Outi Mäkelä: Vihreiden vaihtoeh­to­bud­jetti päästää velkaan­tu­misen karkuun – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Vihreiden vaihtoeh­to­bud­jetti päästää velkaan­tu­misen karkuun

Outi Mäkelä: Vihreiden vaihtoeh­to­bud­jetti päästää velkaan­tu­misen karkuun

Julkaistu: 23.10.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä pitää juuri julkis­tettua Vihreiden vaihtoeh­to­bud­jettia epäon­nis­tu­neena erityi­sesti työlli­syys­vai­ku­tusten ja velan hillinnän näkökul­masta.

”Halli­tuksen talous­po­liit­tinen linja rakentuu ennen muuta työlli­syyttä lisäävien uudis­tusten varaan. Halli­tuksen keino­va­li­koima turvaa talous­kasvun, työlli­syyden ja sitä kautta hyvin­voinnin. Samalla velkaan­tu­minen saadaan kuriin. Tähän vihreiden vaihtoeh­dolla ei uskot­ta­vasti päästä, koska siinä esimer­kiksi lisätään työssä­käynnin kustan­nuksia ja heiken­netään kotimaisen omistuksen kannat­ta­vuutta. Työntekoa ja yrittä­mistä pitää suosia eikä kurittaa”, Mäkelä painottaa.

Mäkelän mukaan Vihreät ovat valmiita päästämään velkaan­tu­misen käsistä siirtä­mällä tasapai­not­ta­mis­ta­voi­tetta kahden vaali­kauden päähän. Se tarkoittaa merkit­tävää lisäystä velan­hoi­to­kus­tan­nuksiin ja raskaampaa verora­si­tusta niille, jotka ovat lähivuosina tulossa työelämään.

”Velkaan­tu­misen saaminen kuriin tarkoittaa väliai­kai­sesti tiukempaa menolinjaa. Julkinen talous ei tasapainota itse itseään, vaan se vaatii suunni­tel­mal­lista ja harkittua sopeut­ta­mista. Yli puolen miljardin menoli­säykset halli­tuksen esitykseen verrattuna osoit­tavat, että Vihreillä ei ole juuri huolta huomi­sesta. Jokainen tänään otettu velkaeuro on tulevien sukupolvien pöydässä syömistä”, Mäkelä varoittaa.

Mäkelä antaa Vihreille tunnus­tusta huomion kiinnit­tä­mi­sestä koulu­tukseen. ”Tästä voin sanoa, että olemme samaa mieltä. Koulu­tukseen täytyy suunnata lisää rahaa heti, kun talous­ti­lanne alkaa osoittaa kohene­misen merkkejä”, Mäkelä päättää.


Kokoomus.fi