Paajanen: Työlli­syy­destä huoleh­ti­minen nyt tärkeintä – kokoomus.fi
MENU
Paajanen: Työlli­syy­destä huoleh­ti­minen nyt tärkeintä

Paajanen: Työlli­syy­destä huoleh­ti­minen nyt tärkeintä

Julkaistu: 15.12.2008 Uncategorized

Yhdys­val­loista alkanut rahoi­tus­mark­ki­na­kriisi on muuttu­massa talous­krii­siksi. Ongelmat ovat levinneet muille mante­reille ja uhkaavat johtaa maail­man­laa­juiseen taantumaan. Talous­ke­hi­tyksen ennus­ta­minen on erityisen vaikeaa tässä tilan­teessa, mutta varmaa on se, että kansain­vä­lisen kasvun hiipu­minen vaikuttaa väistä­mättä myös Suomeen.

Jotkut ovat jo puhuneet 90-luvun laman toistu­masta. Vertaus ei ole kovin osuva, sillä tällä kertaa uhka tulee ulkopuo­lelta. Suomen onni tässä tilan­teessa on se, että pitkään jatkuneen talous­kasvun myötä julkinen talou­temme on hyvässä kunnossa. Työllisyys on lisään­tynyt, mikä on paran­tanut yhä useamman ihmisen henki­lö­koh­taista taloutta. Myös yritys­temme taseet ja suoma­lainen pankki­jär­jes­telmä ovat kohta­laisen vahvoja kestämään finans­si­kriisin ja kasvun hidas­tu­misen. On kuitenkin selvää, että rahoi­tus­mark­ki­noiden kireyden ohella kasvun hiipu­minen vaikuttaa vienti­tu­loi­himme ja vähentää inves­tointeja. Valitet­ta­vasti myös työttömyys uhkaa kääntyä nousuun useiden vuosien hyvän kehityksen jälkeen.

Talous­kasvu hidastuu, mutta me täällä Suomessa voimme taistella taantumaa vastaan pitämällä kotimaan pyörät pyöri­mässä. Elvyt­tävät toimet ovat nyt paikallaan, ja hallitus onkin tässä ollut hyvin tilanteen tasalla. Tällä budje­tilla - ja jo aikai­semmin kuluvan vuoden lisäta­lous­ar­viossa - käynnis­tetään useita toimia, joilla edistetään kotimaista kysyntää ja työpaik­kojen säily­mistä sekä luodaan luotta­musta tulevai­suuteen. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä korostaa, että erityi­sesti työlli­syy­destä on pidettävä huolta, jotta ihmisten perus­tur­val­lisuus ja tulevai­suuden kasvun edelly­tykset säilyvät.

Valtio­val­lalla on olemassa omat keinonsa tukea talous­kasvun jatku­mista. Tänään käsit­te­lyssä olevan budjetin myötä hallitus ja eduskunta lähet­tävät kansa­lai­sille selvän viestin siitä, että talous­kriisiä torjutaan nyt kaikin käytet­tä­vissä olevin keinoin. Tilanne elää koko ajan, joten elvytyk­ses­säkin on elettävä ajassa siten, että toimet ovat ripeitä, mutta harkittuja - toisin kuin opposi­tiolla, joka on lähtenyt huuto­kaupan lailla vaatimaan lisärahaa sinne sun tänne.

Kokoo­muk­selle on erityisen tärkeää, että Suomi on maa, jossa kannattaa tehdä työtä, opiskella ja yrittää. Tätä toivoa ja tulevai­suuden uskon vahvis­tusta tarvitaan erityi­sesti juuri nyt. Budjet­tie­si­tyksen ehdot­to­masti merkit­tävin linjaus onkin tuntuva verojen keven­tä­minen.

Veron­ke­ven­nykset osuvat juuri oikein tähän suhdan­ne­ti­lan­teeseen. Ne lisäävät kansa­laisten käteen jäävää tuloa, mikä auttaa kotimaisen kysynnän ylläpi­tä­mi­sessä. Työn verotuksen keven­tä­minen on oikeaa politiikkaa myös tulevai­suutta ajatellen. Työnteon kannat­ta­vuu­desta huoleh­ti­minen edesauttaa Suomen menes­ty­mistä myös siinä vaiheessa, kun talous kääntyy jälleen nousuun.

