Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Outi Mäke­län mielestä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa tulee kehit­tää avoi­mem­paan suun­taan sen toimin­nan hyväk­syt­tä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi.

Elin­kei­noe­lä­män valtuus­kun­nan (EVA) tiis­taina julkai­se­massa rapor­tissa enti­nen perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kimmo Sasi esit­tää useita valio­kun­nan toimin­nan kehit­tä­mistä koske­via esityk­siä. “Edus­kun­nan on syytä ottaa nämä esityk­set vaka­vis­saan harkit­ta­vaksi”, Mäkelä esit­tää.

EVA:n rapor­tissa esite­tään muun muassa, että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tulisi keskit­tyä enem­män tärkei­siin tulkin­ta­lin­jaa luoviin ratkai­sui­hin ja kehit­tää asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­sia. Rapor­tissa esite­tään tavoit­teeksi asian­tun­ti­joi­den joukon laajen­ta­mista ja kuule­mis­me­net­te­lyä koske­via paran­nuk­sia.

“Enti­senä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana olen huoman­nut, että valio­kun­nan työs­ken­tely nojaa liikaa yksit­täis­ten asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten varaan. Valio­kun­taan kutsut­ta­vien asian­tun­ti­joi­den henki­lö­jouk­koa tulee laajen­taa ja kuule­mis­me­net­te­lyä kehit­tää tuke­maan valio­kun­nan työtä, jotta valio­kun­nan jäse­net voisi­vat keskit­tyä heti oleel­lis­ten kysy­mys­ten arvioi­mi­seen. Teho­kas ja toimiva kuule­mis­me­net­tely on vält­tä­mä­töntä, jotta jäse­net pysty­vät nopeassa tahdissa teke­mään moni­puo­li­sen ja perus­tel­lun arvion esityk­sistä”, Mäkelä linjaa.

Viime vaali­kausina valio­kun­nan työ on ruuh­kau­tu­nut kauden loppu­puo­lella, kun suuressa määrässä esityk­siä on nähty perus­tus­lail­li­sia ongel­mia.

“Lain­val­mis­te­lussa tehtä­vään perus­tus­lain­mu­kai­suu­den arvioi­mi­seen tulee kiin­nit­tää yhä enem­män huomiota, jotta perus­tus­la­ki­va­lio­kunta pystyy keskit­ty­mään keskei­sim­pien lakie­si­tys­ten arvioi­mi­seen rauhassa, eikä valio­kunta ruuh­kau­tuisi”, Mäkelä päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content