Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
pääministeri Petteri Orpo
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Päämi­nis­teri Petteri Orpo: “Vahvassa ja välit­tä­vässä Suomessa perus­asiat ovat kunnossa”

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: “Vahvassa ja välit­tä­vässä Suomessa perus­asiat ovat kunnossa”

Julkaistu:

Halli­tuk­sen tiedon­anto halli­tus­oh­jel­masta 21.6.2023. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Arvoisa puhe­mies,

ärade talman,

Olen tyyty­väi­nen, että saan tänään tuoda halli­tus­oh­jel­man tiedon­an­tona tälle edus­kun­nalle.

Olemme yhdessä neljän puolu­een kanssa tehneet perus­teel­lista ja huolel­lista työtä, jotta voimme vastata siihen, mitä suoma­lai­set kevään edus­kun­ta­vaa­leissa halusi­vat. Suoma­lai­set äänes­ti­vät muutok­sen puolesta. He halusi­vat, että velkaan­tu­mi­nen pysäy­te­tään ja että perus­asiat tässä maassa pannaan kuntoon.

Tätä muutosta lähdemme nyt toteut­ta­maan. Olemme saaneet kansalta työhömme vahvan mandaa­tin.

Kokoo­mus, perus­suo­ma­lai­set, RKP ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ovat yhdessä tehneet ohjel­man, joka toteu­tues­saan vie Suomen sinne, missä meidän paik­kamme kuuluu olla: muiden hyvin­voi­vien Pohjois­mai­den jouk­koon. Haluamme, että työl­li­syy­temme on pohjois­mai­sella tasolla. Haluamme, että meillä on pohjois­mai­nen talous­kasvu, sosi­aa­li­turva ja maahan­muut­to­po­li­tiikka.

Velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen vaatii mitta­via sopeut­ta­mis­toi­mia. Olemme sitou­tu­neet sopeut­ta­maan julkista taloutta 6 miljar­dilla eurolla. Me teemme sen, koska niin on tehtävä. Velkaan­tu­mi­nen on niin nopeaa, että se uhkaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­taa, palve­luita. Samaan aikaan olemme tilan­teessa, jossa työl­li­syy­sas­teemme on liian alhai­nen hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen. Vanhe­neva väes­tömme tarvit­see palve­luja ja hoivaa.

Aikaa jahkai­luun ja tosi­asioi­den pakoi­luun ei enää ole. Nyt on viimei­nen hetki yrit­tää kään­tää Suomen talous kestä­vän kasvun uralle ja turvata hyvin­voin­tiyh­teis­kunta myös tule­viksi vuosiksi.

Ratkai­sut, joita olemme tehneet ovat vaikeita. Mutta ne ovat vält­tä­mät­tö­miä.

Halli­tuk­sen keinoja saa arvos­tella. Avoin keskus­telu ja haas­ta­mi­nen kuuluu hyvään yhteis­kun­taan, se kuuluu parla­men­ta­ris­miin. Arvos­te­li­joilta kuiten­kin odotan vaih­toeh­toi­sia, perus­tel­tuja ratkai­suja. Viime kevään vaali­kes­kus­te­luista saakka olen niitä perän­nyt. Pelkän ei:n sano­mi­nen ei ole vaih­toehto. Velan lisää­mi­nen enti­ses­tään ei ole vaih­toehto.

Puhues­sani tälle edus­kun­nalle vaali­kau­den alussa tote­sin, että uskon meillä kaikilla olevan yhtei­nen tavoite: suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen. Siihen tähtää myös tämä halli­tuk­sen ohjelma. Se on Suomen lähi­his­to­rian kunnian­hi­moi­sin uudis­tus­oh­jelma.

Suoma­lai­sille vies­tini on: toivot­ta­vasti mahdol­li­sim­man moni teistä lukee halli­tus­oh­jel­man ja muodos­taa siitä mieli­pi­teensä itse.

Arvoisa puhe­mies,

Halli­tus haluaa raken­taa vahvan ja välit­tä­vän Suomen, joka pärjää maail­man myrs­kyissä. Talou­del­li­sesti vahva Suomi on krii­sin­kes­tävä. Talou­del­li­sesti vahva Suomi on välit­tävä. Se kyke­nee tarjoa­maan palve­luita ja tukea kaike­ni­käi­sille ja elämän eri tilan­tei­siin sekä pitä­mään huolta heikoim­mista.

Siksi meidän tärkein tehtä­vämme on viedä läpi tule­via vuosi­kym­me­niä palve­le­vat uudis­tuk­set, jotka saavat aikaan kestä­vää kasvua ja nosta­vat työl­li­syy­den pohjois­mai­selle tasolle.

