Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu budjet­ti­rii­hessä tehtyä päätöstä ottaa käyt­töön sote-kehys­bud­je­tointi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­jen kustan­nus­ten hallit­se­mi­seksi.

?Kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että kustan­nus­ten hallin­taan tarvi­taan vahvaa ohjausta. Jotta varmis­tamme hyvät palve­lut myös jatkossa, on talou­den­pi­don oltava vastuul­lista. Hyvästä hoidosta ei tingitä, mutta niuk­ke­ne­vat varat on käytet­tävä viisaasti.?

?Sotee-kehys­bud­je­toin­nilla varmis­te­taan, että palve­luita voidaan kehit­tää pitkä­jän­tei­sesti. Menet­tely tukee sitä, että sote-alueilla ja kunnissa etsi­tään parhaat tavat toteut­taa palve­lut.?

Mäke­län mielestä samalla on seurat­tava kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den vähen­tä­mistä.

?Kustan­nus­ten suit­si­mi­nen edel­lyt­tää  järke­vää budje­toin­tia, normi­tal­koita ja käytän­nön työssä tapah­tu­via muutok­sia. Muuten emme hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa onnistu?, päät­tää Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content