• FI
 • SV
 • MENU
  Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan
  Twiittaa

  Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

  Julkaistu: 21.03.2009 Ohjelmatyö

  Lehdis­tö­tie­dote
  21.3.2009
  Julkai­su­va­paa heti

  Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan.

  Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kertoo opetus­mi­nis­te­riön seuraa­van tark­kaan, mihin
  kunnat käyt­tä­vät opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen suun­na­tut rahat. Selvi­tys raho­jen
  käytöstä tehdään kevään aikana.

  - Opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen on tänä vuonna ohjattu 16 miljoo­naa euroa, mikä
  mahdol­lis­taa esimer­kiksi lähes 300 opet­ta­jan palk­kaa­mi­sen. Ensi vuonna summaa on
  tarkoi­tus kasvat­taa, edel­lyt­täen, että rahat kohden­tu­vat oikein, Virk­ku­nen sanoi
  lauan­taina Jyväs­ky­lässä.

  Virk­ku­nen toivoo kunta­päät­tä­jiltä malt­tia sääs­tö­pai­nei­den keskellä.

  - Lasten ja nuor­ten rahoista sääs­tä­mi­nen on Suomen tule­vai­suu­den muren­ta­mista.
  Perus­o­pe­tuk­sesta ei pidä pihis­tää. Valtio­valta on jo helpot­ta­nut työnan­ta­jien
  kela-maksun pois­ton kautta kunta­ta­loutta, ensi viikon kehys­rii­hessä tehdään lisäksi
  päätök­set yhteis­ve­ron väliai­kai­sesta nostosta, Virk­ku­nen muis­tutti.

  - Haluan kannus­taa kaik­kia kuntia ja kunta­päät­tä­jiä mukaan toteut­ta­maan POP-ohjel­maa
  ja talkoi­siin perus­kou­lun ylisuur­ten ryhmä­ko­ko­jen kuriin saami­seksi.

  Opetus­ryh­mien pienen­tä­mi­nen on osa vaali­kau­den mittaista Perus­o­pe­tus parem­maksi eli
  POP-ohjel­maa, jonka rahoi­tus nousee 80 miljoo­naan euroon vuodessa vuoteen 2011
  mennessä. Tänä vuonna laadun paran­ta­mi­seen käyte­tään yhteensä 42,5 miljoo­naa euroa.
  Ryhmä­ko­ko­jen pienen­tä­mi­sen ohella rahoi­tusta kohden­ne­taan erityi­so­pe­tuk­sen,
  oppi­laa­noh­jauk­sen sekä koulu­jen kerho­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen sekä maahan­muut­ta­jien
  valmen­ta­van koulu­tuk­sen laajen­ta­mi­seen.

  - Kouluissa on voitava keskit­tyä ydin­teh­tä­viin: opet­ta­mi­seen ja oppi­mi­seen. Pienet
  ryhmä­koot ja ammat­ti­tai­toi­nen henki­löstö ovat tässä avai­na­se­massa, Virk­ku­nen
  tähdensi.

  Lisä­tie­toja: erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen, 041 540 4505