Kokoo­muksen tavoit­teena on, että ahkeruus kannattaa aina. Tämä on entis­täkin tärkeämpää väestön ikään­tyessä ja työnte­ki­jöiden lukumäärän vähen­tyessä. Siksi veron­ke­ven­nykset on suunnattava kaikille, jotta kaikkien työnteko muuttuu yhä kannat­ta­vam­maksi. Pieni- ja keski­tu­loisten asemaa paran­netaan täsmä­toi­milla, kuten sosiaa­li­tur­vae­tuuksien nostoilla ja verotuksen työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on tyyty­väinen siihen, että eläkkeen­saajien verotusta keven­netään palkan­saajien keven­nystä vastaa­vasti. Ensi vuoden alusta myös eläke­läis­puo­li­soiden verotus korjataan korkeintaan palkan­saajan verotuksen tasolle. Taval­lista suurempien indek­si­ko­ro­tusten myötä ja kansa­ne­läkkeen korotuksen ohella nämä toimen­piteet paran­tavat eläke­läisten ostovoimaa merkit­tä­västi. Näin luodaan tulevai­suu­de­nuskoa myös heille, jotka eivät enää ole työelä­mässä mukana.
Veron­ke­ven­nysten lisäksi kotita­louksien ostovoimaa edistää ruoan arvon­li­sä­veron alenta­minen ensi vuoden lokakuusta alkaen. Se helpottaa niitä perheitä, joilla iso osa tuloista kuluu elintar­vik­keisiin. Talous­kasvun hidas­tu­mi­sesta on löydet­tä­vissä jopa jotain positii­vista: Korkotaso alenee, mikä auttaa esimer­kiksi asunto­ve­lal­lisia, ja korkealle ponnah­tanut inflaatio on ensi vuonna hidas­tu­massa kahden prosentin tienoille. Myös tämä lisää ostovoimaa.

Budjetti sisältää joukon muitakin verotukseen liittyviä toimia, joilla pyritään työlli­syyden ja talous­kasvun ylläpi­tä­miseen. Kokoomus kannattaa erityi­sesti kotita­lous­vä­hen­nyksen korot­ta­mista ja laajen­ta­mista, joka luo nopeasti uutta työtä Suomeen. Kotita­lous­vä­hen­nyksen käyttö auttaa muun muassa raken­nus­teol­li­suutta sekä koti- ja hoiva­pal­ve­lujen tarvit­si­joita. Metsä­veron alenta­minen edistää puukauppoja ja lähisu­ku­laisten perin­tö­veron keven­tä­minen helpottaa esimer­kiksi yritysten haasteel­lisia sukupol­ven­vaih­doksia.

Julkisen talou­temme ylijäämä ja pitkään harjoi­tettu järkevä talous­po­li­tiikka antavat mahdol­li­suuden voimak­kaaseen elvytykseen. Suomi voi ottaa kestä­västi lisää velkaa ja toteuttaa elvyt­täviä toimia. Näiden toimien on oltava määrä­ai­kaisia ja täsmäl­li­sesti kohden­nettuja siten, että ne lisäävät työlli­syyttä ja talouden dynamiikkaa.

Halli­tuksen alkupe­räinen budjet­tie­sitys oli jo erittäin elvyttävä muun muassa veron­ke­ven­nysten johdosta, ja tilanne on entisestään paran­tunut täyden­tävän budjet­tie­si­tyksen myötä. Myös halli­tus­puo­lueiden eduskun­ta­ryhmien esittämät lisäykset on kohden­nettu työlli­syyttä edistä­västi. Näitä toimia ovat muun muassa panos­tukset perustien- ja perus­ra­dan­pitoon, ympäristö- ja vesihuol­totyöt sekä asunto­ra­ken­ta­misen ja raken­nusten korjaa­misen edistä­minen. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä painottaa, että lisämää­rä­rahoja on suunnattava niihin kohteisiin, joissa työvoiman osuus on suuri.

