Osaamis­bud­jetti – kokoomus.fi
MENU
Osaamis­bud­jetti

Osaamis­bud­jetti

Julkaistu: 01.09.2007 Sivistys

Perus­o­pe­tuksen osalta hallitus toteuttaa lupauksen siitä, että ikäluokkien piene­ne­mi­sestä aiheutuva säästö ohjataan koulu­tuksen laadun paran­ta­miseen. Ensi vuonna summa on 18 miljoonaa euroa. Se kohden­netaan erillisinä avustuksina kunnille. Pääpaino on oppilaa­noh­jauksen ja erityi­so­pe­tuksen vahvis­ta­mi­sessa. Perus­o­pe­tuk­sessa on huomioitava nykyistä paremmin oppimis­vai­keudet ja erilaiset lahjak­kuudet. Koko vaali­kau­della laadun paran­ta­miseen on varattu 80 miljoonaa euroa.

Ammatil­lisen koulu­tuksen paikkoja lisätään ensi vuonna peräti 2200. Tämä on selkeä suunnan muutos aiempaan. Ammatil­lisen koulu­tuksen arvostus on kasvanut ja koulu­tukseen hakeutuu entistä enemmän nuoria. Tiedo­tus­vä­li­neiden ja työelämän edustajien kanna­no­toissa pitkään esillä ollut tarve ammat­tio­saa­jista on osaltaan lisännyt ammatil­lisen koulu­tuksen kysyntään. Paikka­määrä lisäys onkin selkeä - ja erittäin kaivattu - suunnan­muutos aiempaan.

Oppiso­pi­musta lisätään ensi vuonna myös yli 2000 paikalla. Määrää kasva­tettiin keväi­sestä kehys­pää­tök­sestä vielä 500 paikalla lievit­tämään työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Budjet­ti­rii­hessä myös sovittiin, että opetus­mi­nisteri ja työmi­nisteri etsivät yhdessä keinoja nuorten syrjäy­ty­misen ehkäi­se­mi­seksi.

Kehys­kau­della yliopis­tojen toimin­ta­menoja lisätään 80 miljoonaa euroa. Innovaa­tio­y­li­opiston vaatima lisära­hoitus tulee vielä näiden lisäpa­nosten päälle. Lisäpa­nokset ovat tarpeen, sillä erityi­sesti kauppa­tie­teissä ja tekni­sissä tieteissä opiske­lijaa kohti käytet­tä­vissä olevat rahat ovat Suomessa merkit­tä­västi jäljessä kansain­vä­li­sestä kärjestä.

Ensi vuoden budjetti tuo yliopis­tojen perus­voi­ma­va­roihin 20 miljoonan euron tasoko­ro­tuksen. Tämän lisäksi budjet­ti­rii­hessä päätettiin erilli­sestä 7 miljoonan euron panok­sesta raken­teel­lisen kehit­tä­misen rahoihin ensi vuodelle. Hanke­rahaa suunnataan Turun yliopis­to­kon­sor­tiolle, Itä-Suomen liitto­y­li­opis­tolle ja Helsingin yliopis­tolle.

Merkit­tävää on myös se, että budjet­ti­rii­hessä vahvis­tettiin se, että valtion tuotta­vuus­oh­jelmaa tarkis­tetaan myöhemmin syksyllä. On selvää, että nykyi­sellään valtion tuotta­vuus­oh­jelma uhkaa tieteen ja tutki­muksen vaikut­ta­vuutta. Tavoit­teena pitää olla opettaja-opiskelija-suhteen paran­ta­minen.

Budjet­ti­rii­hessä sovittiin myös tieteelle tehtävien lahjoi­tusten verova­pauden merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta. Päänavaus oli kaivattu ja tarpeel­linen. Verovä­hen­ny­soikeus nousee kymmen­ker­tai­seksi ja on ensi vuonna 250 000 euroa.

Opiske­li­joille ensi vuoden budjetti on antelias. Kauan odotettu opinto­rahan korotus 15 prosen­tilla merkitsee korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille 39 euron lisäystä ensi elokuusta alkaen. Myös opiske­li­joiden tulorajoja korotetaan 30 prosenttia. Opintotuen kehit­tä­misen haasteet eivät kuitenkaan yhteen tasoko­ro­tukseen lopu. Erityi­sesti perheel­listen opiske­li­joiden toimeen­tuloa on arvioitava halli­tus­kauden aikana.

Suurten menoli­säysten lisäksi opetus­mi­nis­teriö teki budjettiin myös lukuisia sisäisiä siirtoja. Niiden ansiosta taiteen perus­o­pe­tusta tunti­määrää nostetaan ensi vuonna. Samoin valtion yleis­si­vis­tävien koulujen, kuten vammaisten koulujen, toimin­tae­del­ly­tyksiä vahvis­tettiin.

Laura Rissanen
opetus­mi­nis­terin erityi­sa­vustaja


Kuvat


Kokoomus.fi