Suomen pitää olla maa, jossa työi­käi­set ja -kykyi­set ovat töissä, ja jossa kannat­taa yrit­tää. Työn vastaa­not­ta­mi­sen pitää kannat­taa ja työn teke­mi­sen palkita. Tahdomme, että Suomi on maa, jossa yritys­ten kasvu­näl­kää ei suit­sita kireällä byro­kra­tialla.

Halli­tus pitää menot kurissa, mutta samalla se tekee rohkeasti inves­toin­teja, jotka tuke­vat kestä­vän kasvun synty­mistä ja lisää­vät uskoa tule­vaan.

Tiedämme, että korkea osaa­mi­nen on aina ollut Suomen menes­tyk­sen tae ja sitä se on myös tule­vai­suu­dessa.

Meidän pitää saada kouluissa perus­asiat kuntoon, jotta pystymme nosta­maan Suomen takai­sin maail­man osaa­vim­pien kansa­kun­tien jouk­koon. Jokai­sella perus­kou­lusta valmis­tu­valla nuorella pitää olla sellai­set tiedot ja taidot, että hänellä on edel­ly­tyk­siä jatkaa toisen asteen koulu­tuk­seen ja siitä eteen­päin.  

Siksi vahvis­tamme perus­kou­lua 200 miljoo­nalla. Uudis­tamme muun muassa oppi­mi­sen tukea koske­van lain­sää­dän­nön, jotta oppi­lai­den oikeus tarvit­se­maansa yksi­löl­li­seen tukeen toteu­tuu. Panos­tamme perus­tai­to­jen oppi­mi­seen lisää­mällä viik­ko­tun­teja.

Jatkamme määrä­tie­toi­sesti tavoi­tetta saada vähin­tään puolelle nuoresta ikäluo­kasta korkea­kou­lu­tut­kinto.

Nuorissa on meidän tule­vai­suu­temme. Valoisa tule­vai­suus edel­lyt­tää, että huoleh­dimme myös nuor­ten hyvin­voin­nista ja jaksa­mi­sesta.

Paran­namme pääsyä mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja toteu­tamme tera­pia­ta­kuun. Tuemme nuor­ten – ja kaike­ni­käis­ten suoma­lais­ten – hyvin­voin­tia vahvis­ta­malla liikun­nal­lista elämän­ta­paa.

Suomella on kaikki mahdol­li­suu­det tavoi­tella maail­man huip­puja. Siksi vaikeassa talou­del­li­sessa tilan­tees­sa­kin sitou­dumme nosta­maan TKI-rahoi­tuk­sen 4 prosent­tiin brut­to­kan­san­tuot­teesta. Ohjaamme TKI-toimin­taan mitta­vat, 1 miljar­din euron pysy­vät vuosit­tai­set panos­tuk­set. Tämä päätös kantaa hedel­mää vuosi­kym­me­niksi eteen­päin.

Halli­tus tekee alue­po­li­tiik­kaa, jossa hyöty­jänä on koko Suomi. Teemme valta­vat, 3 miljar­din inves­toin­nit infraan, jotta koko maa pääsee mukaan kestä­vään kasvuun. Laitamme koko Suomen kuntoon inves­toi­malla 1,5 miljar­dia raitei­siin ja saman verran muihin väyliin. Joka puolella maata pitää voida yrit­tää ja menes­tyä.

Arvoisa puhe­mies,

Tarvit­semme Suomeen lisää yrit­tä­jyyttä ja kasvu­ha­kui­sia yrityk­siä, sillä yrityk­siin ne työpai­kat synty­vät. On aika tehdä yrit­tä­jyy­den ja omis­ta­juu­den kunnian­pa­lau­tus.

Vahvis­tamme yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä purka­malla turhia esteitä yrit­tä­mi­sen tieltä. Lisäämme reilua kilpai­lua, avaamme mark­ki­noita kulut­ta­jien etu edellä ja keven­nämme sään­te­lyä. Lisäämme paikal­lista sopi­mista tavalla, joka antaa 70 000:lle uudelle yrityk­selle mahdol­li­suu­det hyödyn­tää työeh­to­so­pi­mus­ten jous­toja.

Neljää halli­tus­puo­luetta yhdis­tää vahva usko siihen, että työ on hyvin­voin­nin lähde. Se antaa toimeen­tu­lon ja merki­tystä elämään. Siksi teemme kaik­kemme, jotta yhä useam­malla suoma­lai­sella on työtä.

