Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luok­kaa

Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luok­kaa

Julkaistu:

? Keskusta kurit­taisi eniten taval­li­sia työs­sä­käy­viä suoma­lai­sia perheitä. Keskus­tan esityk­sessä kulu­tus­ve­ro­tus kiris­tyy ja palk­ko­jen­kin vero­tus uhkaa kiris­tyä. Näin työtä teke­vien osto­voima heik­ke­nisi. Keskusta myös kurjis­taisi eläke­läis­ten osto­voi­maa, toisin kuin Kokoo­mus, Orpo sanoo.

Keskus­tan veroe­si­tys on muuten pitkälti saman­lai­nen kuin Kokoo­muk­sen vero­malli, paitsi että siitä puut­tu­vat kaikki kasvua tuke­vat osat. Keskus­talle ei näytä kelpaa­van kilpai­lu­ky­kyi­nen yhtei­sö­vero, palk­ko­jen ja eläk­kei­den vero­jen keven­nyk­set eikä yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­mi­nen. Tämän sijaan Keskusta ilmoit­taa kiris­tä­vänsä pieny­rit­tä­jien osin­ko­ve­ro­tusta.

? Kokoo­muk­sen vero­malli suosii työtä ja työl­lis­tä­mistä. Keskus­tan haavei­le­maa kolmen prosen­tin talous­kas­vua ei saavu­teta veron­ki­ris­tyk­sillä ja valtion meno­jen paisut­ta­mi­sella, Orpo toteaa.

Orpo on petty­nyt siihen, että Keskusta on hylkää­mässä vero­lin­jan, jota on hyvin tulok­sin harjoi­tettu tällä vaali­kau­della.

? Oikein kohden­ne­tulla ja ajoi­te­tulla maltil­li­sella työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sellä saatiin taan­tu­mas­sa­kin yllä­pi­det­tyä perhei­den osto­voi­maa ja uskoa omaan tule­vai­suu­teensa. Tämän vuoksi työl­li­syys ei sukel­ta­nut talou­den perässä, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content