläkkeiden tason turvaa­mista. SDP:n vaihtoehto olisi leikannut eläkkeitä jo tällä vaali­kau­della. Halli­tuksen veron­alen­nukset palkan­saa­jille ja eläke­läi­sille eivät SDP:lle kelvanneet, vaan SDP olisi verot­tanut eläkkeitä halli­tusta kireämmin.

Vastak­kai­na­settelu työurien piden­tä­misen keinoissa on lopetettava. Työuria on piden­nettävä toimilla niiden alkuun, keskelle ja loppuun. Vain eläkeikää nosta­malla ei saada paljoa aikaan. Tärkeämpää on, että nuoret saavat opiske­lu­paikan ja siirtyvät työelämään nykyistä aiemmin. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että työssä jaksetaan. Vasta sitten on edelly­tyksiä myös varsi­naisen eläkeiän nostolle. Nyt liian moni jää liian varhain saira­se­läk­keelle työuu­pu­muksen vuoksi. Työnan­tajien on otettava tämä tieto vakavasti ja ryhdyttävä toimen­pi­teisiin. Monilla työpai­koilla työssä jaksa­miseen on kiinni­tetty erityis­huo­miota.

Oikein tehdyt inves­toinnit työssä jaksa­miseen maksavat itsensä monin­ker­tai­sesti takaisin vähen­ty­neinä sairaus­pois­sao­loina sekä motivoi­tu­neina työnte­ki­jöinä. Tähän vaaditaan nyt aivan uutta otetta myös työnan­tajien EK:n taholta.

[Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomien kolumnina 1.6.2010]


Kokoomus.fi