Paaja­nen: Työl­li­syy­destä huoleh­ti­mi­nen nyt tärkeintä

Julkaistu: 15.12.2008

Yhdys­val­loista alka­nut rahoi­tus­mark­ki­na­kriisi on muut­tu­massa talous­krii­siksi. Ongel­mat ovat levin­neet muille mante­reille ja uhkaa­vat johtaa maail­man­laa­jui­seen taan­tu­maan. Talous­ke­hi­tyk­sen ennus­ta­mi­nen on erityi­sen vaikeaa tässä tilan­teessa, mutta varmaa on se, että kansain­vä­li­sen kasvun hiipu­mi­nen vaikut­taa väis­tä­mättä myös Suomeen.

Jotkut ovat jo puhu­neet 90-luvun laman tois­tu­masta. Vertaus ei ole kovin osuva, sillä tällä kertaa uhka tulee ulko­puo­lelta. Suomen onni tässä tilan­teessa on se, että pitkään jatku­neen talous­kas­vun myötä julki­nen talou­temme on hyvässä kunnossa. Työl­li­syys on lisään­ty­nyt, mikä on paran­ta­nut yhä useam­man ihmi­sen henki­lö­koh­taista taloutta. Myös yritys­temme taseet ja suoma­lai­nen pank­ki­jär­jes­telmä ovat kohta­lai­sen vahvoja kestä­mään finans­si­krii­sin ja kasvun hidas­tu­mi­sen. On kuiten­kin selvää, että rahoi­tus­mark­ki­noi­den kirey­den ohella kasvun hiipu­mi­nen vaikut­taa vien­ti­tu­loi­himme ja vähen­tää inves­toin­teja. Vali­tet­ta­vasti myös työt­tö­myys uhkaa kään­tyä nousuun usei­den vuosien hyvän kehi­tyk­sen jälkeen.

Talous­kasvu hidas­tuu, mutta me täällä Suomessa voimme tais­tella taan­tu­maa vastaan pitä­mällä koti­maan pyörät pyöri­mässä. Elvyt­tä­vät toimet ovat nyt paikal­laan, ja halli­tus onkin tässä ollut hyvin tilan­teen tasalla. Tällä budje­tilla - ja jo aikai­sem­min kulu­van vuoden lisä­ta­lous­ar­viossa - käyn­nis­te­tään useita toimia, joilla edis­te­tään koti­maista kysyn­tää ja työpaik­ko­jen säily­mistä sekä luodaan luot­ta­musta tule­vai­suu­teen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä koros­taa, että erityi­sesti työl­li­syy­destä on pidet­tävä huolta, jotta ihmis­ten perus­tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­den kasvun edel­ly­tyk­set säily­vät.

Valtio­val­lalla on olemassa omat keinonsa tukea talous­kas­vun jatku­mista. Tänään käsit­te­lyssä olevan budje­tin myötä halli­tus ja edus­kunta lähet­tä­vät kansa­lai­sille selvän vies­tin siitä, että talous­krii­siä torju­taan nyt kaikin käytet­tä­vissä olevin keinoin. Tilanne elää koko ajan, joten elvy­tyk­ses­sä­kin on elet­tävä ajassa siten, että toimet ovat ripeitä, mutta harkit­tuja - toisin kuin oppo­si­tiolla, joka on lähte­nyt huuto­kau­pan lailla vaati­maan lisä­ra­haa sinne sun tänne.

Kokoo­muk­selle on erityi­sen tärkeää, että Suomi on maa, jossa kannat­taa tehdä työtä, opis­kella ja yrit­tää. Tätä toivoa ja tule­vai­suu­den uskon vahvis­tusta tarvi­taan erityi­sesti juuri nyt. Budjet­tie­si­tyk­sen ehdot­to­masti merkit­tä­vin linjaus onkin tuntuva vero­jen keven­tä­mi­nen.

Veron­ke­ven­nyk­set osuvat juuri oikein tähän suhdan­ne­ti­lan­tee­seen. Ne lisää­vät kansa­lais­ten käteen jäävää tuloa, mikä auttaa koti­mai­sen kysyn­nän yllä­pi­tä­mi­sessä. Työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­nen on oikeaa poli­tiik­kaa myös tule­vai­suutta ajatel­len. Työn­teon kannat­ta­vuu­desta huoleh­ti­mi­nen edesaut­taa Suomen menes­ty­mistä myös siinä vaiheessa, kun talous kään­tyy jälleen nousuun.

