Päämi­nisteri Katainen: Vapaa­kaupan edistä­minen tuo työtä Suomeen – kokoomus.fi
MENU
Päämi­nisteri Katainen: Vapaa­kaupan edistä­minen tuo työtä Suomeen

Päämi­nisteri Katainen: Vapaa­kaupan edistä­minen tuo työtä Suomeen

Julkaistu: 18.05.2013 Uncategorized

?Suoma­laista työtä haastetaan, suoma­laisten hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden tulevai­suutta haastetaan ja Eurooppaa haastetaan. Menetämme pysyviä työpaikkoja, kuntien kykyä tarjota palve­luita tasa-arvoi­sesti eikä Euroop­pakaan ole enää niin vakaa kuin aiemmin. Nyt ovat isot voimat liikkeellä?, sanoi päämi­nisteri Jyrki Katainen Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa lauan­taina Helsin­gissä.

Kataisen mukaan nyt pitää päättää, annammeko asioiden olla vai korjaammeko ja uudis­tammeko työtä, hyvin­vointia ja Eurooppaa.

?Meitä päättäjiä ei ole valittu ummis­tamaan silmiä tosiasioilta. Meidät on valittu juuri tällaisiin vaikeisiin tilan­teisiin, joissa pitää osoittaa suuntaa ja tehdä päätöksiä?, Katainen sanoi.

Suomen menes­ty­misen kannalta tärkeää on Euroopan talouden vakaus.

?Onneksi suoma­laisten enemmistö ajattelee, että Suomen on hyvä olla osa Eurooppaa. Enemmistön mielestä on hyvä, että Suomi korjaa Eurooppaa.?

Päämi­nisteri Katainen näki suoma­laisten työpaik­kojen kannalta erittäin tärkeänä Euroopan sisämark­ki­noiden kehit­tä­misen ja vapaa­kaupan edistä­misen.

?Haluaisin kehittää Eurooppaa, jossa sisämark­kinat syvenevät entisestään ja unioni toimii aktii­vi­semmin vapaa­kaupan edistäjänä. Mitä vapaampaa kauppa on, sitä helpompi suoma­laisten yritysten on päästä markki­noille. Erityi­sesti pienen, vienti­ve­toisen Suomen pitää olla äänekäs vapaa­kaupan edistäjä?.

?Nyt on kyse siitä, kykenemmekö sitou­tumaan asioiden uudis­ta­miseen ja korjaa­miseen? Olen iloinen siitä, että Kokoomus on aina osannut katsoa eteenpäin ja tehdä työtä selkä suorana, oli se sitten helppoa tai vaikeaa?, Katainen sanoi.


Kokoomus.fi