• FI
 • SV
 • MENU
  Päämi­nis­teri Katai­nen: Vapaa­kau­pan edis­tä­mi­nen tuo työtä Suomeen
  Twiittaa

  Päämi­nis­teri Katai­nen: Vapaa­kau­pan edis­tä­mi­nen tuo työtä Suomeen

  Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

  ?Suoma­laista työtä haas­te­taan, suoma­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tule­vai­suutta haas­te­taan ja Euroop­paa haas­te­taan. Mene­tämme pysy­viä työpaik­koja, kuntien kykyä tarjota palve­luita tasa-arvoi­sesti eikä Euroop­pa­kaan ole enää niin vakaa kuin aiem­min. Nyt ovat isot voimat liik­keellä?, sanoi päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina Helsin­gissä.

  Katai­sen mukaan nyt pitää päät­tää, annam­meko asioi­den olla vai korjaam­meko ja uudis­tam­meko työtä, hyvin­voin­tia ja Euroop­paa.

  ?Meitä päät­tä­jiä ei ole valittu ummis­ta­maan silmiä tosi­asioilta. Meidät on valittu juuri tällai­siin vaikei­siin tilan­tei­siin, joissa pitää osoit­taa suun­taa ja tehdä päätök­siä?, Katai­nen sanoi.

  Suomen menes­ty­mi­sen kannalta tärkeää on Euroo­pan talou­den vakaus.

  ?Onneksi suoma­lais­ten enem­mistö ajat­te­lee, että Suomen on hyvä olla osa Euroop­paa. Enem­mis­tön mielestä on hyvä, että Suomi korjaa Euroop­paa.?

  Päämi­nis­teri Katai­nen näki suoma­lais­ten työpaik­ko­jen kannalta erit­täin tärkeänä Euroo­pan sisä­mark­ki­noi­den kehit­tä­mi­sen ja vapaa­kau­pan edis­tä­mi­sen.

  ?Haluai­sin kehit­tää Euroop­paa, jossa sisä­mark­ki­nat syve­ne­vät enti­ses­tään ja unioni toimii aktii­vi­sem­min vapaa­kau­pan edis­tä­jänä. Mitä vapaam­paa kauppa on, sitä helpompi suoma­lais­ten yritys­ten on päästä mark­ki­noille. Erityi­sesti pienen, vien­ti­ve­toi­sen Suomen pitää olla ääne­käs vapaa­kau­pan edis­täjä?.

  ?Nyt on kyse siitä, kyke­nem­mekö sitou­tu­maan asioi­den uudis­ta­mi­seen ja korjaa­mi­seen? Olen iloi­nen siitä, että Kokoo­mus on aina osan­nut katsoa eteen­päin ja tehdä työtä selkä suorana, oli se sitten help­poa tai vaikeaa?, Katai­nen sanoi.