Osallistu kokoo­muksen perhe­po­liit­tisen ohjelman valmis­teluun – kokoomus.fi
MENU
Osallistu kokoo­muksen perhe­po­liit­tisen ohjelman valmis­teluun

Osallistu kokoo­muksen perhe­po­liit­tisen ohjelman valmis­teluun

Julkaistu: 16.05.2016 Programarbete

Puolue­hal­litus päätti kokouk­sessaan 12.5. käynnistää puolueen perhe­po­liit­tisen ohjelman valmis­te­lutyön. Valmis­telua johtamaan nimettiin kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen sekä ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Lenita Toivakka.

Minis­terit haluavat painottaa ohjel­massa erityi­sesti työn ja perheen yhdis­tä­misen helpot­ta­mista.

”Työ ja perhe eivät saa olla vaihtoeh­toisia toisilleen. On työmark­ki­noiden etu, että jokainen suoma­lainen työllistyy mielek­käisiin tehtäviin perhe­ti­lan­teesta riippu­matta. Tämän mahdol­lis­ta­mi­seksi ryhdymme nyt raken­tamaan kokoo­mus­laista linjaa ja kehit­tämään kokoo­mus­laisia tekoja.”

Minis­terit Grahn-Laasonen ja Toivakka kutsuvat kaikki perhe­po­li­tii­kasta kiinnos­tuneet kokoo­mus­laiset mukaan ohjelman valmis­teluun. Erityi­sesti mukaan toivotaan Kokoo­muksen Naisten Liiton edustajia, jotka ovat pitäneet perhe­po­li­tiikkaa aktii­vi­sesti esillä.

Mukaan valmis­te­lu­jouk­koihin voit ilmoit­tautua ja ajatuksia perhe­po­liit­tisen ohjelman sisäl­löstä jättää tämän lomakkeen kautta. Vastauksia kerätään 27.5. asti.


Kokoomus.fi