Orpo: Kokoomus haluaa helpottaa työllis­tä­mistä – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Kokoomus haluaa helpottaa työllis­tä­mistä

Orpo: Kokoomus haluaa helpottaa työllis­tä­mistä

Julkaistu: 15.03.2009 Uncategorized

Ranta­kankaan mukaan Kokoomus ajaa halli­tuk­sessa suurteol­li­suuden etuja viitaten mm. Kela-maksun poistoon ja eläke­pää­töksiin.

“Kokoomus toimii sen puolesta, että työnteko ja työllis­tä­minen on aina kannat­tavaa. Viime aikojen päätökset muun muassa työnan­tajien Kela-maksun poista­mi­sesta tähtäävät työn hinnan alenta­miseen ja työllis­tä­misen helpot­ta­miseen”, Orpo painottaa.

“Se, että työn verokiilaa kaven­netaan, on nimenomaan palkan­saajan etu. Yrityksiä kannus­tetaan työllis­tämään alenta­malla työnteon verotusta. Tämä koskee myös pieniä yrityksiä kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa olevien yritysten ohella”, Orpo muistuttaa.

“Olen pettynyt Ranta­kankaan tapaan, jolla hän syyttää Kokoo­musta epälo­jaa­liu­desta halli­tus­kump­pa­neita kohtaan. Kokoo­muk­sella on ollut erinomainen yhteistyö niin halli­tus­puolue Keskustan kuin palkan­saa­ja­jär­jes­tö­jenkin kanssa. Yhtei­sesti sopimalla on pystytty tarttumaan sekä talous­taan­tuman että väestön ikään­ty­misen aiheut­tamiin haasteisiin. Työn verotusta on alennettava, jotta työlli­syy­saste saadaan nousuun. Tämä on ainoa tapa turvata nykyi­sen­kal­taiset hyvin­voin­ti­pal­velut”, Orpo painottaa.

“Antti Ranta­kankaan tarve syytellä Kokoo­musta kertoo hermos­tu­nei­suu­desta Keskustan sisällä”, Orpo arvioi.

Lisätietoja: Petteri Orpo, puh. 050 512 2043


Kuvat


Kokoomus.fi