Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Orpo: Kokoo­muk­sen vero­malli luo työpaik­koja ja kiris­tää vero­tusta miljar­dilla

Julkaistu:

? Välil­lis­ten vero­jen kiris­tä­mi­nen on nopea­vai­kut­tei­nen lääke valtion velkaan­tu­mi­seen. Pidem­män aika­vä­lin lääk­keenä on vero­mal­lin luoma talous­kasvu.

?Kun vero­tusta siir­re­tään työn vero­tuk­sesta kulut­ta­mi­sen vero­tuk­seen, luodaan talous­kas­vua ja työpaik­koja. Kulu­tus- ja muita veroja voidaan korot­taa niin että vero­tus yhteen­las­ket­tuna kiris­tyy miljar­dilla.

?Työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen kannus­tava vero­uu­dis­tus toisi talou­teen dyna­miik­kaa. Kokoo­mus arvioi, että työn­teon lisään­ty­mi­nen kasvat­taisi vero­tu­loja toisen miljar­din.

?Kokoo­mus lisäisi työl­li­syyttä keven­tä­mällä erityi­sesti pieni­tu­lois­ten ansio­tu­lo­ve­roa. Suoma­lais­ten yritys­ten kilpai­lu­ky­kyä ja uusia työpaik­koja luodaan keven­tä­mällä yritys­ve­ro­tusta. Suoma­lai­nen hyvin­vointi syntyy vain työtä teke­mällä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content