Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan

Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan toimintaa kehitettävä avoimempaan suuntaan

Julkaistu: 24.11.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän 1. varapu­heen­joh­tajan, kansan­edustaja Outi Mäkelän mielestä perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan toimintaa tulee kehittää avoimempaan suuntaan sen toiminnan hyväk­syt­tä­vyyden vahvis­ta­mi­seksi.

Elinkei­noe­lämän valtuus­kunnan (EVA) tiistaina julkai­se­massa rapor­tissa entinen perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan puheen­johtaja Kimmo Sasi esittää useita valio­kunnan toiminnan kehit­tä­mistä koskevia esityksiä. “Eduskunnan on syytä ottaa nämä esitykset vakavissaan harkit­ta­vaksi”, Mäkelä esittää.

EVA:n rapor­tissa esitetään muun muassa, että perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan tulisi keskittyä enemmän tärkeisiin tulkin­ta­linjaa luoviin ratkai­suihin ja kehittää asian­tun­ti­ja­kuu­le­misia. Rapor­tissa esitetään tavoit­teeksi asian­tun­ti­joiden joukon laajen­ta­mista ja kuule­mis­me­net­telyä koskevia paran­nuksia.

“Entisenä perus­tus­la­ki­va­lio­kunnan varapu­heen­joh­tajana olen huomannut, että valio­kunnan työskentely nojaa liikaa yksit­täisten asian­tun­ti­ja­kuu­le­misten varaan. Valio­kuntaan kutsut­tavien asian­tun­ti­joiden henki­lö­joukkoa tulee laajentaa ja kuule­mis­me­net­telyä kehittää tukemaan valio­kunnan työtä, jotta valio­kunnan jäsenet voisivat keskittyä heti oleel­listen kysymysten arvioi­miseen. Tehokas ja toimiva kuule­mis­me­nettely on välttä­mä­töntä, jotta jäsenet pystyvät nopeassa tahdissa tekemään monipuo­lisen ja perus­tellun arvion esityk­sistä”, Mäkelä linjaa.

Viime vaali­kausina valio­kunnan työ on ruuhkau­tunut kauden loppu­puo­lella, kun suuressa määrässä esityksiä on nähty perus­tus­lail­lisia ongelmia.

“Lainval­mis­te­lussa tehtävään perus­tus­lain­mu­kai­suuden arvioi­miseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota, jotta perus­tus­la­ki­va­lio­kunta pystyy keskit­tymään keskei­simpien lakie­si­tysten arvioi­miseen rauhassa, eikä valio­kunta ruuhkau­tuisi”, Mäkelä päättää.

 


Kokoomus.fi