Vuoden 2009 budje­tilla täytetään myös Suomen ilmas­to­vel­voit­teita ja samalla edistetään talous­kasvua. Suurten kaupunkien joukko­lii­kenteen tukea, uusiu­tuvan energian inves­toin­ti­tukia ja energia-avustuksia ehdotetaan lisät­tä­väksi yhteensä kymme­nillä miljoo­nilla euroilla. Eduskun­nassa joukko­lii­ken­teeseen lisätään vielä 3 miljoonaa euroa. Maa- ja metsä­ta­lous­puo­lella metsien kestävä hoito ja puun energia­käytön edistä­minen saavat lisära­hoi­tusta. Perheet voivat remon­toida pienta­lojaan energia­te­hok­kaam­miksi korkeampaa kotita­lous­vä­hen­nystä hyödyntäen.

Raken­ta­mista edistetään muutenkin mitta­vasti. Asuntojen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mista, vuokra-asuntoja sekä vanhusten ja muiden erityis­ryhmien asuntojen tuotantoa tuetaan avustuk­silla, korko­tuella, valtuuksien nostoilla ja takauk­silla. Myös oppilai­tok­sille, muun muassa homekou­lujen korjauksiin osoitetaan 30 miljoonaa euroa lisää.

Budjetin myötä aloitetaan 6 uutta väylä­han­ketta jo käynnissä olevien 16 hankkeen lisäksi. Väyläin­ves­tointeja käynnis­tetään nyt 550 miljoo­nalla eurolla, mikä on erittäin hyvä panostus viime vuosiin nähden.

Metsä­teol­li­suuden puunsaannin turvaa­mi­seksi on sovittu mittava apupa­ketti niille väylille, jotka ovat puukul­je­tusten kannalta merkit­täviä. Puun liikku­mista edistää myös puun myynti­tulon määrä­ai­kainen verohuo­jennus. Kokoomus on tyyty­väinen siihen, että vaikeuk­sissa olevien alojen, kuten metsä- ja raken­nus­teol­li­suuden pärjää­mistä pyritään näin tukemaan.

Hallitus on myös käynyt toimiin taatakseen suoma­lai­sille yrityk­sille riittävän rahoi­tuksen. Tässä markki­na­ti­lan­teessa vakava­rai­sil­lakin yrityk­sillä on hanka­luuksia löytää haluk­kaita luotot­tajia. Täyden­tävän budjet­tie­si­tyksen myötä vientiä sekä pk- ja kasvu­yri­tyksiä rahoi­tetaan muun muassa Finnveran ja Vienti­luoton kautta. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä nyt on huoleh­dittava siitä, että yksikään elinkel­poinen yritys ei kaadu rahoi­tuksen puutteeseen. Näiden jo esitet­tyjen toimien lisäksi halli­tuk­sessa onkin aloitettu kartoitus siitä, mitä muuta asian hyväksi voidaan vielä tehdä nopealla aikatau­lulla.

Yleinen talous­ti­lanne vaikuttaa myös kuntien talouteen. Kuntien menot ovat viime vuosina kasvaneet kovaa vauhtia muun muassa palkkojen nousun myötä. Kuntien tulot ovat kuitenkin lisään­tyneet runsaasti ja sen myötä kunta­talous on kohtuul­lisen hyvin tasapai­nossa. Ensi vuodelle kuntienkin verotu­lojen hyvä kehitys on kuitenkin uhattuna. Suhdan­ne­ti­lan­teesta johtuen, mutta myös pitem­mällä aikavä­lillä Suomessa on välttä­mä­töntä jatkaa kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta. Vain näin kunta­laisten tarvit­semat palvelut pystytään järjes­tämään siten, että kunta­talous pysyy kunnossa.

