Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Outi Mäkelä: Sote-kehys­bud­je­toin­nilla kustan­nuk­set hallin­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä kehuu budjet­ti­rii­hessä tehtyä päätöstä ottaa käyt­töön sote-kehys­bud­je­tointi sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­jen kustan­nus­ten hallit­se­mi­seksi.

?Kansain­vä­li­set esimer­kit osoit­ta­vat, että kustan­nus­ten hallin­taan tarvi­taan vahvaa ohjausta. Jotta varmis­tamme hyvät palve­lut myös jatkossa, on talou­den­pi­don oltava vastuul­lista. Hyvästä hoidosta ei tingitä, mutta niuk­ke­ne­vat varat on käytet­tävä viisaasti.?

?Sotee-kehys­bud­je­toin­nilla varmis­te­taan, että palve­luita voidaan kehit­tää pitkä­jän­tei­sesti. Menet­tely tukee sitä, että sote-alueilla ja kunnissa etsi­tään parhaat tavat toteut­taa palve­lut.?

Mäke­län mielestä samalla on seurat­tava kuntien tehtä­vien ja velvoit­tei­den vähen­tä­mistä.

?Kustan­nus­ten suit­si­mi­nen edel­lyt­tää  järke­vää budje­toin­tia, normi­tal­koita ja käytän­nön työssä tapah­tu­via muutok­sia. Muuten emme hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den turvaa­mi­sessa onnistu?, päät­tää Mäkelä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content