Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

Julkaistu:

Puolue­hal­li­tus päätti kokouk­ses­saan 12.5. käyn­nis­tää puolu­een perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­lu­työn. Valmis­te­lua johta­maan nimet­tiin kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

Minis­te­rit halua­vat painot­taa ohjel­massa erityi­sesti työn ja perheen yhdis­tä­mi­sen helpot­ta­mista.

”Työ ja perhe eivät saa olla vaih­toeh­toi­sia toisil­leen. On työmark­ki­noi­den etu, että jokai­nen suoma­lai­nen työl­lis­tyy mielek­käi­siin tehtä­viin perhe­ti­lan­teesta riip­pu­matta. Tämän mahdol­lis­ta­mi­seksi ryhdymme nyt raken­ta­maan kokoo­mus­laista linjaa ja kehit­tä­mään kokoo­mus­lai­sia tekoja.”

Minis­te­rit Grahn-Laaso­nen ja Toivakka kutsu­vat kaikki perhe­po­li­tii­kasta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set mukaan ohjel­man valmis­te­luun. Erityi­sesti mukaan toivo­taan Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton edus­ta­jia, jotka ovat pitä­neet perhe­po­li­tiik­kaa aktii­vi­sesti esillä.

Mukaan valmis­te­lu­jouk­koi­hin voit ilmoit­tau­tua ja ajatuk­sia perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man sisäl­löstä jättää tämän lomak­keen kautta. Vastauk­sia kerä­tään 27.5. asti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content