Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksa­maan ensi vuoden vilje­li­jä­tuet enna­koi­maansa nopeam­min, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisä­ra­hoi­tusta maksa­tus­ten hoita­mi­seen.

Lisä­ra­hoi­tuk­sella turva­taan Maaseu­tu­vi­ras­ton vilje­li­jä­tu­kien tieto­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen ja ELY-keskus­ten valvon­nat. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo oli tänään neuvot­te­le­massa Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­ton sekä vilje­li­jöi­den kanssa.

- Saimme asiat sovit­tua hyvässä yhteis­hen­gessä ja ensi vuosi näyt­tää nyt paljon valoi­sam­malta, minis­teri toteaa. - Osa tuista on tähän­kin asti maksettu seuraa­van kalen­te­ri­vuo­den alku­puo­lella vakiin­tu­neen käytän­nön mukai­sesti. Jatkossa tämä osuus kasvaa väis­tä­mättä jonkin verran, kun huomat­tava osa tuki­pe­rus­teista muut­tuu ja EU-vaati­muk­set tukieh­doille ja niiden valvon­nalle tiuk­ke­ne­vat.

Minis­teri toteaa olevansa erityi­sen tyyty­väi­nen siitä, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen maksa­tus saatiin aikais­tet­tua loka­kuulle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content