Kokoomus.fi
MENU
Orpo: Halli­tuksen satsaukset bioener­giaan lisäävät energiao­ma­va­rai­suutta ja työpaikkoja

Orpo: Halli­tuksen satsaukset bioener­giaan lisäävät energiao­ma­va­rai­suutta ja työpaikkoja

Julkaistu: 11.10.2014 Uutiset

Hallitus on tehnyt viime aikoina tärkeitä energia­po­liit­tisia päätöksiä. Fenno­voiman ydinvoi­ma­luvan periaa­te­pää­töksen täyden­tä­mistä seurasi tällä viikolla kotimaista uusiu­tuvaa energiaa tukevat päätökset.

Hallitus päätti alentaa turpeen verotuksen tasoa ja nostaa metsä­hakkeen tukea bioenergian kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi kivihiileen verrattuna. Viime­ai­kaiset muutokset halli­tuksen kokoon­pa­nossa mahdol­lis­tivat päätöksen tekemisen.

Päätök­sillä on monia myönteisiä vaiku­tuksia. Kotimaisen turpeen ja metsä­hakkeen käyttö kivihiilen sijasta on ilmas­to­ys­tä­väl­li­sempää, lisää huolto­var­muutta sekä parantaa energiao­ma­va­rai­suutta ja kauppa­ta­setta jättäen rahat kotimaahan. Lisäksi se on myös satsaus suoma­laiseen työhön.

Metsä­hakkeen kilpai­lu­kykyä ja käytön kannat­ta­vuutta ovat viime vuosina rasit­taneet kivihiilen ja päästö­oi­keuksien hintojen roima lasku. Samaan aikaan myös pienpuun korjuu­tukien jatkuvuus on ollut valitet­ta­vasti jo useamman vuoden epävarmaa.

Haasteista huoli­matta Suomi on edennyt kohti EU:n uusiu­tuvan energian tavoi­tetta rivakammin kuin useat muut EU-maat. Uusiu­tuvien energia­läh­teiden osuus nousi Suomessa viime vuonna jo 35 prosenttiin. Myös puupoh­jaisen energian käytössä saavu­tettiin jälleen uusi ennätys. Metsä­hakkeen käyttö on jo yli kahdek­san­ker­tainen 2000-luvun alkuun verrattuna. Nämä ovat hienoja saavu­tuksia!

Kun vielä saamme eduskun­nassa parhaillaan käsit­te­lyssä olevan kestävän metsä­ta­louden rahoi­tuslain (kemera) uudis­tettua, turvaamme energiapuun keruun tukemisen jatkos­sakin. Uudessa kemera- järjes­tel­mässä energiapuun kerää­mistä on tarkoitus tukea osana pinta-alatukea, eli korotetun pinta-alatuen muodossa. Uuden kemeran on tarkoitus tulla voimaan ensi heinä­kuusta lähtien ja olla voimassa vuoteen 2020 asti.

Panos­tukset kotimaiseen bioener­giaan ja ydinvoiman lisära­ken­ta­minen ovat myös osa halli­tuksen ilmas­to­po­li­tiikkaa, joka tähtää kivihiilen käytön vähen­tä­miseen. Kivihiilen poltta­minen on suurimpia ilmastoa lämmit­tävien hiili­diok­si­di­pääs­töjen lähteitä.

Suomen vahvuus on energia­jär­jes­telmän monipuo­lisuus ja kotimai­sella bioener­gialla on siinä tärkeä osa. Metsä­bio­massan energia­käyttö lisää energiao­ma­va­rai­suutta, huolto­var­muutta ja luo työpaikkoja.

Metsä­teol­lisuus ehdittiin joitakin vuosia sitten jo julistaa aurin­gon­laskun alaksi. Alan yritysten viime­ai­kaiset suuret inves­toinnit, kuten yli miljardi euroa maksava biotuo­te­tehdas Äänekos­kelle, kuitenkin osoit­tavat että metsässä on yhä Suomen tulevaisuus.

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nisteri Petteri Orpon kolumni Turun Sanomissa 11.10.2014


Kokoomus.fi