Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Julkaistu:

? Urpi­lai­sen epärea­lis­ti­nen vaali­lu­paus tarkoit­taa miljar­dien euro­jen leik­kauk­sia valtion budjet­tiin, ei 500 miljoo­nan sääs­tö­tar­vetta, kuten Urpi­lai­nen sanoo. Kun tällaista menee lupaa­maan, olisi myös hyvä rehel­li­sesti kertoa, mistä ja keneltä leik­kauk­set oikein tehdään. Esityk­set velkaan­tu­mi­sen täydel­li­sestä lopet­ta­mi­sesta näin nopealla aika­tau­lulla eivät ole miten­kään yhteen­so­pi­via saman­ai­kai­sesti luvat­ta­vien perus­tur­van koro­tuk­sien kanssa, Orpo toteaa.

SDP esitti kysee­na­lai­sesti, että kahdek­san miljar­din euron budjet­ti­va­jeesta kuuden miljar­din euron verran voidaan kuitata kasvu- ja inves­toin­tioh­jel­malla ja loput veroja kiris­tä­mällä.

? Dema­rei­den linjauk­silla ei kuuden miljar­din kasvua saada aikaan hyvällä tahdol­la­kaan. Luvassa olisi pikem­min­kin palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man leik­kau­tu­mi­nen ja oras­ta­van talous­kas­vun tyreh­ty­mi­nen. Tämä näkyisi pahim­massa tapauk­sessa ennen pitkää myös työt­tö­myy­den kasvuna. Toisaalta ihmet­te­len myös Urpi­lai­sen puheita halli­tuk­sen luomasta velka­kuo­pasta. Jos kulu­nut halli­tus­kausi olisi menty dema­rei­den opeilla ilman elvy­tyk­seen käytet­tyjä miljar­deja, niin Suomi olisi tällä hetkellä rotkossa ja massa­työt­tö­myy­den kourissa, Orpo sanoo.

? Kun nyt eri puolu­eet ovat tulleet talous­lin­jauk­si­neen julki­suu­teen, ei voi kuin todeta, että Kokoo­mus on ainoa puolue, joka kantaa vastuuta työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen hyvin­voin­nin säily­mi­sestä, Orpo päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content