Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Orpo: SDP:n talous­po­li­tiikka raken­tuu tyhjän päälle

Julkaistu:

? Urpi­lai­sen epärea­lis­ti­nen vaali­lu­paus tarkoit­taa miljar­dien euro­jen leik­kauk­sia valtion budjet­tiin, ei 500 miljoo­nan sääs­tö­tar­vetta, kuten Urpi­lai­nen sanoo. Kun tällaista menee lupaa­maan, olisi myös hyvä rehel­li­sesti kertoa, mistä ja keneltä leik­kauk­set oikein tehdään. Esityk­set velkaan­tu­mi­sen täydel­li­sestä lopet­ta­mi­sesta näin nopealla aika­tau­lulla eivät ole miten­kään yhteen­so­pi­via saman­ai­kai­sesti luvat­ta­vien perus­tur­van koro­tuk­sien kanssa, Orpo toteaa.

SDP esitti kysee­na­lai­sesti, että kahdek­san miljar­din euron budjet­ti­va­jeesta kuuden miljar­din euron verran voidaan kuitata kasvu- ja inves­toin­tioh­jel­malla ja loput veroja kiris­tä­mällä.

? Dema­rei­den linjauk­silla ei kuuden miljar­din kasvua saada aikaan hyvällä tahdol­la­kaan. Luvassa olisi pikem­min­kin palkan­saa­jien ja eläke­läis­ten osto­voi­man leik­kau­tu­mi­nen ja oras­ta­van talous­kas­vun tyreh­ty­mi­nen. Tämä näkyisi pahim­massa tapauk­sessa ennen pitkää myös työt­tö­myy­den kasvuna. Toisaalta ihmet­te­len myös Urpi­lai­sen puheita halli­tuk­sen luomasta velka­kuo­pasta. Jos kulu­nut halli­tus­kausi olisi menty dema­rei­den opeilla ilman elvy­tyk­seen käytet­tyjä miljar­deja, niin Suomi olisi tällä hetkellä rotkossa ja massa­työt­tö­myy­den kourissa, Orpo sanoo.

? Kun nyt eri puolu­eet ovat tulleet talous­lin­jauk­si­neen julki­suu­teen, ei voi kuin todeta, että Kokoo­mus on ainoa puolue, joka kantaa vastuuta työpaik­ko­jen ja suoma­lai­sen hyvin­voin­nin säily­mi­sestä, Orpo päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content