Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä

Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä

Julkaistu:

Ranta­kan­kaan mukaan Kokoo­mus ajaa halli­tuk­sessa suur­teol­li­suu­den etuja viita­ten mm. Kela-maksun pois­toon ja eläke­pää­tök­siin.

“Kokoo­mus toimii sen puolesta, että työn­teko ja työl­lis­tä­mi­nen on aina kannat­ta­vaa. Viime aiko­jen päätök­set muun muassa työnan­ta­jien Kela-maksun pois­ta­mi­sesta tähtää­vät työn hinnan alen­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seen”, Orpo painot­taa.

“Se, että työn vero­kii­laa kaven­ne­taan, on nime­no­maan palkan­saa­jan etu. Yrityk­siä kannus­te­taan työl­lis­tä­mään alen­ta­malla työn­teon vero­tusta. Tämä koskee myös pieniä yrityk­siä kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa olevien yritys­ten ohella”, Orpo muis­tut­taa.

“Olen petty­nyt Ranta­kan­kaan tapaan, jolla hän syyt­tää Kokoo­musta epälo­jaa­liu­desta halli­tus­kump­pa­neita kohtaan. Kokoo­muk­sella on ollut erin­omai­nen yhteis­työ niin halli­tus­puo­lue Keskus­tan kuin palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen­kin kanssa. Yhtei­sesti sopi­malla on pystytty tart­tu­maan sekä talous­taan­tu­man että väes­tön ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­miin haas­tei­siin. Työn vero­tusta on alen­net­tava, jotta työl­li­syy­saste saadaan nousuun. Tämä on ainoa tapa turvata nykyi­sen­kal­tai­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut”, Orpo painot­taa.

“Antti Ranta­kan­kaan tarve syytellä Kokoo­musta kertoo hermos­tu­nei­suu­desta Keskus­tan sisällä”, Orpo arvioi.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, puh. 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content