Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

Outi Mäkelä: Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jetti pääs­tää velkaan­tu­mi­sen karkuun

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä pitää juuri julkis­tet­tua Vihrei­den vaih­toeh­to­bud­jet­tia epäon­nis­tu­neena erityi­sesti työl­li­syys­vai­ku­tus­ten ja velan hillin­nän näkö­kul­masta.

”Halli­tuk­sen talous­po­liit­ti­nen linja raken­tuu ennen muuta työl­li­syyttä lisää­vien uudis­tus­ten varaan. Halli­tuk­sen keino­va­li­koima turvaa talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja sitä kautta hyvin­voin­nin. Samalla velkaan­tu­mi­nen saadaan kuriin. Tähän vihrei­den vaih­toeh­dolla ei uskot­ta­vasti päästä, koska siinä esimer­kiksi lisä­tään työs­sä­käyn­nin kustan­nuk­sia ja heiken­ne­tään koti­mai­sen omis­tuk­sen kannat­ta­vuutta. Työn­te­koa ja yrit­tä­mistä pitää suosia eikä kurit­taa”, Mäkelä painot­taa.

Mäke­län mukaan Vihreät ovat valmiita pääs­tä­mään velkaan­tu­mi­sen käsistä siir­tä­mällä tasa­pai­not­ta­mis­ta­voi­tetta kahden vaali­kau­den päähän. Se tarkoit­taa merkit­tä­vää lisäystä velan­hoi­to­kus­tan­nuk­siin ja raskaam­paa vero­ra­si­tusta niille, jotka ovat lähi­vuo­sina tulossa työelä­mään.

”Velkaan­tu­mi­sen saami­nen kuriin tarkoit­taa väliai­kai­sesti tiukem­paa meno­lin­jaa. Julki­nen talous ei tasa­pai­nota itse itse­ään, vaan se vaatii suun­ni­tel­mal­lista ja harkit­tua sopeut­ta­mista. Yli puolen miljar­din meno­li­säyk­set halli­tuk­sen esityk­seen verrat­tuna osoit­ta­vat, että Vihreillä ei ole juuri huolta huomi­sesta. Jokai­nen tänään otettu velkaeuro on tule­vien suku­pol­vien pöydässä syömistä”, Mäkelä varoit­taa.

Mäkelä antaa Vihreille tunnus­tusta huomion kiin­nit­tä­mi­sestä koulu­tuk­seen. ”Tästä voin sanoa, että olemme samaa mieltä. Koulu­tuk­seen täytyy suun­nata lisää rahaa heti, kun talous­ti­lanne alkaa osoit­taa kohe­ne­mi­sen merk­kejä”, Mäkelä päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content