Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Julkaistu:

? Välil­lis­ten vero­jen kiris­tä­mi­nen on nopea­vai­kut­tei­nen lääke valtion velkaan­tu­mi­seen. Pidem­män aika­vä­lin lääk­keenä on vero­mal­lin luoma talous­kasvu.

?Kun vero­tusta siir­re­tään työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen, luodaan talous­kas­vua ja työpaik­koja. Kulu­tus- ja muita veroja voidaan korot­taa niin että vero­tus yhteen­las­ket­tuna kiris­tyy miljar­dilla.

?Työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen kannus­tava vero­uu­dis­tus toisi talou­teen dyna­miik­kaa. Kokoo­mus arvioi, että työn­teon lisään­ty­mi­nen kasvat­taisi vero­tu­loja toisen miljar­din.

?Kokoo­mus lisäisi työl­li­syyttä keven­tä­mällä erityi­sesti pieni­tu­lois­ten ansio­tu­lo­ve­roa. Suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja uusia työpaik­koja luodaan keven­tä­mällä yritys­ve­ro­tusta. Suoma­lai­nen hyvin­vointi syntyy vain työtä teke­mällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content