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on, että ahke­ruus kannat­taa aina. Tämä on entis­tä­kin tärkeäm­pää väes­tön ikään­tyessä ja työn­te­ki­jöi­den luku­mää­rän vähen­tyessä. Siksi veron­ke­ven­nyk­set on suun­nat­tava kaikille, jotta kaik­kien työn­teko muut­tuu yhä kannat­ta­vam­maksi. Pieni- ja keski­tu­lois­ten asemaa paran­ne­taan täsmä­toi­milla, kuten sosi­aa­li­tur­vae­tuuk­sien nostoilla ja vero­tuk­sen työtu­lo­vä­hen­nyk­sellä.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen siihen, että eläk­keen­saa­jien vero­tusta keven­ne­tään palkan­saa­jien keven­nystä vastaa­vasti. Ensi vuoden alusta myös eläke­läis­puo­li­soi­den vero­tus korja­taan korkein­taan palkan­saa­jan vero­tuk­sen tasolle. Taval­lista suurem­pien indek­si­ko­ro­tus­ten myötä ja kansa­ne­läk­keen koro­tuk­sen ohella nämä toimen­pi­teet paran­ta­vat eläke­läis­ten osto­voi­maa merkit­tä­västi. Näin luodaan tule­vai­suu­de­nus­koa myös heille, jotka eivät enää ole työelä­mässä mukana.
Veron­ke­ven­nys­ten lisäksi koti­ta­louk­sien osto­voi­maa edis­tää ruoan arvon­li­sä­ve­ron alen­ta­mi­nen ensi vuoden loka­kuusta alkaen. Se helpot­taa niitä perheitä, joilla iso osa tuloista kuluu elin­tar­vik­kei­siin. Talous­kas­vun hidas­tu­mi­sesta on löydet­tä­vissä jopa jotain posi­tii­vista: Korko­taso alenee, mikä auttaa esimer­kiksi asun­to­ve­lal­li­sia, ja korkealle ponnah­ta­nut inflaa­tio on ensi vuonna hidas­tu­massa kahden prosen­tin tienoille. Myös tämä lisää osto­voi­maa.

Budjetti sisäl­tää joukon muita­kin vero­tuk­seen liit­ty­viä toimia, joilla pyri­tään työl­li­syy­den ja talous­kas­vun yllä­pi­tä­mi­seen. Kokoo­mus kannat­taa erityi­sesti koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mista ja laajen­ta­mista, joka luo nopeasti uutta työtä Suomeen. Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen käyttö auttaa muun muassa raken­nus­teol­li­suutta sekä koti- ja hoiva­pal­ve­lu­jen tarvit­si­joita. Metsä­ve­ron alen­ta­mi­nen edis­tää puukaup­poja ja lähi­su­ku­lais­ten perin­tö­ve­ron keven­tä­mi­nen helpot­taa esimer­kiksi yritys­ten haas­teel­li­sia suku­pol­ven­vaih­dok­sia.

Julki­sen talou­temme ylijäämä ja pitkään harjoi­tettu järkevä talous­po­li­tiikka anta­vat mahdol­li­suu­den voimak­kaa­seen elvy­tyk­seen. Suomi voi ottaa kestä­västi lisää velkaa ja toteut­taa elvyt­tä­viä toimia. Näiden toimien on oltava määrä­ai­kai­sia ja täsmäl­li­sesti kohden­net­tuja siten, että ne lisää­vät työl­li­syyttä ja talou­den dyna­miik­kaa.

Halli­tuk­sen alku­pe­räi­nen budjet­tie­si­tys oli jo erit­täin elvyt­tävä muun muassa veron­ke­ven­nys­ten johdosta, ja tilanne on enti­ses­tään paran­tu­nut täyden­tä­vän budjet­tie­si­tyk­sen myötä. Myös halli­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mien esit­tä­mät lisäyk­set on kohden­nettu työl­li­syyttä edis­tä­västi. Näitä toimia ovat muun muassa panos­tuk­set perus­tien- ja perus­ra­dan­pi­toon, ympä­ristö- ja vesi­huol­to­työt sekä asun­to­ra­ken­ta­mi­sen ja raken­nus­ten korjaa­mi­sen edis­tä­mi­nen. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä painot­taa, että lisä­mää­rä­ra­hoja on suun­nat­tava niihin kohtei­siin, joissa työvoi­man osuus on suuri.

