Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luokkaa – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luokkaa

Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luokkaa

Julkaistu: 17.02.2011 Uncategorized

? Keskusta kurit­taisi eniten taval­lisia työssä­käyviä suoma­laisia perheitä. Keskustan esityk­sessä kulutus­ve­rotus kiristyy ja palkko­jenkin verotus uhkaa kiristyä. Näin työtä tekevien ostovoima heikkenisi. Keskusta myös kurjis­taisi eläke­läisten ostovoimaa, toisin kuin Kokoomus, Orpo sanoo.

Keskustan veroe­sitys on muuten pitkälti saman­lainen kuin Kokoo­muksen veromalli, paitsi että siitä puuttuvat kaikki kasvua tukevat osat. Keskus­talle ei näytä kelpaavan kilpai­lu­ky­kyinen yhtei­sövero, palkkojen ja eläkkeiden verojen keven­nykset eikä yrittä­jyyteen kannus­ta­minen. Tämän sijaan Keskusta ilmoittaa kiris­tä­vänsä pieny­rit­täjien osinko­ve­ro­tusta.

? Kokoo­muksen veromalli suosii työtä ja työllis­tä­mistä. Keskustan haavei­lemaa kolmen prosentin talous­kasvua ei saavuteta veron­ki­ris­tyk­sillä ja valtion menojen paisut­ta­mi­sella, Orpo toteaa.

Orpo on pettynyt siihen, että Keskusta on hylkää­mässä verolinjan, jota on hyvin tuloksin harjoi­tettu tällä vaali­kau­della.

? Oikein kohden­ne­tulla ja ajoite­tulla maltil­li­sella työn verotuksen keven­tä­mi­sellä saatiin taantu­mas­sakin ylläpi­dettyä perheiden ostovoimaa ja uskoa omaan tulevai­suu­teensa. Tämän vuoksi työllisyys ei sukel­tanut talouden perässä, Orpo sanoo.


Kokoomus.fi