Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuk­sen kuuseen

Orpo: SDP lisää koris­teita halli­tuk­sen kuuseen

Julkaistu:

Sdp:n esityk­set ovat pitkälti yhtä­läi­set halli­tuk­sen jo aiem­min teke­mien päätös­ten kanssa, mutta niihin on päälle liimattu vain suurempi hinta­lappu. Halli­tuk­sen esityk­set on kohdis­tettu mahdol­li­sim­man työl­lis­tä­viin kohtei­siin ja toimien tavoit­teena on saada paras hyöty suhteessa panos­tuk­siin. Sdp on sitä vastoin lähte­nyt liik­keelle nokit­ta­malla lisä­ra­haa ilman tarkem­paa arviota synty­vistä hyödyistä.

Sdp vertaa esitys­tään halli­tuk­sen helmi­kuulle suun­nit­te­le­maan lisäel­vy­tys­pa­ket­tiin, joka on vielä suun­nit­te­lu­vai­heessa. Sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­siä on kuiten­kin verrat­tava halli­tuk­sen ensi vuoden budje­tin sisäl­tä­miin elvy­tys­toi­miin. Niihin verrat­tuna sosia­li­de­mo­kraat­tien esityk­set paljas­tu­vat jälleen kerran ontoiksi. Kort­ti­pöy­dässä tällaista taktiik­kaa kutsut­tai­siin bluf­faa­mi­seksi.

Sdp:n puheen­joh­taja Jutta Urpi­lai­nen on puhu­nut vaih­toeh­dot­to­muu­den ajan loppu­mi­sesta, mutta puolu­een esit­tä­mät toimet ovat edel­leen kaukana todel­li­sesta vaih­toeh­dosta. On tieten­kin posi­tii­vista, että Sdp:ssä ollaan valmiita tuke­maan halli­tuk­sen linjaa.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, gsm 050 512 2043, petteri.orpo@eduskunta.fi


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content