Kokoomus.fi
Orpo: Ilmas­to­ris­keihin on varau­duttava

Orpo: Ilmas­to­ris­keihin on varau­duttava

Julkaistu: 20.11.14 Uutiset

Ilmas­ton­muu­tokseen sopeu­tu­minen on tarkoitus viedä osaksi päätök­sen­tekoa, suunnit­telua sekä käytän­töjen ohjausta ja kehit­tä­mistä. Näin voimme kustan­nus­te­hok­kaasti tehdä ratkaisuja, jotka vahvis­tavat organi­saa­tioiden ja yritysten varsi­naista toimintaa.

Esimer­kiksi metsien myrsky­tu­hoihin varau­tu­minen vähentää tuholais­va­hinkoja ja tulon­me­ne­tyksiä. Metsä­no­mistaja saa puunmyyn­ti­tuloja ja puut voidaan­hyö­dyntää raaka-aineena ja energiana. Hyvin toimivien ratkai­sujen valit­se­mi­seksi tarvit­semme tutki­musta ja työkaluja ilmas­to­kes­tä­vyyden arviointiin ja paran­ta­miseen.

Toimiva yhteis­kunta sopeutuu

Yhteis­kunnan ja talouden vakaus, kestävä ja hyvin ylläpi­detty raken­nettu ympäristö ja infra­struk­tuuri, toimiva hallinto, korkea koulu­tustaso sekä tutki­mukseen, tekno­lo­giaan ja innovaa­tioihin panos­ta­minen vahvis­tavat kykyä sopeutua muutoksiin. Näistä meidän kannattaa pitää huolta tulevai­suu­des­sakin.

Suoraan Suomea koette­levien sääil­miöiden lisäksi ilmas­ton­muu­toksen vaiku­tukset maail­malla välit­tyvät Suomeen esimer­kiksi kaupan, raaka-aineiden hintojen ja kansain­vä­lisen politiikan kautta. Yhteys talou­del­li­sesti, sosiaa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestävään kehitykseen sekä turval­li­suuteen on ilmeinen. Kehityksen tukeminen, köyhyyden ja haavoit­tu­vuuden vähen­tä­minen, edistävät globaalia sopeu­tu­mista ilmas­ton­muu­tokseen.

Kasvin­ja­lostus avaina­se­massa

Ilmaston lämpe­ne­minen tuo mahdol­li­suuksia, joita voidaan hyödyntää ja aikaan­saada uutta liike­toi­mintaa. Esimer­kiksi maata­lou­dessa voidaan jalostaa ja ottaa käyttöön uusia vilje­ly­la­jik­keita tai tuotta­vampia lajik­keita.

Muutok­sesta voidaan hyötyä myös esimer­kiksi kehit­tä­mällä uusiu­tuvien luonnon­va­rojen kestävään käyttöön perus­tuvia tekno­lo­gioita, tuotteita ja biota­louden osaamista sekä liike­toi­mintaa, joiden avulla korvataan fossii­lisia energia­läh­teitä ja raaka-aineita.

Tällaiset mahdol­li­suudet voivat kuitenkin peittyä haittoihin, jos ilmas­ton­muu­tosta ei onnistuta hillit­semään ja ilmas­to­ris­keihin ei riittä­västi varauduta maail­man­laa­jui­sesti. Varau­tu­malla harkiten ja ajoissa vähen­nämme haittoja, pienen­nämme kustan­nuksia ja muutamme uhkia mahdol­li­suuk­siksi. Arjen sopeu­tu­minen koostuu toimista, joita toteut­tavat niin julkinen sektori, yritykset kuin kansa­lai­setkin.

Julkaistu Aamuleh­dessä 20.11.2014


Kokoomus.fi