Opetus­mi­nisteri Virkkunen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­hojen kohden­tu­mista seurataan – kokoomus.fi
MENU
Opetus­mi­nisteri Virkkunen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­hojen kohden­tu­mista seurataan

Opetus­mi­nisteri Virkkunen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­hojen kohden­tu­mista seurataan

Julkaistu: 21.03.2009 Programarbete

Lehdis­tö­tiedote
21.3.2009
Julkai­su­vapaa heti

Opetus­mi­nisteri Virkkunen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­hojen kohden­tu­mista seurataan.

Opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen kertoo opetus­mi­nis­teriön seuraavan tarkkaan, mihin
kunnat käyttävät opetus­ryhmien koon pienen­tä­miseen suunnatut rahat. Selvitys rahojen
käytöstä tehdään kevään aikana.

- Opetus­ryhmien koon pienen­tä­miseen on tänä vuonna ohjattu 16 miljoonaa euroa, mikä
mahdol­listaa esimer­kiksi lähes 300 opettajan palkkaa­misen. Ensi vuonna summaa on
tarkoitus kasvattaa, edellyttäen, että rahat kohden­tuvat oikein, Virkkunen sanoi
lauan­taina Jyväs­ky­lässä.

Virkkunen toivoo kunta­päät­tä­jiltä malttia säästö­pai­neiden keskellä.

- Lasten ja nuorten rahoista säästä­minen on Suomen tulevai­suuden muren­ta­mista.
Perus­o­pe­tuk­sesta ei pidä pihistää. Valtio­valta on jo helpot­tanut työnan­tajien
kela-maksun poiston kautta kunta­ta­loutta, ensi viikon kehys­rii­hessä tehdään lisäksi
päätökset yhteis­veron väliai­kai­sesta nostosta, Virkkunen muistutti.

- Haluan kannustaa kaikkia kuntia ja kunta­päät­täjiä mukaan toteut­tamaan POP-ohjelmaa
ja talkoisiin perus­koulun ylisuurten ryhmä­ko­kojen kuriin saami­seksi.

Opetus­ryhmien pienen­tä­minen on osa vaali­kauden mittaista Perus­o­petus parem­maksi eli
POP-ohjelmaa, jonka rahoitus nousee 80 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2011
mennessä. Tänä vuonna laadun paran­ta­miseen käytetään yhteensä 42,5 miljoonaa euroa.
Ryhmä­ko­kojen pienen­tä­misen ohella rahoi­tusta kohden­netaan erityi­so­pe­tuksen,
oppilaa­noh­jauksen sekä koulujen kerho­toi­minnan kehit­tä­miseen sekä maahan­muut­tajien
valmen­tavan koulu­tuksen laajen­ta­miseen.

- Kouluissa on voitava keskittyä ydinteh­täviin: opetta­miseen ja oppimiseen. Pienet
ryhmäkoot ja ammat­ti­tai­toinen henki­löstö ovat tässä avaina­se­massa, Virkkunen
tähdensi.

Lisätietoja: erityi­sa­vustaja Laura Rissanen, 041 540 4505


Kokoomus.fi