Kokoomus.fi
Orpo: Kokoo­muksen veromalli luo työpaikkoja ja kiristää verotusta miljar­dilla

Orpo: Kokoo­muksen veromalli luo työpaikkoja ja kiristää verotusta miljar­dilla

Julkaistu: 16.2.11 Uutiset

? Välil­listen verojen kiris­tä­minen on nopea­vai­kut­teinen lääke valtion velkaan­tu­miseen. Pidemmän aikavälin lääkkeenä on veromallin luoma talous­kasvu.

?Kun verotusta siirretään työn verotuk­sesta kulut­ta­misen verotukseen, luodaan talous­kasvua ja työpaikkoja. Kulutus- ja muita veroja voidaan korottaa niin että verotus yhteen­las­kettuna kiristyy miljar­dilla.

?Työntekoon ja yrittä­miseen kannustava verouu­distus toisi talouteen dynamiikkaa. Kokoomus arvioi, että työnteon lisään­ty­minen kasvat­taisi verotuloja toisen miljardin.

?Kokoomus lisäisi työlli­syyttä keven­tä­mällä erityi­sesti pieni­tu­loisten ansio­tu­lo­veroa. Suoma­laisten yritysten kilpai­lu­kykyä ja uusia työpaikkoja luodaan keven­tä­mällä yritys­ve­ro­tusta. Suoma­lainen hyvin­vointi syntyy vain työtä tekemällä.


Kokoomus.fi