Sanni Grahn-Laasonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen kehys­rii­hen päätök­sistä: Koulu­tusta ja tutki­musta suojel­tiin sääs­töiltä

Julkaistu:

Halli­tus suojeli koulu­tusta ja tutki­musta uusilta sääs­töiltä, kertoo opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen.

”Suomi on erit­täin vaka­vassa talous­ti­lan­teessa, ja nyt kaik­kein tärkeintä on vahvis­taa uskoa Suomeen ja vahvis­taa julkista talout­tamme. Halli­tus on joutu­nut päät­tä­mään uusista 370 miljoo­nan euron sääs­töistä velkaan­tu­mi­sen pysäyt­tä­mi­seksi. Vaikeista päätök­sistä huoli­matta onnis­tuimme suoje­le­maan koulu­tuk­sen ja tutki­muk­sen uusilta sääs­töiltä. Se oli ainoa oikea valinta”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

Halli­tus teki kehys­rii­hessä myös lisä­pa­nos­tuk­sen korkea­kou­lu­tuk­seen ja nuorille tutki­joille.

”105 miljoo­nan euron rahoi­tus vuosien 2017–2018 aikana ohja­taan muun muassa korkea­kou­lu­jen digi­taa­lis­ten oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen sekä nuor­ten, työuransa alussa olevien tutki­joi­den aseman vahvis­ta­mi­seen. Tulen pitä­mään huolta siitä, että tällä lisä­pa­nos­tuk­sella paran­ne­taan opin­noissa etene­mi­sen mahdol­li­suuk­sia ja lahjak­kaim­pien nuor­ten tutki­joi­den alkuun pääsyä”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Lisäksi kirjai­li­joi­den lainaus­kor­vausta koro­te­taan kahdella miljoo­nalla eurolla.

Halli­tus on päät­tä­nyt kehys­rii­hessä myös opin­to­tu­ki­sääs­tön toteut­ta­mi­sesta. Halli­tus pitää kiinni opin­to­tu­ki­leik­kauk­sesta. Malli toteu­te­taan selvi­tys­mies Roope Uusi­ta­lon esitys­ten pohjalta, mutta opin­to­tuen ehto­jen kiris­tä­mistä lieven­ne­tään opis­ke­li­joi­den kannalta. Halli­tus myös kohtuul­listi pitkän aika­vä­lin sääs­töä 150 miljoo­nasta 122 miljoo­naan euroon.

”Opin­to­tu­ki­säästö on kova päätös opis­ke­li­joille, mutta sääs­tön peru­mi­nen olisi velkaan­tu­mi­su­ralla jatka­mista. Opin­to­ra­han taso toisella ja korkea-asteella yhte­näis­te­tään Uusi­ta­lon esityk­sen mukaan 250 euroon. Olemme raken­ta­neet mallin, joka on jous­tava ja turvaa jatkos­sa­kin mahdol­li­suu­det täysi­päi­väi­seen opis­ke­luun. Se sisäl­tää myös monia opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen toivo­mia element­tejä ja paran­nuk­sia”, toteaa Grahn-Laaso­nen.

”Halli­tus valmis­te­lee esityk­sen opis­ke­li­joi­den siir­tä­mi­sestä ylei­sen asumis­tuen piiriin, kuten opis­ke­li­ja­jär­jes­töt ovat toivo­neet. Opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­nän 15 prosen­tin koro­tusta pienen­ne­tään, ja opin­to­tuen tulo­ra­jat sido­taan ansio­ta­soin­dek­siin. Yksin asuvien, 18–19 -vuotiai­den toisen asteen opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulo­jen vaiku­tus opin­to­tu­keen pois­te­taan. Tämä on ollut selkeä epäkohta nykyi­sessä opin­to­tuessa, ja toisen asteen opis­ke­li­ja­jär­jes­töt ovat toivo­neet tätä muutosta”, sanoo Grahn-Laaso­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja