Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksa­maan ensi vuoden vilje­li­jä­tuet enna­koi­maansa nopeam­min, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisä­ra­hoi­tusta maksa­tus­ten hoita­mi­seen.

Lisä­ra­hoi­tuk­sella turva­taan Maaseu­tu­vi­ras­ton vilje­li­jä­tu­kien tieto­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen ja ELY-keskus­ten valvon­nat. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo oli tänään neuvot­te­le­massa Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­ton sekä vilje­li­jöi­den kanssa.

- Saimme asiat sovit­tua hyvässä yhteis­hen­gessä ja ensi vuosi näyt­tää nyt paljon valoi­sam­malta, minis­teri toteaa. - Osa tuista on tähän­kin asti maksettu seuraa­van kalen­te­ri­vuo­den alku­puo­lella vakiin­tu­neen käytän­nön mukai­sesti. Jatkossa tämä osuus kasvaa väis­tä­mättä jonkin verran, kun huomat­tava osa tuki­pe­rus­teista muut­tuu ja EU-vaati­muk­set tukieh­doille ja niiden valvon­nalle tiuk­ke­ne­vat.

Minis­teri toteaa olevansa erityi­sen tyyty­väi­nen siitä, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen maksa­tus saatiin aikais­tet­tua loka­kuulle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content