Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle sosi­aali- ja terveys­­pal­velu-uudis­tuk­sen etene­mi­sestä

Julkaistu:

“-- Palve­lu­jen laadun paran­ta­mi­nen edel­lyt­tää asiak­kaan, kunta­lai­sen, näke­mistä koko­nai­suu­tena. Tämä edel­lyt­tää sitä, että alan ammat­ti­lai­set voivat keskit­tyä oman työnsä teke­mi­seen, eikä poti­lasta pompo­teta paikasta toiseen. Palve­lut on sovi­tet­tava yhteen. Kun suurin osa palve­luista löytyy saman katon alta, saamme asiak­kaan kannalta tarpeel­li­set hoito­ket­jut kuntoon. --”

“-- Kunta­lai­set veron­mak­sa­jina ja kunnat palve­lui­den yllä­pi­tä­jinä eivät kykene kanta­maan nykyi­sen mallin kustan­nuk­sia. Suuri osa kunnista on jo nyt joutu­nut vähen­tä­mään palve­luja ja otta­maan reilusti velkaa. Lähi­pal­ve­luja on karsittu, eikä mahdol­li­suuk­sia kunnan palve­lu­jen aitoon kehit­tä­mi­seen ole. Eriar­voi­suus uhkaa lisään­tyä. --”

Lue koko puhe liit­teestä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content