Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen: Suomi ei saa olla EU:n jarru

Julkaistu: 03.05.2018

Tiedote
3.5.2018

Opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen vaatii Suomelta – niin nykyi­seltä kuin tule­val­ta­kin halli­tuk­selta – rohkeutta tukea EU:n uusia avauk­sia. Suomi ei saa aset­tua jarruksi unio­nin kunnian­hi­moi­selle kehit­tä­mi­selle Brexi­tin jälkei­sessä ajassa eikä vastus­taa komis­sion kaavai­le­mia panos­tuk­sia tutki­muk­seen, osaa­mi­seen ja opis­ke­li­ja­vaih­don kaksin­ker­tais­ta­mi­seen.

EU-komis­sion ehdo­tus unio­nin rahoi­tus­ke­hyk­seksi 2021–2027 esitel­tiin eilen. Ehdo­tuk­sessa koulu­tus, tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­minta sekä nuoriso ovat pain­opis­teinä. Eras­mus+ -vaihto-ohjel­man rahoi­tus yli kaksin­ker­tais­tuisi.

Kehy­seh­do­tuk­sessa paino­te­taan erityi­sesti ns. euroop­pa­laista lisä­ar­voa eli sitä, että yhdellä eurolla EU-tasolla saadaan enem­män aikai­seksi kuin samalla eurolla kansal­li­sella tasolla.

– EU-rahoi­tus­ke­hyk­sissä on kyse siitä, mihin haluamme EU:n panos­ta­van. Haluamme Euroo­pan olevan kilpai­lu­ky­kyi­nen ja raken­ta­van tule­vai­suutta, sanoo opetus­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

– Suomi ei saa aset­tua jarruksi unio­nin kunnian­hi­moi­selle kehit­tä­mi­selle Brexi­tin jälkei­sessä ajassa eikä vastus­taa komis­sion kaavai­le­mia panos­tuk­sia tutki­muk­seen, osaa­mi­seen ja opis­ke­li­ja­vaih­don kaksin­ker­tais­ta­mi­seen. Netto­mak­suo­suu­den yksi­sil­mäi­nen tuijot­ta­mi­nen johtaa näkö­har­haan: kysy­mys on ennen kaik­kea siitä, mitä rahalla saadaan, opetus­mi­nis­teri sanoo.

– On tärkeää, että EU-budjetti tukee talous­kas­vua ja raken­taa tule­vai­suu­den osaa­mis­poh­jaa. Koulu­tus on parasta lääkettä niin kilpai­lu­ky­vyn, eriar­voi­suu­den kuin Euroo­pan kolhi­tun yhte­näi­syy­den ongel­miin. Sitä paitsi Euroo­palla on viimei­nen hetki herätä, kun globaali kilpailu osaa­mi­sesta kiris­tyy. Tieteen pain­opis­teet liik­ku­vat nyt Euroo­pan ulko­puo­lella, ja kaik­kialla maail­massa inves­toi­daan voimak­kaasti koulu­tuk­seen ja tutki­muk­seen, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Eras­mus+ -liik­ku­vuus­oh­jel­man rahoi­tus kaksin­ker­tais­tuisi

Komis­sion pohjaeh­do­tuk­sessa katso­taan nyt vahvasti tule­vai­suu­teen ja prio­ri­soi­daan tutki­musta, inno­voin­tia, koulu­tusta, nuori­soa ja digi­ta­loutta. Opetus­mi­nis­teri on hyvin tyyty­väi­nen eilen julkais­tuun esityk­seen, jossa muun muassa Erasmus+-ohjelman määrä­raha kaksin­ker­tais­tuisi.

– Eras­mus+ -ohjelma on lois­tava esimerkki EU:n onnis­tu­mi­sista. Se antaa suoma­lai­sille nuorille kansain­vä­li­syy­den ja liik­ku­vuu­den mahdol­li­suuk­sia, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Komis­sio esit­tää Eras­mus+ -liik­ku­vuus­oh­jel­maa kasva­tet­ta­van yli kaksin­ker­tai­seksi nykyi­sestä. Eras­mus+ on jo yli 30 vuoden ajan edis­tä­nyt euroop­pa­laista vuoro­vai­ku­tusta ymmär­rystä ja yhteen­kuu­lu­vuutta tarjoa­malla opis­ke­lun työs­ken­te­lyn ja harjoit­te­lun mahdol­li­suuk­sia ulko­mailla. Ehdo­tus kattaa korkea­kou­lu­tuk­sen, amma­til­li­sen koulu­tuk­sen, yleis­si­vis­tä­vän koulu­tuk­sen, aikuis­kou­lu­tuk­sen, nuori­son ja liikun­nan.

