Orpo: Valtion ei-strate­gi­sista omistuk­sista voidaan luopua – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Valtion ei-strate­gi­sista omistuk­sista voidaan luopua

Orpo: Valtion ei-strate­gi­sista omistuk­sista voidaan luopua

Julkaistu: 03.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Petteri Orpon mielestä uusia valtio­nyh­tiöitä voitaisiin viedä pörssiin. Orpo ei näe ongelmia elinkei­no­mi­nisteri Häkämiehen ajatuk­sessa listata esimer­kiksi Altia, Destia ja Edita, ja mahdol­li­sesti vähentää valtion omistuso­suutta näissä yrityk­sissä.

- Mikä intressi valtiolla on omistaa esimer­kiksi viina­tehdas, minis­te­ri­vii­no­jakaan ei ole vuosi­kym­meniin ollut. Yleisesti on hyväk­sytty, että valtio keskittyy strate­gisiin toimia­loihin, Orpo toteaa.

Esteitä valtion omistuso­suuden pienen­tä­mi­selle ei ole. Eduskun­nassa on jo aiemmin päätetty linjauk­sista, joiden perus­teella omistuk­sista voidaan luopua.

- Listaa­mi­sella voitaisiin sekä vauhdittaa pörssin toimintaa että käyttää saatavia myynti­tuloja uusien työpaik­kojen luomiseen ja valtion velan lyhen­tä­miseen. Meillä makaa 80 miljardia euroa pankki­ti­leillä. Näitä varoja pitäisi pystyä paremmin hyödyn­tämään kasvun edistä­mi­seksi. Toivot­ta­vasti omista­jaoh­jauk­sesta vastaava ministeri Hautala lähtee viemään asiaa eteenpäin, Orpo kannustaa.

Lisätietoja: Petteri Orpo, p. 050 512 2043


Kokoomus.fi