Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nukset hallintaan – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nukset hallintaan

Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nukset hallintaan

Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä kehuu budjet­ti­rii­hessä tehtyä päätöstä ottaa käyttöön sote-kehys­bud­je­tointi sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lujen kustan­nusten hallit­se­mi­seksi.

?Kansain­vä­liset esimerkit osoit­tavat, että kustan­nusten hallintaan tarvitaan vahvaa ohjausta. Jotta varmis­tamme hyvät palvelut myös jatkossa, on talou­den­pidon oltava vastuul­lista. Hyvästä hoidosta ei tingitä, mutta niukke­nevat varat on käytettävä viisaasti.?

?Sotee-kehys­bud­je­toin­nilla varmis­tetaan, että palve­luita voidaan kehittää pitkä­jän­tei­sesti. Menettely tukee sitä, että sote-alueilla ja kunnissa etsitään parhaat tavat toteuttaa palvelut.?

Mäkelän mielestä samalla on seurattava kuntien tehtävien ja velvoit­teiden vähen­tä­mistä.

?Kustan­nusten suitsi­minen edellyttää  järkevää budje­tointia, normi­tal­koita ja käytännön työssä tapah­tuvia muutoksia. Muuten emme hyvin­voin­ti­pal­ve­luiden turvaa­mi­sessa onnistu?, päättää Mäkelä.


Kokoomus.fi