Budjetin toimilla tartutaan vahvasti nykyisen talous­ti­lanteen kohen­ta­miseen. On kuitenkin selvää, että meidän on katsottava myös pidem­mälle ja huoleh­dittava kasvun edelly­tyk­sistä myös tulevai­suu­dessa. Kokoo­mus­laiset ovat määrä­tie­toi­sesti toimineet osaamisen, korkean koulu­tuksen ja sivis­tyksen puolesta. Tässä budje­tissa yliopistot saavat jälleen 20 miljoonan lisäyksen toimin­ta­me­noi­hinsa. Budjet­tie­si­tyk­sessä on myös 50 miljoonaa euroa yliopis­tojen maksu­val­miuden turvaa­miseen. Eduskunnan vielä lisäämä 3 miljoonaa euroa tulee varmasti tarpeeseen, samoin kuin lisämää­rä­rahat yliopis­to­kes­kuk­sille ja harjoit­te­lu­kou­luille.

Osaamista ja tulevai­suuden menes­ty­mistä edistää myös tutkimus- ja kehitys­pa­nosten voimakas kasvat­ta­minen. Hienoa on, että tulevai­suu­desta huoleh­ditaan myös perus­o­pe­tuksen laatua paran­ta­malla. Muun muassa ryhmä­ko­kojen pienen­tä­miseen ohjataan ensi vuonna 16 miljoonaa euroa.

Ammatil­lista koulu­tusta lisätään tarkoi­tuksena taata jokai­selle nuorelle opiske­lu­paikka. Lisäpaikkoja on tulossa yli 4 000, mistä halli­tuk­selle suuri kiitos. Yhä useampi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori pääsee kehit­tämään ammatil­lisia taitojaan myös työpa­ja­toi­minnan kautta.

Työlli­syyden heiken­tyessä oikean koulu­tuksen tarjonta ja ammat­ti­taidon ylläpi­tä­minen ovat entistä tärkeämpiä. Kokoomus kannattaa työkykyä ja osaamista edistäviä toimia, joita on ennak­ko­tie­tojen mukaan luvassa myös ensi vuoden lisäta­lous­ar­vioon.

Kokoo­mus­laiseen arvomaa­ilmaan kuuluu, että niitä, jotka todella tukea tarvit­sevat, on tuettava merkit­tä­västi. Tässä budje­tissa tehdään tulon­siir­tojen historiaa korot­ta­malla pienimpiä vanhempain-, sairaus-, äitiys- ja isyys­päi­vä­rahoja peräti 170 eurolla kuukau­dessa. Näin helpo­tetaan useiden pieni­tu­loisten, esimer­kiksi opiske­li­ja­per­heiden asemaa.

Lapsi­per­heitä muistetaan myös muilla tavoin. Monilap­sisten perheiden asemaa paran­netaan korot­ta­malla lapsi­lisiä kolman­nesta lapsesta alkaen. Koti- ja yksityisen hoidon tukea korotetaan, jotta perheille annetaan valin­nan­mah­dol­li­suuksia sujuvan arjen takaa­mi­seksi. Myös eduskunta on lisää­mässä useita miljoonia lasten ja nuorten hyvin­voinnin paran­ta­mi­seksi. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa erityi­sesti nuorten mielen­ter­veys­pal­ve­lujen sekä lapsi­per­heiden kotiavun lisära­hoi­tusta. Veteraanien kuntou­tus­rahat nousevat eduskunnan lisäysten myötä oikealle tasolle.

Poliisin ja puolus­tus­voimien toimin­tojen turvaa­minen on nykyhal­li­tuksen aikana saanut arvoi­sensa huomion. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä kannattaa myös ehdotettuja lisäyksiä maahan­muut­tajien kotou­tu­misen ja työllis­ty­misen edistä­miseen sekä opintoihin.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on tyyty­väinen halli­tuksen ja valtio­va­rain­va­lio­kunnan esityksiin ja varsinkin niiden talous­kasvua, työlli­syyttä ja kansa­laisten ostovoimaa edistäviin ratkai­suihin. Niillä pyritään luomaan kotimaista kysyntää ja pitämään yllä kasvua niin tässä talous­ti­lan­teessa kuin pitem­mäl­läkin aikavä­lillä. Yhtenäi­syy­dellä ja tulevai­suu­de­nus­kolla selviämme näistäkin edessä olevista haasteista.


Kuvat


Kokoomus.fi