• FI
 • SV
 • MENU
  Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä
  Twiittaa

  Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä

  Julkaistu: 15.03.2009 Uncategorized

  Ranta­kan­kaan mukaan Kokoo­mus ajaa halli­tuk­sessa suur­teol­li­suu­den etuja viita­ten mm. Kela-maksun pois­toon ja eläke­pää­tök­siin.

  “Kokoo­mus toimii sen puolesta, että työn­teko ja työl­lis­tä­mi­nen on aina kannat­ta­vaa. Viime aiko­jen päätök­set muun muassa työnan­ta­jien Kela-maksun pois­ta­mi­sesta tähtää­vät työn hinnan alen­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seen”, Orpo painot­taa.

  “Se, että työn vero­kii­laa kaven­ne­taan, on nime­no­maan palkan­saa­jan etu. Yrityk­siä kannus­te­taan työl­lis­tä­mään alen­ta­malla työn­teon vero­tusta. Tämä koskee myös pieniä yrityk­siä kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa olevien yritys­ten ohella”, Orpo muis­tut­taa.

  “Olen petty­nyt Ranta­kan­kaan tapaan, jolla hän syyt­tää Kokoo­musta epälo­jaa­liu­desta halli­tus­kump­pa­neita kohtaan. Kokoo­muk­sella on ollut erin­omai­nen yhteis­työ niin halli­tus­puo­lue Keskus­tan kuin palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen­kin kanssa. Yhtei­sesti sopi­malla on pystytty tart­tu­maan sekä talous­taan­tu­man että väes­tön ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­miin haas­tei­siin. Työn vero­tusta on alen­net­tava, jotta työl­li­syy­saste saadaan nousuun. Tämä on ainoa tapa turvata nykyi­sen­kal­tai­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut”, Orpo painot­taa.

  “Antti Ranta­kan­kaan tarve syytellä Kokoo­musta kertoo hermos­tu­nei­suu­desta Keskus­tan sisällä”, Orpo arvioi.

  Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, puh. 050 512 2043


  Kuvat