Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paaja­nen: Työl­li­syy­destä huoleh­ti­mi­nen nyt tärkeintä

Paaja­nen: Työl­li­syy­destä huoleh­ti­mi­nen nyt tärkeintä

Julkaistu:

Yhdys­val­loista alka­nut rahoi­tus­mark­ki­na­kriisi on muut­tu­massa talous­krii­siksi. Ongel­mat ovat levin­neet muille mante­reille ja uhkaa­vat johtaa maail­man­laa­jui­seen taan­tu­maan. Talous­ke­hi­tyk­sen ennus­ta­mi­nen on erityi­sen vaikeaa tässä tilan­teessa, mutta varmaa on se, että kansain­vä­li­sen kasvun hiipu­mi­nen vaikut­taa väis­tä­mättä myös Suomeen.

Jotkut ovat jo puhu­neet 90-luvun laman tois­tu­masta. Vertaus ei ole kovin osuva, sillä tällä kertaa uhka tulee ulko­puo­lelta. Suomen onni tässä tilan­teessa on se, että pitkään jatku­neen talous­kas­vun myötä julki­nen talou­temme on hyvässä kunnossa. Työl­li­syys on lisään­ty­nyt, mikä on paran­ta­nut yhä useam­man ihmi­sen henki­lö­koh­taista taloutta. Myös yritys­temme taseet ja suoma­lai­nen pank­ki­jär­jes­telmä ovat kohta­lai­sen vahvoja kestä­mään finans­si­krii­sin ja kasvun hidas­tu­mi­sen. On kuiten­kin selvää, että rahoi­tus­mark­ki­noi­den kirey­den ohella kasvun hiipu­mi­nen vaikut­taa vien­ti­tu­loi­himme ja vähen­tää inves­toin­teja. Vali­tet­ta­vasti myös työt­tö­myys uhkaa kään­tyä nousuun usei­den vuosien hyvän kehi­tyk­sen jälkeen.

Talous­kasvu hidas­tuu, mutta me täällä Suomessa voimme tais­tella taan­tu­maa vastaan pitä­mällä koti­maan pyörät pyöri­mässä. Elvyt­tä­vät toimet ovat nyt paikal­laan, ja halli­tus onkin tässä ollut hyvin tilan­teen tasalla. Tällä budje­tilla - ja jo aikai­sem­min kulu­van vuoden lisä­ta­lous­ar­viossa - käyn­nis­te­tään useita toimia, joilla edis­te­tään koti­maista kysyn­tää ja työpaik­ko­jen säily­mistä sekä luodaan luot­ta­musta tule­vai­suu­teen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että erityi­sesti työl­li­syy­destä on pidet­tävä huolta, jotta ihmis­ten perus­tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­den kasvun edel­ly­tyk­set säily­vät.

Valtio­val­lalla on olemassa omat keinonsa tukea talous­kas­vun jatku­mista. Tänään käsit­te­lyssä olevan budje­tin myötä halli­tus ja edus­kunta lähet­tä­vät kansa­lai­sille selvän vies­tin siitä, että talous­krii­siä torju­taan nyt kaikin käytet­tä­vissä olevin keinoin. Tilanne elää koko ajan, joten elvy­tyk­ses­sä­kin on elet­tävä ajassa siten, että toimet ovat ripeitä, mutta harkit­tuja - toisin kuin oppo­si­tiolla, joka on lähte­nyt huuto­kau­pan lailla vaati­maan lisä­ra­haa sinne sun tänne.

Kokoo­muk­selle on erityi­sen tärkeää, että Suomi on maa, jossa kannat­taa tehdä työtä, opis­kella ja yrit­tää. Tätä toivoa ja tule­vai­suu­den uskon vahvis­tusta tarvi­taan erityi­sesti juuri nyt. Budjet­tie­si­tyk­sen ehdot­to­masti merkit­tä­vin linjaus onkin tuntuva vero­jen keven­tä­mi­nen.

