Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuk­sen kuuseen

Julkaistu: 09.12.2008

Sdp:n esityk­set ovat pitkälti yhtä­läi­set halli­tuk­sen jo aiem­min teke­mien päätös­ten kanssa, mutta niihin on päälle liimattu vain suurempi hinta­lappu. Halli­tuk­sen esityk­set on kohdis­tettu mahdol­li­sim­man työl­lis­tä­viin kohtei­siin ja toimien tavoit­teena on saada paras hyöty suhteessa panos­tuk­siin. Sdp on sitä vastoin lähte­nyt liik­keelle nokit­ta­malla lisä­ra­haa ilman tarkem­paa arviota synty­vistä hyödyistä.

Sdp vertaa esitys­tään halli­tuk­sen helmi­kuulle suun­nit­te­le­maan lisäel­vy­tys­pa­ket­tiin, joka on vielä suun­nit­te­lu­vai­heessa. Sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­siä on kuiten­kin verrat­tava halli­tuk­sen ensi vuoden budje­tin sisäl­tä­miin elvy­tys­toi­miin. Niihin verrat­tuna sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­set paljas­tu­vat jälleen kerran ontoiksi. Kort­ti­pöy­dässä tällaista taktiik­kaa kutsut­tai­siin bluf­faa­mi­seksi.

Sdp:n puheen­joh­taja Jutta Urpi­lai­nen on puhu­nut vaih­toeh­dot­to­muu­den ajan loppu­mi­sesta, mutta puolu­een esit­tä­mät toimet ovat edel­leen kaukana todel­li­sesta vaih­toeh­dosta. On tieten­kin posi­tii­vista, että Sdp:ssä ollaan valmiita tuke­maan halli­tuk­sen linjaa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat