Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Orpo: Ilmas­to­ris­kei­hin on varau­dut­tava

Julkaistu:

Ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mi­nen on tarkoi­tus viedä osaksi päätök­sen­te­koa, suun­nit­te­lua sekä käytän­tö­jen ohjausta ja kehit­tä­mistä. Näin voimme kustan­nus­te­hok­kaasti tehdä ratkai­suja, jotka vahvis­ta­vat orga­ni­saa­tioi­den ja yritys­ten varsi­naista toimin­taa.

Esimer­kiksi metsien myrs­ky­tu­hoi­hin varau­tu­mi­nen vähen­tää tuho­lais­va­hin­koja ja tulon­me­ne­tyk­siä. Metsä­no­mis­taja saa puun­myyn­ti­tu­loja ja puut voidaan­hyö­dyn­tää raaka-aineena ja ener­giana. Hyvin toimi­vien ratkai­su­jen valit­se­mi­seksi tarvit­semme tutki­musta ja työka­luja ilmas­to­kes­tä­vyy­den arvioin­tiin ja paran­ta­mi­seen.

Toimiva yhteis­kunta sopeu­tuu

Yhteis­kun­nan ja talou­den vakaus, kestävä ja hyvin yllä­pi­detty raken­nettu ympä­ristö ja infra­struk­tuuri, toimiva hallinto, korkea koulu­tus­taso sekä tutki­muk­seen, tekno­lo­gi­aan ja inno­vaa­tioi­hin panos­ta­mi­nen vahvis­ta­vat kykyä sopeu­tua muutok­siin. Näistä meidän kannat­taa pitää huolta tule­vai­suu­des­sa­kin.

Suoraan Suomea koet­te­le­vien sääil­miöi­den lisäksi ilmas­ton­muu­tok­sen vaiku­tuk­set maail­malla välit­ty­vät Suomeen esimer­kiksi kaupan, raaka-ainei­den hinto­jen ja kansain­vä­li­sen poli­tii­kan kautta. Yhteys talou­del­li­sesti, sosi­aa­li­sesti ja ekolo­gi­sesti kestä­vään kehi­tyk­seen sekä turval­li­suu­teen on ilmei­nen. Kehi­tyk­sen tuke­mi­nen, köyhyy­den ja haavoit­tu­vuu­den vähen­tä­mi­nen, edis­tä­vät globaa­lia sopeu­tu­mista ilmas­ton­muu­tok­seen.

Kasvin­ja­los­tus avai­na­se­massa

Ilmas­ton lämpe­ne­mi­nen tuo mahdol­li­suuk­sia, joita voidaan hyödyn­tää ja aikaan­saada uutta liike­toi­min­taa. Esimer­kiksi maata­lou­dessa voidaan jalos­taa ja ottaa käyt­töön uusia vilje­ly­la­jik­keita tai tuot­ta­vam­pia lajik­keita.

Muutok­sesta voidaan hyötyä myös esimer­kiksi kehit­tä­mällä uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen kestä­vään käyt­töön perus­tu­via tekno­lo­gioita, tuot­teita ja biota­lou­den osaa­mista sekä liike­toi­min­taa, joiden avulla korva­taan fossii­li­sia ener­gia­läh­teitä ja raaka-aineita.

Tällai­set mahdol­li­suu­det voivat kuiten­kin peit­tyä hait­toi­hin, jos ilmas­ton­muu­tosta ei onnis­tuta hillit­se­mään ja ilmas­to­ris­kei­hin ei riit­tä­västi varau­duta maail­man­laa­jui­sesti. Varau­tu­malla harki­ten ja ajoissa vähen­nämme hait­toja, pienen­nämme kustan­nuk­sia ja muutamme uhkia mahdol­li­suuk­siksi. Arjen sopeu­tu­mi­nen koos­tuu toimista, joita toteut­ta­vat niin julki­nen sektori, yrityk­set kuin kansa­lai­set­kin.

Julkaistu Aamu­leh­dessä 20.11.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content