Päämi­nisteri Jyrki Kataisen ilmoitus eduskun­nalle sosiaali- ja terveys­­palvelu-uudis­tuksen etene­mi­sestä – kokoomus.fi
MENU
Päämi­nisteri Jyrki Kataisen ilmoitus eduskun­nalle sosiaali- ja terveys­­palvelu-uudis­tuksen etene­mi­sestä

Päämi­nisteri Jyrki Kataisen ilmoitus eduskun­nalle sosiaali- ja terveys­­palvelu-uudis­tuksen etene­mi­sestä

Julkaistu: 16.05.2013 Uncategorized

“-- Palve­lujen laadun paran­ta­minen edellyttää asiakkaan, kunta­laisen, näkemistä kokonai­suutena. Tämä edellyttää sitä, että alan ammat­ti­laiset voivat keskittyä oman työnsä tekemiseen, eikä potilasta pompoteta paikasta toiseen. Palvelut on sovitettava yhteen. Kun suurin osa palve­luista löytyy saman katon alta, saamme asiakkaan kannalta tarpeel­liset hoito­ketjut kuntoon. --”

“-- Kunta­laiset veron­mak­sajina ja kunnat palve­luiden ylläpi­täjinä eivät kykene kantamaan nykyisen mallin kustan­nuksia. Suuri osa kunnista on jo nyt joutunut vähen­tämään palveluja ja ottamaan reilusti velkaa. Lähipal­veluja on karsittu, eikä mahdol­li­suuksia kunnan palve­lujen aitoon kehit­tä­miseen ole. Eriar­voisuus uhkaa lisääntyä. --”

Lue koko puhe liitteestä.


Kokoomus.fi