Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Osaa­mis­bud­jetti

Osaa­mis­bud­jetti

Julkaistu:

Perus­o­pe­tuk­sen osalta halli­tus toteut­taa lupauk­sen siitä, että ikäluok­kien piene­ne­mi­sestä aiheu­tuva säästö ohja­taan koulu­tuk­sen laadun paran­ta­mi­seen. Ensi vuonna summa on 18 miljoo­naa euroa. Se kohden­ne­taan eril­li­sinä avus­tuk­sina kunnille. Pääpaino on oppi­laa­noh­jauk­sen ja erityi­so­pe­tuk­sen vahvis­ta­mi­sessa. Perus­o­pe­tuk­sessa on huomioi­tava nykyistä parem­min oppi­mis­vai­keu­det ja erilai­set lahjak­kuu­det. Koko vaali­kau­della laadun paran­ta­mi­seen on varattu 80 miljoo­naa euroa.

Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen paik­koja lisä­tään ensi vuonna peräti 2200. Tämä on selkeä suun­nan muutos aiem­paan. Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen arvos­tus on kasva­nut ja koulu­tuk­seen hakeu­tuu entistä enem­män nuoria. Tiedo­tus­vä­li­nei­den ja työelä­män edus­ta­jien kanna­no­toissa pitkään esillä ollut tarve ammat­tio­saa­jista on osal­taan lisän­nyt amma­til­li­sen koulu­tuk­sen kysyn­tään. Paik­ka­määrä lisäys onkin selkeä - ja erit­täin kaivattu - suun­nan­muu­tos aiem­paan.

Oppi­so­pi­musta lisä­tään ensi vuonna myös yli 2000 paikalla. Määrää kasva­tet­tiin keväi­sestä kehys­pää­tök­sestä vielä 500 paikalla lievit­tä­mään työvoi­man kohtaanto-ongel­maa. Budjet­ti­rii­hessä myös sovit­tiin, että opetus­mi­nis­teri ja työmi­nis­teri etsi­vät yhdessä keinoja nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi.

Kehys­kau­della yliopis­to­jen toimin­ta­me­noja lisä­tään 80 miljoo­naa euroa. Inno­vaa­tio­y­li­opis­ton vaatima lisä­ra­hoi­tus tulee vielä näiden lisä­pa­nos­ten päälle. Lisä­pa­nok­set ovat tarpeen, sillä erityi­sesti kaup­pa­tie­teissä ja tekni­sissä tieteissä opis­ke­li­jaa kohti käytet­tä­vissä olevat rahat ovat Suomessa merkit­tä­västi jäljessä kansain­vä­li­sestä kärjestä.

Ensi vuoden budjetti tuo yliopis­to­jen perus­voi­ma­va­roi­hin 20 miljoo­nan euron taso­ko­ro­tuk­sen. Tämän lisäksi budjet­ti­rii­hessä päätet­tiin eril­li­sestä 7 miljoo­nan euron panok­sesta raken­teel­li­sen kehit­tä­mi­sen rahoi­hin ensi vuodelle. Hanke­ra­haa suun­na­taan Turun yliopis­to­kon­sor­tiolle, Itä-Suomen liit­to­y­li­opis­tolle ja Helsin­gin yliopis­tolle.

Merkit­tä­vää on myös se, että budjet­ti­rii­hessä vahvis­tet­tiin se, että valtion tuot­ta­vuus­oh­jel­maa tarkis­te­taan myöhem­min syksyllä. On selvää, että nykyi­sel­lään valtion tuot­ta­vuus­oh­jelma uhkaa tieteen ja tutki­muk­sen vaikut­ta­vuutta. Tavoit­teena pitää olla opet­taja-opis­ke­lija-suhteen paran­ta­mi­nen.

Budjet­ti­rii­hessä sovit­tiin myös tieteelle tehtä­vien lahjoi­tus­ten vero­va­pau­den merkit­tä­västä kasvat­ta­mi­sesta. Pääna­vaus oli kaivattu ja tarpeel­li­nen. Vero­vä­hen­ny­soi­keus nousee kymmen­ker­tai­seksi ja on ensi vuonna 250 000 euroa.

Opis­ke­li­joille ensi vuoden budjetti on ante­lias. Kauan odotettu opin­to­ra­han koro­tus 15 prosen­tilla merkit­see korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille 39 euron lisäystä ensi elokuusta alkaen. Myös opis­ke­li­joi­den tulo­ra­joja koro­te­taan 30 prosent­tia. Opin­to­tuen kehit­tä­mi­sen haas­teet eivät kuiten­kaan yhteen taso­ko­ro­tuk­seen lopu. Erityi­sesti perheel­lis­ten opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­loa on arvioi­tava halli­tus­kau­den aikana.

Suur­ten meno­li­säys­ten lisäksi opetus­mi­nis­te­riö teki budjet­tiin myös lukui­sia sisäi­siä siir­toja. Niiden ansiosta taiteen perus­o­pe­tusta tunti­mää­rää noste­taan ensi vuonna. Samoin valtion yleis­si­vis­tä­vien koulu­jen, kuten vammais­ten koulu­jen, toimin­tae­del­ly­tyk­siä vahvis­tet­tiin.

Laura Rissa­nen
opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content