Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Valtion ei-stra­te­gi­sista omis­tuk­sista voidaan luopua

Orpo: Valtion ei-stra­te­gi­sista omis­tuk­sista voidaan luopua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpon mielestä uusia valtio­nyh­tiöitä voitai­siin viedä pörs­siin. Orpo ei näe ongel­mia elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ajatuk­sessa listata esimer­kiksi Altia, Destia ja Edita, ja mahdol­li­sesti vähen­tää valtion omis­tuso­suutta näissä yrityk­sissä.

- Mikä intressi valtiolla on omis­taa esimer­kiksi viina­teh­das, minis­te­ri­vii­no­ja­kaan ei ole vuosi­kym­me­niin ollut. Ylei­sesti on hyväk­sytty, että valtio keskit­tyy stra­te­gi­siin toimia­loi­hin, Orpo toteaa.

Esteitä valtion omis­tuso­suu­den pienen­tä­mi­selle ei ole. Edus­kun­nassa on jo aiem­min päätetty linjauk­sista, joiden perus­teella omis­tuk­sista voidaan luopua.

- Listaa­mi­sella voitai­siin sekä vauh­dit­taa pörs­sin toimin­taa että käyt­tää saata­via myyn­ti­tu­loja uusien työpaik­ko­jen luomi­seen ja valtion velan lyhen­tä­mi­seen. Meillä makaa 80 miljar­dia euroa pank­ki­ti­leillä. Näitä varoja pitäisi pystyä parem­min hyödyn­tä­mään kasvun edis­tä­mi­seksi. Toivot­ta­vasti omis­ta­jaoh­jauk­sesta vastaava minis­teri Hautala lähtee viemään asiaa eteen­päin, Orpo kannus­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, p. 050 512 2043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content