Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Valtion ei-stra­te­gi­sista omis­tuk­sista voidaan luopua

Orpo: Valtion ei-stra­te­gi­sista omis­tuk­sista voidaan luopua

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpon mielestä uusia valtio­nyh­tiöitä voitai­siin viedä pörs­siin. Orpo ei näe ongel­mia elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen ajatuk­sessa listata esimer­kiksi Altia, Destia ja Edita, ja mahdol­li­sesti vähen­tää valtion omis­tuso­suutta näissä yrityk­sissä.

- Mikä intressi valtiolla on omis­taa esimer­kiksi viina­teh­das, minis­te­ri­vii­no­ja­kaan ei ole vuosi­kym­me­niin ollut. Ylei­sesti on hyväk­sytty, että valtio keskit­tyy stra­te­gi­siin toimia­loi­hin, Orpo toteaa.

Esteitä valtion omis­tuso­suu­den pienen­tä­mi­selle ei ole. Edus­kun­nassa on jo aiem­min päätetty linjauk­sista, joiden perus­teella omis­tuk­sista voidaan luopua.

- Listaa­mi­sella voitai­siin sekä vauh­dit­taa pörs­sin toimin­taa että käyt­tää saata­via myyn­ti­tu­loja uusien työpaik­ko­jen luomi­seen ja valtion velan lyhen­tä­mi­seen. Meillä makaa 80 miljar­dia euroa pank­ki­ti­leillä. Näitä varoja pitäisi pystyä parem­min hyödyn­tä­mään kasvun edis­tä­mi­seksi. Toivot­ta­vasti omis­ta­jaoh­jauk­sesta vastaava minis­teri Hautala lähtee viemään asiaa eteen­päin, Orpo kannus­taa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, p. 050 512 2043

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content