Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen kehys­riihen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojeltiin säästöiltä – kokoomus.fi
MENU
Sanni Grahn-Laasonen
Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen kehys­riihen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojeltiin säästöiltä

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen kehys­riihen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojeltiin säästöiltä

Julkaistu: 05.04.2016 Uncategorized

Hallitus suojeli koulu­tusta ja tutki­musta uusilta säästöiltä, kertoo opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen.

”Suomi on erittäin vakavassa talous­ti­lan­teessa, ja nyt kaikkein tärkeintä on vahvistaa uskoa Suomeen ja vahvistaa julkista talout­tamme. Hallitus on joutunut päättämään uusista 370 miljoonan euron säästöistä velkaan­tu­misen pysäyt­tä­mi­seksi. Vaikeista päätök­sistä huoli­matta onnis­tuimme suoje­lemaan koulu­tuksen ja tutki­muksen uusilta säästöiltä. Se oli ainoa oikea valinta”, Grahn-Laasonen toteaa.

Hallitus teki kehys­rii­hessä myös lisäpa­nos­tuksen korkea­kou­lu­tukseen ja nuorille tutki­joille.

”105 miljoonan euron rahoitus vuosien 2017–2018 aikana ohjataan muun muassa korkea­kou­lujen digitaa­listen oppimi­sym­pä­ris­töjen kehit­tä­miseen sekä nuorten, työuransa alussa olevien tutki­joiden aseman vahvis­ta­miseen. Tulen pitämään huolta siitä, että tällä lisäpa­nos­tuk­sella paran­netaan opinnoissa etene­misen mahdol­li­suuksia ja lahjak­kaimpien nuorten tutki­joiden alkuun pääsyä”, sanoo Grahn-Laasonen.

Lisäksi kirjai­li­joiden lainaus­kor­vausta korotetaan kahdella miljoo­nalla eurolla.

Hallitus on päättänyt kehys­rii­hessä myös opinto­tu­ki­säästön toteut­ta­mi­sesta. Hallitus pitää kiinni opinto­tu­ki­leik­kauk­sesta. Malli toteu­tetaan selvi­tysmies Roope Uusitalon esitysten pohjalta, mutta opintotuen ehtojen kiris­tä­mistä lieven­netään opiske­li­joiden kannalta. Hallitus myös kohtuul­listi pitkän aikavälin säästöä 150 miljoo­nasta 122 miljoonaan euroon.

”Opinto­tu­ki­säästö on kova päätös opiske­li­joille, mutta säästön peruminen olisi velkaan­tu­mi­su­ralla jatka­mista. Opinto­rahan taso toisella ja korkea-asteella yhtenäis­tetään Uusitalon esityksen mukaan 250 euroon. Olemme raken­taneet mallin, joka on joustava ja turvaa jatkos­sakin mahdol­li­suudet täysi­päi­väiseen opiskeluun. Se sisältää myös monia opiske­li­ja­jär­jes­töjen toivomia elementtejä ja paran­nuksia”, toteaa Grahn-Laasonen.

”Hallitus valmis­telee esityksen opiske­li­joiden siirtä­mi­sestä yleisen asumistuen piiriin, kuten opiske­li­ja­jär­jestöt ovat toivoneet. Opintotuen takai­sin­pe­rinnän 15 prosentin korotusta pienen­netään, ja opintotuen tulorajat sidotaan ansio­ta­soin­deksiin. Yksin asuvien, 18–19 -vuotiaiden toisen asteen opiske­li­joiden vanhempien tulojen vaikutus opinto­tukeen poistetaan. Tämä on ollut selkeä epäkohta nykyi­sessä opinto­tuessa, ja toisen asteen opiske­li­ja­jär­jestöt ovat toivoneet tätä muutosta”, sanoo Grahn-Laasonen.


Kokoomus.fi