Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

Julkaistu:

Halli­tus suojeli koulu­tusta ja tutki­musta uusilta sääs­töiltä, kertoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

”Suomi on erit­täin vaka­vassa talous­ti­lan­teessa, ja nyt kaik­kein tärkeintä on vahvis­taa uskoa Suomeen ja vahvis­taa julkista talout­tamme. Halli­tus on joutu­nut päät­tä­mään uusista 370 miljoo­nan euron sääs­töistä velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi. Vaikeista päätök­sistä huoli­matta onnis­tuimme suoje­le­maan koulu­tuk­sen ja tutki­muk­sen uusilta sääs­töiltä. Se oli ainoa oikea valinta”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

Halli­tus teki kehys­rii­hessä myös lisä­pa­nos­tuk­sen korkea­kou­lu­tuk­seen ja nuorille tutki­joille.

”105 miljoo­nan euron rahoi­tus vuosien 2017–2018 aikana ohja­taan muun muassa korkea­kou­lu­jen digi­taa­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen sekä nuor­ten, työuransa alussa olevien tutki­joi­den aseman vahvis­ta­mi­seen. Tulen pitä­mään huolta siitä, että tällä lisä­pa­nos­tuk­sella paran­ne­taan opin­noissa etene­mi­sen mahdol­li­suuk­sia ja lahjak­kaim­pien nuor­ten tutki­joi­den alkuun pääsyä”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Lisäksi kirjai­li­joi­den lainaus­kor­vausta koro­te­taan kahdella miljoo­nalla eurolla.

Halli­tus on päät­tä­nyt kehys­rii­hessä myös opin­to­tu­ki­sääs­tön toteut­ta­mi­sesta. Halli­tus pitää kiinni opin­to­tu­ki­leik­kauk­sesta. Malli toteu­te­taan selvi­tys­mies Roope Uusi­ta­lon esitys­ten pohjalta, mutta opin­to­tuen ehto­jen kiris­tä­mistä lieven­ne­tään opis­ke­li­joi­den kannalta. Halli­tus myös kohtuul­listi pitkän aika­vä­lin sääs­töä 150 miljoo­nasta 122 miljoo­naan euroon.

”Opin­to­tu­ki­säästö on kova päätös opis­ke­li­joille, mutta sääs­tön peru­mi­nen olisi velkaan­tu­mi­su­ralla jatka­mista. Opin­to­ra­han taso toisella ja korkea-asteella yhte­näis­te­tään Uusi­ta­lon esityk­sen mukaan 250 euroon. Olemme raken­ta­neet mallin, joka on jous­tava ja turvaa jatkos­sa­kin mahdol­li­suu­det täysi­päi­väi­seen opis­ke­luun. Se sisäl­tää myös monia opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen toivo­mia element­tejä ja paran­nuk­sia”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

”Halli­tus valmis­te­lee esityk­sen opis­ke­li­joi­den siir­tä­mi­sestä ylei­sen asumis­tuen piiriin, kuten opis­ke­li­ja­jär­jes­töt ovat toivo­neet. Opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­nän 15 prosen­tin koro­tusta pienen­ne­tään, ja opin­to­tuen tulo­ra­jat sido­taan ansio­ta­soin­dek­siin. Yksin asuvien, 18–19 -vuotiai­den toisen asteen opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulo­jen vaiku­tus opin­to­tu­keen pois­te­taan. Tämä on ollut selkeä epäkohta nykyi­sessä opin­to­tuessa, ja toisen asteen opis­ke­li­ja­jär­jes­töt ovat toivo­neet tätä muutosta”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content