Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä

Orpo: Kokoo­mus haluaa helpot­taa työl­lis­tä­mistä

Julkaistu:

Ranta­kan­kaan mukaan Kokoo­mus ajaa halli­tuk­sessa suur­teol­li­suu­den etuja viita­ten mm. Kela-maksun pois­toon ja eläke­pää­tök­siin.

“Kokoo­mus toimii sen puolesta, että työn­teko ja työl­lis­tä­mi­nen on aina kannat­ta­vaa. Viime aiko­jen päätök­set muun muassa työnan­ta­jien Kela-maksun pois­ta­mi­sesta tähtää­vät työn hinnan alen­ta­mi­seen ja työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seen”, Orpo painot­taa.

“Se, että työn vero­kii­laa kaven­ne­taan, on nime­no­maan palkan­saa­jan etu. Yrityk­siä kannus­te­taan työl­lis­tä­mään alen­ta­malla työn­teon vero­tusta. Tämä koskee myös pieniä yrityk­siä kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa olevien yritys­ten ohella”, Orpo muis­tut­taa.

“Olen petty­nyt Ranta­kan­kaan tapaan, jolla hän syyt­tää Kokoo­musta epälo­jaa­liu­desta halli­tus­kump­pa­neita kohtaan. Kokoo­muk­sella on ollut erin­omai­nen yhteis­työ niin halli­tus­puo­lue Keskus­tan kuin palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jen­kin kanssa. Yhtei­sesti sopi­malla on pystytty tart­tu­maan sekä talous­taan­tu­man että väes­tön ikään­ty­mi­sen aiheut­ta­miin haas­tei­siin. Työn vero­tusta on alen­net­tava, jotta työl­li­syy­saste saadaan nousuun. Tämä on ainoa tapa turvata nykyi­sen­kal­tai­set hyvin­voin­ti­pal­ve­lut”, Orpo painot­taa.

“Antti Ranta­kan­kaan tarve syytellä Kokoo­musta kertoo hermos­tu­nei­suu­desta Keskus­tan sisällä”, Orpo arvioi.

Lisä­tie­toja: Petteri Orpo, puh. 050 512 2043


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content