Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksa­maan ensi vuoden vilje­li­jä­tuet enna­koi­maansa nopeam­min, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisä­ra­hoi­tusta maksa­tus­ten hoita­mi­seen.

Lisä­ra­hoi­tuk­sella turva­taan Maaseu­tu­vi­ras­ton vilje­li­jä­tu­kien tieto­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen ja ELY-keskus­ten valvon­nat. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo oli tänään neuvot­te­le­massa Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­ton sekä vilje­li­jöi­den kanssa.

- Saimme asiat sovit­tua hyvässä yhteis­hen­gessä ja ensi vuosi näyt­tää nyt paljon valoi­sam­malta, minis­teri toteaa. - Osa tuista on tähän­kin asti maksettu seuraa­van kalen­te­ri­vuo­den alku­puo­lella vakiin­tu­neen käytän­nön mukai­sesti. Jatkossa tämä osuus kasvaa väis­tä­mättä jonkin verran, kun huomat­tava osa tuki­pe­rus­teista muut­tuu ja EU-vaati­muk­set tukieh­doille ja niiden valvon­nalle tiuk­ke­ne­vat.

Minis­teri toteaa olevansa erityi­sen tyyty­väi­nen siitä, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen maksa­tus saatiin aikais­tet­tua loka­kuulle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content