Veron­ke­ven­nyk­set osuvat juuri oikein tähän suhdan­ne­ti­lan­tee­seen. Ne lisää­vät kansa­lais­ten käteen jäävää tuloa, mikä auttaa koti­mai­sen kysyn­nän yllä­pi­tä­mi­sessä. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on oikeaa poli­tiik­kaa myös tule­vai­suutta ajatel­len. Työn­teon kannat­ta­vuu­desta huoleh­ti­mi­nen edesaut­taa Suomen menes­ty­mistä myös siinä vaiheessa, kun talous kään­tyy jälleen nousuun.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että ahke­ruus kannat­taa aina. Tämä on entis­tä­kin tärkeäm­pää väes­tön ikään­tyessä ja työn­te­ki­jöi­den luku­mää­rän vähen­tyessä. Siksi veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille, jotta kaik­kien työn­teko muut­tuu yhä kannat­ta­vam­maksi. Pieni- ja keski­tu­lois­ten asemaa paran­ne­taan täsmä­toi­milla, kuten sosi­aa­li­tur­vae­tuuk­sien nostoilla ja vero­tuk­sen työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen siihen, että eläk­keen­saa­jien vero­tusta keven­ne­tään palkan­saa­jien keven­nystä vastaa­vasti. Ensi vuoden alusta myös eläke­läis­puo­li­soi­den vero­tus korja­taan korkein­taan palkan­saa­jan vero­tuk­sen tasolle. Taval­lista suurem­pien indek­si­ko­ro­tus­ten myötä ja kansa­ne­läk­keen koro­tuk­sen ohella nämä toimen­pi­teet paran­ta­vat eläke­läis­ten osto­voi­maa merkit­tä­västi. Näin luodaan tule­vai­suu­de­nus­koa myös heille, jotka eivät enää ole työelä­mässä mukana.
Veron­ke­ven­nys­ten lisäksi koti­ta­louk­sien osto­voi­maa edis­tää ruoan arvon­li­sä­ve­ron alen­ta­mi­nen ensi vuoden loka­kuusta alkaen. Se helpot­taa niitä perheitä, joilla iso osa tuloista kuluu elin­tar­vik­kei­siin. Talous­kas­vun hidas­tu­mi­sesta on löydet­tä­vissä jopa jotain posi­tii­vista: Korko­taso alenee, mikä auttaa esimer­kiksi asun­to­ve­lal­li­sia, ja korkealle ponnah­ta­nut inflaa­tio on ensi vuonna hidas­tu­massa kahden prosen­tin tienoille. Myös tämä lisää osto­voi­maa.

Budjetti sisäl­tää joukon muita­kin vero­tuk­seen liit­ty­viä toimia, joilla pyri­tään työl­li­syy­den ja talous­kas­vun yllä­pi­tä­mi­seen. Kokoo­mus kannat­taa erityi­sesti koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mista ja laajen­ta­mista, joka luo nopeasti uutta työtä Suomeen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyttö auttaa muun muassa raken­nus­teol­li­suutta sekä koti- ja hoiva­pal­ve­lu­jen tarvit­si­joita. Metsä­ve­ron alen­ta­mi­nen edis­tää puukaup­poja ja lähi­su­ku­lais­ten perin­tö­ve­ron keven­tä­mi­nen helpot­taa esimer­kiksi yritys­ten haas­teel­li­sia suku­pol­ven­vaih­dok­sia.

Julki­sen talou­temme ylijäämä ja pitkään harjoi­tettu järkevä talous­po­li­tiikka anta­vat mahdol­li­suu­den voimak­kaa­seen elvy­tyk­seen. Suomi voi ottaa kestä­västi lisää velkaa ja toteut­taa elvyt­tä­viä toimia. Näiden toimien on oltava määrä­ai­kai­sia ja täsmäl­li­sesti kohden­net­tuja siten, että ne lisää­vät työl­li­syyttä ja talou­den dyna­miik­kaa.

Halli­tuk­sen alku­pe­räi­nen budjet­tie­si­tys oli jo erit­täin elvyt­tävä muun muassa veron­ke­ven­nys­ten johdosta, ja tilanne on enti­ses­tään paran­tu­nut täyden­tä­vän budjet­tie­si­tyk­sen myötä. Myös halli­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mien esit­tä­mät lisäyk­set on kohden­nettu työl­li­syyttä edis­tä­västi. Näitä toimia ovat muun muassa panos­tuk­set perus­tien- ja perus­ra­dan­pi­toon, ympä­ristö- ja vesi­huol­to­työt sekä asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ja raken­nus­ten korjaa­mi­sen edis­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että lisä­mää­rä­ra­hoja on suun­nat­tava niihin kohtei­siin, joissa työvoi­man osuus on suuri.