Vuoden 2009 budje­tilla täyte­tään myös Suomen ilmas­to­vel­voit­teita ja samalla edis­te­tään talous­kas­vua. Suur­ten kaupun­kien jouk­ko­lii­ken­teen tukea, uusiu­tu­van ener­gian inves­toin­ti­tu­kia ja ener­gia-avus­tuk­sia ehdo­te­taan lisät­tä­väksi yhteensä kymme­nillä miljoo­nilla euroilla. Edus­kun­nassa jouk­ko­lii­ken­tee­seen lisä­tään vielä 3 miljoo­naa euroa. Maa- ja metsä­ta­lous­puo­lella metsien kestävä hoito ja puun ener­gia­käy­tön edis­tä­mi­nen saavat lisä­ra­hoi­tusta. Perheet voivat remon­toida pien­ta­lo­jaan ener­gia­te­hok­kaam­miksi korkeam­paa koti­ta­lous­vä­hen­nystä hyödyn­täen.

Raken­ta­mista edis­te­tään muuten­kin mitta­vasti. Asun­to­jen uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­mista, vuokra-asun­toja sekä vanhus­ten ja muiden erityis­ryh­mien asun­to­jen tuotan­toa tuetaan avus­tuk­silla, korko­tuella, valtuuk­sien nostoilla ja takauk­silla. Myös oppi­lai­tok­sille, muun muassa home­kou­lu­jen korjauk­siin osoi­te­taan 30 miljoo­naa euroa lisää.

Budje­tin myötä aloi­te­taan 6 uutta väylä­han­ketta jo käyn­nissä olevien 16 hank­keen lisäksi. Väyläin­ves­toin­teja käyn­nis­te­tään nyt 550 miljoo­nalla eurolla, mikä on erit­täin hyvä panos­tus viime vuosiin nähden.

Metsä­teol­li­suu­den puun­saan­nin turvaa­mi­seksi on sovittu mittava apupa­ketti niille väylille, jotka ovat puukul­je­tus­ten kannalta merkit­tä­viä. Puun liik­ku­mista edis­tää myös puun myyn­ti­tu­lon määrä­ai­kai­nen vero­huo­jen­nus. Kokoo­mus on tyyty­väi­nen siihen, että vaikeuk­sissa olevien alojen, kuten metsä- ja raken­nus­teol­li­suu­den pärjää­mistä pyri­tään näin tuke­maan.

Halli­tus on myös käynyt toimiin taatak­seen suoma­lai­sille yrityk­sille riit­tä­vän rahoi­tuk­sen. Tässä mark­ki­na­ti­lan­teessa vaka­va­rai­sil­la­kin yrityk­sillä on hanka­luuk­sia löytää haluk­kaita luotot­ta­jia. Täyden­tä­vän budjet­tie­si­tyk­sen myötä vien­tiä sekä pk- ja kasvu­yri­tyk­siä rahoi­te­taan muun muassa Finn­ve­ran ja Vien­ti­luo­ton kautta. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä nyt on huoleh­dit­tava siitä, että yksi­kään elin­kel­poi­nen yritys ei kaadu rahoi­tuk­sen puut­tee­seen. Näiden jo esitet­ty­jen toimien lisäksi halli­tuk­sessa onkin aloi­tettu kartoi­tus siitä, mitä muuta asian hyväksi voidaan vielä tehdä nopealla aika­tau­lulla.

Ylei­nen talous­ti­lanne vaikut­taa myös kuntien talou­teen. Kuntien menot ovat viime vuosina kasva­neet kovaa vauh­tia muun muassa palk­ko­jen nousun myötä. Kuntien tulot ovat kuiten­kin lisään­ty­neet runsaasti ja sen myötä kunta­ta­lous on kohtuul­li­sen hyvin tasa­pai­nossa. Ensi vuodelle kuntien­kin vero­tu­lo­jen hyvä kehi­tys on kuiten­kin uhat­tuna. Suhdan­ne­ti­lan­teesta johtuen, mutta myös pitem­mällä aika­vä­lillä Suomessa on vält­tä­mä­töntä jatkaa kunta- ja palve­lu­ra­ken­ne­uu­dis­tusta. Vain näin kunta­lais­ten tarvit­se­mat palve­lut pysty­tään järjes­tä­mään siten, että kunta­ta­lous pysyy kunnossa.

