Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Orpo Petteri eduskunnassa
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan halli­tus on epäon­nis­tu­nut aset­ta­miensa talous­po­li­tii­kan tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa.

Väli­ky­sy­mys­teksti koko­nai­suu­des­saan linkin takana.

Kokoo­mus, Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ja Liike Nyt katso­vat, että velkaan­tu­mi­sen ja veron­ko­ro­tus­ten tie on kuljettu loppuun. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan Suomi ansait­see halli­tuk­sen, joka kyke­nee vastuul­li­seen talous­po­li­tiik­kaan ja julki­sen talou­den ongel­mien korjaa­mi­seen.

Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan korko­me­not ovat kasva­massa vuoden 2022 noin 800 miljoo­nasta eurosta 2,6 miljar­diin euroon tänä vuonna. Oppo­si­tio­ryh­mät muis­tut­ta­vat, että summa on suurempi kuin esimer­kiksi polii­sin, suoje­lu­po­lii­sin, raja­var­tio­lai­tok­sen, maahan­muut­to­vi­ras­ton, tuomiois­tuin­lai­tok­sen, syyt­tä­jien, oikeus­a­vun ja vanki­loi­den menot yhteensä.

”On käsit­tä­mä­töntä, ettei halli­tus ole reagoi­nut nopeasti kasva­nei­siin korko­ku­lui­hin miten­kään. Kyse on suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta. Tämän päivän velka on huomi­sen veron­ko­ro­tus tai meno­leik­kaus. Nyt korko­me­no­jen nopea nousu voi suis­taa Suomen velka­kier­tee­seen, josta ei ole paluuta. Halli­tus on vastuut­to­malla velka­po­li­tii­kal­laan vaaran­ta­nut julki­sen talou­den kestä­vyy­den ja pettä­nyt tule­vat suku­pol­vet.”, väli­ky­sy­myk­sen ensim­mäi­nen alle­kir­joit­taja, kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo sanoo.

”Suomen koko­nais­ve­roaste on korkea kilpai­li­ja­mai­himme verrat­tuna. Suoma­lai­set kamp­pai­le­vat nouse­vien hinto­jen ja korko­jen kanssa. Siksi vero­tusta ei ole enää varaa kiris­tää. Suomi tarvit­see talous­kas­vua, vastuul­lista meno­jen prio­ri­soin­tia sekä pohjois­mai­sen työl­li­syy­sas­teen. Se ei onnistu millään ilman työpe­räi­sen maahan­muu­ton lisää­mistä ja sosi­aa­li­tur­van kannus­tin­louk­ku­jen purka­mista, vaikka perus­suo­ma­lai­set eivät näiden tosi­asioi­den takia väli­ky­sy­myk­seen halun­neet­kaan yhtyä”, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen sanoo.

”Rinteen-Mari­nin halli­tus jättää Suomen seuraa­jal­leen selkeästi heikom­massa kunnossa, kuin missä sen itse sai. Luulisi, että Suomi olisi tällä velka­mää­rällä saatu huip­pu­kun­toon, mutta koulu­tus­taso heik­ke­nee, sote-sektori on vaka­vasti alira­hoi­tettu ja esimer­kiksi liiken­nein­fra rapis­tuu. Julki­sen talou­den kestä­vyys­va­jeen kroo­nis­tu­mi­nen kaven­taa seuraa­vien halli­tus­ten liik­ku­ma­ti­lan olemat­to­miin. Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta sellai­sena, kuin olemme sen tunte­neet, on halli­tuk­sen perin­tönä vaarassa”, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien puheen­joh­taja Sari Essayah sanoo.

”Budje­tin kehyk­set pitää säätää lakiin kuten Ruot­sissa. Halli­tus­oh­jelma olisi pitä­nyt tehdä uusiksi jo koro­nan iskiessä. Missään vaiheessa halli­tus ei ole käynyt keskus­te­lua siitä, olisiko mistään voinut sääs­tää. Puheet ovat puheita ja lupauk­set lupauk­sia, mutta nume­rot ovat tylyjä, nume­rot eivät valeh­tele. Me elämme joka vuosi kymme­nen miljar­dia euroa velaksi ja jokai­nen ymmär­tää, ettei näin voi jatkua”, Liike Nytin puheen­joh­taja Harry Harkimo sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content