MENU
Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

Osal­listu kokoo­muk­sen perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­luun

Julkaistu: 16.05.2016 Ohjelmatyö

Puolue­hal­li­tus päätti kokouk­ses­saan 12.5. käyn­nis­tää puolu­een perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­lu­työn. Valmis­te­lua johta­maan nimet­tiin kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen sekä ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka.

Minis­te­rit halua­vat painot­taa ohjel­massa erityi­sesti työn ja perheen yhdis­tä­mi­sen helpot­ta­mista.

”Työ ja perhe eivät saa olla vaih­toeh­toi­sia toisil­leen. On työmark­ki­noi­den etu, että jokai­nen suoma­lai­nen työl­lis­tyy mielek­käi­siin tehtä­viin perhe­ti­lan­teesta riip­pu­matta. Tämän mahdol­lis­ta­mi­seksi ryhdymme nyt raken­ta­maan kokoo­mus­laista linjaa ja kehit­tä­mään kokoo­mus­lai­sia tekoja.”

Minis­te­rit Grahn-Laaso­nen ja Toivakka kutsu­vat kaikki perhe­po­li­tii­kasta kiin­nos­tu­neet kokoo­mus­lai­set mukaan ohjel­man valmis­te­luun. Erityi­sesti mukaan toivo­taan Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton edus­ta­jia, jotka ovat pitä­neet perhe­po­li­tiik­kaa aktii­vi­sesti esillä.

Mukaan valmis­te­lu­jouk­koi­hin voit ilmoit­tau­tua ja ajatuk­sia perhe­po­liit­ti­sen ohjel­man sisäl­löstä jättää tämän lomak­keen kautta. Vastauk­sia kerä­tään 27.5. asti.