Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Koronajohtaminen kaipaa ryhtiä – politiikka ei saa näyttää mielivaltaiselta

Orpo: Koron­ajoh­ta­mi­nen kaipaa ryhtiä – poli­tiikka ei saa näyt­tää mieli­val­tai­selta

Julkaistu:

Kiris­ty­nyt koro­na­ti­lanne osuu meihin kaik­kiin. Kärsi­jöitä ovat eten­kin terveys­pal­ve­lui­taan odot­ta­vat ihmi­set, yrit­tä­jät sekä nuoret ja lapset. Erit­täin kovilla on myös hoito­hen­ki­löstö. Oleel­lista on säilyt­tää ihmis­ten terveys, tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­män toimin­ta­kyky, yhteis­kun­nan vakaus sekä talou­den dyna­miikka riip­pu­matta varian­tista.

Koro­na­kuor­mi­tus ruuh­kaut­taa sairaa­loita ja terveys­pal­ve­luita, mikä vaaran­taa suoma­lai­sille elin­tär­kei­den palve­lui­den toimi­vuu­den ja saata­vuu­den. Kun koro­nan­hoi­don vuoksi joudu­taan siir­tä­mään muita toimen­pi­teitä, tulee häly­tys­kel­lo­jen soida. Miten palve­lut järjes­te­tään, mikäli henki­löstö joutuu olemaan karan­tee­nissa? Esimer­kiksi jono lasten sydän­leik­kauk­siin on lähes tuplaan­tu­nut Husin alueella, kun teho­hoi­ta­jia on ollut pahim­mil­laan alle puolet tarvit­ta­vasta määrästä. Nyt on mietit­tävä kaikki keinot, joilla hoitoon­pääsy pysty­tään turvaa­maan.

Koro­nan­hoi­toon on palau­tet­tava maalais­jär­keä ja ryhtiä.

Kyse on viime kädessä maan johta­mi­sesta. Valtio­neu­vos­tolla ja päämi­nis­te­rillä on ratkai­sun avai­met, mutta niitä tunnu­taan pyörit­te­le­vän käsissä. Päätök­sen­teko koro­na­po­li­tii­kasta on ulkois­tettu sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riölle ja alue­hal­lin­ta­vi­ras­toille. Koro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mää johtaa päämi­nis­te­rin sijaan sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö. Minis­teri Kiuru yrit­tää puskea tavoit­tei­taan läpi julki­suu­den avulla. Näin minis­te­riö ei voi toimia. Kysy­mys kuuluu­kin: miksi koro­na­po­li­tiikka on ollut syksystä asti reak­tii­vista ja hidasta?

Vält­tä­mät­tö­mät päätök­set tulisi pystyä perus­te­le­maan faktoilla. Samalla niiden tulisi olla erit­täin tark­ka­ra­jai­sia. Nyt perus­te­lut ontu­vat. Niin ravin­tola- ja kunto­sa­liy­rit­tä­jät kuin matkai­lu­yrit­tä­jät sekä kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala ovat histo­rial­li­sessa ahdin­gossa. Yrityk­sissä on kyse yksit­täis­ten ihmis­ten koko elämän­työstä sekä työn­te­ki­jöi­den ja heidän perhei­densä toimeen­tu­losta.

Mieli­val­tai­selta näyt­tävä ja sekava koron­ajoh­ta­mi­nen ei herätä luot­ta­musta palve­luita odot­ta­vissa nuorissa, perheissä, eläke­läi­sissä tai yrit­tä­jissä. Mikä avuksi? Vali­tet­ta­vasti kolman­sissa rokot­teissa olemme jo jäljessä. Esimer­kiksi Tans­kassa 52,4% väes­töstä on saanut kolman­nen rokot­teen (6.1.) kun Suomessa vastaava luku on 26,1% (9.1.). Kokoo­mus on jo aiem­min esit­tä­nyt roko­te­tah­din vauh­dit­ta­mista koro­na­pas­sin käyt­töö­no­tolla ja työter­vey­den sekä apteek­kien mukaan otta­mista rokot­ta­mi­seen.

Halli­tuk­sen koron­ajoh­ta­mi­nen kaipaa nyt ryhti­lii­kettä.  Yhte­näi­set, selkeästi perus­tel­lut sekä tarkoi­tuk­sen­mu­kai­set toimet ja vies­tit ovat avai­na­se­massa. Esitäm­me­kin koro­na­pas­sin muut­ta­mista puhtaasti roko­te­pas­siksi. Pelkkä nega­tii­vi­nen testi ei enää riit­täisi esimer­kiksi ravin­to­laan tai ylei­sö­ta­pah­tu­miin pääse­mi­seksi. Palve­lui­den järjes­tä­mi­nen on turvat­tava kunnioit­taen samalla yrit­tä­jien elin­kei­no­va­pautta. Kokoo­mus on tässä työssä mukana.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.12.2022

Karla Karmala: Miksi halusin käydä armei­jan?

Suori­tan omaa varus­mies­pal­ve­lus­tani lääkin­tä­aliup­see­rina Rannik­kopri­kaa­tissa Upin­nie­messä ja vuosi on tulossa pian päätök­seen. Tie tähän pistee­seen ei ole ollut helppo ja

3.12.2022

Petteri Orpo: Puoluei­den vaih­toeh­dot esiin – talous on tasa­pai­no­tet­tava

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo vaatii puolueilta konkreet­ti­sia esityk­siä julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­seksi. Nyt valtaosa edus­kun­ta­puo­lueista etenee kohti vaaleja

24.11.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Lähi­suh­de­vä­ki­val­taa ei tule sovi­tella – katkais­taan noidan­kehä

Suomi on tilas­to­jen valossa lähi­suh­de­vä­ki­val­lan kehi­tys­maa. Joka kolmas suoma­lai­nen nainen kokee elämänsä aikana lähi­suh­de­vä­ki­val­taa, ja lähes aina teki­jänä on nykyi­nen

Skip to content