Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu budjet­ti­rii­hessä tehtyä päätöstä ottaa käyt­töön sote-kehys­bud­je­tointi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­jen kustan­nus­ten hallit­se­mi­seksi.

?Kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että kustan­nus­ten hallin­taan tarvi­taan vahvaa ohjausta. Jotta varmis­tamme hyvät palve­lut myös jatkossa, on talou­den­pi­don oltava vastuul­lista. Hyvästä hoidosta ei tingitä, mutta niuk­ke­ne­vat varat on käytet­tävä viisaasti.?

?Sotee-kehys­bud­je­toin­nilla varmis­te­taan, että palve­luita voidaan kehit­tää pitkä­jän­tei­sesti. Menet­tely tukee sitä, että sote-alueilla ja kunnissa etsi­tään parhaat tavat toteut­taa palve­lut.?

Mäke­län mielestä samalla on seurat­tava kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den vähen­tä­mistä.

?Kustan­nus­ten suit­si­mi­nen edel­lyt­tää  järke­vää budje­toin­tia, normi­tal­koita ja käytän­nön työssä tapah­tu­via muutok­sia. Muuten emme hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa onnistu?, päät­tää Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content