Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

Julkaistu:

Lehdis­tö­tie­dote
21.3.2009
Julkai­su­va­paa heti

Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan.

Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kertoo opetus­mi­nis­te­riön seuraa­van tark­kaan, mihin
kunnat käyt­tä­vät opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen suun­na­tut rahat. Selvi­tys raho­jen
käytöstä tehdään kevään aikana.

- Opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen on tänä vuonna ohjattu 16 miljoo­naa euroa, mikä
mahdol­lis­taa esimer­kiksi lähes 300 opet­ta­jan palk­kaa­mi­sen. Ensi vuonna summaa on
tarkoi­tus kasvat­taa, edel­lyt­täen, että rahat kohden­tu­vat oikein, Virk­ku­nen sanoi
lauan­taina Jyväs­ky­lässä.

Virk­ku­nen toivoo kunta­päät­tä­jiltä malt­tia sääs­tö­pai­nei­den keskellä.

- Lasten ja nuor­ten rahoista sääs­tä­mi­nen on Suomen tule­vai­suu­den muren­ta­mista.
Perus­o­pe­tuk­sesta ei pidä pihis­tää. Valtio­valta on jo helpot­ta­nut työnan­ta­jien
kela-maksun pois­ton kautta kunta­ta­loutta, ensi viikon kehys­rii­hessä tehdään lisäksi
päätök­set yhteis­ve­ron väliai­kai­sesta nostosta, Virk­ku­nen muis­tutti.

- Haluan kannus­taa kaik­kia kuntia ja kunta­päät­tä­jiä mukaan toteut­ta­maan POP-ohjel­maa
ja talkoi­siin perus­kou­lun ylisuur­ten ryhmä­ko­ko­jen kuriin saami­seksi.

Opetus­ryh­mien pienen­tä­mi­nen on osa vaali­kau­den mittaista Perus­o­pe­tus parem­maksi eli
POP-ohjel­maa, jonka rahoi­tus nousee 80 miljoo­naan euroon vuodessa vuoteen 2011
mennessä. Tänä vuonna laadun paran­ta­mi­seen käyte­tään yhteensä 42,5 miljoo­naa euroa.
Ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­sen ohella rahoi­tusta kohden­ne­taan erityi­so­pe­tuk­sen,
oppi­laa­noh­jauk­sen sekä koulu­jen kerho­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen sekä maahan­muut­ta­jien
valmen­ta­van koulu­tuk­sen laajen­ta­mi­seen.

- Kouluissa on voitava keskit­tyä ydin­teh­tä­viin: opet­ta­mi­seen ja oppi­mi­seen. Pienet
ryhmä­koot ja ammat­ti­tai­toi­nen henki­löstö ovat tässä avai­na­se­massa, Virk­ku­nen
tähdensi.

Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, 041 540 4505

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content