Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Julkaistu:

? Välil­lis­ten vero­jen kiris­tä­mi­nen on nopea­vai­kut­tei­nen lääke valtion velkaan­tu­mi­seen. Pidem­män aika­vä­lin lääk­keenä on vero­mal­lin luoma talous­kasvu.

?Kun vero­tusta siir­re­tään työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen, luodaan talous­kas­vua ja työpaik­koja. Kulu­tus- ja muita veroja voidaan korot­taa niin että vero­tus yhteen­las­ket­tuna kiris­tyy miljar­dilla.

?Työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen kannus­tava vero­uu­dis­tus toisi talou­teen dyna­miik­kaa. Kokoo­mus arvioi, että työn­teon lisään­ty­mi­nen kasvat­taisi vero­tu­loja toisen miljar­din.

?Kokoo­mus lisäisi työl­li­syyttä keven­tä­mällä erityi­sesti pieni­tu­lois­ten ansio­tu­lo­ve­roa. Suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja uusia työpaik­koja luodaan keven­tä­mällä yritys­ve­ro­tusta. Suoma­lai­nen hyvin­vointi syntyy vain työtä teke­mällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content