Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Halli­tuk­sen satsauk­set bioener­gi­aan lisää­vät ener­giao­ma­va­rai­suutta ja työpaik­koja

Orpo: Halli­tuk­sen satsauk­set bioener­gi­aan lisää­vät ener­giao­ma­va­rai­suutta ja työpaik­koja

Julkaistu:

Halli­tus on tehnyt viime aikoina tärkeitä ener­gia­po­liit­ti­sia päätök­siä. Fenno­voi­man ydin­voi­ma­lu­van peri­aa­te­pää­tök­sen täyden­tä­mistä seurasi tällä viikolla koti­maista uusiu­tu­vaa ener­giaa tuke­vat päätök­set.

Halli­tus päätti alen­taa turpeen vero­tuk­sen tasoa ja nostaa metsä­hak­keen tukea bioener­gian kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi kivi­hii­leen verrat­tuna. Viime­ai­kai­set muutok­set halli­tuk­sen kokoon­pa­nossa mahdol­lis­ti­vat päätök­sen teke­mi­sen.

Päätök­sillä on monia myön­tei­siä vaiku­tuk­sia. Koti­mai­sen turpeen ja metsä­hak­keen käyttö kivi­hii­len sijasta on ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää, lisää huol­to­var­muutta sekä paran­taa ener­giao­ma­va­rai­suutta ja kaup­pa­ta­setta jättäen rahat koti­maa­han. Lisäksi se on myös satsaus suoma­lai­seen työhön.

Metsä­hak­keen kilpai­lu­ky­kyä ja käytön kannat­ta­vuutta ovat viime vuosina rasit­ta­neet kivi­hii­len ja pääs­tö­oi­keuk­sien hinto­jen roima lasku. Samaan aikaan myös pien­puun korjuu­tu­kien jatku­vuus on ollut vali­tet­ta­vasti jo useam­man vuoden epävar­maa.

Haas­teista huoli­matta Suomi on eden­nyt kohti EU:n uusiu­tu­van ener­gian tavoi­tetta riva­kam­min kuin useat muut EU-maat. Uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den osuus nousi Suomessa viime vuonna jo 35 prosent­tiin. Myös puupoh­jai­sen ener­gian käytössä saavu­tet­tiin jälleen uusi ennä­tys. Metsä­hak­keen käyttö on jo yli kahdek­san­ker­tai­nen 2000-luvun alkuun verrat­tuna. Nämä ovat hienoja saavu­tuk­sia!

Kun vielä saamme edus­kun­nassa parhail­laan käsit­te­lyssä olevan kestä­vän metsä­ta­lou­den rahoi­tus­lain (kemera) uudis­tet­tua, turvaamme ener­gia­puun keruun tuke­mi­sen jatkos­sa­kin. Uudessa kemera- järjes­tel­mässä ener­gia­puun kerää­mistä on tarkoi­tus tukea osana pinta-alatu­kea, eli koro­te­tun pinta-alatuen muodossa. Uuden keme­ran on tarkoi­tus tulla voimaan ensi heinä­kuusta lähtien ja olla voimassa vuoteen 2020 asti.

Panos­tuk­set koti­mai­seen bioener­gi­aan ja ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­nen ovat myös osa halli­tuk­sen ilmas­to­po­li­tiik­kaa, joka tähtää kivi­hii­len käytön vähen­tä­mi­seen. Kivi­hii­len polt­ta­mi­nen on suurim­pia ilmas­toa lämmit­tä­vien hiili­diok­si­di­pääs­tö­jen lähteitä.

Suomen vahvuus on ener­gia­jär­jes­tel­män moni­puo­li­suus ja koti­mai­sella bioener­gialla on siinä tärkeä osa. Metsä­bio­mas­san ener­gia­käyttö lisää ener­giao­ma­va­rai­suutta, huol­to­var­muutta ja luo työpaik­koja.

Metsä­teol­li­suus ehdit­tiin joita­kin vuosia sitten jo julis­taa aurin­gon­las­kun alaksi. Alan yritys­ten viime­ai­kai­set suuret inves­toin­nit, kuten yli miljardi euroa maksava biotuo­te­teh­das Ääne­kos­kelle, kuiten­kin osoit­ta­vat että metsässä on yhä Suomen tule­vai­suus.

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon kolumni Turun Sano­missa 11.10.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content