Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää juuri julkis­tet­tua Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jet­tia epäon­nis­tu­neena erityi­sesti työl­li­syys­vai­ku­tus­ten ja velan hillin­nän näkö­kul­masta.

”Halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen linja raken­tuu ennen muuta työl­li­syyttä lisää­vien uudis­tus­ten varaan. Halli­tuk­sen keino­va­li­koima turvaa talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja sitä kautta hyvin­voin­nin. Samalla velkaan­tu­mi­nen saadaan kuriin. Tähän vihrei­den vaih­toeh­dolla ei uskot­ta­vasti päästä, koska siinä esimer­kiksi lisä­tään työs­sä­käyn­nin kustan­nuk­sia ja heiken­ne­tään koti­mai­sen omis­tuk­sen kannat­ta­vuutta. Työn­te­koa ja yrit­tä­mistä pitää suosia eikä kurit­taa”, Mäkelä painot­taa.

Mäke­län mukaan Vihreät ovat valmiita pääs­tä­mään velkaan­tu­mi­sen käsistä siir­tä­mällä tasa­pai­not­ta­mis­ta­voi­tetta kahden vaali­kau­den päähän. Se tarkoit­taa merkit­tä­vää lisäystä velan­hoi­to­kus­tan­nuk­siin ja raskaam­paa vero­ra­si­tusta niille, jotka ovat lähi­vuo­sina tulossa työelä­mään.

”Velkaan­tu­mi­sen saami­nen kuriin tarkoit­taa väliai­kai­sesti tiukem­paa meno­lin­jaa. Julki­nen talous ei tasa­pai­nota itse itse­ään, vaan se vaatii suun­ni­tel­mal­lista ja harkit­tua sopeut­ta­mista. Yli puolen miljar­din meno­li­säyk­set halli­tuk­sen esityk­seen verrat­tuna osoit­ta­vat, että Vihreillä ei ole juuri huolta huomi­sesta. Jokai­nen tänään otettu velkaeuro on tule­vien suku­pol­vien pöydässä syömistä”, Mäkelä varoit­taa.

Mäkelä antaa Vihreille tunnus­tusta huomion kiin­nit­tä­mi­sestä koulu­tuk­seen. ”Tästä voin sanoa, että olemme samaa mieltä. Koulu­tuk­seen täytyy suun­nata lisää rahaa heti, kun talous­ti­lanne alkaa osoit­taa kohe­ne­mi­sen merk­kejä”, Mäkelä päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content