Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuk­sen kuuseen

Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuk­sen kuuseen

Julkaistu:

Sdp:n esityk­set ovat pitkälti yhtä­läi­set halli­tuk­sen jo aiem­min teke­mien päätös­ten kanssa, mutta niihin on päälle liimattu vain suurempi hinta­lappu. Halli­tuk­sen esityk­set on kohdis­tettu mahdol­li­sim­man työl­lis­tä­viin kohtei­siin ja toimien tavoit­teena on saada paras hyöty suhteessa panos­tuk­siin. Sdp on sitä vastoin lähte­nyt liik­keelle nokit­ta­malla lisä­ra­haa ilman tarkem­paa arviota synty­vistä hyödyistä.

Sdp vertaa esitys­tään halli­tuk­sen helmi­kuulle suun­nit­te­le­maan lisäel­vy­tys­pa­ket­tiin, joka on vielä suun­nit­te­lu­vai­heessa. Sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­siä on kuiten­kin verrat­tava halli­tuk­sen ensi vuoden budje­tin sisäl­tä­miin elvy­tys­toi­miin. Niihin verrat­tuna sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­set paljas­tu­vat jälleen kerran ontoiksi. Kort­ti­pöy­dässä tällaista taktiik­kaa kutsut­tai­siin bluf­faa­mi­seksi.

Sdp:n puheen­joh­taja Jutta Urpi­lai­nen on puhu­nut vaih­toeh­dot­to­muu­den ajan loppu­mi­sesta, mutta puolu­een esit­tä­mät toimet ovat edel­leen kaukana todel­li­sesta vaih­toeh­dosta. On tieten­kin posi­tii­vista, että Sdp:ssä ollaan valmiita tuke­maan halli­tuk­sen linjaa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

Skip to content