Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Oppositio jättää välikysymyksen julkisen talouden velkaantumisesta

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan halli­tus on epäon­nis­tu­nut aset­ta­miensa talous­po­li­tii­kan tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa.

Väli­ky­sy­mys­teksti koko­nai­suu­des­saan linkin takana.

Kokoo­mus, Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ja Liike Nyt katso­vat, että velkaan­tu­mi­sen ja veron­ko­ro­tus­ten tie on kuljettu loppuun. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kyke­nee vastuul­li­seen talous­po­li­tiik­kaan ja julki­sen talou­den ongel­mien korjaa­mi­seen.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan korko­me­not ovat kasva­massa vuoden 2022 noin 800 miljoo­nasta eurosta 2,6 miljar­diin euroon tänä vuonna. Oppo­si­tio­ryh­mät muis­tut­ta­vat, että summa on suurempi kuin esimer­kiksi polii­sin, suoje­lu­po­lii­sin, raja­var­tio­lai­tok­sen, maahan­muut­to­vi­ras­ton, tuomiois­tuin­lai­tok­sen, syyt­tä­jien, oikeus­a­vun ja vanki­loi­den menot yhteensä.

”On käsit­tä­mä­töntä, ettei halli­tus ole reagoi­nut nopeasti kasva­nei­siin korko­ku­lui­hin miten­kään. Kyse on suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Tämän päivän velka on huomi­sen veron­ko­ro­tus tai meno­leik­kaus. Nyt korko­me­no­jen nopea nousu voi suis­taa Suomen velka­kier­tee­seen, josta ei ole paluuta. Halli­tus on vastuut­to­malla velka­po­li­tii­kal­laan vaaran­ta­nut julki­sen talou­den kestä­vyy­den ja pettä­nyt tule­vat suku­pol­vet.”, väli­ky­sy­myk­sen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”Suomen koko­nais­ve­roaste on korkea kilpai­li­ja­mai­himme verrat­tuna. Suoma­lai­set kamp­pai­le­vat nouse­vien hinto­jen ja korko­jen kanssa. Siksi vero­tusta ei ole enää varaa kiris­tää. Suomi tarvit­see talous­kas­vua, vastuul­lista meno­jen prio­ri­soin­tia sekä pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen. Se ei onnistu millään ilman työpe­räi­sen maahan­muu­ton lisää­mistä ja sosi­aa­li­tur­van kannus­tin­louk­ku­jen purka­mista, vaikka perus­suo­ma­lai­set eivät näiden tosi­asioi­den takia väli­ky­sy­myk­seen halun­neet­kaan yhtyä”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Rinteen-Mari­nin halli­tus jättää Suomen seuraa­jal­leen selkeästi heikom­massa kunnossa, kuin missä sen itse sai. Luulisi, että Suomi olisi tällä velka­mää­rällä saatu huip­pu­kun­toon, mutta koulu­tus­taso heik­ke­nee, sote-sektori on vaka­vasti alira­hoi­tettu ja esimer­kiksi liiken­nein­fra rapis­tuu. Julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen kroo­nis­tu­mi­nen kaven­taa seuraa­vien halli­tus­ten liik­ku­ma­ti­lan olemat­to­miin. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta sellai­sena, kuin olemme sen tunte­neet, on halli­tuk­sen perin­tönä vaarassa”, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien puheen­joh­taja Sari Essayah sanoo.

”Budje­tin kehyk­set pitää säätää lakiin kuten Ruot­sissa. Halli­tus­oh­jelma olisi pitä­nyt tehdä uusiksi jo koro­nan iskiessä. Missään vaiheessa halli­tus ei ole käynyt keskus­te­lua siitä, olisiko mistään voinut sääs­tää. Puheet ovat puheita ja lupauk­set lupauk­sia, mutta nume­rot ovat tylyjä, nume­rot eivät valeh­tele. Me elämme joka vuosi kymme­nen miljar­dia euroa velaksi ja jokai­nen ymmär­tää, ettei näin voi jatkua”, Liike Nytin puheen­joh­taja Harry Harkimo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.1.2023

Matias Mart­ti­nen: Osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­katto painet­tava histo­ri­aan

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että osake­sääs­tö­ti­lin talle­tus­ka­ton pois­ta­mi­nen kirja­taan seuraa­vaan halli­tus­oh­jel­maan. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vero­vas­taava, kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen vaatii, että

16.12.2022

Elina Valto­nen: Yksi­kin turval­li­nen aikui­nen voi muut­taa nuoren suun­nan

Hyvin­voin­ti­val­tion tärkein tehtävä on pitää huolta heistä, jotka eivät syystä tai toisesta pysty täysi­pai­noi­sesti itses­tään huoleh­ti­maan. Hyvin­voin­ti­val­tio täyt­tää tehtä­vänsä parhai­ten silloin,

14.12.2022

Kalle Joki­nen: Halli­tus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomi­sesta

Käsit­te­lyssä on onneksi Mari­nin halli­tuk­sen viimei­nen budjetti. Se on raken­nettu yli kahdek­san miljar­din euron velan­o­ton varaan. Tämä budjetti on esimerkki koko vaali­kau­den talous­po­li­tii­kan linjasta: halli­tus lisää menoja ja velkaa vailla vastuuta huomi­sesta. Kokoo­mus toivoo, että tässä palau­te­kes­kus­te­lussa pureu­du­taan syväl­li­sesti tämän halli­tuk­sen velka­pe­rin­töön ja sen talous­po­li­tii­kan virhei­siin.

Skip to content