Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Orpo: Halli­tuk­sen satsauk­set bioener­gi­aan lisää­vät ener­giao­ma­va­rai­suutta ja työpaik­koja

Orpo: Halli­tuk­sen satsauk­set bioener­gi­aan lisää­vät ener­giao­ma­va­rai­suutta ja työpaik­koja

Julkaistu:

Halli­tus on tehnyt viime aikoina tärkeitä ener­gia­po­liit­ti­sia päätök­siä. Fenno­voi­man ydin­voi­ma­lu­van peri­aa­te­pää­tök­sen täyden­tä­mistä seurasi tällä viikolla koti­maista uusiu­tu­vaa ener­giaa tuke­vat päätök­set.

Halli­tus päätti alen­taa turpeen vero­tuk­sen tasoa ja nostaa metsä­hak­keen tukea bioener­gian kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi kivi­hii­leen verrat­tuna. Viime­ai­kai­set muutok­set halli­tuk­sen kokoon­pa­nossa mahdol­lis­ti­vat päätök­sen teke­mi­sen.

Päätök­sillä on monia myön­tei­siä vaiku­tuk­sia. Koti­mai­sen turpeen ja metsä­hak­keen käyttö kivi­hii­len sijasta on ilmas­to­ys­tä­väl­li­sem­pää, lisää huol­to­var­muutta sekä paran­taa ener­giao­ma­va­rai­suutta ja kaup­pa­ta­setta jättäen rahat koti­maa­han. Lisäksi se on myös satsaus suoma­lai­seen työhön.

Metsä­hak­keen kilpai­lu­ky­kyä ja käytön kannat­ta­vuutta ovat viime vuosina rasit­ta­neet kivi­hii­len ja pääs­tö­oi­keuk­sien hinto­jen roima lasku. Samaan aikaan myös pien­puun korjuu­tu­kien jatku­vuus on ollut vali­tet­ta­vasti jo useam­man vuoden epävar­maa.

Haas­teista huoli­matta Suomi on eden­nyt kohti EU:n uusiu­tu­van ener­gian tavoi­tetta riva­kam­min kuin useat muut EU-maat. Uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den osuus nousi Suomessa viime vuonna jo 35 prosent­tiin. Myös puupoh­jai­sen ener­gian käytössä saavu­tet­tiin jälleen uusi ennä­tys. Metsä­hak­keen käyttö on jo yli kahdek­san­ker­tai­nen 2000-luvun alkuun verrat­tuna. Nämä ovat hienoja saavu­tuk­sia!

Kun vielä saamme edus­kun­nassa parhail­laan käsit­te­lyssä olevan kestä­vän metsä­ta­lou­den rahoi­tus­lain (kemera) uudis­tet­tua, turvaamme ener­gia­puun keruun tuke­mi­sen jatkos­sa­kin. Uudessa kemera- järjes­tel­mässä ener­gia­puun kerää­mistä on tarkoi­tus tukea osana pinta-alatu­kea, eli koro­te­tun pinta-alatuen muodossa. Uuden keme­ran on tarkoi­tus tulla voimaan ensi heinä­kuusta lähtien ja olla voimassa vuoteen 2020 asti.

Panos­tuk­set koti­mai­seen bioener­gi­aan ja ydin­voi­man lisä­ra­ken­ta­mi­nen ovat myös osa halli­tuk­sen ilmas­to­po­li­tiik­kaa, joka tähtää kivi­hii­len käytön vähen­tä­mi­seen. Kivi­hii­len polt­ta­mi­nen on suurim­pia ilmas­toa lämmit­tä­vien hiili­diok­si­di­pääs­tö­jen lähteitä.

Suomen vahvuus on ener­gia­jär­jes­tel­män moni­puo­li­suus ja koti­mai­sella bioener­gialla on siinä tärkeä osa. Metsä­bio­mas­san ener­gia­käyttö lisää ener­giao­ma­va­rai­suutta, huol­to­var­muutta ja luo työpaik­koja.

Metsä­teol­li­suus ehdit­tiin joita­kin vuosia sitten jo julis­taa aurin­gon­las­kun alaksi. Alan yritys­ten viime­ai­kai­set suuret inves­toin­nit, kuten yli miljardi euroa maksava biotuo­te­teh­das Ääne­kos­kelle, kuiten­kin osoit­ta­vat että metsässä on yhä Suomen tule­vai­suus.

 

Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teri Petteri Orpon kolumni Turun Sano­missa 11.10.2014

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content