Kokoomus.fi / Uncategorized / Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Orpo: Vilje­li­jä­tuet maksuun enna­koi­tua aiem­min

Julkaistu:

Maaseu­tu­vi­rasto pystyy maksa­maan ensi vuoden vilje­li­jä­tuet enna­koi­maansa nopeam­min, sillä viras­tolle on tulossa halli­tuk­selta lisä­ra­hoi­tusta maksa­tus­ten hoita­mi­seen.

Lisä­ra­hoi­tuk­sella turva­taan Maaseu­tu­vi­ras­ton vilje­li­jä­tu­kien tieto­jär­jes­tel­män uudis­ta­mi­nen ja ELY-keskus­ten valvon­nat. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpo oli tänään neuvot­te­le­massa Seinä­joella Maaseu­tu­vi­ras­ton sekä vilje­li­jöi­den kanssa.

- Saimme asiat sovit­tua hyvässä yhteis­hen­gessä ja ensi vuosi näyt­tää nyt paljon valoi­sam­malta, minis­teri toteaa. - Osa tuista on tähän­kin asti maksettu seuraa­van kalen­te­ri­vuo­den alku­puo­lella vakiin­tu­neen käytän­nön mukai­sesti. Jatkossa tämä osuus kasvaa väis­tä­mättä jonkin verran, kun huomat­tava osa tuki­pe­rus­teista muut­tuu ja EU-vaati­muk­set tukieh­doille ja niiden valvon­nalle tiuk­ke­ne­vat.

Minis­teri toteaa olevansa erityi­sen tyyty­väi­nen siitä, että luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen maksa­tus saatiin aikais­tet­tua loka­kuulle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

6.2.2016

Petteri Orpo: Työl­li­syy­den hoidon koko­nais­vas­tuu on annet­tava kunnille

Työt­tö­myys on Suomen suurim­pia ongel­mia. On selvää, että työl­li­syy­den hoito on Suomessa epäon­nis­tu­nut, kun työt­tö­miä on lähes 378 000 ja

5.2.2016

Grahn-Laaso­nen korjaus­ve­lasta: Meille oli tärkeää, että esitys on asian­tun­ti­joi­den laatima

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen kehuu halli­tuk­sen suun­ni­tel­maa liiken­teen korjaus­ve­lan vähen­tä­mi­seksi. Kolmen vuoden aikana ties­tön ja rata­ver­kon kunnos­ta­mi­seen suun­na­taan 600

27.1.2016

Outi Mäkelä: Raide-Joke­rille yhtei­nen kyllä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä kehuu halli­tus­puo­luei­den yhteistä tahto­ti­laa edis­tää pääkau­pun­ki­seu­dun kehi­tystä. ”Halli­tus­puo­lu­eet sano­vat Raide-Joke­­rille yhdessä kyllä! Matkan varrella on