Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuksen kuuseen – kokoomus.fi
MENU
Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuksen kuuseen

Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuksen kuuseen

Julkaistu: 09.12.2008 Uncategorized

Sdp:n esitykset ovat pitkälti yhtäläiset halli­tuksen jo aiemmin tekemien päätösten kanssa, mutta niihin on päälle liimattu vain suurempi hinta­lappu. Halli­tuksen esitykset on kohdis­tettu mahdol­li­simman työllis­täviin kohteisiin ja toimien tavoit­teena on saada paras hyöty suhteessa panos­tuksiin. Sdp on sitä vastoin lähtenyt liikkeelle nokit­ta­malla lisärahaa ilman tarkempaa arviota synty­vistä hyödyistä.

Sdp vertaa esitystään halli­tuksen helmi­kuulle suunnit­te­lemaan lisäel­vy­tys­pa­kettiin, joka on vielä suunnit­te­lu­vai­heessa. Sosia­li­de­mo­kraattien esityksiä on kuitenkin verrattava halli­tuksen ensi vuoden budjetin sisäl­tämiin elvytys­toimiin. Niihin verrattuna sosia­li­de­mo­kraattien esitykset paljas­tuvat jälleen kerran ontoiksi. Kortti­pöy­dässä tällaista taktiikkaa kutsut­taisiin bluffaa­mi­seksi.

Sdp:n puheen­johtaja Jutta Urpilainen on puhunut vaihtoeh­dot­to­muuden ajan loppu­mi­sesta, mutta puolueen esittämät toimet ovat edelleen kaukana todel­li­sesta vaihtoeh­dosta. On tietenkin positii­vista, että Sdp:ssä ollaan valmiita tukemaan halli­tuksen linjaa.

Lisätietoja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat


Kokoomus.fi