Vuoden 2009 budje­tilla täyte­tään myös Suomen ilmas­to­vel­voit­teita ja samalla edis­te­tään talous­kas­vua. Suur­ten kaupun­kien jouk­ko­lii­ken­teen tukea, uusiu­tu­van ener­gian inves­toin­ti­tu­kia ja ener­gia-avus­tuk­sia ehdo­te­taan lisät­tä­väksi yhteensä kymme­nillä miljoo­nilla euroilla. Edus­kun­nassa jouk­ko­lii­ken­tee­seen lisä­tään vielä 3 miljoo­naa euroa. Maa- ja metsä­ta­lous­puo­lella metsien kestävä hoito ja puun ener­gia­käy­tön edis­tä­mi­nen saavat lisä­ra­hoi­tusta. Perheet voivat remon­toida pien­ta­lo­jaan ener­gia­te­hok­kaam­miksi korkeam­paa koti­ta­lous­vä­hen­nystä hyödyn­täen.

Raken­ta­mista edis­te­tään muuten­kin mitta­vasti. Asun­to­jen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mista, vuokra-asun­toja sekä vanhus­ten ja muiden erityis­ryh­mien asun­to­jen tuotan­toa tuetaan avus­tuk­silla, korko­tuella, valtuuk­sien nostoilla ja takauk­silla. Myös oppi­lai­tok­sille, muun muassa home­kou­lu­jen korjauk­siin osoi­te­taan 30 miljoo­naa euroa lisää.

Budje­tin myötä aloi­te­taan 6 uutta väylä­han­ketta jo käyn­nissä olevien 16 hank­keen lisäksi. Väyläin­ves­toin­teja käyn­nis­te­tään nyt 550 miljoo­nalla eurolla, mikä on erit­täin hyvä panos­tus viime vuosiin nähden.

Metsä­teol­li­suu­den puun­saan­nin turvaa­mi­seksi on sovittu mittava apupa­ketti niille väylille, jotka ovat puukul­je­tus­ten kannalta merkit­tä­viä. Puun liik­ku­mista edis­tää myös puun myyn­ti­tu­lon määrä­ai­kai­nen vero­huo­jen­nus. Kokoo­mus on tyyty­väi­nen siihen, että vaikeuk­sissa olevien alojen, kuten metsä- ja raken­nus­teol­li­suu­den pärjää­mistä pyri­tään näin tuke­maan.

Halli­tus on myös käynyt toimiin taatak­seen suoma­lai­sille yrityk­sille riit­tä­vän rahoi­tuk­sen. Tässä mark­ki­na­ti­lan­teessa vaka­va­rai­sil­la­kin yrityk­sillä on hanka­luuk­sia löytää haluk­kaita luotot­ta­jia. Täyden­tä­vän budjet­tie­si­tyk­sen myötä vien­tiä sekä pk- ja kasvu­yri­tyk­siä rahoi­te­taan muun muassa Finn­ve­ran ja Vien­ti­luo­ton kautta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä nyt on huoleh­dit­tava siitä, että yksi­kään elin­kel­poi­nen yritys ei kaadu rahoi­tuk­sen puut­tee­seen. Näiden jo esitet­ty­jen toimien lisäksi halli­tuk­sessa onkin aloi­tettu kartoi­tus siitä, mitä muuta asian hyväksi voidaan vielä tehdä nopealla aika­tau­lulla.

Ylei­nen talous­ti­lanne vaikut­taa myös kuntien talou­teen. Kuntien menot ovat viime vuosina kasva­neet kovaa vauh­tia muun muassa palk­ko­jen nousun myötä. Kuntien tulot ovat kuiten­kin lisään­ty­neet runsaasti ja sen myötä kunta­ta­lous on kohtuul­li­sen hyvin tasa­pai­nossa. Ensi vuodelle kuntien­kin vero­tu­lo­jen hyvä kehi­tys on kuiten­kin uhat­tuna. Suhdan­ne­ti­lan­teesta johtuen, mutta myös pitem­mällä aika­vä­lillä Suomessa on vält­tä­mä­töntä jatkaa kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta. Vain näin kunta­lais­ten tarvit­se­mat palve­lut pysty­tään järjes­tä­mään siten, että kunta­ta­lous pysyy kunnossa.

