Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Janne Heikkinen Kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Yrittäjyys / Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen suoma­lai­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta

Julkaistu:

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät tänään yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen maata­lou­den krii­sistä ja koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non turvaa­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mielestä Mari­nin halli­tus on välin­pi­tä­mät­tö­myy­del­lään ja päät­tä­mät­tö­myy­del­lään osoit­ta­nut, ettei se ole tilan­teen tasalla maati­lo­jen ahdin­gosta.

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien, Perus­suo­ma­lais­ten, Kokoo­muk­sen ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mien mukaan halli­tus ei ole tehnyt tarpeeksi tukeak­seen suoma­lai­sia maati­loja akuu­tin kustan­nus­krii­sin yli. Maati­lo­jen heikko kannat­ta­vuus on ollut tiedossa jo pitkään ja halli­tuk­sella on ollut monta mahdol­li­suutta reagoida, mutta päätök­set ovat jääneet teke­mättä.

Oppo­si­tion mielestä elin­kel­poi­sia tiloja ei pidä pääs­tää kaatu­maan kustan­nus­krii­siin. Keinoja pitää etsiä niin sähkö­tuesta, vero­tuk­sesta kuin elin­tar­vi­ke­ket­jun sisältä. Väli­ky­sy­myk­sen mukaan kyse on pohjim­mil­taan koti­mai­sen ruuan­tuo­tan­non tule­vai­suu­desta ja sitä myötä huol­to­var­muu­desta.

“Koko kauden halli­tuk­sen toimin­taa on leiman­nut välin­pi­tä­mät­tö­myys maata­loutta ja vilje­li­jöi­den ahdin­koa kohtaan. Kolme tilaa päivässä lopet­taa toimin­tansa, mutta edel­leen eilen kyse­ly­tun­nilla halli­tuk­sen vastaus oli, että he seuraa­vat tilan­netta ja toimi­vat tarvit­taessa. Kuinka suuri hätä suoma­lai­sella vilje­li­jällä pitää olla, jotta Keskusta herää? Monille muille sekto­reille on löyty­nyt tukea sähkön hinnan nous­tessa, mutta ruuan­tuo­tan­nossa räjäh­tä­neet kustan­nuk­set otetaan vilje­li­jän kukka­rosta, joka alkaa nyt olla tyhjä”, väli­ky­sy­myk­sen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja, KD:n puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sari Essayah sanoo.

”Maata­lou­desta on tullut halli­tuk­sen riite­lyn uhri. Suoma­lai­sesta ruoasta on tullut halli­tuk­sen riite­lyn uhri. Tällai­sena aikana, kun kansal­li­sesta ruoka­tur­vasta pitäisi erityi­sesti pitää huolta. Vali­tet­ta­vasti on todet­tava, että päämi­nis­te­rin ja keskus­ta­mi­nis­te­rien suusta nämä sanat, ruoka­turva ja huol­to­var­muus, ovat pelk­kää sana­he­li­nää. Perus­suo­ma­lai­set julkai­see ensi viikolla maata­lous­po­liit­ti­sen ohjel­mansa, jossa esitämme omia ratkai­su­jamme ongel­miin, nyt vaadit­ta­van tuki­pa­ke­tin lisäksi”, Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Riikka Purra kertoo.

”Täysin poik­keuk­sel­li­nen Venä­jän hyök­käys­so­dasta johtuva ener­gia­kriisi ei saa johtaa Suomen ruoan­tuo­tan­non huol­to­var­muu­den heik­ke­ne­mi­seen. Halli­tuk­sen on huoleh­dit­tava ruoka­tur­vasta krii­sin keskellä. Samalla on katsot­tava vahvasti eteen­päin: miten vahvis­tamme koti­mai­sen ruoka-alan kannat­ta­vuutta ja kilpai­lu­ky­kyä?” koros­taa maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan jäsen, kansan­edus­taja Janne Heik­ki­nen (kok).

”Jos maata­lou­den krii­siin ei vastata päät­tä­väi­sesti, yhä useampi maata­lous­yrit­täjä luopuu toimin­nas­taan eivätkä uudet suku­pol­vet enää ole valmiita jatka­maan perhe­ti­lo­jen toimin­taa. On surul­lista, että vilje­li­jöi­den hätä­huu­dot eivät ole tavoit­ta­neet halli­tuk­sen korvia, vaan vasta uhka poliit­ti­selle arvo­val­lalle saa heidän huomionsa. Se todis­taa, että tämä väli­ky­sy­mys on tarpeel­li­nen”, toteaa maa- ja metsä­ta­lous­va­lio­kun­nan jäsen, kansan­edus­taja Peter Östman (kd).

”Halli­tus ei ymmärrä maata­lous­tuot­ta­jien tilan­netta ollen­kaan. Lannoit­teet maksa­vat enem­män kuin viljasta saa hintaa. Polt­to­öljy on kallis­tu­nut lähes 70 prosent­tia ja sähkön hinta voi tule­vana talvena olla mitä vain. Eli tuot­ta­jan inflaa­tio on paljon korkeampi kuin muilla. Ruoan ja lannoit­tei­den arvon­li­sä­ve­roa on lasket­tava tila­päi­sesti ja se on tehtävä nopeasti. Sähkö­las­kuissa vilje­li­jöitä pitää tukea rahal­li­sesti suoraan, kun sähkön hinta nousee esimer­kiksi yli 25 sentin kilowat­ti­tun­nilta”, sanoo Liike Nytin puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Harry Harkimo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

Skip to content