Tavoit­teemme on, että Suomessa on vaali­kau­den loppuun mennessä 100 000 uutta työl­listä. Autamme työtä vailla olevia ja avoi­mia työpaik­koja kohta­maan muun muassa paran­ta­malla työvoi­ma­pal­ve­luita. Porras­tamme ansio­si­don­naista työt­tö­myys­tur­vaa niin, että se kannus­taa nope­aan uudel­leen työl­lis­ty­mi­seen.

Uudis­tamme sosi­aa­li­tur­vaa niin, että työtä kannat­taa aina ottaa vastaan. Suomi tarvit­see myös työpe­räistä maahan­muut­toa. Tänne saa tulla töihin ja raken­ta­maan maan hyvin­voin­tia.

Tule­vai­suu­temme yksi keskei­sim­mistä kysy­myk­sistä on, miten onnis­tumme ilmas­ton­muu­tok­sen hillit­se­missä. Näemme tähän haas­tee­seen vastaa­mi­sen myös suurena mahdol­li­suu­tena Suomelle.

Panos­tamme puhtaa­seen ener­gi­aan ja torjumme määrä­tie­toi­sesti ilmas­ton­muu­tosta. Pako­put­kien sijaan meidän katseemme on isom­missa piipuissa. Puhdas ja edul­li­nen ener­gia houkut­te­lee inves­toin­teja Suomeen. Tämä halli­tus on histo­rian ydin­voi­ma­myön­tei­sin.

Puhdas suoma­lai­nen teol­li­suus luo työtä, ja viemällä puhtaalla ener­gialla tuotet­tuja tuot­teita pystymme kasvat­ta­maan ilmas­to­kä­den­jäl­keämme maail­malla.

Vaalimme sitä, mikä lisää hyvin­voin­tiamme: luon­toa ja sen moni­muo­toi­suutta.

Halli­tus suoje­lee valtion vanhoja metsiä. Vapau­tamme virta­ve­siä ja suoje­lemme Itämerta ja erityi­sen haavoit­tu­vaa Saaris­to­merta. Suurim­pana yksit­täi­senä tekona edis­tämme Heinä­ve­den Palo­kin koskien ennal­lis­ta­mista yhdessä alueen toimi­joi­den kanssa.

Jatkamme METSO, Helmi- ja NOUSU-ohjel­mia ja kohden­namme lisä­suo­je­lua luon­toar­voil­taan arvok­kaim­piin kohtei­siin.

Arvoisa puhe­mies,

Vahva ja välit­tävä Suomi on maa, jossa ihmi­set voivat elää turvassa. Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den takaa­mi­nen on valtion tärkein tehtävä.

Elämme maail­man aikaa, jossa Euroo­pan turval­li­suu­teen kohdis­tuu vaka­vin uhka vuosi­kym­me­niin.

Halli­tus aloit­taa histo­rial­li­sessa tilan­teessa: olemme länti­sen puolus­tus­lii­ton täysi­val­tai­nen jäsen. Nato-Suomen raken­ta­mi­nen on yksi halli­tuk­sen keskei­sim­mistä tehtä­vistä.

Suomi on jatkos­sa­kin avoin ja kansain­vä­li­nen maa. Teemme aktii­vista ja raken­ta­vaa yhteis­työtä niin EU:ssa kuin YK:ssa. Yhdessä voimme olla meille tärkeissä asioissa enem­män.

Ukraina tais­te­lee koko Euroo­pan turval­li­suu­den puolesta. Halli­tus on sitou­tu­nut autta­maan Ukrai­naa voit­ta­maan sodan. Olemme sitou­tu­neet autta­maan ukrai­na­lai­sia, jotka joutu­vat pake­ne­maan kodeis­taan.

Huoleh­dimme omasta puolus­tuk­ses­tamme ja paran­namme huol­to­var­muutta muun muassa turvaa­malla koti­mai­sen puhtaan ruoan­tuo­tan­non edel­ly­tyk­set.

Maan sisäi­nen turval­li­suus, vakaus, vaatii sekin puolus­ta­mista.

Vahvis­tamme sisäistä turval­li­suutta ja oikeus­val­tiota. Haluamme vahvis­taa suoma­lais­ten luot­ta­musta viran­omai­siin. Tavoit­teemme on, että rikok­sia pysty­tään selvit­tä­mään nykyistä nopeam­min ja että oikeus­kä­sit­te­lyt nopeu­tu­vat. Polii­sien määrän nostamme 8000:een.

Tämän vuoden loppuun mennessä laadimme laajan toimen­pi­deoh­jel­man, jolla katkais­taan nuoriso- ja jengi­ri­kol­li­suu­den lisään­ty­mi­nen. Siihen tarvit­semme niin kovia kuin pehmeitä keinoja ja moniam­ma­til­lista otetta.

