Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luok­kaa

Orpo: Keskusta kurit­taisi keski­luok­kaa

Julkaistu:

? Keskusta kurit­taisi eniten taval­li­sia työs­sä­käy­viä suoma­lai­sia perheitä. Keskus­tan esityk­sessä kulu­tus­ve­ro­tus kiris­tyy ja palk­ko­jen­kin vero­tus uhkaa kiris­tyä. Näin työtä teke­vien osto­voima heik­ke­nisi. Keskusta myös kurjis­taisi eläke­läis­ten osto­voi­maa, toisin kuin Kokoo­mus, Orpo sanoo.

Keskus­tan veroe­si­tys on muuten pitkälti saman­lai­nen kuin Kokoo­muk­sen vero­malli, paitsi että siitä puut­tu­vat kaikki kasvua tuke­vat osat. Keskus­talle ei näytä kelpaa­van kilpai­lu­ky­kyi­nen yhtei­sö­vero, palk­ko­jen ja eläk­kei­den vero­jen keven­nyk­set eikä yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­mi­nen. Tämän sijaan Keskusta ilmoit­taa kiris­tä­vänsä pieny­rit­tä­jien osin­ko­ve­ro­tusta.

? Kokoo­muk­sen vero­malli suosii työtä ja työl­lis­tä­mistä. Keskus­tan haavei­le­maa kolmen prosen­tin talous­kas­vua ei saavu­teta veron­ki­ris­tyk­sillä ja valtion meno­jen paisut­ta­mi­sella, Orpo toteaa.

Orpo on petty­nyt siihen, että Keskusta on hylkää­mässä vero­lin­jan, jota on hyvin tulok­sin harjoi­tettu tällä vaali­kau­della.

? Oikein kohden­ne­tulla ja ajoi­te­tulla maltil­li­sella työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sellä saatiin taan­tu­mas­sa­kin yllä­pi­det­tyä perhei­den osto­voi­maa ja uskoa omaan tule­vai­suu­teensa. Tämän vuoksi työl­li­syys ei sukel­ta­nut talou­den perässä, Orpo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content