Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Julkaistu:

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nen on tarkoi­tus viedä osaksi päätök­sen­te­koa, suun­nit­te­lua sekä käytän­tö­jen ohjausta ja kehit­tä­mistä. Näin voimme kustan­nus­te­hok­kaasti tehdä ratkai­suja, jotka vahvis­ta­vat orga­ni­saa­tioi­den ja yritys­ten varsi­naista toimin­taa.

Esimer­kiksi metsien myrs­ky­tu­hoi­hin varau­tu­mi­nen vähen­tää tuho­lais­va­hin­koja ja tulon­me­ne­tyk­siä. Metsä­no­mis­taja saa puun­myyn­ti­tu­loja ja puut voidaan­hyö­dyn­tää raaka-aineena ja ener­giana. Hyvin toimi­vien ratkai­su­jen valit­se­mi­seksi tarvit­semme tutki­musta ja työka­luja ilmas­to­kes­tä­vyy­den arvioin­tiin ja paran­ta­mi­seen.

Toimiva yhteis­kunta sopeu­tuu

Yhteis­kun­nan ja talou­den vakaus, kestävä ja hyvin yllä­pi­detty raken­nettu ympä­ristö ja infra­struk­tuuri, toimiva hallinto, korkea koulu­tus­taso sekä tutki­muk­seen, tekno­lo­gi­aan ja inno­vaa­tioi­hin panos­ta­mi­nen vahvis­ta­vat kykyä sopeu­tua muutok­siin. Näistä meidän kannat­taa pitää huolta tule­vai­suu­des­sa­kin.

Suoraan Suomea koet­te­le­vien sääil­miöi­den lisäksi ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­set maail­malla välit­ty­vät Suomeen esimer­kiksi kaupan, raaka-ainei­den hinto­jen ja kansain­vä­li­sen poli­tii­kan kautta. Yhteys talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­vään kehi­tyk­seen sekä turval­li­suu­teen on ilmei­nen. Kehi­tyk­sen tuke­mi­nen, köyhyy­den ja haavoit­tu­vuu­den vähen­tä­mi­nen, edis­tä­vät globaa­lia sopeu­tu­mista ilmas­ton­muu­tok­seen.

Kasvin­ja­los­tus avai­na­se­massa

Ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen tuo mahdol­li­suuk­sia, joita voidaan hyödyn­tää ja aikaan­saada uutta liike­toi­min­taa. Esimer­kiksi maata­lou­dessa voidaan jalos­taa ja ottaa käyt­töön uusia vilje­ly­la­jik­keita tai tuot­ta­vam­pia lajik­keita.

Muutok­sesta voidaan hyötyä myös esimer­kiksi kehit­tä­mällä uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kestä­vään käyt­töön perus­tu­via tekno­lo­gioita, tuot­teita ja biota­lou­den osaa­mista sekä liike­toi­min­taa, joiden avulla korva­taan fossii­li­sia ener­gia­läh­teitä ja raaka-aineita.

Tällai­set mahdol­li­suu­det voivat kuiten­kin peit­tyä hait­toi­hin, jos ilmas­ton­muu­tosta ei onnis­tuta hillit­se­mään ja ilmas­to­ris­kei­hin ei riit­tä­västi varau­duta maail­man­laa­jui­sesti. Varau­tu­malla harki­ten ja ajoissa vähen­nämme hait­toja, pienen­nämme kustan­nuk­sia ja muutamme uhkia mahdol­li­suuk­siksi. Arjen sopeu­tu­mi­nen koos­tuu toimista, joita toteut­ta­vat niin julki­nen sektori, yrityk­set kuin kansa­lai­set­kin.

Julkaistu Aamu­leh­dessä 20.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content