Arvoisa puhe­mies,

Tärkeä osa arjen turval­li­suutta ovat toimi­vat palve­lut. Se, että apua ja hoitoa saa silloin, kun sitä tarvit­see.

Vahva ja välit­tävä Suomi pystyy turvaa­maan kaike­ni­käi­sille palve­lut, sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin ja hoivaan, tulo­ta­sosta ja asuin­pai­kasta riip­pu­matta. Ilman niitä ei ole hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa.

Nyt vanhus­pal­ve­lut ovat krii­sissä ja hoito­jo­not niin perus- kuin erikois­sai­raan­hoi­toon monin paikoin kohtuut­to­man pitkät.

Edel­li­nen halli­tus loi raamit ja uudisti sote-hallin­non. Tämän halli­tuk­sen tehtä­vänä on viedä uudis­tusta eteen­päin niin, että se näkyy ihmis­ten arjessa parem­pina palve­luina. Meidän on saatava palve­lu­ket­jut kuntoon ja riit­tä­västi hoita­jia. Halli­tus käyn­nis­tää välit­tö­mästi työn hoita­ja­pu­laan vastaa­mi­seksi.

Laitamme vanhus­pal­ve­lut kuntoon ja huoleh­dimme, että vanhuk­set saavat tarvit­se­mansa hoivan.

Lähdemme purka­maan hoito­jo­noja päät­tä­väi­sesti ja osoi­tamme Kela-korvauk­sen avulla tehtä­vään jono­jen purka­mi­seen 335 miljoo­naa euroa. Tahdomme vapaut­taa julki­sen puolen palve­luita heille, joiden palve­lu­tarve on suuri ja edel­lyt­tää moniam­ma­til­lista otetta.

Vuonna 2027 halli­tus käyt­tää sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lui­hin 4 miljar­dia euroa enem­män kuin nyt. Teke­mällä asioita parem­min ja tehok­kaam­min, esimer­kiksi ennal­taeh­käi­syä ja tekno­lo­giaa hyödyn­tä­mällä pystymme kuiten­kin hillit­se­mään vauh­tia, jolla kustan­nuk­set kasva­vat.

Pidämme huolta, että perheet saavat tukea. Paran­namme muun muassa alle 3-vuotiai­den lapsi­li­sää.

Ja kyllä: haluamme, että yhä useampi suoma­lai­nen saa palk­kaa tulon­siir­to­jen sijaan. Ja että sillä palkalla tulee toimeen. Tämä on halli­tuk­sen työlinja.

Monen ihan taval­li­sen keski­tu­loi­sen suoma­lai­sen elämästä on tullut tiuk­kaa, vaikka kuinka yrit­täisi palkasta tai eläk­keestä sääs­tää. Korko­jen ja hinto­jen nousu tekee arjesta kitkut­te­lua.

Halli­tus pyrkii päätök­sen­teos­saan huomioi­maan suoma­lais­ten osto­voi­man ja varmis­ta­maan, ettei­vät arjen kustan­nuk­set kasva kohtuut­to­miksi.

Arvoisa puhe­mies,

Vahvassa ja välit­tä­vässä Suomessa perus­asiat ovat kunnossa.

Yhteis­kun­nassa, jossa perus­asiat ovat kunnossa, ihmi­sillä on mahdol­li­suus elää oman näköis­tään hyvää elämää.

Valtio­val­lan tehtävä on tarjota puit­teet vapau­della ja mahdol­li­suuk­sille. Sen tehtä­vänä ei ole holhota tai pitää ihmi­siä paikal­laan.

Suoma­lai­set äänes­ti­vät vaaleissa muutok­sen puolesta, ja sitä muutosta halli­tus lähtee nyt toteut­ta­maan. Meille vahva ja välit­tävä Suomi raken­tuu konkreet­ti­sista ja rehel­li­sistä ratkai­suista. Ratkai­suista, joilla luodaan valoisa näkymä tule­vaan.

Halli­tus­oh­jel­maa varten kuulimme yli tuhatta asian­tun­ti­jaa. Olemme pyrki­neet valit­se­maan heiltä mukaan parhaat keinot. Ne eivät ole oikeis­to­lai­sia tai vasem­mis­to­lai­sia keinoja, vaan asian­tun­ti­joi­den tarjoa­mia ratkai­suja Suomen ja suoma­lais­ten parhaaksi.

Tämän päivän rohkeilla ratkai­suilla ja uudis­tuk­silla varmis­tamme, että huomenna Suomi kukois­taa. Hyvin tässä käy.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content