Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

Outi Mäkelä: Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa kehi­tet­tävä avoi­mem­paan suun­taan

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män 1. vara­pu­heen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Outi Mäke­län mielestä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan toimin­taa tulee kehit­tää avoi­mem­paan suun­taan sen toimin­nan hyväk­syt­tä­vyy­den vahvis­ta­mi­seksi.

Elin­kei­noe­lä­män valtuus­kun­nan (EVA) tiis­taina julkai­se­massa rapor­tissa enti­nen perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan puheen­joh­taja Kimmo Sasi esit­tää useita valio­kun­nan toimin­nan kehit­tä­mistä koske­via esityk­siä. “Edus­kun­nan on syytä ottaa nämä esityk­set vaka­vis­saan harkit­ta­vaksi”, Mäkelä esit­tää.

EVA:n rapor­tissa esite­tään muun muassa, että perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tulisi keskit­tyä enem­män tärkei­siin tulkin­ta­lin­jaa luoviin ratkai­sui­hin ja kehit­tää asian­tun­ti­ja­kuu­le­mi­sia. Rapor­tissa esite­tään tavoit­teeksi asian­tun­ti­joi­den joukon laajen­ta­mista ja kuule­mis­me­net­te­lyä koske­via paran­nuk­sia.

“Enti­senä perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­jana olen huoman­nut, että valio­kun­nan työs­ken­tely nojaa liikaa yksit­täis­ten asian­tun­ti­ja­kuu­le­mis­ten varaan. Valio­kun­taan kutsut­ta­vien asian­tun­ti­joi­den henki­lö­jouk­koa tulee laajen­taa ja kuule­mis­me­net­te­lyä kehit­tää tuke­maan valio­kun­nan työtä, jotta valio­kun­nan jäse­net voisi­vat keskit­tyä heti oleel­lis­ten kysy­mys­ten arvioi­mi­seen. Teho­kas ja toimiva kuule­mis­me­net­tely on vält­tä­mä­töntä, jotta jäse­net pysty­vät nopeassa tahdissa teke­mään moni­puo­li­sen ja perus­tel­lun arvion esityk­sistä”, Mäkelä linjaa.

Viime vaali­kausina valio­kun­nan työ on ruuh­kau­tu­nut kauden loppu­puo­lella, kun suuressa määrässä esityk­siä on nähty perus­tus­lail­li­sia ongel­mia.

“Lain­val­mis­te­lussa tehtä­vään perus­tus­lain­mu­kai­suu­den arvioi­mi­seen tulee kiin­nit­tää yhä enem­män huomiota, jotta perus­tus­la­ki­va­lio­kunta pystyy keskit­ty­mään keskei­sim­pien lakie­si­tys­ten arvioi­mi­seen rauhassa, eikä valio­kunta ruuh­kau­tuisi”, Mäkelä päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content