Budje­tin toimilla tartu­taan vahvasti nykyi­sen talous­ti­lan­teen kohen­ta­mi­seen. On kuiten­kin selvää, että meidän on katsot­tava myös pidem­mälle ja huoleh­dit­tava kasvun edel­ly­tyk­sistä myös tule­vai­suu­dessa. Kokoo­mus­lai­set ovat määrä­tie­toi­sesti toimi­neet osaa­mi­sen, korkean koulu­tuk­sen ja sivis­tyk­sen puolesta. Tässä budje­tissa yliopis­tot saavat jälleen 20 miljoo­nan lisäyk­sen toimin­ta­me­noi­hinsa. Budjet­tie­si­tyk­sessä on myös 50 miljoo­naa euroa yliopis­to­jen maksu­val­miu­den turvaa­mi­seen. Edus­kun­nan vielä lisäämä 3 miljoo­naa euroa tulee varmasti tarpee­seen, samoin kuin lisä­mää­rä­ra­hat yliopis­to­kes­kuk­sille ja harjoit­te­lu­kou­luille.

Osaa­mista ja tule­vai­suu­den menes­ty­mistä edis­tää myös tutki­mus- ja kehi­tys­pa­nos­ten voima­kas kasvat­ta­mi­nen. Hienoa on, että tule­vai­suu­desta huoleh­di­taan myös perus­o­pe­tuk­sen laatua paran­ta­malla. Muun muassa ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seen ohja­taan ensi vuonna 16 miljoo­naa euroa.

Amma­til­lista koulu­tusta lisä­tään tarkoi­tuk­sena taata jokai­selle nuorelle opis­ke­lu­paikka. Lisä­paik­koja on tulossa yli 4 000, mistä halli­tuk­selle suuri kiitos. Yhä useampi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori pääsee kehit­tä­mään amma­til­li­sia taito­jaan myös työpa­ja­toi­min­nan kautta.

Työl­li­syy­den heiken­tyessä oikean koulu­tuk­sen tarjonta ja ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­nen ovat entistä tärkeäm­piä. Kokoo­mus kannat­taa työky­kyä ja osaa­mista edis­tä­viä toimia, joita on ennak­ko­tie­to­jen mukaan luvassa myös ensi vuoden lisä­ta­lous­ar­vioon.

Kokoo­mus­lai­seen arvo­maa­il­maan kuuluu, että niitä, jotka todella tukea tarvit­se­vat, on tuet­tava merkit­tä­västi. Tässä budje­tissa tehdään tulon­siir­to­jen histo­riaa korot­ta­malla pienim­piä vanhem­pain-, sairaus-, äitiys- ja isyys­päi­vä­ra­hoja peräti 170 eurolla kuukau­dessa. Näin helpo­te­taan usei­den pieni­tu­lois­ten, esimer­kiksi opis­ke­li­ja­per­hei­den asemaa.

Lapsi­per­heitä muis­te­taan myös muilla tavoin. Moni­lap­sis­ten perhei­den asemaa paran­ne­taan korot­ta­malla lapsi­li­siä kolman­nesta lapsesta alkaen. Koti- ja yksi­tyi­sen hoidon tukea koro­te­taan, jotta perheille anne­taan valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia suju­van arjen takaa­mi­seksi. Myös edus­kunta on lisää­mässä useita miljoo­nia lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa erityi­sesti nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen sekä lapsi­per­hei­den kotia­vun lisä­ra­hoi­tusta. Vete­raa­nien kuntou­tus­ra­hat nouse­vat edus­kun­nan lisäys­ten myötä oikealle tasolle.

Polii­sin ja puolus­tus­voi­mien toimin­to­jen turvaa­mi­nen on nyky­hal­li­tuk­sen aikana saanut arvoi­sensa huomion. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa myös ehdo­tet­tuja lisäyk­siä maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen sekä opin­toi­hin.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan esityk­siin ja varsin­kin niiden talous­kas­vua, työl­li­syyttä ja kansa­lais­ten osto­voi­maa edis­tä­viin ratkai­sui­hin. Niillä pyri­tään luomaan koti­maista kysyn­tää ja pitä­mään yllä kasvua niin tässä talous­ti­lan­teessa kuin pitem­mäl­lä­kin aika­vä­lillä. Yhte­näi­syy­dellä ja tule­vai­suu­de­nus­kolla selviämme näis­tä­kin edessä olevista haas­teista.


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content