Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Päämi­nis­teri Katai­nen: Vapaa­kau­pan edis­tä­mi­nen tuo työtä Suomeen

Päämi­nis­teri Katai­nen: Vapaa­kau­pan edis­tä­mi­nen tuo työtä Suomeen

Julkaistu:

?Suoma­laista työtä haas­te­taan, suoma­lais­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tule­vai­suutta haas­te­taan ja Euroop­paa haas­te­taan. Mene­tämme pysy­viä työpaik­koja, kuntien kykyä tarjota palve­luita tasa-arvoi­sesti eikä Euroop­pa­kaan ole enää niin vakaa kuin aiem­min. Nyt ovat isot voimat liik­keellä?, sanoi päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa lauan­taina Helsin­gissä.

Katai­sen mukaan nyt pitää päät­tää, annam­meko asioi­den olla vai korjaam­meko ja uudis­tam­meko työtä, hyvin­voin­tia ja Euroop­paa.

?Meitä päät­tä­jiä ei ole valittu ummis­ta­maan silmiä tosi­asioilta. Meidät on valittu juuri tällai­siin vaikei­siin tilan­tei­siin, joissa pitää osoit­taa suun­taa ja tehdä päätök­siä?, Katai­nen sanoi.

Suomen menes­ty­mi­sen kannalta tärkeää on Euroo­pan talou­den vakaus.

?Onneksi suoma­lais­ten enem­mistö ajat­te­lee, että Suomen on hyvä olla osa Euroop­paa. Enem­mis­tön mielestä on hyvä, että Suomi korjaa Euroop­paa.?

Päämi­nis­teri Katai­nen näki suoma­lais­ten työpaik­ko­jen kannalta erit­täin tärkeänä Euroo­pan sisä­mark­ki­noi­den kehit­tä­mi­sen ja vapaa­kau­pan edis­tä­mi­sen.

?Haluai­sin kehit­tää Euroop­paa, jossa sisä­mark­ki­nat syve­ne­vät enti­ses­tään ja unioni toimii aktii­vi­sem­min vapaa­kau­pan edis­tä­jänä. Mitä vapaam­paa kauppa on, sitä helpompi suoma­lais­ten yritys­ten on päästä mark­ki­noille. Erityi­sesti pienen, vien­ti­ve­toi­sen Suomen pitää olla ääne­käs vapaa­kau­pan edis­täjä?.

?Nyt on kyse siitä, kyke­nem­mekö sitou­tu­maan asioi­den uudis­ta­mi­seen ja korjaa­mi­seen? Olen iloi­nen siitä, että Kokoo­mus on aina osan­nut katsoa eteen­päin ja tehdä työtä selkä suorana, oli se sitten help­poa tai vaikeaa?, Katai­nen sanoi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content