– Suomi on kannat­ta­nut Eras­mus+ -ohjel­man tuntu­vaa kasvat­ta­mista ja hyvien toimin­ta­mal­lien jatka­mista. Ohjelma on lisän­nyt merkit­tä­västi koulu­tus- ja nuori­so­sek­to­rin kansain­vä­lis­ty­mistä. Suoma­lai­set osal­lis­tu­vat ohjel­maan innok­kaasti ja siitä on ollut meille valtava hyöty, opetus­mi­nis­teri sanoo.

Vuosi sitten opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö julkaisi 10 teesiä kansain­vä­lis­ty­mi­sestä ja liik­ku­vuu­desta. Opetus­mi­nis­te­rin mukaan Eras­mus+ -ohjel­man lisä­ra­hoi­tus täyt­täisi teeseissä asete­tut odotuk­set.

Viime vuonna 21 150 suoma­laista osal­lis­tui Eras­mus+ -ohjel­man rahoit­ta­miin ulko­maan­jak­soi­hin. Suomi osal­lis­tu­nut EU:n koulu­tus- ja nuoriso-ohjel­miin vuodesta 1992. Vuoteen 2017 mennessä jo yli neljän­nes­mil­joona suoma­laista on osal­lis­tu­nut niihin. Eri arvioin­neissa on todettu, että ohjelma on Suomessa merkit­tä­västi lisän­nyt koulu­tus­sek­to­rin ja nuori­so­työn kansain­vä­lis­ty­mistä. Vuonna 2017 Suomessa yli puolet korkea­kou­lu­jen ja ammat­tiop­pi­lai­tos­ten ulko­maan­jak­soista rahoi­tet­tiin Eras­mus+ -ohjel­masta.

Tutki­mus­ra­hoi­tuk­seen esite­tään merkit­tä­vää lisäystä

Uusi tutki­muk­sen puiteoh­jelma Horizon Europe tulee jatka­maan huip­pu­tut­ki­muk­sen ja inno­vaa­tioi­den tuke­mista. Komis­sion mukaan 83 prosent­tia T&I-huippuhankkeista ei olisi eden­nyt ilman EU-tason panos­tusta. Näin T&I-panostukset ovat keskei­siä inves­toin­teja Euroo­pan kilpai­lu­ky­kyyn.

Komis­sio ehdot­taa tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan noin 100 miljar­din euron koko­nais­bud­jet­tia, mikä olisi merkit­tävä lisäys nykyi­seen noin 80 miljar­din euron budjet­tiin. Komis­sion ehdo­tus uuden ohjel­man raken­teesta ja pain­opis­teistä on linjassa Suomen tavoit­tei­den kanssa.

Tutki­muk­sen ja inno­vaa­tioi­den puiteoh­jel­massa on tärkeää koros­taa euroop­pa­laista lisä­ar­voa, monen­kes­kistä yhteis­työtä, vaikut­ta­vuutta sekä korkean laadun ja avoi­men kilpai­lun peri­aat­teita ja tasa­pai­noa tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan välillä.

– Brexi­tin jälkei­nen tilanne on saanut EU:n uuteen tilan­tee­seen, ja myös Suomen linjan on elet­tävä tämän uuden todel­li­suu­den mukaan. Lisää­mällä EU-rahoi­tusta tutki­muk­seen, kehi­tyk­seen ja inno­vaa­tioi­den rahoi­tuk­seen EU tukee talous­kas­vua, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä. Komis­sion ehdo­tus on näin linjassa Suomen tavoit­tei­den kanssa, opetus­mi­nis­teri Grahn-Laaso­nen sanoo.

Lisäksi komis­sion ehdo­tuk­sessa vahvis­tettu Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto+ tukee nuori­so­työl­li­syyttä ja vahvis­taa osaa­mis­ta­soa ja osal­li­suutta sekä torjuu köyhyyttä. Eril­li­set sosi­aa­li­po­li­tii­kan rahoi­tus­vä­li­neet on yhdis­tetty yhdeksi ohjel­maksi. Rahan­ja­ko­kri­tee­reiksi on BKT:n ohella nuori­so­työt­tö­myys, ilmas­ton­muu­tos ja maahan­muutto. Luova Eurooppa -ohjelma jatkaa nykyi­seltä pohjalta. Ohjel­massa edis­te­tään luovuutta koulu­tuk­sessa, tuetaan euroop­pa­laista kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja moni­muo­toi­suutta sekä vahvis­te­taan luovien alojen kilpai­lu­ky­kyä.

 

Lisä­tie­toa:
Eras­mus+ -ohjelma ja OKM:n 10 teesiä: http://minedu.fi/erasmus
Opetus­mi­nis­te­rin erityi­sa­vus­taja Heikki Kuutti Uusi­talo, puh. 050 302 8246