Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Julkaistu:

? Urpi­lai­sen epärea­lis­ti­nen vaali­lu­paus tarkoit­taa miljar­dien euro­jen leik­kauk­sia valtion budjet­tiin, ei 500 miljoo­nan sääs­tö­tar­vetta, kuten Urpi­lai­nen sanoo. Kun tällaista menee lupaa­maan, olisi myös hyvä rehel­li­sesti kertoa, mistä ja keneltä leik­kauk­set oikein tehdään. Esityk­set velkaan­tu­mi­sen täydel­li­sestä lopet­ta­mi­sesta näin nopealla aika­tau­lulla eivät ole miten­kään yhteen­so­pi­via saman­ai­kai­sesti luvat­ta­vien perus­tur­van koro­tuk­sien kanssa, Orpo toteaa.

SDP esitti kysee­na­lai­sesti, että kahdek­san miljar­din euron budjet­ti­va­jeesta kuuden miljar­din euron verran voidaan kuitata kasvu- ja inves­toin­tioh­jel­malla ja loput veroja kiris­tä­mällä.

? Dema­rei­den linjauk­silla ei kuuden miljar­din kasvua saada aikaan hyvällä tahdol­la­kaan. Luvassa olisi pikem­min­kin palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man leik­kau­tu­mi­nen ja oras­ta­van talous­kas­vun tyreh­ty­mi­nen. Tämä näkyisi pahim­massa tapauk­sessa ennen pitkää myös työt­tö­myy­den kasvuna. Toisaalta ihmet­te­len myös Urpi­lai­sen puheita halli­tuk­sen luomasta velka­kuo­pasta. Jos kulu­nut halli­tus­kausi olisi menty dema­rei­den opeilla ilman elvy­tyk­seen käytet­tyjä miljar­deja, niin Suomi olisi tällä hetkellä rotkossa ja massa­työt­tö­myy­den kourissa, Orpo sanoo.

? Kun nyt eri puolu­eet ovat tulleet talous­lin­jauk­si­neen julki­suu­teen, ei voi kuin todeta, että Kokoo­mus on ainoa puolue, joka kantaa vastuuta työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen hyvin­voin­nin säily­mi­sestä, Orpo päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content