Osaa­mis­bud­jetti

Julkaistu: 01.09.2007

Perus­o­pe­tuk­sen osalta halli­tus toteut­taa lupauk­sen siitä, että ikäluok­kien piene­ne­mi­sestä aiheu­tuva säästö ohja­taan koulu­tuk­sen laadun paran­ta­mi­seen. Ensi vuonna summa on 18 miljoo­naa euroa. Se kohden­ne­taan eril­li­sinä avus­tuk­sina kunnille. Pääpaino on oppi­laa­noh­jauk­sen ja erityi­so­pe­tuk­sen vahvis­ta­mi­sessa. Perus­o­pe­tuk­sessa on huomioi­tava nykyistä parem­min oppi­mis­vai­keu­det ja erilai­set lahjak­kuu­det. Koko vaali­kau­della laadun paran­ta­mi­seen on varattu 80 miljoo­naa euroa.

Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen paik­koja lisä­tään ensi vuonna peräti 2200. Tämä on selkeä suun­nan muutos aiem­paan. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen arvos­tus on kasva­nut ja koulu­tuk­seen hakeu­tuu entistä enem­män nuoria. Tiedo­tus­vä­li­nei­den ja työelä­män edus­ta­jien kanna­no­toissa pitkään esillä ollut tarve ammat­tio­saa­jista on osal­taan lisän­nyt amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kysyn­tään. Paik­ka­määrä lisäys onkin selkeä - ja erit­täin kaivattu - suun­nan­muu­tos aiem­paan.

Oppi­so­pi­musta lisä­tään ensi vuonna myös yli 2000 paikalla. Määrää kasva­tet­tiin keväi­sestä kehys­pää­tök­sestä vielä 500 paikalla lievit­tä­mään työvoi­man kohtaanto-ongel­maa. Budjet­ti­rii­hessä myös sovit­tiin, että opetus­mi­nis­teri ja työmi­nis­teri etsi­vät yhdessä keinoja nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi.

Kehys­kau­della yliopis­to­jen toimin­ta­me­noja lisä­tään 80 miljoo­naa euroa. Inno­vaa­tio­y­li­opis­ton vaatima lisä­ra­hoi­tus tulee vielä näiden lisä­pa­nos­ten päälle. Lisä­pa­nok­set ovat tarpeen, sillä erityi­sesti kaup­pa­tie­teissä ja tekni­sissä tieteissä opis­ke­li­jaa kohti käytet­tä­vissä olevat rahat ovat Suomessa merkit­tä­västi jäljessä kansain­vä­li­sestä kärjestä.

Ensi vuoden budjetti tuo yliopis­to­jen perus­voi­ma­va­roi­hin 20 miljoo­nan euron taso­ko­ro­tuk­sen. Tämän lisäksi budjet­ti­rii­hessä päätet­tiin eril­li­sestä 7 miljoo­nan euron panok­sesta raken­teel­li­sen kehit­tä­mi­sen rahoi­hin ensi vuodelle. Hanke­ra­haa suun­na­taan Turun yliopis­to­kon­sor­tiolle, Itä-Suomen liit­to­y­li­opis­tolle ja Helsin­gin yliopis­tolle.

Merkit­tä­vää on myös se, että budjet­ti­rii­hessä vahvis­tet­tiin se, että valtion tuot­ta­vuus­oh­jel­maa tarkis­te­taan myöhem­min syksyllä. On selvää, että nykyi­sel­lään valtion tuot­ta­vuus­oh­jelma uhkaa tieteen ja tutki­muk­sen vaikut­ta­vuutta. Tavoit­teena pitää olla opet­taja-opis­ke­lija-suhteen paran­ta­mi­nen.

Budjet­ti­rii­hessä sovit­tiin myös tieteelle tehtä­vien lahjoi­tus­ten vero­va­pau­den merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta. Pääna­vaus oli kaivattu ja tarpeel­li­nen. Vero­vä­hen­ny­soi­keus nousee kymmen­ker­tai­seksi ja on ensi vuonna 250 000 euroa.

Opis­ke­li­joille ensi vuoden budjetti on ante­lias. Kauan odotettu opin­to­ra­han koro­tus 15 prosen­tilla merkit­see korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille 39 euron lisäystä ensi elokuusta alkaen. Myös opis­ke­li­joi­den tulo­ra­joja koro­te­taan 30 prosent­tia. Opin­to­tuen kehit­tä­mi­sen haas­teet eivät kuiten­kaan yhteen taso­ko­ro­tuk­seen lopu. Erityi­sesti perheel­lis­ten opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­loa on arvioi­tava halli­tus­kau­den aikana.

Suur­ten meno­li­säys­ten lisäksi opetus­mi­nis­te­riö teki budjet­tiin myös lukui­sia sisäi­siä siir­toja. Niiden ansiosta taiteen perus­o­pe­tusta tunti­mää­rää noste­taan ensi vuonna. Samoin valtion yleis­si­vis­tä­vien koulu­jen, kuten vammais­ten koulu­jen, toimin­tae­del­ly­tyk­siä vahvis­tet­tiin.

Laura Rissa­nen
opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja


Kuvat