• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

  Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

  Julkaistu: 28.08.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu budjet­ti­rii­hessä tehtyä päätöstä ottaa käyt­töön sote-kehys­bud­je­tointi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­jen kustan­nus­ten hallit­se­mi­seksi.

  ?Kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että kustan­nus­ten hallin­taan tarvi­taan vahvaa ohjausta. Jotta varmis­tamme hyvät palve­lut myös jatkossa, on talou­den­pi­don oltava vastuul­lista. Hyvästä hoidosta ei tingitä, mutta niuk­ke­ne­vat varat on käytet­tävä viisaasti.?

  ?Sotee-kehys­bud­je­toin­nilla varmis­te­taan, että palve­luita voidaan kehit­tää pitkä­jän­tei­sesti. Menet­tely tukee sitä, että sote-alueilla ja kunnissa etsi­tään parhaat tavat toteut­taa palve­lut.?

  Mäke­län mielestä samalla on seurat­tava kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den vähen­tä­mistä.

  ?Kustan­nus­ten suit­si­mi­nen edel­lyt­tää  järke­vää budje­toin­tia, normi­tal­koita ja käytän­nön työssä tapah­tu­via muutok­sia. Muuten emme hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa onnistu?, päät­tää Mäkelä.