Kokoomus.fi
Orpo: Vilje­li­jätuet maksuun ennakoitua aiemmin

Orpo: Vilje­li­jätuet maksuun ennakoitua aiemmin

Julkaistu: 25.11.14 Uutiset

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksamaan ensi vuoden vilje­li­jätuet ennakoi­maansa nopeammin, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisära­hoi­tusta maksa­tusten hoita­miseen.

Lisära­hoi­tuk­sella turvataan Maaseu­tu­vi­raston vilje­li­jä­tukien tieto­jär­jes­telmän uudis­ta­minen ja ELY-keskusten valvonnat. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpo oli tänään neuvot­te­le­massa Seinä­joella Maaseu­tu­vi­raston sekä vilje­li­jöiden kanssa.

- Saimme asiat sovittua hyvässä yhteis­hen­gessä ja ensi vuosi näyttää nyt paljon valoi­sam­malta, ministeri toteaa. - Osa tuista on tähänkin asti maksettu seuraavan kalen­te­ri­vuoden alkupuo­lella vakiin­tuneen käytännön mukai­sesti. Jatkossa tämä osuus kasvaa väistä­mättä jonkin verran, kun huomattava osa tukipe­rus­teista muuttuu ja EU-vaati­mukset tukieh­doille ja niiden valvon­nalle tiukke­nevat.

Ministeri toteaa olevansa erityisen tyyty­väinen siitä, että luonnon­hait­ta­kor­vauksen maksatus saatiin aikais­tettua lokakuulle.


Kokoomus.fi