Budje­tin toimilla tartu­taan vahvasti nykyi­sen talous­ti­lan­teen kohen­ta­mi­seen. On kuiten­kin selvää, että meidän on katsot­tava myös pidem­mälle ja huoleh­dit­tava kasvun edel­ly­tyk­sistä myös tule­vai­suu­dessa. Kokoo­mus­lai­set ovat määrä­tie­toi­sesti toimi­neet osaa­mi­sen, korkean koulu­tuk­sen ja sivis­tyk­sen puolesta. Tässä budje­tissa yliopis­tot saavat jälleen 20 miljoo­nan lisäyk­sen toimin­ta­me­noi­hinsa. Budjet­tie­si­tyk­sessä on myös 50 miljoo­naa euroa yliopis­to­jen maksu­val­miu­den turvaa­mi­seen. Edus­kun­nan vielä lisäämä 3 miljoo­naa euroa tulee varmasti tarpee­seen, samoin kuin lisä­mää­rä­ra­hat yliopis­to­kes­kuk­sille ja harjoit­te­lu­kou­luille.

Osaa­mista ja tule­vai­suu­den menes­ty­mistä edis­tää myös tutki­mus- ja kehi­tys­pa­nos­ten voima­kas kasvat­ta­mi­nen. Hienoa on, että tule­vai­suu­desta huoleh­di­taan myös perus­o­pe­tuk­sen laatua paran­ta­malla. Muun muassa ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­seen ohja­taan ensi vuonna 16 miljoo­naa euroa.

Amma­til­lista koulu­tusta lisä­tään tarkoi­tuk­sena taata jokai­selle nuorelle opis­ke­lu­paikka. Lisä­paik­koja on tulossa yli 4 000, mistä halli­tuk­selle suuri kiitos. Yhä useampi syrjäy­ty­mis­vaa­rassa oleva nuori pääsee kehit­tä­mään amma­til­li­sia taito­jaan myös työpa­ja­toi­min­nan kautta.

Työl­li­syy­den heiken­tyessä oikean koulu­tuk­sen tarjonta ja ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­nen ovat entistä tärkeäm­piä. Kokoo­mus kannat­taa työky­kyä ja osaa­mista edis­tä­viä toimia, joita on ennak­ko­tie­to­jen mukaan luvassa myös ensi vuoden lisä­ta­lous­ar­vioon.

Kokoo­mus­lai­seen arvo­maa­il­maan kuuluu, että niitä, jotka todella tukea tarvit­se­vat, on tuet­tava merkit­tä­västi. Tässä budje­tissa tehdään tulon­siir­to­jen histo­riaa korot­ta­malla pienim­piä vanhem­pain-, sairaus-, äitiys- ja isyys­päi­vä­ra­hoja peräti 170 eurolla kuukau­dessa. Näin helpo­te­taan usei­den pieni­tu­lois­ten, esimer­kiksi opis­ke­li­ja­per­hei­den asemaa.

Lapsi­per­heitä muis­te­taan myös muilla tavoin. Moni­lap­sis­ten perhei­den asemaa paran­ne­taan korot­ta­malla lapsi­li­siä kolman­nesta lapsesta alkaen. Koti- ja yksi­tyi­sen hoidon tukea koro­te­taan, jotta perheille anne­taan valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia suju­van arjen takaa­mi­seksi. Myös edus­kunta on lisää­mässä useita miljoo­nia lasten ja nuor­ten hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa erityi­sesti nuor­ten mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen sekä lapsi­per­hei­den kotia­vun lisä­ra­hoi­tusta. Vete­raa­nien kuntou­tus­ra­hat nouse­vat edus­kun­nan lisäys­ten myötä oikealle tasolle.

Polii­sin ja puolus­tus­voi­mien toimin­to­jen turvaa­mi­nen on nyky­hal­li­tuk­sen aikana saanut arvoi­sensa huomion. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä kannat­taa myös ehdo­tet­tuja lisäyk­siä maahan­muut­ta­jien kotou­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seen sekä opin­toi­hin.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen ja valtio­va­rain­va­lio­kun­nan esityk­siin ja varsin­kin niiden talous­kas­vua, työl­li­syyttä ja kansa­lais­ten osto­voi­maa edis­tä­viin ratkai­sui­hin. Niillä pyri­tään luomaan koti­maista kysyn­tää ja pitä­mään yllä kasvua niin tässä talous­ti­lan­teessa kuin pitem­mäl­lä­kin aika­vä­lillä. Yhte­näi­syy­dellä ja tule­vai­suu­de­nus­kolla selviämme näis­tä­kin edessä olevista haas­teista.


Kuvat