• FI
 • SV
 • MENU
  Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä
  Twiittaa

  Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

  Julkaistu: 16.05.2013 Uncategorized

  “-- Palve­lu­jen laadun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää asiak­kaan, kunta­lai­sen, näke­mistä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää sitä, että alan ammat­ti­lai­set voivat keskit­tyä oman työnsä teke­mi­seen, eikä poti­lasta pompo­teta paikasta toiseen. Palve­lut on sovi­tet­tava yhteen. Kun suurin osa palve­luista löytyy saman katon alta, saamme asiak­kaan kannalta tarpeel­li­set hoito­ket­jut kuntoon. --”

  “-- Kunta­lai­set veron­mak­sa­jina ja kunnat palve­lui­den yllä­pi­tä­jinä eivät kykene kanta­maan nykyi­sen mallin kustan­nuk­sia. Suuri osa kunnista on jo nyt joutu­nut vähen­tä­mään palve­luja ja otta­maan reilusti velkaa. Lähi­pal­ve­luja on karsittu, eikä mahdol­li­suuk­sia kunnan palve­lu­jen aitoon kehit­tä­mi­seen ole. Eriar­voi­suus uhkaa lisään­tyä. --”

  Lue koko puhe liit­teestä.